پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان متغيرهاي پيش بيني كننده تداوم فعاليت در نظر گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد كه از بين سه متغير مورد بررسي، متغيرهاي ارقام حاصل از فعاليت هاي عملياتي و ارقام حاصل از فعاليت هاي تأمين مالي با متغير وابسته تداوم فعاليت واحد تجاري داراي رابطه مثبت است و در نتيجه با افزايش اين دو متغير احتمال تداوم فعاليت شركت ها نسبت به ورشكسته بودن آن ها افزايش مي يابد.

2-14-15- منصورفر و همکاران
در سال 1392 منصورفر و همکاران در تحقیقی با عنوان «ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران» ترکیب سه جزء از اجزای صورت جریان نقد را با درماندگی مالی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند. نتیجه تحقیق اینگونه بوده است که ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی ابزار مناسبی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بوده و از دو سال قبل از درماندگی، شواهد و علائم مناسبی را در این خصوص ارائه می دهند.

(جدول 2-1) خلاصه تحقيقات محققان خارجی
رديف
نام محقق
سال
عنوان تحقيق
نتيجه
1
بیور
1966
نسبت های مالی، ابزاری برای پیش بینی درماندگی
1- شرکت‌های ورشكسته نه تنها جریان‌های نقد كمتري از شرکت‌های غير ورشکسته دارند، بلكه مقدار ذخيره درآمد نقدي كمتري را نيز دارا می‌باشند. 2- اگر چه شرکت‌های ورشكسته سرمايه كمتري براي پوشش تعهدات خود دارند، ولي تمايل به گرفتن قروض بيشتري را نسبت به شرکت‌های غير ورشكسته دارند. 3- نسبت گردش وجوه نقد به كل بدهي بيشترين قدرت پيش بيني را دارد.
2
آلتمن
1968
نسبت های مالی، تجزیه و تحلیل تفکیک کننده و پیش بینی ورشکستگی شرکت
ورشکستگی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست، بنابراین از ادامه فعالیت تجاری‌اش باز می‌ماند.
3
اسپرینگیت
1978
پیش بینی احتمال شکست در شرکت های کانادایی
از تجزیه و تحلیل ممیزی برای انتخاب 4 نسبت مالی مناسب برای تشخیص شرکت‌های سالم و ورشکسته استفاده کرد که شامل متغیر های مستقل سرمایه در گردش به کل دارایی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها، سود قبل از مالیات به بدهی جاری و فروش به کل دارایی ها بود که با استفاده از این نسبت ها مدلی ارائه نمود که دقت آن 5/92% بود.
4
لارگی و استیکنی
1980
جریانات نقدی، تجزیه و تحلیل نسبت و ورشکستگی شرکت گرانت
قبل از این که متغیرهای تعهدی، قریب الوقوع بودن شکست تجاری را نشان دهد، جریانات نقد عملیاتی منفی بر روند رو به کاهش عملکرد شرکت اشاره می کنند.
5
زاوگین
1980
ارزیابی آسیب پذیری به شکست شرکت های صنعتی آمریکا
وی مدل جدیدی ارائه نمود که برخلاف سایر مدل‌های پیشین صرفاً به طبقه بندی شرکت‌ها به دو دسته ورشکسته و غیر ورشکسته نمی‌پرداخت و خروجی مدل وی به صورت عددی در دامنه صفر تا یک بود که نمایشگر احتمال ورشکستگی شرکت می‌باشد.
6
زاوگین
1983
پیش بینی عدم موفقیت شرکت
وی از تكنيك لاجيت براي طبقه بندي شركت هاي ورشكسته استفاده كرده است که دقت کلی مدل در پيش بيني طبقه بندي شركت ها به ترتيب 82% ، 83% ، 72% ، 73% و 80% برای سال هاي يك تا پنج سال قبل از ورشكستگي بود.
7
زیمجوسکی
1984
مسائل روش شناسی مربوط به منظور برآورد مدل پیش بینی درماندگی مالی
الگویی را ارائه نمود که نرخ دقتی حدود 78% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آورد.
8
کیزی و بارتزاک
1985
به کارگیری جریان نقد عملیاتی برای پیش بینی درماندگی مالی
اطلاعات جريان نقدي عملياتي نمي تواند قدرت پيش بيني اضافي نسبت به نسبت هاي تعهدي فراهم كنند. در عوض ثابت كردند كه در نظر نگرفتن نسبت هاي جريان نقدي در تحقيقات ورشكستگي توسط آلتمن و سايرين، نامناسب بوده است.
9
وارد
1992
توانایی تغییرات پیش بینی شده از خالص و ناخالص جریانات نقدی با استفاده از 4 حالت مدل های درماندگی مالی
شرکت های درمانده نسبت به شرکت های سالم، دو سال قبل از وقوع درماندگی، دارای خالص جریانات نقد عملیاتی منفی و خالص جریانات نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند.
10
وارد و فاستر
1996
تجزیه و تحلیل تجربی تئوری حسابداری مالی توماس در مورد درماندگی مالی
شرکت های درمانده نسبت به شرکت های سالم، دو سال قبل از وقوع درماندگی، دارای خالص جریانات نقد عملیاتی منفی و خالص جریانات نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند.
11
جانتادج
2006
به کارگیری ترکیبات اجزای جریانات نقدی در پیش بینی درماندگی مالی
ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند.
12
گیولی و همکاران
2007
اندازه گیری گزارش محافظه کاری
محافظه كاري به طور مستقيم از طريق نقش افزايش وجوه نقد در دسترس و به طور غير مستقيم از طريق نقش اطلاعاتي سبب كاهش سرمايه گذاري نقدي، جلوگيري از سرمايه گذاري با ارزش خالص فعلي كم، پايين نگه داشتن هزينه هاي نمايندگي و افزايش پس انداز به كاهش ريسك ورشكستگي كمك مي كند.
13
لی و چانگ
2010
به کارگیری پایگاه منابع مالی در سیستم هشداردهنده درماندگی مالی واحدهای اقتصادی
متغیرهای پیش بینی کننده نسبت بدهی و جریانات نقد عملیاتی به ترتیب، یک و دو سال قبل از درماندگی، بیشترین قدرت پیش بینی و اعتبار را دارند.
14
لین و همکاران
2012

پیش بینی نکول از یک کسب و کار کوچک با به کارگیری تعاریف مختلف از درماندگی مالی

با ارائه تعاريف مختلف از درماندگي مالي اقدام به پيش بيني عدم توان بازپرداخت بدهي (نكول) شركت های کوچک در انگلستان نموده اند.

(جدول 2-2) خلاصه تحقيقات محققان داخلی
رديف
نام محقق
سال
عنوان تحقيق
نتيجه
1
رسول زاده
1380
بررسي كاربرد مدل آلتمن براي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل آلتمن با 92% اطمينان وضعيت عدم ورشكستگي شركت ها و با 81% اطمينان وضعيت ورشكستگي شركت ها را قبل از ورشكستگي درست پيش بيني نموده است.
2
نظری
1380
بررسي رابطه محتواي اطلاعاتي صورت جريان هاي نقدي و تداوم فعاليت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1- شاخص های عمليات جاري مؤسسه، معيار مناسبي براي ارزيابي تداوم فعاليت نمي باشند. 2- از بين نسبت هاي مالي حاصل از صورت جريان وجوه نقد، صرفًا نسبت هاي مخارج سرمايه اي مي توانند به عنوان معيار ارزيابي تداوم فعاليت شرکت ها مورد استفاده قرار گيرند.
3
سلیمانی امیری
1381
بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران
مدلي جهت پيش بيني بحران مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه نموده كه نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن بوده كه مدل مزبور در يك، دو و سه سال قبل از بحران مالي، به ترتيب 95%، 83% و 95% كل نمونه را به طور صحيحي طبقه بندي نموده است.
4
شاکری
1382
بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
الگوی پیشنهادی قادر به پیش بینی صحیح ورشکستگی شرکت ها با دقت 84 درصد برای دو سال آینده می باشد. همچنین، الگو برای سال آینده را نیز با همان دقت 84 درصد پیش بینی می نماید.
5
راعی و فلاح پور
1383
پيش بيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني درماندگي مالي اين شركت ها، به طور معني داري نسبت به مدل تحليل تمايزي از دقت پيش بيني بيشتري برخوردار است.
6
مهرانی و همکاران
1383
استفاده از اطلاعات تاريخي مالي و غيرمالي جهت تفكيك شركت هاي موفق از ناموفق
1- اطلاعات مالي و غيرمالي هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند. 2- دو متغير فروش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام داراي رابطه معناداري با بازده سهام بوده، ضمنًا شركت هاي موفق بازده بيشتري نسبت به شركت هاي ناموفق كسب كرده اند.
7
بهرامفر و ساعی
1385
ارائه مدل براي پيش بيني عملكرد (مالي و بازار) شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي منتشره
يافته هاي تحقيق، در مورد تحليل معني دار بودن تفاوت اطلاعات مالي منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنين نشان دادند كه از نظر شاخص‌های فعاليت، وضعيت بدهي، متوسط اندازه ارزش دفتري دارايي و نوع صنعت، تفاوت‌های آماري با اهميتي وجود دارد هر چند تفاوت وضعيت نقدينگي اين دو گروه با اهميت نيست.
8
نیکومرام و پور زمانی
1385
حاكميت شركتي و پيش بيني ورشكستگي شرکت‌ها
نسبت‌های مالی سود‌آوري و نقدينگي می‌تواند در متمايز ساختن شركت ورشكسته و شركت موفق مفيد واقع شود.
9
مجتهدزاده و اسمعیلی
1387
بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران
16 معیار را در خصوص تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی مؤثر دانسته اند که هفت معیار آن بیشترین اثر را از نظر حسابرسان داشته است.
10
پورزماني و همکاران
1388
بررسي كارايي شاخص هاي كلان اقتصادي در الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران
براي ارزيابي ورشكستگي در محيط اقتصادي يونان، تحليل لاجيت و تحليل مميزي مورد استفاده قرار گرفت و متغيرهاي به كار رفته در تحقيق را در اين امر مؤثر دانسته اند.
11
خدامی پور و پور احمد
1389
بررسي توانايي متغيرهاي مالي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي با در نظر گرفتن وقفه هاي زماني خاص
بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و سود عملياتي رابطه معناداري وجود دارد.
12
نبوی و همکاران
1389
پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت
مدل لاجیت با متغیرهای توضیحی تعریف شده در آن، بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی شرکت‌ها در ایران دارا می‌باشند. دقت پیش بینی مدل برای سال ورشکستگی 5/87% و برای یک سال قبل از ورشکستگی 5/72% و برای دو سال قبل 5/52% می‌باشد.
13
رستمی و همکاران
1390
ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
الگوی رگرسیون لجستیک نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.
14
مرادزاده فرد و صیادی
1391
ارزيابي توان پيش بيني تداوم فعاليت شركت ها براساس ارقام حاصل از صورت جريان وجوه نقد
متغيرهاي ارقام حاصل از فعاليت هاي عملياتي و ارقام حاصل از فعاليت هاي تأمين مالي با متغير وابسته تداوم فعاليت واحد تجاري داراي رابطه مثبت است و در نتيجه با افزايش اين دو متغير احتمال تداوم فعاليت شركت ها نسبت به ورشكسته بودن آن ها افزايش مي يابد.
15

منصورفر و همکاران

1392

ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی ابزار مناسبی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بوده و از دو سال قبل از درماندگی، شواهد وعلائم مناسبی را در این خصوص ارائه می دهند.

فصل سوم

روش شناسی تحقيق

3-1- مقدمه
دستيابي به اهداف علم يا شناخت علمي در صورتي ميسر می‌شود كه با روش شناسي درست همراه باشد. منظور از روش، مجموعه ابزار و تدابيري است كه حصول به هدف نهايي و مطلوب را آسان می‌سازد. هدف از انجام هر تحقيق، كشف واقعيت است. واقعيت با كاوش و روشنگري روابط منطقي مربوط به ویژگی‌های اجزاي موضوع تحقيق حاصل می‌شود. بنابراين، هر پژوهشگري پس از تعيين موضوع تحقيق بايد به گزينش روش تحقيق بپردازد. روش تحقيق، پيروي از رويه هاي منظمي است كه در جريان استفاده از شيوه هاي آماري و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقيق بايد رعايت گردد (سرمد، 1384).
یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها و در نهایت استنتاج معتبر، پاسخگو باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، وجوه نقد Next Entries پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی