پایان نامه رایگان درباره حق الزحمه، حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

، مستلزم ارزيابي خصوصيات هيئت مديره(به‌ويژه مطلوب) است. در اين صورت، سؤال مطرح اين است كه آيا متفاوت بودن خصوصيات هيئت‌مديره شركت‌ها مي‌تواند در تعیین حق الزحمه حسابرسان مستقل اثرگذار باشد؟ يعني اگر ويژگي‌هايي از جمله تعداد اعضاي هيئت مديره، نسبت غيراجرايي اعضاي هيئت مديره، نمايندگي اعضاي هيئت‌مديره از بُعد دولتي يا خصوصي بودن آن، وجود مدرك تحصيلي دكتري در بين اعضاي هيئت مديره، وجود مدرك تحصيلي مالي يا حسابداري در بين اعضاي هيئت مديره، تغيير در اعضاي هيئت‌مديره سال و تغيير حسابرس مي‌تواند بر هزینه های حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان مستقل تأثيرگذار باشد؟ با دستيابي به جواب اين سؤال‌ها مي‌توان به‌منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب‌تري را به‌عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هيئت‌مديره مطلوب‌تر هدايت كرد.(عباس زاده و منظرزاده ، 1390 ، دوره18 ، شماره 63)
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قيمت گذاري خدمات حسابرسي از عوامل گوناگوني استفاده مي كنند و تحقيقات زيادي نيز در رابطه با شناسايي و ارزيابي اين عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعــات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ريسك، حجم و پيچيدگي عمليات واحد مورد رسيدگي بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود. تحقیقات تجربی تاکنون جوابی در مورد اینکه کدام استدلال بهتر عمل می کند ارائه نکرده است.در این تحقیق سعی میشود تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین سوال اصلی تحقیق؛ این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی تاثیر دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (اکبری، 1389: 11). با توجه به تمرکز مالکیت کمتر در موسسات بزرگ و وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره، مشکلات نمایندگی در شرکتها بوجود می آید و نیاز به وجود حسابرسی خارجی را افزایش می دهد. از این رو این تحقیق بررسی می کند که آیا نیاز است حسابرسی با کیفیت تر و با هزینه های بیشتر انجام گیرد یا خیر.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف علمی
هدف علمی تحقیق مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی است. بنابراین محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

1-4-2- اهداف کلی و فرعی
هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.
اهداف فرعی:
تعيين ارتباط ميان درصد مالكيت نهادي و هزینه های حسابرسی.
تعيين ارتباط ميان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
تعيين ارتباط ميان استقلال هيأت مديره و هزینه های حسابرسی.
تعيين ارتباط ميان وجود حسابرس داخلي و هزینه های حسابرسی.
1-4-3- اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:
سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.
سرمــایه گذاران: با توجه به اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این تحقیق می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این تحقیق برای بیان بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می شود.
سهامداران : نتایج این تحقیق می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به طور غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.
مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف چون هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟
سوال فرعی تحقیق:
آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضیه های زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلی تحقیق:
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:
درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
1-7- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس، مديران مالي شركتها، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران، سازمان حسابرسي قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقيق توصيفي آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصيف و تفسير مي‌کند. اين نوع از تحقيق شامل جمع‌آوري اطلاعات به منظور آزمون فرضيه يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رويدادي1 است. در اين نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محيطي كه به گونه‌اي طبيعي وجود داشته‌اند و يا از وقايع گذشته كه بدون دخالت مستقيم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل‌ مي‌شود.
1-8- جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات و داده ها
1-8-1- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق سالهای 1387 تا آخر 1391 و قلمرو مکانی آن بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-8-2- جامعه و نمونه آماری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند. نمونه آماری تحقیق به روش حذف سیستماتیک صورت میگیرد. بدین ترتیب از بین جامعه آماری شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب میشوند:
سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی 29اسفند باشد).
جزو شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
در طی سالهای 1387 تا آخر1391 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.
در طی سالهای 1387 تا آخر 1391 بطور متوالی سهام شرکت بیش از چهار ماه وقفه معامله ای نداشته باشد.
گزارش هزینه حسابرس آورده شود.
1-8-3- روش گرد آوری اطلاعات
اطلاعات و داده های این تحقیق از روی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات بازار بورس گردآوری می شود. از این رو با توجه به اینکه این شیوه ، جمع آوری اطلاعات از روی اسناد موجود محسوب می شود ، شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر کتابخانه ای است .
1-8-4- ابزار گرد آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق ضمن مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار، از نرم افزار ره آورد نوین و نیز بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، استفاده خواهد شد، سپس داده ها در نرم افزار Excel طبقه بندی شده و در نهایت در نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
1-9- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
براي انجام آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون هاي رگرسيون خطی ، دوربین واتسون ،آزمون کولموگوروف –اسمیرنوف (KS) ، آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون ADF Fisher (آزمون مانایی) ، آزمون هاسمن و F لیمر استفاده خواهد شد كه مدل سیمونیک2(1980) با توجه به در دسترس بودن اطلاعات بشرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت :

Lnfeeit = β0 + β1 Gov it + β2Tobino it + β3Big it + β4Firmsize + β5Loss it+ β6 Recint it + β7 InvintQit+ β8 Subit +e

Lnfee : متغير وابسته مدل، لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی سال جاری می باشد.
Gov : اين متغيرمستقل شاخص های حاکمیت شرکتی می شود که به ترتیب فرضیه تحقیق درصد مالکیت نهادی، درصد مشارکت مدیریت در مالکیت، استقلال هيأت مديره و وجود حسابرس داخلی را نشان مي دهد.
tobino : اين متغيرکنترلی از حاصل تقسيم ارزش بازار بر ارزش دفتری بدست مي آيد.
Big : اين متغير نشانگر سازمان حسابرسی است.
Firmsize: این متغير نشانگر اندازه شرکت (Lnکل دارایی ها) می باشد. اين متغير بعنوان متغير كنترلي مدل مي باشد كه از حاصل لگاريتم طبيعي كل دارايي هاي شركت بدست مي آيد.
Loss : اگرشرکت در سه سال آخرزیان داشته باشد عدد 1 ودر غیر این صورت عدد صفر
Recint : نسبت حسابهاي دريافتني به کل داراییها
Invint : نسبت موجودیها به کل داراییها
Subs : شرکتهای دارای گروه مثل ایران خودرو-سایپا-صنایع بهشهر
1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی)
استقلال حسابرس : کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می‌شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می‌پذیرد، از سازمان مورد نظر مستقل است و هیچ‌گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد. اما در مواردی مشاهده می‌شود که در عین حال که حسابرس استقلالی (چه به‌صورت ظاهری و چه به‌صورت واقعی) از مجموعه ندارد، گزارشهای حسابرسی تهیه‌شده با عنوان گزارش حسابرسی مستقل تهیه و تنظیم می‌شود. بنابراین حسابرسان باید در به‌کارگیری این کلمه در گزارشهای خود با احتیاط بیشتری عمل کنند تا در نبود یک سیستم پوشش بیمه‌ای مناسب، مجبور به پرداخت هزینه‌های ناشی از دعاوی بر علیه خود (به‌علت گزارشهای نادرست که متاثرکننده سرمایه‌گذاری است) نباشنــد. با برخوردار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حاکمیت شرکتی، حق الزحمه، هیئت مدیره، حق الزحمه حسابرسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس، صورتهای مالی، آزمون فرضیه