پایان نامه رایگان درباره حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، ژاندارمری، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

بوده و يكي از بخشهاي اقتصادي كه در صورت عدم وجود امنيت به شدت آسيب مي بيند، صنعت گردشگري است. همانطوركه قبلاَ اشاره شد. ميان گردشگري و ثبات و توسعه امنيت، رابطه اي تعريف شده وجود دارد. كارشناسان بر اين باورند كه در ايران امنيت كافي براي گردشگران وجود دارد اما مشكل اصلي در حوزه جذب گردشگران نبود تبليغات از سوي ايران، و تبليغات سو كشورهاي ديگر عليه ايران است. بايد توجه داشت توسعه صنعت گردشگري در هر كشور نشان دهنده ثبات امنيت ملي در آن كشوراست. در اين رابطه بسيار حائز اهميت است كه بدانيم امنيت را در چه مقوله هايي بايد به وجود بياوريم، مسال هاي كه براي حل آن نيازمند به شناخت تهديدها و فرصت ها هستيم.

2-5 موانع اصلي توسعه جهانگردي در ايران
كشور ايران علي رغم غنا و تنوع فرهنگي، تمدني، جاذبه هاي طبيعي واكو توريسيم در مقايسه با ساير كشورها جايگاه وسهم متناسب با خود را درصنعت گردشگري كسب نكرده است. اگر چه توسعه وگسترش ايرانگردي و جهانگردي به منظور استفاده هرچه بيشتر از مزاياي متعدد آن اجتنا بناپذير است ولي مشكلات و تنگناهايي درراه رشد و توسعه اين صنعت وجود دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
– فقدان يك برنامه جامع و استراتژيك وهمچنين مشخص نبودن هدف ها وسياستهاي ايرانگردي و جهانگردي درقالب يك برنامه اجرايي
– فضاي نامساعد تبليغاتي جهت مخدوش كردن چهره ايران وانزواي ايران در سطح بين المللي،
– عدم تطبيق و هماهنگي فرهنگ جهانگردان برخي از كشورهاي خارجي با فرهنگ اسلامي،
– فقدان نيروي انساني كار آزموده و متخصص امور جهانگردي دردفاترايرانگردي وجهانگردي و بي اطلاعي و بي تجربگي كادر شاغل درموسسات جهانگردي (از قبيل خدمتگزاران هتل ها، كاركنان آژانس و راهنمايان جهانگردي)،
– عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري دراين بخش به علت عدم سودآوري، حمايت ناكافي دولت در مورد امنيت جهانگردان، اقدامات و سلايق محدودكننده از سوي برخي افراد غيرمسؤول و… ،
– ناهماهنگي وعدم همكاري بين سازمانها و ارگان هاي دولتي كه در بهبود وضع جهانگردي مؤثرند، تصميم گيري هاي منفك سازمانها می باشد (عبدالله زاده، 17:1379)
– نبود امكانات اوليه مثل اقامتگاه هاي مناسب وسرويس هاي بهداشتي،
– تعدد مراكز تبليغاتي و نداشتن سيستم واحد در تبليغات و بازاريابي،
– عدم شركت فعال در نمايشگاه هاي بين المللي خارج از كشور،
– ضعف كمي وكيفي امكانات رفاهي مناسب در شهرها، روستاها و اطراف مناطق گردشگري،
– ضعف كمي وكيفي امكانات ترابري زميني، هوايي و دريايي در مقايسه با استاندارهاي جهاني،
– فقدان تسهيلات لازم براي بخش خصوصي (مثل پرداخت وام هاي بلندمدت با بهره كم)، واگذاري زمين مناسب با بهاي دولتي، حذف تشريفات زايد و دست و پاگير اداري به منظور ايجاد هتلها و مراكز رفاهي، تضمين امنيت سرمايه گذاري در صنعت توريسم توسط دولت به منظور ايجاد انگيزه در بخش خصوصي،
– تصوير غيرصحيح از ايران در مجامع جهاني،
– وجود نگاه امنيتي به مقوله گردشگري در كشور،
– فقدان مراكز خدمات جهانگردي و محدويت اطلا ع رساني
برنامه ريزي در جهت رفع هر كدام از موانع ذكر شده مي تواند در جهت ارتقاي صنعت توريسم راهگشا باشد هرچند عوامل فوق عملاَ در ارتباط با يكديگر بوده و توجه به هركدام به تنهايي نمي تواند به صورت زيربنايي مشكلات موجود دراين صنعت را برطرف سازد با اين حال با برنامه ريزي مناسب مي توان در مراحل مختلف و با الويت بندي مناسب در جهت رفع آنها اقدام نمود.

2-6 آشنایی با مأموریت ها و وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی
برطبق اساسنامه و قانون نیروی انتظامی وظایفی برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که 28 بند می باشد نظر به اینکه در این تألیف فقط به معاونت راهور پرداخته شده است در مورد بند 12 این قانون که مربوط به معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل می باشد توضیحاتی بیان می شود: بند 12 از ماده 4 چنین اشعار می دارد :
«اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزین و حفظ حریم راه های کشور»یعنی :
1- در اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به موضوعاتی نظیر رسیدگی به تصادفات جلوگیری از وقوع جرایم رانندگی، اخذ جرایم و اجراییات، هدایت مدیریت ترافیکی، کاهش تصادفات و. . . می پردازد.
2- در امور توزین و حمل و نقل به توزین وسایط نقلیه باربری درمحورهای خارج از شهر، اجرای قوانین و مقررات به حمل بار از نظر طول و عرض و ارتفاع و موارد مربوطه به حمل و مسافر و مدارک و تجهیزاتی که راننده و وسیله بایستی همراه داشته باشد را بیان می کند.
3- در حفظ حریم راه ها با جلوگیری از تجاوز به حریم راه های کشور با تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین اجراء مأموریت می کند. بر این اساس وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل به صورت تفصیلی معرفی می شود.
آشنایى با وظایف و مأموریت‌هاى کلى پلیس راهنمایى و رانندگى
پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن به شرح زیر است:
برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به منظور تأمین نظم عبور و مرور، اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل، امور توزین و حفظ حریم راهها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی.
هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل.
برنامه‌ریزى در جهت انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبور و مرور و حمل و نقل.
تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها درکلیه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری، اخذ جرایم و اجرائیات، توزین، حفظ حریم راهها، مهندسى ترافیک، علائم راهنمایى و رانندگى و تجهیزات تخصصى و ملزومات مورد نیاز و ابلاغ آنها به واحدهاى مربوطه و نظارت بر حسن اجراى آنها.
ابلاغ قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل و ارائه نظرات کارشناسى در جهت حل مسائل و مشکلات منتقله از طریق واحدهاى راهنمایى و رانندگی.
بررسى مستمر قوانین، مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل‌هاى موجود و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه اصلاح آنها، حذف تشریفات زاید، سادگى و یکنواختى امور و بهبود روش‌ها.
بررسى نیازمندى‌هاى ترافیکى و تعیین اقلام مورد نیاز و اولویت‌ها و ارائه پیشنهادات لازم به مبادى ذیربط جهت تهیه و تحویل و پیگیرى موضوع، تا اخذ نتیجه.
کنوانسیون‌هاى بین المللى و نتایج تحقیقات حاصله به واحدهاى تابعه، جهت ارتقاء سطح دانش تخصصی.
جمع آورى آمارهاى مورد نیاز و تجزیه و تحلیل و نگهدارى آنها به منظور استفاده در تدوین طرحها، روشها، رویه‌ها و دستورالعمل‌هاى اجرایى و انعکاس آن به مراجع ذیربط برابر دستورالعمل‌هاى مصوب.
تشکیل کمیسیون عالى فنى راهنمایى و رانندگى به منظور رفع ابهامات و مشکلات تخصصى و ایجاد رویه یکنواخت.
جمع‌ آورى اطلاعات لازم لجستیکی، پرسنلی، ترافیکی، تجهیزاتى و امور حمل و نقل و توزین به منظور تهیه برآورد و ارائه به مبادى ذیربط جهت تأمین.
برآورد و پیش بینى اعتبارات لازم بر اساس نیازمندى‌هاى واحدهاى مربوطه و انعکاس آن به مبادى ذیربط.
بررسى نیازها و انجام هماهنگى‌هاى لازم در زمینه تأسیس واحدهاى اجرایى راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل در سطح کشور.
بررسى و انجام اقدامات لازم در جهت بهره‌گیرى از سیستم‌هاى کامپیوترى در امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل در سطح کشور.
برنامه ریزى و انجام اقدامات لازم در جهت ساخت و توزیع پلاک وسایط نقلیه براى کلیه خودروهاى شخصى و دولتی.
ارائه مشورتهاى لازم به فرماندهى نیرو و معاون هماهنگ کننده، در امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل.
انجام سایر امور محوله از سوى فرماندهى نیرو و معاون هماهنگ کننده.
تهیه و تنظیم و اجراى طرح‌هاى لازم در زمینه جلوگیرى و کاهش تصادفات و تخلفات، تسهیل در رفت و آمد وسایط نقلیه، آموزش رانندگان و مهندسى ترافیک.
براى انجام کلیه وظایف و مأموریت‌هایى که به عهده معاونت راهنمایى و رانندگى قرار گرفته، چهار اداره کل پیش بینى شده که عبارتند از : اداره کل امور فنی، اداره کل امور انتظامى راهنمایى و رانندگی ،اداره کل امور عمومی و اداره کل امور حمل و نقل و خدمات می باشد (همشهری آنلاین،1393، کد مطلب: 140090).

2-7 آشنایی با مأموریت ها و وظایف پلیس راه استان ها و شرح وظایف و مشاغل پاسگاه‎های درون شهری و برون شهری
با مراجعه به تاریخچه تأسیس راهنمایی و رانندگی و فراز و نشیب های مختلفی که قبل از ادغام سه نیرو متوجه شهربانی، ژاندارمری و پلیس راه شده است پی می بریم که موقعیت پلیس راه دستخوش دگرگونی‎های زیاد شده است چرا که براساس اساسنامه ژاندارمری و شهربانی (سابق) رسیدگی به مسائل انتظامی و امنیتی 50 کیلومتری شهرها در حوزه شهربانی و فواصل باقیمانده یعنی 50 کیلومتر از شهر تا 50 کیلومتر مانده به شهر دیگر در حوزه فعالیت ژاندارمری بوده است و همین امر باعث شده مسایل مربوطه به حمل و نقل و ترافیک و توزین نیز متأثر از استقلال و عدم استقلال پلیس راه باشد به هر حال در آخرین تصمیم گرفته شده نهایتاً پلیس راه با سازمان و تشکیلات جدیدی به صورت مستقل مشغول انجام وظیفه شده است. که لازم است قبل از پرداختن به رده بندی و ساختار تشکیلاتی پلیس راه، به وضعیت پاسگاه‎های درون شهری و برون شهری هم اشاره ای داشته باشیم.
براساس آماری که در سال های قبل ارایه شده است تعداد کل پاسگاه های فعال سراسر کشور 190 واحد بوده است و تعداد پاسگاه های درون شهری فعال کشور نیز 298 واحد است. استاندارد پاسگاه های پلیس راه بیشتر با درجه 2- الف (34 نفر) و 2-ب (32 نفره) می باشد. و استاندارد پاسگاه های درون شهری با درجه 1- الف (31 نفره) و 1-ب (15 نفره) و 1-ج (4 نفره) می باشد. بسته به درجه و اهمیت پاسگاه و موقعیت عبور و مرور و ترافیک نیروی انسانی و تجهیزات آن ارتقاء یافته است.
فرض کنید بخواهیم پاسگاه های راهور امور حمل و نقل را در ساختار تشکیلاتی منطقه (درجه 3) نشان دهیم، آن پاسگاه را با نمودار زیر درنظر خواهیم گرفت.

ساختار تشکیلاتی منطقه درجه 3

1- در پاسگاه راهنمایی و رانندگی درجه 1 الف فرمانده = سرهنگ 2، معاون = سرگرد، سر متخصص کنترل کیفیت = سروان، متخصص کنترل = ترافیک ستوان است.
2- در پاسگاه راهنمایی و رانندگی درجه 2 الف فرمانده = سرهنگ 2، معاون = سرگرد، سرمتخصص کنترل کیفیت ترافیک = سروان، متخصص کنترل ترافیک = ستوان است.
* لیکن از جهت تعداد پرسنل و نوع تخصص ها و میزان تقویت نیروی انسانی تفاوت هایی را قائل شده‎اند که توضیح داده خواهد شد.

2-8 وظایف فرمانده و پرسنل موجود در پاسگاه برون شهری
2-8-1 شرح وظایف فرمانده پاسگاه راهنمایی و رانندگی
1- اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و دستورالعمل های صادره از رده بالاتر و نظارت دقیق بر حسن اجرای وظایف محوله نسبت به پرسنل تحت امر.
2- ارائه پیشنهادات کارساز با درنظر گرفتن اصول ترافیک (آموزش، اجرای مقررات و مهندسی ترافیک و مسائل محیط زیستی).
3- بازدید و بررسی حوزه استحفاظی به منظور آگاهی از کیفیت راه ها، خیابان ها، تقاطع ها، میادین، نقاط حساس و تصادف خیز به لحاظ رفع موانع و معایب و اقدام مقتضی.
4- نظارت گشت زنی و بازدید مداوم از حوزه استحفاظی و کنترل ترافیکی و اجرای دقیق و صحیح مقررات و ضوابط قانونی به منظور حفظ نظم عبور و مرور و ایجاد تسهیلات در ترافیک و اقدام در صورت لزوم.
5- بازدید مستمر از علایم، تابلوها، خط کشی معابر و گذرگاهها به منظور تشخیص و تعیین کمبودها و رفع معایب و نواقص و اعلام نیازمندیها به رده بالاتر.
6- نظارت در مورد جلوگیری از تجاوز به حریم راه ها و انعکاس موارد تجاوز به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره صنعت گردشگری، بازارهای جدید، توسعه صنعت گردشگری، سودآوری Next Entries پایان نامه رایگان درباره حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، ارباب رجوع، سلسله مراتب