پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، استان گیلان، جامعه آماری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

تدوين خط ‌مشى كنترل سيستم حمل و نقل كشور، هماهنگى با مراجع مربوطه جهت دريافت اطلاعات لازم در خصوص بهبود امور ايمنى حمل و نقل، تهيه دستورالعمل‌هاى كنترل ظرفيت بار وسايل نقليه بارى و صدور مدارك لازم در اين زمينه، بررسى پرونده‌ها و اجازه‌ نامه‌هاى عبور محصولات ترافيكي، ارزيابى عملكرد مؤسسات حمل و نقل و مسافر از نظر مديران، مؤسسين، مربيان، اماكن و تأسيسات آموزشگاه‌هاى رانندگى و آژانس‌هاى مسافري می باشد (شهرداری فولادشهر، طراحی: گروه فارا دانشگاه صنعتی اصفهان،1393)

3-1 مواد
در این تحقیق مواد لازم داده های اقلیمی از سازمان هواشناسی استان گیلان و داده های جمعیتی از مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری سرشماری نفوس و مسکن در دوره های مختلف سرشماری بوده و نقشه‎های توپوگرافی، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی و پوشش گیاهی می باشد. که از سازمانهای مختلف تهیه گردیده است. در بررسی اقلیمی منطقه مورد مطالعه از آمار ایستگاههای انزلی، آستارا استفاده گردیده است. که نسبت به سایر ایستگاههای منطقه از نظر آماری غنی تر می باشند. برخی از مواد و داده‎های مورد استفاده شده در تحقیق به شرح زیر می باشد.
در بررسی زمین شناسی منطقه مورد مطالعه از نقشه های زمین شناسی انزلی و اردبیل در مقیاس 1:250000 سازمان زمین شناسی تهیه شده در سال 1378 و نقشه انزلی در مقیاس 1:100000سازمان زمین شناسی کشور در برگهای انزلی، خلخال – رضوانشهر و آستارا در سال 1382 استفاده شده است.
در بررسی توپوگرافی و منابع آب منطقه مورد مطالعه از نقشه های توپو گرافی، انزلی و رضوانشهر ماسال، تالش، چوبر و آستارا در مقیاس 1:50000سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح در سال 1383 استفاده شده است. و نقشه های توپوگرافی انزلی و اردبیل در مقیاس 1:250000 استفاده شده است.
در بررسی خاک منطقه مورد مطالعه از نقشه های قابلیت و استعداداراضی استان گیلان درمقیاس 1:250000موسسه آب و خاک وزارت کشاورزی در سال 1370 استفاده شده است.
در بررسی پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه از نقشه های کاربری و اراضی مقیاس 1:100000وزارت کشاورزی برگ انزلی، رضوانده، تالش، آستارا استفاده شده است.
همچنین برخی از داده های کمی مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر می باشد

جدول (3-1) تقسيمات سياسي شهرستان هاي مورد مطالعه به تفكيك بخش، دهستان و مساحت
نام شهرستان
مساحت ( km )
نام بخش
مساحت ( km )
دهستان
مساحت (km )
آستارا
385/425
لوندويل
390/154
چلوند
421/58

لوندويل
969/95

مركزي
995/270
حيران
517/156

ويرموني
478/114
بندر انزلي
318/299
مركزي
318/299
چهار فريضه
813/233

ليجاركي حسن رود
505/65
تالش
872/2155
اسالم
201/480
اسالم
256/44

خاله سرا
845/52

خرجگيل
100/383

حويق
290/384
چوبر
065/157

حويق
225/227

گرگانرود
678/463
خطبه سرا
434/206

ليسار
244/257

مركزي
703/827
ساحلي جوكندان
462/112

كوهستاني تالش
638/496

طولارود
603/218
رضوانشهر
294/770
پره سر
525/476
دينال چال
734/147

ييلاقي ارده
791/328

مركزي
769/293
خوشابر
705/227

گيل دولاب
064/66
شفت
969/574
احمدسرگوراب
065/387
احمد سرگوراب
759/190

چوبر
306/196

مركزي
904/189
جيرده
350/139

ملاسرا
554/50
صومعه سرا
720/563
تولم
193/155
تولم
846/70

هنده خاله
347/84

مركزي
289/287
ضيابر
913/114

طاهر گوراب
235/69

كسماء
141/103

ميرزاكوچك جنگلي
238/121
گوراب زر ميخ
590/92

مركيه
648/28
فومن
375/765
سردار جنگل
105/392
آليان
573/77

سردار جنگل
532/314

مركزي
270/373
رودپيش
983/73

گشت
672/59

گوراب پس
461/191

لولمان
154/48
ماسال
447/622
شاندرمن
749/403
شاندرمن
381/43

شيخ شين
368/360

مركزي
698/218
حومه
912/44

ماسال
786/173

جدول شماره 3-2 بارندگی ماهانه و سالانه ایستگاه های منتخب ( 1378-1388)
انزلی
آستارا
شرح
53/6
74/5
فروردین
57/2
74/9
اردیبهشت
48/6
52
خرداد
45/8
41/3
تیر
106/8
81/6
مرداد
235/4
209/7
شهریور
328/5
233/9
مهر
299/2
153/6
ابان
236/3
117/7
اذر
173/1
92
دی
132/6
93/1
بهمن
115/1
110/7
اسفند
1832/2
1335
سالانه

سازمان هواشناسی استان گیلان ،1388

جدول 3-3 متوسط دمای ماهانه ایستگاه های منتخب( 1378-1388)
ایستگاه
ماهها
آستارا
انزلی
فروردین
12/3
12/6
اردیبهشت
17/1
17/9
خرداد
22
22/7
تیر
25/1
25/6
مرداد
25/3
25/6
شهریور
22/2
22/6
مهر
17/6
18/8
ابان
17
13/9
اذر
8/3
10/2
دی
5/7
7/5
بهمن
5/5
6/7
اسفند
7/6
8/2
سالانه
14/2
16/03
سازمان هواشناسی استان گیلان ،1388
جدول 3-4 میانگین ماهانه رطوبت در ایستگاه های منتخب (1378-1388)
ایستگاه
ماهها
آستارا
انزلی
فروردین
81
84
اردیبهشت
80
82
خرداد
75
78
تیر
73
76
مرداد
76
79
شهریور
82
83
مهر
85
85
ابان
84
87
اذر
83
84
دی
81
85
بهمن
82
85
اسفند
84
86
میانگین
81
83
سازمان هواشناسی استان گیلان ،1388

جدول 3-5 تعداد و درصد جمعیت
شرح
تعداد جمعیت
درصد
آستارا
32440
6.9
تالش
130134
27.7
رضوانشهر
44228
9.4
صومعه سرا
82370
17.5
بندر انزلی
22491
4.7
شفت
55163
11.7
ماسال
33096
7
فومن
68827
14.6
جمع کل
468749
100
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385
3-2 روشها

3-2-1 روش تحقيق
روش تحقیق توصيفي و تحلیلی با اهداف کاربردی می باشد. در این قسمت پایگاههای راهنمایی و رانندگی موجود در غرب گیلان شناسایی ومورد توصیف قرار گرفته و نقش آن درامنیت گردشگران مورد تحلیل قرار می گیرد. وجهت جمع بندی اطلاعات توصیفی ازمنابع کتابخانه ای واسنادی و جهت معرفی پایگاههای راهنمایی و رانندگی درحوزه غرب گیلان از مشاهدات و مطالعات میدانی و سایتهای اینترنتی و پرسشنامه استفاده گردیده است
روش تحلیلی:
در این روش ابتدا به تهیه پرسشنامه پرداخته و سپس با توجه به جامعه آماری و روش مورد مطالعه حجم نمونه تحقیق را مشخص نموده و با توجه به تصادفی بودن جامعه آماری در این تحقیق به تعداد مورد نظر پرسشنامه در اختیار پاسخ دهندگان داده شد. سپس بعد از پرنمودن این پرسشنامه هریک از داده های خام پرسشنامه را با استفاده از روشهای آماری استخراج نموده و مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است.
روش توصیفی
در این روش با توجه به مشاهدات میدانی و مصاحبه با برخی از کارشناسان راهنمایی و رانندگی به توصیف این پایگاهها و نقش آن در احساس امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان پرداخته شد.

3-2-2 روش گردآوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش به صورت اسنادی، كتابخانه اي و میدانی مي باشد. درروش اسنادی با مراجعه به سازمانهای مرتبط از جمله پایگاههای راهنمایی و رانندگی نسبت به دریافت اسناد و اطلاعات موجود در رابطه با موضوع و امنیت گردشگران در غرب گیلان اقدام نموده و درروش کتابخانه‎ای جهت تعاریف، مفاهیم ومبانی نظری تحقیق از کتب مختلف استفاده می گردد. درروش میدانی با استفاده ازپرسشنامه نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

3-2-3 ابزار گردآوري اطلاعات
مهمترین ابزار گردآوری تحقیق در این پایان نامه فیش، پرسشنامه، نرم افزارهای جغرافیایی و استفاده از شبکه های ماهواره ای و کامپیوتر می باشد

3-2-4 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
دراين پژوهش پس از جمع آوري اطلاعات از طريق منابع كتابخانه اي و اسنادی و میدانی به سازماندهي و طبقه بندي آنها پرداخته و تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق روشهاي آماري ونرم افزار spss وغیره انجام خواهد شد.

3-2-5 جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق
جامعه آماری در تحقیق فوق علاوه بر پایگاههای راهنمایی و رانندگی موجود در غرب گیلان که تعداد این پایگاههای راهنمایی و رانندگی 4 پایگاه می باشد.گردشگران ورودی به منطقه مطالعاتی است که براساس جدول مورگان تعداد 384 نفربابهره گیری از پرسشنامه مورد پرسش قرار می گیرند.

– روش های تعیین حجم نمونه
براي تعيين حجم نمونه در تحقيقات از روشهاي مختلفي استفاده مي شود. دو روش متداول براي اين كار استفاده از فرمول شارل كوكران و جدول مورگان است.
1. روش شارل كوكران
به منظور تعيين حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد.
در فرمول كوكران:
n= حجم نمونه
N = حجم جمعيت آماري (حجم جمعيت شهر, استان, و. . . )
t  يا z = در صد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول
p = نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثلا جمعيت مردان)
(q (1-p =  نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثلا جمعيت زنان)
= d درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب
طبق فرمول بالا اگر بخواهيم حجم نمونه را با شكاف جمعيتي 5/0 (يعني نيمي از جمعيت حايز صفتي معين باشند. نيمي ديگر فاقد آن هستند.  معمولا p و q را 0. 5 در نظر مي گيريم. مقدار z معمولا 1. 96  است. d مي تواند  0. 01  يا  0. 05  باشد. در برخي از تحقيقات براي تصحيح حجم نمونه از فرمول تصحيح كوكران نيز در ادامه فرمول اصلي استفاده مي شود (حبیبی، 1393، پایگاه مقاله پارس مدیر).
2. روش جدول مورگان
زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد. S:حجم نمونه، N:حجم جامعه  

جدول 3-6 حداکثر تعداد نمونه روش مورگان
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
346
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384
 حبيبي، 1393، منبع: پايگاه مقاله پارس مدير

3-2-6 متغیر های تحقیق
متغییر وابسته : پایگاههای راهنمایی و رانندگی در غرب گیلان
متغییر مستقل: امنیت گردشگران می باشد.

3-3 ويژگيهاي طبيعي

3-3-1 موقعيت
استان گيلان با مساحت 14711 كيلومتر مربع در شمال ايران و در جنوب غربي درياي خزر بين مدار 36 درجه و 33 دقيقه و 21 ثانيه تا 38 درجه و 27 دقيقه و 09 ثانيه عرض شمالي و 48 درجه و 32 دقيقه و11 ثانيه تا 50 درجه و 36 دقيقه و 44 ثانيه طول شرقي واقع شده است. اين استان شامل 16 شهرستان، 43 بخش و 109 دهستان مي باشد.
محدوده مورد مطالعه (غرب گيلان) شامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، ارباب رجوع، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درباره استان گیلان، صومعه سرا، دریای خزر، شهرستان رشت