پایان نامه رایگان درباره دولت الکترونیک، اجتماعی و فرهنگی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

آماده شدن جهت اتوماسیون و مکانیزه کردن به عمل آورد.
غالباً اتفاق افتاده است که کار مفصل مقدماتی پیش از مکانیزه کردن، خود به آنچنان بهبودي در کار منجر شـده اسـت که سرمایه گذاري اضافی در مکانیزه کردن، دیگر ضروري نبوده است. زیرا توجیه قابل قبولی نداشته است. معیارهاي زمانی اساس مدیریت مطلوب است، براي همه فعالیتها، بایستی معیارهاي زمانی وضع کرد. تعیین معیارهـاي زمانی برمبناي میانگین هاي گذشته، چندان مناسب نیست. معیارهاي زمانی موثر آنهایی هستند که بـه مـا مـی گوینـد

52

انجام یک فعالیت چقدر طول می کشد. براي بررسی زمان انجام کار، باید نخست یک فعالیت را برحسب عناصر مختلف تشکیل دهنده آن تجزیه کرد. مرحله دوم، استاندارد کردن بهترین راه انجام کـار اسـت و سـپس معیارهـاي زمـانی را می توان وضع کرد.

هیچ کاري نیست که آن را نتوان برحسب سنجش زمان بررسی کرد ، اما زمان سنجی، خود مستلزم صرف وقـت زیـاد

æ باارزشی است. صدها مرحله از کار وجود دارد که در میان بیتشر بنگاههاي بزرگ مشترك است. چنانچـه زمـان ایـن مراحل کار ثبت شود و در اختیار همه تولیدکنندگان قرار گیرد، می توان در وقت و هزینـه بـراي تعیـین اسـتانداردها، صرفه جوئی بسیاري کرد. این کاري است که اینک به گونه فزاینده اي صورت می گیرد (همان منبع، ص .(147-148

ابزارهاي مکانیکی کار یدي در مورد جابجائی مواد، مفید است، اما اغلب ایده هاي ساده، نیاز به ابزارهاي گـران قیمـت

æ پیچیده با هزینه نگاهداري بالا را کاهش می دهد. به عنوان مثال، وسایل سـاده را مـی تـوان بـا اسـتفاده از مایعـات و نیروي جاذبه، طراحی کرد. قبل از اینکه هرگونه اتوماسیونی به کـار گرفتـه شـود، لازم اسـت کـه روشـها و تجهیـزات، استاندارد شود. بنابراین نخست باید بررسی مبسوطی براي آماده شدن جهت اتوماسیون و مکـانیزه کـردن بـه عمـل آورد.

غالباً اتفاق افتاده است که کار مفصل مقدماتی پیش از مکانیزه کردن، خود به آنچنان بهبودي در کار منجر شـده اسـت که سرمایه گذاري اضافی در مکانیزه کردن، دیگر ضروري نبوده است. زیرا توجیه قابل قبولی نداشته است. معیارهاي زمانی اساس مدیریت مطلوب است. براي همه فعالیتها، بایستی معیارهاي زمانی وضع کرد. تعیـین معیارهـاي زمانی بر مبناي میانگینهاي گذشته، چندان مناسب نیست. معیارهاي زمانی موثر آنهایی هسـتند کـه بـه مـا مـی گوینـد انجام یک فعالیت چقدر طول می کشد. براي بررسی زمان انجام کار، باید نخست یک فعالیت را برحسب عاصر مختلـف تشکیل دهنده آن تجزیه کرد. مرحله دوم، استاندارد کردن بهترین راه انجام کـار اسـت و سـپس معیارهـاي زمـانی را می توان وضع کرد.

هیچ کاري نیست که آن را نتوان برحسب زمان بررسی کرد، اما زمان سـنجی، خـود مسـتلزم صـرف وقـت زیـاد و بـا ارزشی است. صدها مرحله از کار وجود دارد که در میان بیشتر بنگاههـاي بـزرگ مشـترك اسـت. چنانچـه زمـان ایـن مراحل کار ثبت شود و در اختیار همه تولیدکنندگان قرار گیرد، می توان در وقت و هزینـه بـراي تعیـین اسـتانداردها، صرفه جوئی بسایر کرد. این کاري است که اینک به گونه فزاینده اي صورت می گیرد (همان منبع، ص .(147-148

2-47تحقق دولت الکترونیک در ایران

شوراي عالی اداري در نود و سومین جلسه مورخه 1381/4/15 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریـزي کشـور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخشـهاي مختلـف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجراي امور، بهبـود ارائـه خـدمات بـه مـردم، بـا حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیري در سطوح مختلف و ارائه خدمات ضروري، همچنین کاهش هزینه

53

ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخشهاي مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههاي اجرایـی و در راستاي تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود.

2-48اتوماسیون فعالیتهاي اختصاصی

ماده . 1 به منظور استقرار سیستمهاي مکانیزه در زمینه فعالیتهاي اختصاصی دسـتگاههاي اجرایـی، سـازمان مـدیریت و برنامه ریزي کشور، از طریق کمسـیون اتوماسـیون اداري، حـداکثر تـا پایـان مـرداد مـاه 81، ده فرآینـد اختصاصـی دستگاههاي اجرایی را از نظر حجم فعالیتها، گستره ي جغرافیایی، جامعه اي تحت پوشش، میزان ارتبـاط و ارائـه خـدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههاي اجرایی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی، اصـلاح، مهندسـی مجـدد فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کشـور تعیـین خواهـد شد اقدام نمایند. در سالهاي بعد نیز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرآیند اختصاصـی دسـتگاههاي اجرایـی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههاي ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده . 2 دستگاههاي مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 81 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصـال آن بـه شـبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه هاي خود درج نمایند.
ماده . 3 دستگاههاي اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی به مردم، نحوه ارائه خدمات خـود اعـم از مراحـل انجـام کار، فرمهاي مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهاي مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسـانی خـود قـرار دهنـد و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند.

ماده . 4 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است نسـبت بـه راه انـدازي جایگـاه اینترنتـی (پورتـال) بـه نـام »مردم« به منظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههاي اجرایی تا پایان سال 82 اقـدام نماید.

2-49اتوماسیون فعالیتهاي عمومی

ماده . 5 به منظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهاي مکانیزه در فرآیندهاي عمومی دستگاههاي اجرایـی، سـازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در زمینه هاي امور پرسنلی، بودجه، عمرانی و وزارت امور اقتصاد و دارایـی در زمینـه هاي امور مالی و پشتیبانی مکلفند فرمتها و استانداردها و ویژگیهاي مورد انتظار سیستمهاي مذکور اعـم از گزارشـهاي خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبـادل اطلاعـات را تـدوین و پـس از تصویب کمسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداري وابسته با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات را تدوین و پس از تصویب کمسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداري وابسته به شوراي عالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سـال 82 به دستگاههاي اجرایی ابلاغ نمایند.

تبصره . 1 دستگاههاي اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهاي در حـال اجـراي خـود بـا ضـوابط مـذکور ایـن مـاده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را به عمل آورند و دسـتگاههاي اجرایـی کـه فاقـد سیسـتمهاي

54

کامپیوتري در زمینه هاي ابلاغ شده می باشند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یسال نسبت به مکانیزه نمـودن سیسـتمهاي

مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.

ماده . 6 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و به هنگام رسانی نرم افزارهاي عمومی یا انتخاب نرم افزار بهینه از بین سیستمهاي مورد عمل در دستگاههاي اجرایی اقدام نموده و نرم افزار هاي مذکور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههاي اجرایی پیشنهاد نمایند .

ماده 7 دستگاههاي اجرایی مکلفند حداکثر از ابتداي سال 82 اطلاعات مـورد در خواسـت سـازمان مـدیریت و برنامـه ریزي کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی را نظیـر رو نوشـت احکـام کـار گزینـی موضـوع مـاده 29 قـانون اسـتخدام کشوري ، اطلاعات مربوط به بودجه ، تخصیص اعتبارات ، حسابداري را بر اساس مقررات مربوط از طریق رسانه هـاي کامپیوتري اعم از شبکه اطلاعاتی ، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههاي مذکور ارسال نمایند .( صـرافی زاده ، ص 191 ( 1383:

2-5 مزایاي دولت الکترونیکی

* ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان

* تعامل بهتر با شهروندان و بخش هاي بازرگانی و صنعتی

* افزایش توان از طریق دسترسی به اطلاعات

*ارائه خدمات به مردم ، در هر زمان و در هر مکان

* تسهیلات و سرعت بیشتر

* شفافیت بالاتر

* گسترش فرهنگ خود محوري در خدمات رسانی ( جراحی ، مقاله ، ص : 1 اینترنت)

خلاصه فصل :

در فصل حاضر به مبانی نظري اتوماسیون اداري با لحاظ آن به عنوان یک سیستم توسـعه یافتـه اطلاعـاتی و ارتبـاطی اداري پرداخته شد . مجموع آنچه در ین فصل مورد تاکید قرار گرفت نشانگر آن بود که سیسـتم اتوماسـیون اداري بیش از آنکه یک سیستم مجزاي سازمانی و متشکل از زیر برنامه هاي مجزا اداري باشد ، یک مفهوم فراگیـر مـرتبط با تحول سازمانی است که لازم است ارزیابی مجموعه کارکنان سازمان نسبت به آن به طور پیوسـته مـورد بررسـی واقع شود .

55

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

56

مقدمه روش تحقیق
جامعه آماري تحقیق ابزارهاي جمع آوري اطلاعات روایی و پایایی تحقیق

3-1 مقدمه

هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت هاي بدست آمـده حقیقـت دارنـد زیـرا زمینـه شـناخت مـورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهاي ما براي کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هـدف فعالیتهاي پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی براي نزدیکی به حقیقت دانست ( رفیع پور ، ص ( 1383 :80

57

دستیابی به هدفهاي تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوي شناخت یـا روش شناسـی درسـت صـورت پذیرد . » دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دسـتیابی بـه حقیقـت در علـوم بایـد پیمـود ) « خاکی ، ص ( 1382 : 193 – 194 اساس واقعی پژوهش علمی ، تبیین رابطه میان متغیر هاست . دو روش اصلی که براي تعیین روابـط در اختیـار اسـت

معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این دو روش ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی اسـت که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده هاي مورد بررسی استاجراي. تحقیق توصیفی صـرفاً بـراي شـناخت بیشتر شرایط موجود یا یاري دادن به فرایند تصمیم گیري می باشد ( سرمد ، مرتضی ، ص ( 1380 : 80 تحقیق حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیـر متفـاوت مـورد بررسـی قـرار مـی دهـد متغیـر مزبـور
عبارتند از : صحت تصمیم گیري مدیران ، دقت در تصمیم گیري مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادي بودن تصمیم گیـري مدیران و متغیر مستقل در تحقیق حاضر سیستم اتوماسیون است .
3-2 روش تحقیق

روش هاي متعددي براي تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش هاي تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندي هاي متفاوتی از آن بعمـل آمـده اسـت . لازم بـذکر اسـت ایـن پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي واز منظر گردآوري داده، روشی علی – مقایسه اي محسوب میشـود.و روش گردآوري اطلاعات نیز میدانی می باشد از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش هاي : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندي کرد همچنین تحقیق را

از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادي ، نظري و کاربردي تقسیم بندي می کنند .

ر وش هاي توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است محقق به کشف عقاید ، افکـار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می کنـد » آنچه هست « را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هـدف از اسـتفاده از ایـن روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است .

چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تصمیم گیري مدیران بود روش توصیفی –تحلیلـی ، علّـی پـس از وقـوع مـورد توجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم کار، پارکینسون، هزینه سرمایه Next Entries پایان نامه رایگان درباره روایی محتوا، ضریب همبستگی، قابلیت اعتماد