پایان نامه رایگان درباره دریای خزر، استان مازندران، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

يكی از مهمترين عوامل تخريب تجهيزات صنعتی و به ویژه خطوط انتقال نفت و گاز، پديدهی خوردگی است كه به عنوان يكي از زيانبارترين آفت‌هاي صنايع مطرح می‌گردد. اين زيان‌ها به حدی اهميت دارد كه تحقيق در حوزه‌های مربوط به فناوری‌های كنترل خوردگی، بخش عظيمی از پژوهش‌ها و تحقيقات كشورهاي پيشرفته را به خود اختصاص داده است. اين مطالعات به تدوين استراتژی‌ها، قوانين، آييننامهها و روشهای مؤثری در زمينه پيشگيری و رفع اثرات خوردگی منجر شده كه تحت عنوان “مديريت خوردگی” مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. در كشور ما نيز به دليل جايگيری صنايع نفت، گاز و پتروشيمی، در مناطق مستعد پديده خوردگی, بررسی اين پديده و مديريت آن، از اهميت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد [60].
پيشگويی آهنگ خرابی تجهيزات در اثر خوردگي و تخمين هزينه‌های آن عنصری نامعين است كه میتوان با استفاده از سيسستم‌های مديريت خوردگی تا حدودی آن را كنترل نمود. مديريت خوردگی با هدف صيانت از سرمايه، مسئوليت كنترل خوردگی و روش‌هاي پايش و حفاظت تاسيسات در تمامی جنبه‌ها را جهت پايداری و پويايی به‌عهده دارد و همواره از ابزار و روش‌هاي پيشرفته در رسيدن به اين مقصود بهره می‌گيرد. به‌وسيلهی مديريت خوردگی، فرآيند‌ خوردگی از ابتدای مرحله طراحی تاسيسات تا هنگام سرويس‌دهی آنها به صورت فعال مديريت می‌گردد. به عنوان مثال يك مهندس طراح، از طريق اين مديريت از اطلاعات لازم در زمينهی خوردگی برخوردار می‌گردد تا سازه‌هايی را با عمر مفيد و طولانی طراحی نمايد يا با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از خوردگی‌های رخ‌داده در طراحی‌های پيشين، مراحل بعدی كار را اصلاح كند. مديريت خوردگی به ارائه استراتژی‌های پيش‌گيرانه و برداشتن گام‌های راهبردی در دو حوزهی فنی و غيرفنی می‌پردازد [39]. سر فصلهايی كه در حوزه‌های غير فنی به عنوان استراتژی‌های پيش‌گيرانه دنبال میشود به شرح زير می‌باشد:
1- افزايش آگاهی از هزينه‌های هنگفت‌ خوردگی و صرفه‌جويی در اين هزينه‌ها موجب به‌كارگيری صحيح فناوريی‌های موجود و كاهش هزينه‌ها می‌گردد. از اينرو، بسياری از مشكلات خوردگی در نتيجهی فقدان آگاهی از مديريت خوردگی و مسئوليت‌پذيری اشخاص در تبادل عمليات، بازرسی، تعمير و نگهداشت سيستم مهندسی می‌باشد.
2- تغيير خط مشی‌ها، آيين‌نامه‌ها، استانداردها و شيوه‌های مديريتی جهت كاهش هزينه‌های خوردگی به واسطه مديريت صحيح خوردگی كه به كنترل مؤثر آن می‌انجامد و باعث اجرای ايمن‌تر و قابل اعتما‌دتر عمليات و افزايش عمر مفيد تاسيسات و تجهيزات می‌شود.
3- اصلاح و تعميم آموزش كاركنان جهت معرفی و بازشناسی كنترل خوردگی كه مستلزم وارد نمودن واحدهای درسی پيشگيری و كنترل خوردگی در برنامه‌های تحصيلی و مديريتی می‌باشد.
4- تغيير و اصلاح كژانديشی و باور غلط تسليم‌پذيری در مقابل خوردگی و اتخاذ تصميم‌های جديد در راستای جلوگيری از اين پديده.
همچنين استراتژی‌های پيش‌گيرانه در حوزه‌های فنی نيز از اهميت بالايی برخوردار می‌باشند، برخی از اين استراتژی‌ها بدين ترتيب می‌باشد:
1- ارتقای روش‌های طراحی و استفاده از روش‌های طراحی پيشرفته به منظور مديريت بهتر خوردگی كه مانع از بروز هزينه‌های خوردگی قابل اجتناب می‌گردد. براي تحقق اين راهبرد لازم است روش‌های طراحی تغيير كند و بهترين فناوری‌های خوردگی در دسترس طراحان قرار گيرد. ميزان عملكرد خوردگی نيز در معيار طراحی وارد شده و هزينه طول عمر تجهيزات تجزيه و تحليل ‌گردد.
2- ارتقای روش‌های پيش‌بينی عمر تجهيزات و ارزيابی عملكرد آنها از طريق آشنايی با فناوری‌های خوردگی جديد.
3- بهبود فناوری‌های خوردگی‌ از طريق تحقيق و توسعه.
می‌توان با استفاده از مديريت خوردگی و بهكارگيری روش‌های علمی و دستاوردهای جديد تكنولوژی، خوردگی را در بسياری از صنايع كشور كنترل نمود. اين امر مستلزم ايجاد آگاهی و عزم جدی برای پيش‌گيری و كنترل خوردگی در ميان مديران و كارشناسان می‌باشد.
با توجه به گستردگی و شرايط خاص جغرافيايی منطقه‌ای كه بخش اعظم تاسيسات نفت و گاز كشور در آن قرار دارد، مسئله خوردگی در صنعت نفت و گاز ايران از اهميت خاصی برخوردار می‌باشد. اعمال درست و دقيق مديريت خوردگی و استفاده از تكنولوژیهای جديد در اين حوزه می‌تواند از بروز سالانه ميليون‌ها دلار خسارت به اين مراكز جلوگيری كند. اهميت مسئله خوردگی در صنعت نفت جنبه ديگری نيز دارد؛ تاسيسات نفتی، گاز و پتروشيميايی كشور در حال توسعه است و لحاظ قواعد مديريت خوردگی در طراحی و ساخت كارخانجات و تجهيزات مورد استفاده می‌تواند از بروز خسارات هنگفتی در آينده جلوگيری كند. خوردگی یکی از موارد معدودی است که اثر خود را نه تنها در مراحل طراحی، ساخت و تولید و بهره برداری نمایان می‌سازد، بلکه مبالغ عظیمی را نیز در مرحله حفاظت و نگهداری به خود اختصاص می‌دهد [60].
1-1-4- آسیب‌شناسی صنعت از دیدگاه خوردگی
برای شناخت صحیح‌تر خوردگی و اهمیت آن باید به آسیب‌شناسی صنعت پرداخت، زیرا یکی از مهمترین عواملی که گریبانگیر رشد صنایع و به خصوص صنایع ایرانی می‌باشد، عدم درک عمیق مساله خوردگی است. شاید بتوان دو دلیل عمده برای این بی‌عنایتی برشمرد: در رابطه با ضرر و زیانهای وارد آمده توسط خوردگی به صنایع ، نه تنها آمار مستند بلکه حتی تخمین‌های رسمی مستند و قابل انکار وجود ندارد، لذا مشخص نیست که خوردگی چگونه به آرامی اما بطور مداوم ثروتهای ملی را هدر می‌دهد. ابعاد فاجعه انگیز خوردگی از نظر اتلاف ماده و انرژی و ضرر و زیانهای زیست محیطی روشن نیست. لذا اکثرا با تصور اینکه مسائل مالی مربوط به خوردگی در بررسیهای مالی- اقتصادی در سر فصل استهلاک دیده می‌شوند، از ابعاد واقعی قضیه بی‌خبر می‌مانند و در نتیجه اهمیت مساله همواره در هاله ای از ابهام باقی می‌ماند.با این وجود طبق آمار ارائه شده سه تا پنج درصد تولید ناخالص ملی، میزان هزینه‌های خوردگی در ایران برآورد شده است [18]. به این ترتیب با توجه به موارد مذکور باید به دنبال راهکارهای کارآمد جهت پیش گیری از خوردگی و به حداقل رسانیدن هزینههای ناشی از خوردگی تجهیزات و خطوط انتقال نفت و گاز بود. لذا اگر توجه خود را معطوف به امر جلوگیری از خوردگی خطوط انتقال گاز کنیم یکی از معقولانهترین راهکارهای پیشگیری و به تاخیر انداختن خوردگی، استفاده از پوشش های نوین می باشد که طبیعتا نیازمند بررسیهای همه جانبه برای انتخاب مناسبترین گزینه میباشد [61].
1-2- ویژگی آب و هوایی و اقلیمی استان
استان مازندران با مساحتی بالغ بر 4/23756 کیلومتر مربع که 46/1 درصد مساحت كل كشور را شامل میشود. این استان بین 35 درجه و 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 32 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است . حد شمالی آن دریای مازندران )دریای خزر(، حد جنوبی آن استان تهران و استان سمنان حد غربی آن استان گیلان و حد شرقی آن استان گلستان میباشد [17]. متوسط بارش سالانه استان درحدود 580 میلیمتر میباشد [16].

شکل 1-1 نقشهی استان مازندران[64]
1-2-1- آب و هوا
آب و هوای مازندران با توجه به وجود دریا، كوه و جنگل به دو نوع معتدل مرطوب و كوهستانی تقسیم میشود [17].

الف : آب و هوای معتدل خزری: این نوع اقلیم جلگه های غربی و مركزی استان تا كوهپایههای شمالی البرز را شامل میشود. در این نواحی به دلیل كمی فاصلهی كوهستان و دریا رطوبت تجمع مییابد كه بعنوان پیامد آن میتوان بارشهای قابل ملاحظه و دمای معتدل را ذكر كرد. میانگین بارندگی سالیانه در نوار ساحلی استان برابر با 877 میلیمتر است. توزیع مكانی آن از غرب به شرق با كاهش همراه است در حالیكه توزیع زمانی آن وضعیتی كما بیش منظم دارد (حداكثر بارندگی در پائیز و حداقل آن در بهار اتفاق مي افتد(. در بررسی پارامتر درجه حرارت نیز مشاهده مي شود كه به دلیل رطوبت نسبی بالا و زیاد بودن تعداد روزهای پوشیده از ابر، دمای هوا معتدل و دامنه دمایی محدود میباشد كه این وضعیت منجر به تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل میشود.
ب: آب وهوای کوهستانی:
1- آب و هوای معتدل كوهستانی: با افزایش تدریجی ارتفاع از اراضی جلگه ای به سوی دامنههای شمالی ارتفاعات البرز و فاصله از دریا، تغییرات خاصی در آب و هوای استان پدیدار میگردد. در نوار ارتفاعی 1555 تا 3555 متر، شرایط آب و هوایی كوهستانی حاكم است كه از ویژگیهای آن میتوان كاهش میزان بارندگی سالیانه وهمچنین كاهش متوسط درجه حرارت ماهانه را ذكر كرد. علاوه بر آن زمستانهای سرد همراه با یخبندانهای طولانی وتابستانهای كوتاه نیز از دیگر مشخصات این اقلیم است .

2- آب و هوای سرد كوهستانی: در نوار ارتفاعی بالاتر از 3000 متر كه شامل قلل كوهستانهای دامنه شمالی البرز میشود، دمای هوا به شدت كاهش یافته و یخبندانهای طولانی ایجاد میشود . در این مناطق ریزشها غالبا به صورت برف است، كه در دوره طولانی سرد سال روی هم انباشته شده و تا اواسط دوره كوتاه گرم سال نیز دوام دارند. در همین مناطق و در قله كوههای دماوند ، علم كوه و تخته سلیمان شرایط ایجاد یخچالهای كوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم شده است [16].
1-2-2- توده هواهاي موثر بر آب و هواي مازندران
موقعیت جغرافیایی ویژه استان مازندران بعنوان یكی از استانهای ساحلی دریای خزر سبب شده است كه در طول سال از اثرات آب وهوایی همسایگانی چون سرزمین پهناور سیبری ، دریای مدیترانه و دریای خزر و فلات مركزی ایران بهره مند شود .در طول فصول مختلف سال تودههای هوای متعددی وارد استان میشوند كه عمدهترین آنها به قرار زیر میباشد :
دورهی سرد سال
1- توده هوای قطبی قارهای : كه ورود آن به استان از طریق گسترش زبانه سیستم پرفشار سیبری بر روی شمال شرق كشور میباشد. این توده هوا سرد و خشك بوده و با عبور از روی دریای خزر ضمن جذب رطوبت وگرما ناپایدار گشته و سبب بارشهای قابل توجه بویژه در فصل پاییز (به دلیل اختلاف زیاد دمای آب با دمای هوا) در استان میشود. شدت این بارندگی بدلیل طولانی بودن مسیر حركت تودهی هوا بر روی دریا در غرب استان بیشتر از سایر قسمتهای استان میباشد .
2- تودهی هوای قطبی دریایی تعدیل یافته : با منشا اقیانوس اطلس كه بعد عبوراز روی جنوب اروپای شرقی از طریق دریای سیاه به شرق دریای مدیترانه وارد و سپس ازطریق تركیه از سمت شمال غرب وارد ایران میشود .
3- تودهی هوای آركتیكی قارهای : با منشا اسكاندیناوی كه بعد از عبور از روی اروپا و از دست دادن رطوبت مجددا از دریای سیاه كسب رطوبت كرده واز طریق تركیه وارد نوار شمالی كشور میشود .
دورهی گرم سال
تودهی هوای حارهای دریایی تعدیل یافته با منشا آزورس(جزیره آزورس در اقیانوس اطلس) كه بعد از عبور از روی دریای مدیترانه و جنوب اروپا ، به شمال كشور وارد میشود و گاهی نیز از طریق شمال آفریقا وعربستان ، نواحی جنوب و مركز ایران را مورد تهاجم قرار میدهد و به شمال نیز نفوذ میكند. جبهههای حاصل از این توده هوا هنگام رسیدن به دریای خزر از این دریا رطوبت كسب كرده و سبب بارندگی در سواحل جنوبی آن میشوند. بعلاوه در اوج روزهای گرم هنگامی كه جت استریم جنب حاره به شمال دریای خزر نقل مكان میكند تودهی هوای حارهای قارهای كه در مركز ایران تشكیل میشود و بسیار گرم و خشك میباشد شمال كشور را نیزتحت تاثیر قرار میدهد [17].
1-2-3- طبقه بندی اقلیمی استان
بر اساس طبقه بندی اقلیمی، نوع اقالیم موجود در استان مازندران به شرح زیر مشخص میشود:
الف: 1.3 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه خشک فراسرد و سرد میباشد .
ب: 3.2 درصد از سطح استان دارای اقلیم مدیترانه ای فراسرد تا مدیترانه ای معتدل میباشد.
ج: 17.5 درصد از سطح استان دارای اقلیم نیمه مرطوب فراسرد تا نیمه مرطوب معتدل میباشد.
د: 43.7 درصد از سطح استان دارای اقلیم خیلی مرطوب فراسرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، اصل تناظر Next Entries پایان نامه رایگان درباره استان مازندران، رطوبت نسبی، بازدارندگی