پایان نامه رایگان درباره حق الزحمه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

هایی که رشد بسیار سریع یا منفی داشته اند، این ارتباط یا متناقض بوده و یا معنا دار نبوده اند.
2-8-2- پژوهش‌هاي داخلی:
حساس یگانه وعلوی تبری(1383)، درپژوهشی رابطه بین منافع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل رامطالعه کردند. هدف پژوهش آنان شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل بنگاه اقتصادی و بررسی مفید بودن حسابرسان داخلی به عنوان جانشین حسابرسان مستقل بود. نتایج نشان داد حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط بوده، به طوری که افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شده است و این کاهش در بنگاه های اقتصادی، که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کردند، بیشتر بوده است.
مجتهدزاده و آقايي (1383)، در پژوهشي با عنوان « عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌كنندگان» با استفاده از متون و ادبيات حسابرسي، استانداردهاي پذيرفته‌شده حسابرسي، بيانيه‌ها و با لحاظ داشتن شرايط محيطي ايران سيزده عامل موثر بركيفيت حسابرسي مستقل را شناسايي نمودند. اين سيزده عامل عبارتند از : 1- بازديد حسابرس مستقل شريك و مدير ارشد از مراحل كار حسابرسي. 2- داشتن اطلاعات كافي در مورد صنعت صاحب‌كار. 3- اهميت حق الزحمه حسابرسي براي موسسه حسابرسي. 4- تماس با مدير مالي و قسمت مالي به ميزان ضرورت. 5- اعتبار و شهرت صاحب‌كار به عنوان عاملي مثبت در پذيرش كار حسابرسي. 6- تجربه مدير ارشد در اين سمت حداقل به مدت 3 سال. 7- تكميل حسابرسي بر اساس بودجه زماني از پيش تعيين شده. 8- تجربه حسابرس مستقل شريك در اين سمت حداقل به مدت 3 سال. 9- وجود رويه مدون در مورد حداكثر ساعات كار در يك روز يا هفته. 10- انجام حسابرسي صاحب‌كار حداقل طي 3 سال گذشته توسط موسسه حسابرسي. 11- داشتن صاحب‌كار ديگر در صنعت موسسه مورد حسابرسي. 12- مخارج به عنوان عامل اصلي در انتخاب يك روش حسابرسي. 13- انجام كار بر اساس بودجه انعطاف‌پذير توسط اعضاي تيم حسابرسي.
سجادی و ابراهیمی زند(1384)، در مقاله‌ای با عنوان «عوامل افزاینده‌ی استقلال حسابرس مستقل» عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحب کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند.
رضازاده و همكاران (1386) ، عوامل مؤثر بر تغيير حسابرسان در شركتهاي ايراني را مورد بررسي قرار دادند. نمونه مورد مطالعه شامل 74 شركت مشتمل بر دو گروه 37 شركتي با تغيير حسابرس و بدون تغيير حسابرس طي سال 1381 بود. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه حق الزحمه حسابرسي، كيفيت كار حسابرسان، تغيير تركيب مديران شركت و اندازه شركتهاي مورد بررسي، بر تغيير حسابرسان تأثير مثبت و معني داري دارد.
رجبی و محمد خشوئی(1387) ، به بررسی رابطه هزینه نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی در ایران پرداختند. آنها شش متغیر، نسبت کل بدهی ها به مجموع داراییها، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل، درصد سهم اولین سهامدار عمده، درصد سهم نهادهای دولتی وشبه دولتی، تعدادکارکنان و اصلی و فرعی بودن واحد مورد رسیدگی حسابرس را به عنوان شاخص های هزینه نمایندگی به کار گرفتند. نتایج پژوهش های آنان نشان داد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه ای معنادار است.
ابراهيمي كردلر و سيدي (1387) ، در مقاله‌اي با عنوان «نقش حسابرسان مستقل در كاهش اقلام تعهدي اختياري» رابطه بين حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس با مديريت سود را مورد بررسي قرار دادند. يافته هاي آن پژوهش نشان داد كه فقط نوع موسسه حسابرسي با اقلام تعهدي اختياري رابطه]معكوس[ دارد.
نوروش (1388) ، رابطه سازو كارهاي نظام حاكميت شركت و هزينه نمايندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي كرد. در اين پژوهش هزينه هاي نمايندگي تابعي از تعامل بين فرصتهاي رشد شركت و جريان نقد آزاد تعريف شد. نتايج اين پژوهش نشان دهنده اعمال نفوذ مؤثر و فعال سرمايه گذاران نهادي بر تصميم گيري هاي مديريت شركت و كاهش تضاد منافع بين مديران و مالكان است.
همچنین رحیمیان و همکاران(1388) ، در مطالعه ای با عنوان رابطه میان برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتایج دست یافتند که میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت استقلال هیات مدیره و معیار های عدم تفارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد اما میان درصد مالکیت سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
ایزدی نیا و رسائیان(1389) ، در مطالعه ای با عنوان رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد به این نتایج دست یافتند که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی با تمامی معیار های ارزیابی عملکرد دارای رابطه معنی داری هستند.
تنانی و نیکبخت (1389) ، عوامل موثر بر حق الزحمه های حسابرسی را در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386 آزمون کرده اند. روش آماري در اين تحقيق، تحليل همبستگي از طريق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داري با حق الزحمه حسابرسی دارند ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه کننده صورتهای مالی با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند. حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرآیند صاحبکار، مبلغ ترازنامه، جمع داراییها شرکت و سابقه ی موسسات حسابرسی بر حق الزحمه دریافتی از صاحبکار تاثیر مثبت و معناداری دارد از طرفی ریسک شرکت صاحبکار، تعداد کارکنان شرکت، تعداد پرسنل موسسه حسابرسی، درآمد موسسه حسابرسی و تعداد شرکتهای بورسی مورد رسیدگی هر موسسه حسابرسی تاثیری بر حق الزحمه ی حسابرسی ندارد.
احمدپور و همکاران (1389) ، تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) را بررسی کرده اند. 119 شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1382 تا 1387 به عنوان نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشـان مي دهد كه وجود سهامداران نهادي عمده در تركيب سهامداران و نظارت كاراي آنها تأثير كاهشي معنادار بر هزينه بدهي شركت هاي عضو نمونه دارد در حاليكه كيفيت حسابرسي اين گونه تأثير را ندارد.
پوركريم(1389) ، در پايان‌نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی » به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی پرداخت. وي در این پژوهش جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده نمود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، شرکتهای حسابرسی‌شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکتهای حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالاتری دارند.
حساس‌یگانه و آذین‌فر(1389) ، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی» رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس درایران را مورد بررسي قرار دادند. به همین منظور موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (موسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار گرفت. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهش‌گران، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‌های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام گرفت. تحلیل‌های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس(موسسه حسابرسی) است.
شهبازی (1390)، به بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتها بر حق الزحمه حسابرسی مستقل پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که از ده عامل در نظر گرفته شده (اندازه هیت مدیره، نسبت مدیران غیر موظف، درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی، درصد سهام شناور آزاد شرکت، درصد مالکیت سهامدار عمده، تسهیلات دریافتی از بانکها، اظهارنظر حسابرس مستقل، نوع حسابرس، افشای معامله با اشخاص وابسته، پرداخت به موقع سود سهام) دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی، شبه دولتی و نوع حسابرس با حق الزحمه حسابرس مستقل رابطه مستقیم و معنی دار نشان داد.
اکبری سولا(1390) ، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و فرصت سرمايه‌گذاري با تاكيد بر نقش اقلام تعهدي اختياري» به بررسی تاثیر کیفیت سود و فرصت سرمایه گذاری پرداخت. ایشان بر این موضوع تاکید داشته اند که، در دنياي صنعتي امروز وجود اطلاعات مالي قابل اتكا از اهميت حياتي برخوردار است، استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي هنگامي مي‌توانند به اطلاعات مالي منعكس در آنها اتكا كنند كه شخصي مستقل، ذيصلاح و بي طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌اي ارائه كرده باشد. وظيفه اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده است. از سوي ديگر فرصت سرمایه‌گذاری شرکت، یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت مي‌باشد. مدیران شرکتهای با فرصت سرمایه‌گذاری بالا بیشتر امکان دارد که سود را مدیریت نمایند. در بررسی‌های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدي اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می‌تواند آنرا دستکاری کند نقش مهمی دارند. يكي از راه‌هاي موثر در كنترل مديريت سود، حسابرسي مي‌باشد. لذا مشاهده مي‌شود كه بين كيفيت حسابرسي و فرصت سرمايه‌گذاري رابطه‌اي وجود دارد كه توجه به اين رابطه مي‌تواند براي سهامداران، سرمايه گذاران، مديران و ساير اشخاص ذينفع مفيد باشد. براي اين منظور صورتهاي مالي و موسسه حسابرسي‌كننده شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره چهار ساله 1384 الي 1387 مورد بررسي قرار گرفت و تعداد 75 شركت از بين شركتهاي مذكور به عنوان نمونه انتخاب گرديد و با استفاده از اطلاعات مالي اين شركتها آزمون رگرسيون (لجستيك و ساده) بر روي دو مدل اين پژوهش انجام گرديد. معيار اندازه‌گيري كيفيت حسابرسي، سازمان حسابرسي بود، و براي محاسبه فرصت سرمايه‌گذاري از ارزش بازار به ارزش دفتري داراييها و براي محاسبه اقلام تعهدي اختياري از مدل تعديل شده جونز استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و معكوس بين كيفيت حسابرسي و فرصت سرمايه‌گذاري و عدم وجود رابطه بين اقلام تعهدي اختياري و فرصت سرمايه‌گذاي و همچنين بين كيفيت حسابرسي و اقلام تعهدي اختياري مي‌باشد.
نمازي و ديگران(1390) ، در مقاله‌اي با عنوان «بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسي رابطه بين دو متغير كيفيت حسابرسي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ايشان جهت تعيين كيفيت حسابرسي از دو معيار اندازه حسابرس و دوره تصدي حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده كردند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه در حالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حق الزحمه، حاکمیت شرکتی، دارایی ها، استقلال حسابرس Next Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، اطلاعات مالی، آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون