پایان نامه رایگان درباره حمایت اجتماعی، هوش هیجانی، برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌كند. فرهنگ سازماني كه شامل ارزش‌هاي مشترك، هنجاهاي رفتاري و نمادها و فعاليت‌هاي نمادين است، سخت تغيير مي‌يابد و سازگاري استراتژي جديد با فرهنگ سازماني از اهميت بسزايي برخوردار است (آكر؛ 1385).
2-3-7)موانع ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﺟﺮاي برنامه ریزی استراتژی
اﮔﺮ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﺟـﺮاي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻛﺎس اوﻗﻠﻮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ79،2009.: 4). از دﻻﻳـﻞ ﺷﻜﺴـﺖ اﺟـﺮاي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل درﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣـﺎن و ﻧﺎﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ از اوﻟﻮﻳـﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف برخوردار نیستند ، اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺒﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد (ﻓﺮج ﭘﻮر ﺧﺎﻧـﺎ ﭘﺸـﺘﺎﻧﻲ و نور السناء، 1390 ) . رﺣﻴﻢ ﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ(2005) در ﺗﻼش ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﺮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳﻦ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻴﻢ ﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ(2009) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي آن ﻫﺎ از دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ، اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ مذکور، ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟـﺮاي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎ داﻧﺴـﺘﻪ و آن را ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮاﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻓﻘﺪان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻓﻘـﺪان ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎداش ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻘﺪان ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻘـﺪان روﻳﻜـﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ داﻧﺪ (رحیم نیا و همکاران، 2009: 11).
2-4)پیشینه تحقیق
2-4-1)پیشینه داخلی تحقیق
1-کرامتی وهمکاران(1388) در پژوهشی رابطه هوش هيجاني با استراتژي هاي مديريت تعارض مديران بررسي کردند. 113 نفر از مديران دبيرستان هاي دولتي شهر تبريز در پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد به پرسش نامه هوش هيجاني و پرسش نامه استراتژي هاي مديريت تعارض پاسخ دهند. پژوهش حاضر در زمره تحقيقات توصيفي – همبستگي است. براي تحليل داده ها از فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي استفاده شد. يافته ها نشان داد هوش هيجاني همبستگي مثبت و معناداري با استراتژي راه حل گرايي دارد. در ميان مديران با سابقه رابطه منفي و معني داري بين هوش هيجاني با استراتژي هاي کنترل و فقدان مقابله ديده شد. افزون بر اين، تفاوت معني داري بين هوش هيجاني و نوع استراتژي هاي مورد استفاده مديران زن و مرد مشاهده نشد.
2-توسط رستمی وهمکاران(1389) با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با خودکارآمدي انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود و جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 و حدود 296 نفر می باشد. داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودکارآمدي با کلیه مؤلفه هاي هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراك شده، رابطه مستقیم و معنی دار دارد. هوش هیجانی و حمایت اجتماعی به ترتیب حدود 23 درصد و 15 درصد از واریانس خودکارآمدي را تبیین کردند و همبستگی مشترك مؤلفه هاي هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با خودکارآمدي37/0بود. از بین مؤلفه هاي هوش هیجانی، ادراك هیجانی توانست به تنهایی حدود 40 درصد از واریانس خودکارآمدي را تبیین کند. مؤلفه هاي حمایت اجتماعی، حمایت خانواده و دوستان روي هم 15 درصد از واریانس خودکارآمدي را تبیین کردند و حمایت خانواده بالاترین ضریب همبستگی را با خودکارآمدي داشت . با کنترل اثر مؤلفه هاي حمایت اجتماعی، رابطه بین مؤلفه هاي هوش هیجانی و خودکارآمدي همچنان معنی دار ماند . پس از کنترل ادراك هیجانی، دیگر رابطه اي بین مؤلفه هاي حمایت اجتماعی ادراك شده با خودکارآمدي مشاهده نشد.
3-تحقیقی توسط جهانیان (1390) با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني و مديريت تعارض مديران با روش همبستگي اجرا گرديد. جامعه آماري كليه معاونان مدارس متوسطه شهرتهران در سال 1388 به تعداد 1732 نفر و نمونه آماري تعداد 313 نفربا روش تصادفي سيتماتيك با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه مورگان انتخاب گرديد . ابزار جمع آوري اطلاعات ، يكي پرسشنامه هوش هيجاني پيترايذر و فارنهايم و ديگري پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش ميزان تعارض در سازمان تهيه گرديد . نتايج به دست آمده نشان داد كه بين هوش هيجاني ومديريت تعارض مديران رابطه معناداري وجود دارد.
4-یارمحمدیان و شرفی راد(1390) در تحقیقی به بررسي ميزان رابطه ي بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر نوجوان پرداخته اند. جامعه ي آماري اين پژوهش كليه ي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي و دبيرستان شهرستان فسا بودند كه با توجه به ميزان برآورد حجم آماري و روش پژوهش – كه توصيفي از نوع همبستگي بود – از ميان آنان، 150 نفر به شكل نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي گزينش شدند. فرض اصلي اين پژوهش، اين بود كه هوش هيجاني و مؤلفه هاي آن با سازگاري اجتماعي نوجوانان رابطه ي معناداري دارد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه بين عوامل هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي دانش آموزان گروه سني 12-10 سال و گروه سنی 15-13 سال رابطه ی معناداری وجود دارد.این رابطه در گروه سنی 18-16 سال معنادار نبود. نتايج همچنين نشان داد كه بين هوش هيجاني كلي و سازگاري اجتماعي رابطه معنادار است. نتايج تحليل واريانس نشان داد كه بين ميانگين نمره هاي سازگاري اجتماعي و ميانگين نمره هاي هوش هيجاني در سه گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه تربيت و تقويت هوش هيجاني مي تواند در تربيت مهار تهاي اجتماعي و سازگاري اجتماعي نوجوانان مؤثر واقع شود.
5-هدف از تحقیق دیگر که توسط رحیم نیا و همکاران(1391) انجام شد، اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ سازمان می باشد. ازآن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻔﻜـﺮاﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻳﻜـﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﻼﻣﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي آﻳﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﺎﺋﻖ آیند. آن ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از روﺣﻴـﻪ، وﻓـﺎداري، ارﺗﺒـﺎط، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ، رﻫﺒـﺮي و ﻫﺪﻓﮕـﺬاري، ﻣﻮاﻧــﻊ اﺟــﺮاي ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳــﺘﺮاﺗﮋي داده را ﻛــﺎﻫﺶ و ﺑــﻪ ﺳــﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜــﺮد دﺳــﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮي ﻣــﻲ ﻳﺎﺑﻨــﺪ. در اﻳــﻦ ﻣﻴــﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ به ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮي اﺳﺖ که ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن اﺛﺮﮔﺬا است، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي سالم و اﺟﺮاي موفقیت آمیز آستراتژی ها ﻛﻤﻚ نماید. از اﻳﻦ رو، ﻣـﺪل ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﺑﺴﺘﺮ فرهنگ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
6-در پژوهشی توسط فروزنده و همکاران(1391) نقش مهندسي مجدد در تحقق اهداف برنامه ريزي استراتژيک با استفاده از يک نمونه موردي بررسي شد. تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جمع آوردي داده توصيفي همبستگي مي ، ها باشد. همچنين به منظور بررسي رابطه همبستگي از آزمون كاي ـ دو و ديسامرز براي بررسي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشانگر رابطه مستقيم و مثبت بين مهندسي مجدد و برنامه ريزي استرتژيک است. لذا با افزايش ميزان پياده سازي باز مهندسي فرايندهاي سازماني تغييرات قابل توجهي در جهت افزايش و بهبود تحقق اهداف برنامه ريزي استراتژيک در سازمان ايجاد ميشود.
7-در پژوهشی دیگر توسط رحمانی و همکاران(1391) سعی شده است تا موانع اجراي استراتژي در سازمان امور مالياتي استان گلستان شناسايي شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، توصيفي / پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه کارکنان و مديران سازمان امور مالياتي استان گلستان تشکيل داده اند. لذا با مرور ادبيات موضوع و بهره گيري از نظر خبرگان و کارشناسان، در نهايت تعداد 47 متغير به عنوان موانع اجراي استراتژي شناسايي شدند. با استفاده از آزمون آماري کلوموگروف اسميرنوف مشخص گرديد که توزيع داده هاي پرسشنامه از هيچ کدام از توزيع هاي آماري (نرمال، يکنواخت، پواسون و نمايي) پيروي نمي کند. در ادامه با استفاده از تجزيه و تحليل آماري و به کارگيري آزمون علامت، اصلي ترين موانع که شامل 35 مورد بودند از ميان 47 مانع اوليه استخراج شدند. سپس اقدام به رتبه بندي اين مانع با استفاده از آزمون آماري فريدمن گرديد. با مهار اين متغيرها، مي توان احتمال شکست در اجراي استراتژي را کاهش داد.
8-هدف از تحقيقی که توسط هادوی و همکاران(1391) انجام شده است، بررسي رابطه بين بافت سازماني و تفكر استراتژيك در دستگاه هاي اجرايي شهر زاهدان مي باشد روش مورد استفاده دراين تحقيق روش توصيفي ازنوع همبستگي مي باشد جامعه آماري اين تحقيق كاركنان دستگاه هاي اجرايي شهرزاهدان به تعداد 20971 نفر ميب اشند حجم نمونه موردنظر با استفاده ازفرمول كوكران 393 نفربراورد شده است روش نمونه گيري نيز دراين تحقيق روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم جامعه است ابزار جمع آوري داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته است با استفاده ازجدولهاي فراواني و نمودارهاي ستوني توصيفي ازوضعيتهاي شاخصهاي دموگرافيك و فرضيات تحقيق مطلع گرديده سپس جهت بررسي فرضيات تحقيق و ارتباط انها با شاخصهاي دموگرافيك ازازمونهاي پيرسون همراه با نمودار پراكنش براي تعيين رابطه بين دو متغير ازمون كاي دو براي تعيين رابطه بين دو متغير اسمي طبقه اي آزمون T همراه با نمودار جعبه اي براي مقايسه دو نمونه مستقل ازمون ANOVA تحليل واريانس يك طرفه همراه با نمودار جعبه اي براي مقايسه چندنمونه مستقل و همچنين ازرگرسيون چندمتغيره استفاده بعمل آمده است
9-مظلومی و جلالی (1391) در پژوهشی به دنبال اولویت بندی موانع تأثیرگذاری بر پیاده سازی
برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور بودند. بدین منظور پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و گردآوری مهمترین موانع مورد استناد، پرسشنامه ی پژوهش طراحی گردید و به منظور بررسی های آماری در اختیار نمونه ای به حجم 112 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های تولیدکننده ی دارو که در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران عضویت دارند، قرار گرفت. روش نمونه گیری مورد استفاده برای انتخاب این افراد، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. پس از دسته بندی موانع به وسیله ی تحلیل عاملی اکتشافی در پنج گروه عوامل عملیاتی، ساختاری، انسانی، ارتباطی و راهبردی، روابط ساختاری مدل پژوهش با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله های ساختاری آزمون شد. نتایج نشان می دهد مدل پژوهش در سطح قابل قبولی از برازندگی قرار دارد و از میان پنج مولفه ی شناسایی شده برای مدل، عوامل ساختاری بیشترین تاثیر و عوامل ارتباطی کمترین تاثیر را بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت دارو دارند.
10-هدف تحقیقی دیگر توسط صابری و همکاران(1392) صورت گرفت، بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد(اثر بخشی) کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی تهران می باشد. حجم نمونه به صورت سرشماری که تعداد ۴۰ نفر می باشد برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روشهای آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی و اسپیرمن با بهره برداری از نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج نشان داد که :۱- با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون اسپیرمن در مقایسه مؤلفه های برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد (اثر بخشی) کارکنان مقدار Sig بدست آمده برابر با ۰٫۰۲۲ می باشد که از مقدار ۰٫۰۵کمتر بوده بنابراین بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد (اثر بخشی) کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.۲- با توجه به نتایج آزمون کروسکال والیس بین برنامه ریزی استراتژیک و بهبود کیفیت مقدار sig بدست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه ریزی استراتژیک، اهداف استراتژیک، شایستگی کلیدی، اجرای استراتژی Next Entries پایان نامه رایگان درباره هوش هیجانی، تفکر استراتژیک، مدیریت بحران، استراتژی مدیریت