پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، تمرکز زدایی، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

متوسط به بالا قرار دارد.
محمد مویدی در تحقیقی با عنوان نقش شاخص های حکمروایی شهری در حرکت به سوی توسعه پایدار شهری با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه منابع ضمن بررسی مفاهیمی چون توسعه پایدار و حکمروایی شهری، به تبیین شاخص های مربوط به تاثیر حکمروایی خوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار پرداخته است که در این خصوص اتخاذ پنج اصل موثر برابری، کارایی، پاسخگویی، مشارکت و امنیت در اداره شهر به جهت ایجاد شهری پایدار مورد تاکید قرار گرفته است.
نازک نوبری و همکارانش(1389) در تحقیقی تحت عنوان حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردید ناپذیر سعی کرده اند با توجه به تفاوت مفهومی میان حکومت و حکمرانی شهری ، جایگاه شهرداری و مسئولیت آن در چگونگی حکمرانی شهری مشخص کنند و با اشاره به مدل های مطرح در این حوزه ، ابتدا الگوی مدیریت شهری منطبق با تهران تعیین و سپس با تعیین شاخص های حکمرانی خوب شهری مفاهیم و مدل های اصلی و وابسته به این نوع حکمرانی توصیف کرده اند.
مشکینی و همکارانش(1393) در تحقیقی با عنوان حکمروایی مطلوب شهری در محله اوین به بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های هشت گانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازند. در این پژوهش نتیجه گیری می شود که شاخص های اثربخشی و پاسخ گویی از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته اند و مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد.
خلیل اله سردار نیا و همکارانش(1388) در تحقیقی با عنوان تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی شاخص های حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرارداده و نتیجه گیری کرده اند که متغییر های مربوط به حکمرانی خوب بهتر از متغییر های سرمایه اجتماعی تبیین گر واریانس اعتماد سیاسی است.

پژوهش های خارجی
کامسا102 و همکارانش (2004) در تحقیق خود با عنوان نقش نهادها در فرآیند توسعه آفریقا به بررسی نقش شاخص های حکمرانی در فرایند توسعه ی کشور های آفریقایی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که اجرای ضعیف حاکمیت قانون، فساد، ضعف مدیریت، فقدان یک جامعه مدنی قوی و دخالت های سیاسی مهمترین عوامل بازدارنده در توسعه این کشور ها بوده اند.
پویرسون103 (1998) نیز در تحقیقی تحت عنوان امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی و رشد در کشورهای در حال توسعه با بهره گیری از روش متغییر هایی چون ثبات رهبری سیاسی، خطر بروز جنگ داخلی، چگونگی دیوان سالاری ، خطر بی اعتنایی به قراردادها به وسیله دولت، خطر سلب مالکیت، فساد در دستگاه دولتی ، حاکمیت نظم و قانون، خطر بروز تنش های نژادی و قومی، تروریسم سیاسی و خطر بروز منازعات خارجی نقش تعیین کننده متغییر های نهادی غیر اقتصادی را بر عملکرد رشد اقتصادی نشان داده است.
همچنین بارو104 و همکارانش (1995) در تحقیق خود با عنوان رشد اقتصادی دریافتند که در میان اجزای گوناگون شاخص کیفیت نهادی، هنگامی که طیفی از متغییر های محیطی و دیگر متغییر ها کنترل شوند، حاکمیت قانون تنها عاملی است که تاثیر تعیین کننده بر رشد اقتصادی دارد.
استینر105 (2006) نیز در تحقیقی با عنوان تهدید امنیت و نوسانات گردشگری به وضعیت گردشگری در کشور های عربی از جمله مصر پرداخت که با وجود جاذبه های گردشگری فراوان نتوانسته اند به نحو مطلوبی درامدزایی کنند.وی مهمترین علل عدم درامد زایی را نبود امنیت ، تهدید های اجتماعی و روانی و عدم خدمات رسانی بهینه می داند که جهت بهبود این وضعیت ، توجه به امنیت گردشگران را ضروری دانسته است.

اسناد حقوقی و بین المللی
مهمترین اسناد حقوقی بین المللی در ارتباط با هنجار های حکمرانی خوب شهری اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، اعلامیه حق توسعه در سال 1986 و کنوانسیون حقوق کودک است که با توجه به مسائل مطروحه در این اسناد و ارتباط آنها با حکمرانی خوب شهری و با حقوق بشر می توان به موارد زیر اشاره کرد.
مشروعیت و پاسخگویی حکومت
آزادی تشکل ها و مشارکت فعال
تواندمند سازی زنان به عنوان عنصر کلیدی در راهبرد ریشه کنی فقر
چارچوب حقوقی برای ایجاد محیط زیستی سالم در شهرها
دسترسی و اعتبار اطلاعات
مدیریت کارای بخش عمومی
ایجاد مشارکت فعال کودکان در فرایند تصمیم گیری (جیف106 و همکاران، 2004).
اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی
منبع دیگر برای استخراج حوزه های بالقوه نفوذ حکمرانی خوب شهری، اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های ملل متحد است. در رابطه با مهمترین اقدامات دولت ها برای شناسایی مدیریت مطلوب شهری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
توجه به نیازهای کودکان به ویژه کودکان خیابانی
تعهد مدیریت شهری به بهبود شرایط زندگی شهروندان به ویژه افراد فقیر
مشارکت برابر زنان و مردان در فرآیند تصمیم گیری
ریشه کنی فقر به عنوان یک ضرورت سیاسی، اجتماعی و قومیتی
زمامداری شفاف، کارآمد، عدالت محور و مسئولیت پذیر (تیلور، 2000).

بخش سوم: تشریح اجزای مدل

مقدمه
چارچوب مفهومي با عناوين ديگري همچون چارچوب نظري، ابزار تحليلي يا همان نقشه ذهني شناخته می‌شود. هر الگوي مفهومي به‌عنوان نقطه شروع و مبنايي جهت انجام مطالعات و تحقيقات است به‌گونه‌ای كه متغيرهاي موردنظر تحقيق و روابط ميان آن‌ها را مشخص می‌کند. الگوي مفهومي يك استراتژی جهت شروع و انجام تحقيق است به‌گونه‌ای كه انتظار می‌رود در حين اجراي تحقيق، متغيرها، روابط و تعاملات بين آن‌ها موردبررسی و آزمون قرارگرفته، و حسب ضرورت، تعديلاتي در آن‌ها انجام‌شده و عواملي نيز از آن‌ها كم و يا به آن‌ها اضافه شود. در اين بخش اجزای مدل مفهومی تحقیق بررسی خواهند شد.

مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق حاضر بخشی از نوآوری این تحقیق محسوب می شود بدین صورت که از مدل تحلیل اهمیت – عملکرد جهت اولویت بندی و ارزیابی شاخص ها استفاده شده است. در این مدل هر شاخص از دو منظر، اول میزان اهمیت هریک از شاخص ها و سپس سطح عملکرد (وضع موجود) آن شاخص، بررسی خواهد شد. درنهایت با مقایسه این دو وضعیت تحلیل هایی انجام خواهد گرفت. لازم به ذکر است که توضیحات مربوط به مدل اهمیت – عملکرد در فصل سوم به صورت تفصیلی ارائه خواهد شد. شکل زیر مدل مغهومی تحقیق را نشان می دهد.

شاخص های حکمرانی خوب شهری
یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی خوب شهری شاخص هایی است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند که بر این اساس و بر اساس مطالعاتی که در زمینه حکمرانی خوب شهری و مطابفت آن با شرایط شهرهای ایران صورت گرفته است شاخص هایی چون مشارکت شهروندان، اثر بخشی و کارایی، پذیرا بودن و پاسخ ده بودن، مسئولیت و پاسخگویی، شفافیت، قانون مندی، جهت گیری توافقی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکز زدایی برای این منظور معرفی گردیده اند که در زیر بر هریک تعریف شده اند (رفیعیان،1390).

مشارکت
منظور از مشارکت، قدرت تاثیر گذاران بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است (رفیعیان،1390).

حاکمیت قانون
منظور، مراعات چارچوب های قانونی و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری ها است (رفیعیان،1390).

شفافیت
شفافیت نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است. پنهان کاری امکان بروز فساد را افزایش می دهد (رفیعیان،1390).

مسئولیت و پاسخگویی
این معیار بر مسئول بودن و حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است (رفیعیان،1390).

پاسخده بودن
مسئولان شهری باید خواسته های شهروندان را در یابند و بپذیرند و نسبت به آن واکنش مناسب ارائه دهند (رفیعیان،1390).

بینش راهبردی
فرا رفتن از مسایل روزمره شهری و پرهیز از غرق شدن در آنها مستلزم پیش بینی آینده نگر است (رفیعیان،1390).

اجماع سازی
منظور از اجماع سازی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است (رفیعیان،1390).

عدالت و انصاف
منظور از عدالت، ایجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقا وضعیت رفاهی است (رفیعیان،1390).

امنیت
امنیت به عنوان پیش بینی، شناسایی و برآورد یک خطر مجرمانه و آغاز عمل برای از میان برداشتن یا کاهش دادن آن تعریف می شود (رفیعیان،1390).

اثر بخشی و کارایی
این معیار بر استفاده مناسب از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است (رفیعیان،1390).

تمرکز زدایی
این مفهوم بر واگذاری اختیار به سازمان ها و مراکز مختلف و صلاحیت نهادهای محلی بر انجام وظایف تاکید می کند. تمرکز زدایی بر اصل تقویت مسئولیت به سمت پایین تر استوار است (رفیعیان،1390).

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به‌منظور آگاهي از مسائل و مشکلات دنياي اجتماعي، روش‌های علمي، تغييرات قابل‌ملاحظه‌ای پیداکرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود. (ايران نژاد پاريزي، 1378)
در فصل حاضر توضیحات مربوط به نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری، ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها و همچنین چگونگی تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها ارائه شده است.

روش تحقيق
بمانند ساير بحث‌ها در علوم انساني، در مورد روش تحقيق نيز در کتاب‌های مختلف نظرات و دیدگاه‌های متفاوتي عنوان‌شده است (ظهوري، 1378). تشتت آراء به‌ مانند ساير مباحث در علوم انساني به حدی است كه نمي‌توان در اين زمينه نظر واحدي را ارائه كرد. البته وجود تعاريف و تعابير مختلف و متنوع در علوم انساني، از سويي بيانگر گستردگي و اهميت موضوع بوده كه مي‌تواند از زواياي مختلف موردبررسی قرار گيرد. و از سويي ديگر نشان‌دهنده پويايي موضوع است كه مي‌تواند زمينه ارائه مدل‌ها، تئوري‌ها و نظرات متفاوتي را فراهم آورد. پاراگراف بعد، صحت ادعاي فوق و جايگاه تحقيق حاضر را نشان مي‌دهد.
با توجه به دو رويكرد خردگرايانه و طبیعت‌گرایانه107 و دو دسته روش‌های تحقيق منتج از آن‌ها بنام‌های روش‌های كمي و كيفي108 (بازرگان و ديگران، 1377)، تحقيق حاضر در گروه روش های کمی قرار مي‏گيرد. با توجه به ويژگي آزمايشي و يا غيرآزمايشي109 بودن تحقيقات، روش تحقيق حاضر، روش غيرآزمايشي پيمايشي (بازرگان و ديگران، 1377) محسوب مي‌شود. درکلی‌ترین تقسیم‌بندی، روش تحقيق را كتابخانه‌اي و ميداني در نظر گرفته‏اند كه در تحقيق حاضر از هر دو اين روش‌ها استفاده خواهد شد. در جمع‌بندي نهايي اينكه، در تحقيقات مديريتي به دو روش فرضيات (سؤالات) تأييد و يا رد خواهند شد كه عبارت‌اند از: استفاده از فنون آماري، و استفاده از فنون غیر آماری مانند تحقيق در عمليات (آذر، 1373). تحقيق حاضر با توجه به اين تقسيم‏بندي در گروه اول قرار مي‌گيرد.
اگر روش تحقيق را مراحل اجراي تحقيق فرض نمائيم بر اين اساس گام‌های اجرايي تحقيق حاضر به شرح زیر می‌باشد:
مطالعات كتابخانه‏اي (مرور ادبيات موضوعي)
تدوين مطالعات كتابخانه‌اي
تبيين چارچوب نظري تحقيق و طراحي (بومی‌شده) ابزار جمع‌آوري داده‌ها
جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات ميداني موردنیاز
انجام محاسبات لازم بر روی داده‌های جمع‌آوری‌شده
تجزیه ‌و تحلیل آماری
تدوين نتايج مطالعات ميداني
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقيقات توصیفی پیمایشی می‌باشد. همچنین ازآنجایی‌که نتایج این تحقیق می‌تواند به‌طور عملی، مورداستفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهشی کاربردی می‌باشد.
از طرفی دیگر روش تحقيق را مي‏توان در چهار گروه بدين شرح در نظر گرفت (فلدمن110، 2004) بسط يا بهبود تئوری‌های موجود، مقايسه دیدگاه‌های تئوريكي مختلف، بررسي پديده‏اي خاص با استفاده از دیدگاه‌های تئوريكي مختلف، و بالاخره، اينكه بررسي پديده‏اي مستند و تكراري در محيط و شرايطي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، کیفیت زندگی، مدیریت شهری Next Entries پایان نامه رایگان درباره نقطه تقاطع، نمونه برداری، استان مازندران