پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

فرضيه اصلي دوم تحقيق حاضر، با نتيجه حاصل از تحقيق مهدي تقوي كه در سال 1373 عملكرد خصوصي سازي را از ديدگاه نظري و مشكلات اجرايي بررسي نمود، منطبق مي باشد. مطابق نتايج حاصل از تحقيق مذكور، عملكرد خصوصي سازي در راستاي دستيابي به هدف ارتقاء كارايي، ناموفق بوده و دلائلي از جمله : تعيين غير واقع گرايانه هدف ها، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي، خصوصي سازي بدون بازسازي، تخصص غير كافي و اشكالات بازار سرمايه عامل عدم كاميابي خصوصي سازي مي باشد.
از منظر ديگر، نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق حاضر، با نتايج حاصل از تحقيقات گروه متخصصان بانك جهاني (1996) و برنارد و برتولي (2000) كه بيانگر بهبود معني دار تمامي شاخصهاي كارايي پس از خصوصي سازي شركتهاي دولتي مي باشد، متفاوت است.

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
مطابق نتايج حاصل از آزمون فرضيات اصلي و فرعي كه بصورت مشروح توضيحات آن بيان گرديد و همچنين با توجه به تحليلهاي انجام شده در بخش 3-4-4 و همچنين نتايج مندرج در (جدول30-4) اينگونه ميتوان نتيجه گيري نمود كه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران تاكنون موجب بهبود عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) آن شركت نشده است. همانگونه كه در (نمودار12-4) نيز مشاهده مي شود رتبه عملكرد و بهره وري شركت در دوره مالكيت دولتي 341/0، در دوره مالكيت نيمه خصوصي 121/0 و در دوره مالكيت خصوصي 138/0 بوده است. بهبود رتبه عملكرد و بهره وري شركت در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي نويد بخش اين موضوع است كه انتقال كامل كنترل به بخش خصوصي همانگونه كه در نتايج حاصل از پژوهش ژانگ كاي هوانگ52 در سال 2010 نيز به اثبات رسيده است، مي تواند به بهبود قابل توجه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در سنوات آتي منجر گردد كه البته اين موضوع در مقايسه شاخصهاي عملكرد و بهره وري طي سال اول و دوم مالكيت خصوصي (88 و 89) به وضوح قابل ملاحظه مي باشد.

ذكراين نكته نيز ضروري است كه شركت سهامي آلومينيوم ايران طي سالهاي 1387 و 1388 (سال دوم از دوره مالكيت نيمه خصوصي و سال نخست از دوره مالكيت خصوصي) تحت تاثيرات منفي بحران جهاني اقتصاد قرار گرفت و همين امر باعث افت شديد شاخصهاي عملكرد و بهره وري آن شركت طي سنوات مذكور شد. متوسط نرخ فروش محصولات شركت در سال 85 براي هر كيلو گرم آلومينيوم 28000 ريال بود كه بواسطه بحران جهاني تا 20000 ريال، در سال 88 كاهش يافت. لذا اينگونه نيز مي توان نتيجه گيري نمود كه بخشي از پتانسيلهاي موجود در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصروف جبرات لطمات ناشي از تاثيرات بحران جهاني اقتصاد در شركت آلومينيوم ايران شده است كه در صورت عدم رخداد بحران مذكور، امكان دستيابي به اهداف خصوصي سازي بيش از پيش و به سهولت براي متوليان امر فراهم مي گشت. از سوي ديگر بررسي تك به تك هريك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بيانگر اين نكته نيز مي باشد كه عليرغم تاثير پذيري شركت آلومينيوم ايران از تبعات بحران جهاني، بسياري از شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت (كه عمدتا شاخصهاي عملكرد داخلي مي باشد) از جمله نسبتهاي فعاليت، توليد سرانه در كارگاه احياء و ريخت، فروش سرانه، نسبت هزينه هاي عمومي به فروش و درصد رشد مقدار فروش طي دوره بحران جهاني بهبود نيز يافته است.

4-5 پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق بر اساس یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و
پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای انجام پژوهش های آتی ارائه می شود.

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضيه اصلي اول تحقيق، پيشنهاد مي شود كه رفع موانع احتمالي و برنامه ريزي لازم بمنظور بهبود كليه شاخصهاي عملكرد مالي و اقتصادي از جمله، كنترل مصارف و هزينه هاي عملياتي و غيرعملياتي، بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف ، اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و خروج از ماده 141 قانون تجارت، و همچنين بهبود و كسب جايگاه مناسب در بورس اوراق بهادار و ايجاد شرايط پذيرش در تابلوي اصلي بازار مورد توجه قرار گيرد
با عنايت به نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق و با توجه به اينكه اعمال كنترلهاي لازم در بخش بهره وري، با برنامه ريزي و همسو نمودن فعاليت كليه اركان تاثير گذار شركت امكانپذير خواهد بود، پيشنهاد مي شود تا توجه به بهبود شاخصهاي بهره وري در برنامه ريزي مديران شركت ملحوظ نظر قرار گيرد.
همچنين پيشنهاد مي شود تا مدت زمان انجام فرآيند خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در رابطه با شركتهاي مشمول واگذاري، به حداقل زمان ممكن كاهش يابد، چون همانگونه كه از يافته هاي پژوهش برمي آيد، در انجام فرآيند خصوصي سازي، انتقال كامل كنترل به بخش خصوصي از اهميت بسزايي برخوردار است. به عبارت ديگر با انجام كامل فرآيند خصوصي سازي در حداقل زمان ممكن، ميتوان به بهبود عملكرد و ارتقاء سطح كارايي اميدوارتر بود و از نتايج منفي حاصل از طولاني شدن پروسه واگذاري مالكيت و مديريت به بخش خصوصي جلوگيري نمود.

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي گردد تا در تحقيقات آتي عملكرد شركتهاي دولتي واگذار شده و يا نتيجه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بر اساس رتبه بندي شركتهاي مورد نظر و با
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و همچنين تكنيكهاي تصميم گيري به روش فازي و ضمن توجه به فزايش دامنه معيارهاي ارزيابي عملكرد و بهره وري و در نظر داشتن نقش و اهميت انتقال كامل كنترل به بخش خصوصي و همچنين تاثيرات منفي حاصل از طولاني شدن پروسه واگذاري شركتهاي مشمول واگذاري و پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام پذيرد.

5-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیت ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
– دوره زمانی تحقیق بین سال های 1384 تا 1389 در نظر گرفته شد در صورتيكه با افزايش دامنه دوره زماني امكان نتيجه گيري بهتر و ارزيابي دقيقتر نتايج حاصل از اجراي سياستهاي كلي اصل 44
قانون اساسي فراهم مي شد كه انجام اين امر بواسطه سپري نشدن زمان زيادي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 و اجراي آن در شركت سهامي آلومينيوم ايران، براي محقق فراهم نبود.
– شركت مورد بررسي و همچنين ساير شركتهاي فعال در حوزه صنعت و پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي سالهاي 86 و 87 بواسطه مواجهه با ركود جهاني اقتصاد، مشكلات و نابساماني هاي فراواني در روند فعاليت خود تجربه كردند كه شناسايي و اندازه گيري تاثير آن بر يكايك شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مورد بررسي براي محقق امكان پذير نبود.

پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات
ارقام به هزار ريال
 
 
 
الف) نسبتهاي نقدينگي
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
دارائيهاي جاري
1,400,810,848
1,010,281,122
1,864,186,809
1,842,477,328
1,780,046,524
2,621,937,788
بدهيهاي جاري
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
نسبت جاري
1.18
0.69
1.00
0.58
0.54
0.69
پپش پرداخت + موجودي كالا) – دارائيهاي جاري
964,347,216
354,264,081
861,814,535
633,412,644
692,742,097
978,131,383
بدهيهاي جاري
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
نسبت آني
0.81
0.24
0.46
0.20
0.21
0.26
موجودي نقد
115,876,639
118,302,771
148,166,228
128,545,178
74,524,485
93,609,367
بدهيهاي جاري
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
نسبت وجوه
0.10
0.08
0.08
0.04
0.02
0.02
ب) نسبتهاي فعاليت
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,973,527
3,619,358,728
4,516,000,392
خالص دارائيهاي ثابت
1,708,983,143
2,218,216,979
2,808,698,226
2,866,240,840
2,714,820,940
2,476,567,239
نسبت گردش دارائيهاي ثابت
1.26
1.28
1.14
1.09
1.33
1.82
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
مجموع دارائيها
3,109,793,991
3,228,498,101
4,672,885,035
4,708,718,168
4,494,867,464
5,098,505,027
نسبت گردش مجموع دارائيها
0.69
0.88
0.68
0.66
0.81
0.89
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
1,883,003,449
2,079,516,674
2,526,762,828
3,085,054,527
3,688,923,443
3,959,728,220
موجودي كالا
377,623,020
613,147,008
823,006,623
1,065,362,064
950,988,841
1,277,074,369
نسبت گردش موجودي كالا
4.99
3.39
3.07
2.90
3.88
3.10
موجودي كالا
377,623,020
613,147,008
823,006,623
1,065,362,064
950,988,841
1,277,074,369
سرمايه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
نسبت كالا به سرمايه در گردش
1.74
-1.33
-407.22
-0.80
-0.62
-1.07
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
سرمايه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
گردش سرمايه جاري
9.92
-6.13
-1,577.86
-2.36
-2.37
-3.80
ج) نسبتهاي اهرمي
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
مجموع بدهيها
2,453,480,797
2,376,617,065
3,591,107,734
4,497,809,505
4,566,747,751
5,146,400,606
مجموع دارائيها
3,109,793,991
3,228,489,101
4,672,885,035
4,708,718,168
4,494,867,464
5,098,505,027
نسبت بدهي
0.79
0.74
0.77
0.96
1.02
1.01
بدهيهاي بلند مدت
1,269,210,186
904,334,382
1,724,899,894
1,331,069,702
1,257,233,651
1,336,168,825
حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت بدهيهاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
1.93
1.06
1.59
6.31
-17.49
-27.90
بدهيهاي جاري
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام
1.80
1.73
1.73
15.01
-46.04
-79.55
مجموع بدهيها
2,453,480,797
2,376,617,065
3,591,107,734
4,497,809,505
4,566,747,751
5,146,400,606
حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام
3.74
2.79
3.32
21.33
-63.53
-107.45
بدهيهاي جاري
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
موجودي كالا
377,623,020
613,147,008
823,006,623
1,065,362,064
950,988,841
1,277,074,369
نسبت بدهيهاي جاري به موجودي كالا
3.14
2.40
2.27
2.97
3.48
2.98
بدهيهاي بلند مدت
1,269,210,186
904,334,382
1,724,899,894
1,331,069,702
1,257,233,651
1,336,168,825
سرمايه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
نسبت بدهي بلند مدت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، مصرف مواد، بازار سهام