پایان نامه رایگان درباره دقت پیش بینی سود، ارزش بازار، ارزش دفتری، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

باقيماندهها(با استفاده از آماره دوربين واتسون) بررسي و کنترل شده است خوشبختانه اين پيش فرضها برقرار بوده بنابراين مدل برازش شده از اعتبار لازم برخوردار است. براي متغير وابسته دو حالتي افق نگهداري از رگرسيون لجستيک استفاده شد و در این فصل نتایج کلی و پیشنهادهای پژوهش ارائه گردیده است و در بخش پایانی این فصل نیز پیشنهادهای پژوهش ارائه گردیده است.
اهم نتايج مدل و آزمون فرضيات به شرح زير بوده است
نتیجهی آزمون فرضیهی اول پژوهش
در فرضیه اول رابطه ی بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ها نشان داد که رابطهی معناداری بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام وجود دارد. و همانطور که در فصل قبل مشاهده کردیم مقدار احتمال آماره والد براي دقت پیش بینی برابر با 000/0 (معنادار و مثبت) است . پس میتوان از معنادار بودن این رابطه نتیجه گرفت که افزایش و کاهش دقت پیشبینی سود برروی تصمیمات سرمایهگذاری شرکت ها در انتخاب بین سرمایهگذاری بلند مدت و کوتاه مدت تاثیرگذار میباشد. و اما رابطهی مثبت بین دقت پیشبینی سود و افق نگهداری سهام به این معنا است که، احتمال رخداد يک (سرمایهگذاری بلندمدت) براي افق نگهداري بيشتر از صفر (سرمایهگذاری کوتاه مدت) است84. و نکتهی حائز اهمیت این است که ، با توجه به ضریب تعیین- که در این فرضیه فقط 0.15 میباشد- نتیجهی حاصله بیانگر این مطلب است که، شرکتهای سرمایهگذاری تا حدی به میانگین دقت پیشبینی سود شرکتهای سرمایهپذیر در چند سال قبل از سرمایهگذاری توجه و اعتماد کرده و افق نگهداری سهام خود را تغییر دادهاند. و اما نتیجهی کلی از این فرضیه موافق با مبانی نظری است.
پیش بینی سود حسابداری حائز اهمیت است و اما ارتباط بین پیش بینی سود و ارزش سهام شرکت زمانی حائز اهمیت است که سرمایه گذاران بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار است. بنابراین خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر میگذارد (کردستانی و باقری،1388) که این موافق با نظریهی ساربانها (1389)و آشتاب و نظری و علیپور(1392) و خدادادی و جانجانی(1389) میباشد.
نتیجهی آزمون فرضیهی دوم پژوهش
در فرضیه دوم رابطهی بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در دفاتر سرمایه گذار آزمون شد مقدار آماره t براي دقت پیش بین برابر با 28/0- (بي معني) است يعني دقت با تغييرات حجم رابطه معناداري ندارد.بنابراین با توجه به این آزمون می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاران بدون توجه و اعتماد به دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر (به طور میانگین سه ساله) حجم سرمایه گذاری خود را تغییر میدهند و این مخالف با نظریه جهانخانی و صفاریان (1382)و جان جانی(1389) و گودمن(2013) بوده ولی موافق با نظریه ی فتحی و معتمدی می باشد.
نتیجهی آزمون فرضیهی سوم پژوهش
در فرضیه سوم رابطه ی بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام همان شرکت، مورد آزمون قرار گرفت .مقدار آماره t براي دقت پیش بینی در این فرضیه برابر با 14/3 (معنادار و مثبت)، است يعني دقت پیش بینی سود با لگاريتم بازده بازار رابطه مستقيم معناداري دارد. و چون ضریب تعیین در این فرضیه برابر با 0.18 درصد بود، و بر اساس نظریه(گود من و همکاران.2013) -مبنی بر نمود توانایی پیشبینی داخلی مدیران در پیشبینی سود- تاحد ی ، میتوان به تصمیمگیریهای مدیران شرکتها و پیشبینی های داخلی آنها اعتماد نمود .
و از آنجا که بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیمگیرندگان اقتصادی و مالی است.و این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند. آنها با استفاده از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد میپردازند. علاوه بر اینکه بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهامداران تشکیل میدهد، سود نشانهای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می شود و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهدهای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. (پاکدامن و همکاران ،1390)
و اما طبق نتیجهی این فرضیه، سرمایه گذاران با مشاهدهی میانگین دقت پیش بینی شرکت سرمایه پذیر در چند سال قبل از سرمایهگذاری، میتوانند به این عدد تا حدی اعتماد کرده و بازده سهام مطلوب را ؛ در آن بیابند.
و این موافق با نظریهی جان جانی(1389) و طالب نیا (1389) و فرث (2005)و مخالف با نظریهی کلارسون(2002) و همکارانش و ساربانها (1387)و آشتاب می باشد.
نتیجهی آزمون فرضیهی چهارم پژوهش
همانطور که میدانیم بازده داراییها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت می باشد واز طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه شده و به صورت درصد بیان میگردد. این نسبت بازده داراییها یکی از معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می دهد (رمضانی ،1387). و یکی از مزایای مهم بازده عملیاتی این است که مدیران را به کنترل دارایی های عملیاتی وادار می سازد .
در فرضیه چهارم رابطهی بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با بازده عملیاتی شرکت سرمایه پذیر مورد آزمون قرار گرفت . مقدار آماره t براي دقت برابر با 23/4 (معنادار و مثبت) است يعني دقت با بازده عملياتي رابطه مستقيم معناداري دارد. ميزان ضريب تعيين برابر با با 77/0 است. پس می توان گفت که سرمایه گذاران تاحد زیادی می توانند به دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر اعتماد نمایند. یعنی میانگین دقت پیش بینی سود چند سال گذشته با توجه به این آزمون می تواند مانند آینهای منعکس کنندهی بازده عملیاتی شرکت باشد.و این موافق با نظریهی کردستانی و باقری (1388)می باشد.
نتیجه آزمون پنجم پژوهش
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند.
بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقش هاي خود عمل کند در اين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت کاهش پيدا مي کند. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمايهگذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند.
و اما در فرضیه پنجم رابطه ی بین دقت پیشبینی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم شرکت سرمایه پذیر مورد آزمون قرار گرفت . مقدار آماره t براي دقت برابر با 03/7 (معنادار و مثبت) است يعني دقت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه مستقيم و معناداري دارد که ميزان ضريب تعيين برابر با 69/0 است. و این نتیجه از پژوهش نشانگر این است که سرمایه گذار می توان تاحد زیادی به میانگین چند سال گذشتهی شرکت سرمایه پذیر اعتماد کرده و می توان گفت که با توجه به آزمون انجام گرفته دقت پیش بینی می تواند منعکس کننده ی نسبت ارزش دفتری به بازار هرسهم نیز باشد.و این مخالف با نظریهی امام جمعه (1392) می باشد.
نتیجه آزمون ششم پژوهش
ارایه پیش بینیهاي سود توسط مدیریت شرکت ها، از آن جهت که محتواي اطلاعاتی دارد، یکی از منـابع مهـم اطلاعـات ی براي استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب شده و می تواند بر ارزش بازار سهام و میزان بازده آن مـؤثر باشـد . بـازده غیرعادي سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتواي اطلاعاتی سود پیش بینی شـده شـرکت هـا، قابـل استفاده بوده و از آنجاکه بازار، مازاد سود واقعی بر سود پیش بینی شده را به عنوان خبري خوب تلقـی مـی نمایـد؛ بنـابراین، انتظار است که رابطه مستقیمی بین عامل مزبور و خطاي پیش بینی سود وجود داشته باشد.(مشکی و ربانی ،1390)
و اما در این پژوهش رابطه ی بین بازده دقت پیش بینی سود و بازده غیر عادی مورد آزمون قرار گرفت و مقدار آماره t براي دقت برابر با 10/1- (بي معني)، است يعني دقت با بازده غيرعادي رابطه معناداري ندارد.مدل مورد استفاده مدل با اثرات ثابت بوده و ميزان ضريب تعيين برابر با 43/0 است.
پس نتیجه آزمون به این معنی است که میانگین دقت پیش بینی سود در چند سال گذشته نمی تواند منعکس کننده خوبی برای بازده غیر عادی شرکت سرمایه پذیر باشدو این نتیجه با یافته هاي فـرث(2005)، کلارکسـون(2002)، جورجیـا(2003)و نیـز پـژوهش کردسـتانی(1388) و نیز پژوهش مشکی(1390) مطابقـت ندارد.
جدول‏51- چکیدهی فرضیههای پژوهش
شماره فرضیه
شرح فرضیه
نتیجه
سایر پژوهشها
1
بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار رابطه معنی داری وجود دارد.

رابطه ی مثبت و معنا داری بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام وجود دارد. و این موافق با نتیجه ی فرضیه ی پژوهش است. .
تطابق با ساربانها (1389)و آشتاب و نظری و علیپور(1392) و خدادادی و جانجانی(1389)
2
بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار رابطه معنا داری وجود دارد .

بین دقت پیش بینی با تغييرات حجم رابطه معناداري ندارد. و این مخالف با نتیجه ی فرضیه ی پژوهش است .
تطابق با فتحی و معتمدی(1391) و عدم تطابق با جهانخانی و صفاریان (1382)و جان جانی(1389) و گودمن(2013)
3
بین دقت پیشبینیسود در شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد.
بین دقت پیش بینی و بازده سهام رابطه ی معنا دار و مثبت وجود دارد.و این موافق با نتیجه ی فرضیه ی پژوهش است .
تطابق با نظریهی جان جانی(1389) و طالب نیا (1389) و فرث (2005)و عدم تطابق با نظریه ی کلارسون(2002) و همکارانش و ساربانها (1387)و آشتاب
4
بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

بین دقت پیش بینی و بازده عملیاتی رابطه ی معنی دار و مثبت وجود دارد. واین موافق با فرضیه ی پژوهش است.
تطابق با نظریه ی کردستانی و باقری (1388)
5
بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازار آن طی سال رابطه معنا داری وجود دارد.
بین دقت پیش بینی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه ی معنی دار و مثبتی وجود دارد. و این موافق با نتیجه ی فرضیه ی پژوهش است .
عدم تطابق با امام جمعه (1392)

ادامهی جدول‏52- چکیدهی فرضیههای پژوهش

شماره فرضیه
شرح فرضیه
نتیجه
سایر پژوهشها
6
بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

بین دقت پیش بینی سود و بازده غیر عملیاتی شرکت سرمایه پذیر رابطه ی معنا داری وجود ندارد.و این مخالف با فرضیه ی اولیه پژوهش است.
عدم تطابق با فـرث(2005)، کلارکسـون(2002)، جورجیـا(2003)وپـژوهش کردسـتانی(1388) و پژوهش مشکی(1390)
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش حاضر
1- با عنایت به نتیجه ی آزمون فرضیه اول که بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام رابطهی معنا دار و مثبت وجود دارد ،میتوان بیان کرد که، سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران به میانگین دقت پیش بینی سهام شرکت سرمایه پذیر در چند سال قبل سرمایهگذاری –حدودا 3 سال- در رابطه با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت توجه دارند. و با توجه به این که پیش بینی سود حسابداری حائز اهمیت است. و ضریب تعیین این آزمون فقط 17 درصد است، لذا به شرکتهای سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران، پیشنهاد میگردد که، بیشتر از قبل در دقت پیش بینی سالهای گذشتهی شرکت سرمایه پذیر، دقت نمایند و به شرکت های سرمایه پذیر نیز پیشنهاد میگردد که بیشتر روی دقت پیش بینی خود دقت کرده و در استراتژیهای شرکت خود تغییراتی ایجاد کنند. چون برپایهی این آزمون،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، آزمون فرضیه، دقت پیش بینی سود Next Entries پایان نامه رایگان درباره دقت پیش بینی سود، ارزش دفتری، آزمون فرضیه، ارزش بازار