پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

-2) مقادير ضريب همبستگي دو متغير حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي با نوسان قيمت
فرضيه فرعي اول
تعداد
Prob
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بين حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي با نوسان قيمت
66
0.017
-0.724
تاييد فرضيه
همان ‌طور كه در جدول (4-2) ديده ميشود با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95% ، مقدار prob= 0.017 به دست آمد . از آن جايي كه مقدار 0.05 Prob< مي‌باشد ، لذا فرض صفر رد مي شود . يعني در سطح اطمينان 95% رابطه‌ي معناداري بين حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي با نوسان قيمت وجود دارد. 4-3-2 فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي دوم تحقيق به صورت زير بيان شده است:
بين جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
شکل رياضي فرض آماري به صورت زير است:

آزمون فرضيه
در جدول (4-3) نتايج محاسبه ضريب همبستگي حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي ارائه گرديده است :
جدول (4-3): مقادير ضريب همبستگي دو متغير حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي
فرضيه فرعي دوم
تعداد
Prob
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بين حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي
66
0.022
-0.704
تاييد فرضيه

همان ‌طور كه در جدول (4-3) ديده ميشود با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95% ، مقدار Prob= 0.022 به دست آمد . از آنجايي كه مقدار 0.05 Prob< مي‌باشد ، لذا شواهد كافي براي پذيرفتن فرض صفر وجود ندارد . بنابراين فرض مقابل تحقيق پذيرفته ميشود . يعني در سطح اطمينان 95% رابطه‌ي معناداري بينحقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي وجوددارد. از آنجايي كه مقدار اين رابطه برابر با 704. R= - ميباشد لذا نوع رابطه بين حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي منفي ميباشد. 4-3-3 فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي سوم تحقيق به صورت زير بيان شده است:
بين نرخ کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
شکل رياضي فرض آماري به صورت زير است:

آزمون فرضيه
در جدول (4-4) نتايج محاسبه ضريب همبستگي بين نرخ کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي ارائه گرديده است:
جدول(4-4): مقادير ضريب همبستگي دو متغير نرخ کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام
فرضيه فرعي سوم
تعداد
Prob
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بين نرخ کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام
36
0.026
-0.691
تاييد فرضيه

همان‌ طور كه در جدول (4-4) ديده ميشود با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95% ، مقدار Prob = 0.026 به دست آمد. از آن جايي كه مقدار 0.05 Prob< مي‌باشد ، لذا شواهد کافي براي پذيرش فرض صفر وجود ندارد در نتيجه فرض مقابل پذيرفته مي شود . يعني در سطح اطمينان 95% رابطه‌ي معناداري بين نرخ کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام وجود دارد. 4-3-4 فرضيه فرعي چهارم
فرضيه فرعي چهارم تحقيق به صورت زير بيان شده است:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، روش حداقل مربعات، واسطه گری مالی Next Entries منابع تحقیق درباره اطلاعات مالی، گزارشگری مالی، بهای تمام شده، استانداردهای حسابداری