پایان نامه رایگان درباره دقت پیش بینی سود، ارزش دفتری، آزمون فرضیه، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

شرکتهای سرمایه گذار به دقت پیش بینی آنها، در رابطه با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت نیمنگاهی انداختهاند.
2-با عنایت به نتیجه ی آزمون فرضیه دوم که بین دقت پیش بینی سود و تغییرات حجم سرمایه گذاری در دفاتر سرمایه گذار رابطه ی معنا داری وجود ندارد. میتوان گفت که سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران به میانگین دقت پیش بینی سود سهام شرکت سرمایه پذیر، در چند سال قبل سرمایهگذاری –حدودا 3 سال- در رابطه با تغییرات حجم،توجهی ندارند. لذا به شرکتهای سرمایه گذار پیشنهاد میگردد که نیم نگاهی به دقت پیشبینی سهام شرکت سرمایه پذیر در رابطه با تغییر حجم سرمایهگذاری خود داشته باشند.و به شرکتهای سرمایهپذیر نیز پیشنهاد میگرددکه موانع موثر بر بیتوجهی شرکتهای سرمایهگذار را شناسایی نموده و سعی بر بهتر کردن این موانع، در داخل شرکت نمایند.
3-با عنایت به نتیجه ی آزمون فرضیهی سوم پژوهش بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و بازده سرمایه پذیر رابطهی مثبت و معنا داری وجود دارد بنابراین میتوان گفت که میانگین دقت پیش بینی چند سال گذشته شرکت سرمایه پذیر –با توجه به ضریب تعیین 18 درصد – میتواندتا حدی نمودی از بازده سهام سال جاری شرکت سرمایه پذیر باشد. لذا به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که به این عدد حاصل از دقت پیش بینی سود تاحدی، اعتماد کرده و بازده مطلوب خود را از آن جستجو نمایند.
و با توجه به نظریهی گودمن و همکاران مبنی بر نمود پیشبینیها و تصمیمگیریهای داخلی این موسسات، در دقت پیشبینی سود، و با توجه به نتیجهی این آزمون به شرکتهای سرمایه پذیر پیشنهاد میگردد که تغییراتی را در تصمیم گیریهای داخلی خود انجام دهند. چون براساس پژوهش حاضر، ارتباط ضعیفی بین دقت پیشبینی سود آنها و بازده این شرکتها وجود دارد.
4-با عنایت به نتیجهی آزمون فرضیهی چهارم پژوهش، بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و بازده عملیاتی سرمایه پذیر رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که میانگین چند سال گذشته شرکت سرمایه پذیر ، نمود خوبی از بازده عملیاتی سهام سال جاری شرکت سرمایه پذیر میباشد.و با ذکر این مطلب که، یکی از مزایای مهم بازده عملیاتی این است که مدیران را به کنترل داراییهای عملیاتی وادار میسازد.و با توجه به ضریب تعیین 77 درصدی این آزمون ،به سرمایه گذاران پیشنهاد میگردد که به عدد حاصل از دقت پیش بینی سود، اعتماد کنند و بازده مطلوب خود را از آن جستجو کنند.
5- با عنایت به نتیجهی آزمون فرضیهی پنجم پژوهش،که بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و نسبت ارزش دفتری به بازار سرمایه پذیر رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.و با توجه به این که ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزشهاي تاريخي است.و از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريانهاي نقدي آتي ميباشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقشهاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت کاهش پيدا ميکند. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان ميکند.
بنابراین می توان گفت که میانگین چند سال گذشته دقت پیشبینی سود شرکت سرمایه پذیر، میتواند نمود خوبی از نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام شرکت سرمایه پذیر باشد . لذا به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که به عدد حاصل از دقت پیش بینی سود مبنی بر انعکاس نسبت مورد نظر(ارزش دفتری به ارزش بازار) اعتماد کنند.
6- با عنایت به نتیجهی آزمون فرضیهی ششم پژوهش، بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و بازده غیر عادی سهام شرکت آن، رابطه ی معنا داری وجود ندارد. بنابراین می توان گفت که میانگین دقت پیشبینی سود چند سال گذشته شرکت سرمایه پذیر نمی تواند نمود خوبی از این نسبت سهام شرکت سرمایه پذیر باشد. لذا به سرمایهگذاران پیشنهاد نمیگردد که به این عدد در رابطه با بازده غیر عملیاتی اعتماد کنند.
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
در این پژوهش به بررسی رابطه ی بین کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با توجه به معیار دقت پیش بینی سود آن شرکت با تصمیم گیری های شرکت سرمایه گذار پرداخته شد .به پژوهشگر پیشنهاد می گردد که :
1- به بررسی رابطه ی دقت پیش بینی شرکت سرمایه پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت بعد از معاملات عمده بپردازند.
2- به بررسی رابطه دقت پیش بینی شرکت سرمایه پذیر با نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار آن شرکت بعد از معاملات عمده بپردازند.
3- به بررسی رابطه دقت پیش بینی شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت بعد از معاملات عمده بپردازند.
4- تکرار این پژوهش در بازه ی زمانی بعد از این پژوهش و مقایسه نتایج آن با پژوهش حاضر .
5- به بررسی تاثیر دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر جدید الورود به بازار بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آن شرکت ها در سال اول عمر آنها بپردازند .
خلاصهی فصل
این فصل با خلاصهای از فصل های گذشته آغاز گردید و در ادامه، نتیجهی پژوهش ارائه و مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت و خلاصه ای از نتایج پژوهش و مقایسه با پژوهش دیگران بیان گردید و در نهایت پیشنهادهایی با توجه به نتیجه پژوهش حاضر و پیشنهادهای آتی ارائه شد.

پیوستها

پیوست الف) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (نمونهی آماری)
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
1
اما
42
رایان سایپا
83
قند شیرین خراسان
2
ایران تایر
43
زامیاد
84
قند قزوین
3
ایران ترانسفو
44
سایپا
85
قند لرستان
4
ایران خودرو
45
سایپا آذین
86
قند مرودشت
5
ایران خودرو دیزل
46
سایپا دیزل
87
قند نقش جهان
6
ایران مرینوس
47
سایپا شیشه
88
قند نیشابور
7
بسته بندی پارس
48
سبحان دارو
89
کارتن ایران
8
بهنوش
49
سیمان ارومیه
90
کاشی اصفهان
9
بیسکویت گرجی
50
سیمان ایلام
91
کاغذ سازی کاوه
10
پارس الکتریک
51
سیما آرتا اردبیل
92
کربن ایران
11
پارس خزر
52
سیمان تهران
93
کشتت صنعت پیاذر
12
پارس خودرو
53
سیمان فارس
94
کشتیرانی ایران
13
پارس مینو
54
سیمان خزر
95
کف
14
پالایش نفت تبریز
55
سیمان دورود
96
کمباین سازی
15
پتروشیمی اصفهان
56
سیمان سپاهان
97
کمک فنر ایندامین
16
پتروشیم امیرکبیر
57
سیمان سفید نی ریز
98
کیمیدارو
17
پتروشیمی آبادان
58
سیمان شرق
99
گروه مپنا
18
پتروشیمی پردیس
59
سیمان شمال
100
گل گهر
19
پتروشیمی خارک
60
سیمان صوفیان
101
لاستیک سهند
20
پتروشیمی شازند
61
سیمان غرب
102
لامپ پارس شهاب
21
پتروشیمی فارابی
62
سیمان فارس
103
لامیران
22
پشم بافی توس
63
سیمان فارس نو
104
لبنیات پاک
23
پگاه آذربایجان
64
سیمان فارس و خوزستان
105
لعابیران
24
پگاه خراسان
65
سیمان کرمان
106
مارگارین
25
پلاستیک شاهین
66
سیمان مازندران
107
ماشین سازی اراک
26
پلاسکو کار سایپا
67
سیمان هرمزگان
108
معادن منگنز ایران
27
توسعه ی صنایع بهشهر
68
سیمان هگمتان
109
ملی صنایع مس ایران
28
چادر ملو
69
سینا دارو
110
مهرام
29
چین چین
70
شکر شاهرود
111
مهرکام پارس
30
خوراک دام پارس
71
شهد ایران
112
ناب
31
دارو اکسیر
72
شیمیایی سینا
113
نساجی بروجرد
32
دارو جابرابن حیان
73
صنایع شیمیایی ایران
114
نفت بهران
33
دارو داملران رازک
74
صنعتی بهشهر
115
نفت پارس
34
دارو زهراوی
75
فنرسازی زر
116
نوش مازندران
35
دارو سبحان
76
فولاد امیرکبیر کاشان
117
نورد آلومینوم
36
دارو عبیدی
77
فولاد آلیاژی ایران
118
نیرو ترانس
37
دارو فارابی
78
فولاد مبارکه اصفهان
119
نصیر ماشین
38
دارو پخش
79
فولاد خراسان
120
نیروی زنگان
39
دارو سازی کوثر
80
فیبر ایران
121
پلی اکریل
40
ذوب آهن اصفهان
81
قند اصفهان
122

41
رادیاتور ایرا ن
82
قند پیرانشهر
123

پیوست ب – نمودارهاي پراکنش باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده جهت تشخيص همساني واريانس
نمودارهاي باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده حاوي اطلاعات بسيار مهمي است از جمله اينکه نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط ميتواند مويد همساني واريانس که يکي از پيشفرضهاي مدلبندي رگرسيوني است ميباشد. در نمودار زير به اين نکته توجه شده است و تقريبا پراکندگي در اين نمودار تصادفي بوده و الگومند نيست.

ج – ماتريس همبستگي بين متغيرها وابسته و مستقل

د: ساير پيوستها
Dependent Variable: Y2?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/31/15 Time: 04:30
Sample: 1388 1392
Included observations: 5
Cross-sections included: 118
Total pool (unbalanced) observations: 555
Cross sections without valid observations dropped
 
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
-96/590
201/943
-0/478
0/633
X?
-0/005
0/016
-0/283
0/777
Z1?
5/075
7/236
0/701
0/484
Z2?
-23/387
19/572
-1/195
0/233
Z3?
-0/142
0/069
-2/067
0/039
Z4?
-13/651
4/791
-2/849
0/005
Fixed Effects

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره دقت پیش بینی سود، ارزش بازار، ارزش دفتری، بازده سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، شرکت های پذیرفته شده