پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، مقصد گردشگری، مدیریت مشارکتی

دانلود پایان نامه ارشد

و نیز عملکرد آنها در چهار شهر مقصد گردشگری آورده شده است.

همانطور که در این جدول مشخص است، مهمترین شاخص در زمینه حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری، شاخص مشارکت شهروندان می باشد، چرا که ذات حکمرانی خوب در مدیریت مشارکتی است. پس از آن بینش راهبردی و کارایی و اثر بخشی بیشترین امتیاز اهمیت را به خود اختصاص داده اند. در امتیازات مربوط به عملکرد نیز مشخص می گردد که در هر چهار شهر مورد بررسی اشتراکاتی وجود دارد که از آن جمله می توان به داشتن حداقل امتیاز در 7 شاخص مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، قانون مندی، عدالت، شفافیت، تمرکز زدایی و اجماع سازی اشاره کرد. به عبارتی دیگر عملکرد شهرهای نمونه در 7 شاخص نامبرده شده حداقل است. همچنین در هر چهار شهر بیشترین عملکرد به ترتیب مر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، توزیع فراوانی، سازنده گرایی