پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، سازمان ملل، دادرسی عادلانه، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

1969
• منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها 1981
• مجموعه اصول حمایت از تمامی افراد تحت هر شکل از بازداشت یا حبس 1988
• قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان 1955
• قواعد سازمان ملل در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی 1990
• گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه 1991
اشاره کرد.
گفتار دوم: اسناد حقوق بشردوستانه
از جمله اسناد حقوق بشردوستانه در این زمینه می توان به
• کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949
• پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1977
• کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907
اشاره کرد.

مبحث دوم: تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده
هر انسانی از حقوق و آزادی هایی برخوردار است، زمانی که فردی مرتکب جرم می شود و به اصطلاح شخص متهم، ممکن است برخی از حقوق و آزادی هایش را از دست دهد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که متهم قبل از هر چیز یک انسان است، بنابراین حقوق او نیز باید مورد احترام قرار گیرد.
تضمینات مربوط به حقوق و آزادی ها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین المللی در دعوای کیفری هستند.
گفتار اول: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
زمانی که فردی دستگیر یا بازداشت می شود باید از یک سری حقوقش اطلاع یابد.از جمله:
بند اول: اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام
هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادی اش شده و همچنین از هرگونه اتهام وارد بر خود مطلع گردد.بنابراین اولین کاری که پس از توقیف فرد باید انجام گیرد، تفهیم اتهام است.این عمل باید در تمامی پرونده ها انجام گیرد حتی در مواردی که دلایل ارتکابی جرم کاملا روشن و واضح است.
تفهیم اتهام اعلام مجرمیت متهم یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، اما نشان از ورود متهم به جاده ای دارد که به مجرمیت او منتهی می شود.در این فرآیند، امر یا مطلب باید به مخاطب فهمانده شود.تفهیم اتهام یعنی این که متهم از موضوع جرم و کلیه دلایل آن آگاه گردد.57
هدف اصلی از الزام این آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشتن از لحاظ قانونی اعتراض کند و همچنین فرد متهم چه در بازداشت باشد چه نباشد، اجازه داشته باشد برای دفاع از خود آماده شود.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی بودن دستگیری یا بازداشت باشد.
با تفهیم اتهام فرد مورد نظر دیگر مظنون قلمداد نمی شود، بلکه متهمی است که می تواند از سایر حقوق دفاعی خود بهره مند شود.در واقع کسی که به ارتکاب جرمی متهم است اگر نداند به چه دلیل بازداشت شده است، چگونه می تواند از خود دفاع کند؟ از این رو آگاهی او از کلیه جهات اتهام پیش شرط ضروری
اعمال سایر تضمینات حق دفاع به شمار می رود.58
کمیته حقوق بشر توضیح می دهد که یکی از مهم ترین دلایل نیاز به اطلاعات سریع و به موقع در اتهامات جنایی این است که شخص بازداشت شده قادر باشد درخواست یک تصمیم گیری سریع و قانونی را در رابطه با بازداشتش از مقامات ذی صلاح داشته باشد.59
کمیته حقوق بشر همچنین نظر داده است که در قضیه مربوط به متهمی که در زمان دستگیری اش صرفا به او اطلاع داده شد که به علت انجام تحقیق قتل عمدی او را احضار کرده اند، نقض بند (2) ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته است.او برای چندین هفته از جزئیات دلایل دستگیری اش، ماهیت جرمی که مبنای دستگیری اش بوده و هویت قربانی مطلع نشد.60
در پرونده ای دیگر متهم به محض دستگیری از دلایل اتهاماتش مطلع نشده بود و بعد از هفت روز مطلع شد و در این مدت در بازداشت بود.61
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها نظر داد که قصور و اهمال مأمورین امنیتی یک کشور در ارائه دلایل لازم برای دستگیری و اطلاع فوری اشخاص دستگیر شده از اتهاماتشان نقض حق دادرسی عادلانه تضمین شده توسط منشور آفریقایی است.
نکته حائز اهمیت این است که اگر در بعضی مواقع اطمینان حاصل شود که متهم اطلاعات کافی در مورد دلایل بازداشت خود دارد، باید کمی آزادی عمل داد.به عنوان مثال در قضیه ای که مقداری مواد مخدر در اتومبیل شخصی یافت شده بود و پس از بازداشت، دلایل بازداشت به او تفهیم نشد و روز بعد به وی اطلاع داده شده بود، کمیته حقوق بشر چنین اظهار نظر کرد که در این گونه شرایط معقول نیست که گفته شود متهم از دلایل بازداشت خود نامطلع بوده است.دادگاه اروپایی نیز در این خصوص معتقد است که یک وقفه چند ساعته میان زمان بازداشت و دادن اطلاعات در مورد علل بازداشت معقول و عرفی است.62
در این زمینه می توان به بند (2) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی63، بند (4) ماده 7 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر64، اصل 10 مجموعه اصول حمایت از تمام افراد تحت هر شکل از بازداشت
یا حبس65 و همچنین بند (2) اصل 1166 مجموعه اصول و بند (2) ماده 5 کنوانسیون اروپایی67 اشاره کرد.
بند دوم: حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد
به منظور اجرای حقوق فردی، هر فرد باید از حقوقش آگاه شود.فردی که دستگیر یا بازداشت می شود نیز حق دارد که از حقوقش و همچنین از چگونگی بهره مند شدن از آن حقوق مطلع شود.
امروزه یکی از مهم ترین تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی که افراد دستگیر شده یا بازداشتی باید از آن مطلع شوند، حق دریافت مساعدت حقوقی از جانب وکیل است.68
به طور کلی هر فردی که در بازداشتگاه به سر می برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده جهت حمایت از حقوقش بهره مند گردد.اگر فرد استطاعت مالی نداشته باشد و نتواند وکیلی برای خود انتخاب کند، باید برای او وکیلی مناسب تعیین شود و به او تسهیلات و زمان کافی جهت ارتباط با وکیلش داده شود.دسترسی به وکیل باید فوری باشد.
حق داشتن وکیل بدین معناست که فرد حق دارد وکیلی با صلاحیت داشته باشد.تمام دولت ها باید تضمین کنند که وکیل تسخیری باید لایحه دفاعیه موثری را جهت دفاع از متهمین تقدیم نماید.فرد دستگیر یا بازداشت شده حق دارد وکیلی با تجربه و با صلاحیت، متناسب با ماهیت جرم انتسابی را به منظور دریافت مساعدت حقوقی موثر داشته باشد.
در واقع حق دسترسی سریع به وکیل برای فرد بازداشت شده تضمین مهمی در برابر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، تهدید و اجبار و دیگر اشکال سوء استفاده از متهم است.
سوال: اشخاصی که از آزادی شان محروم و بازداشت شده اند در چه مرحله ای از تعقیب حق دسترسی به وکیل را دارند؟
در پاسخ می توان گفت که حق بهره مند شدن از مساعدت حقوقی وکیل در تمام مراحل روند رسیدگی کیفری از جمله مرحله بازجویی وجود دارد و به طور کلی دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و تحقیقات مقدماتی می باشد.در اسناد بین المللی نیز آمده است که دسترسی به وکیل ناظر بر مرحله یا مراحل خاصی از فرآیند کیفری نیست و متهمان حق دارند در تمام مراحل کیفری از حمایت های قانونی وکیل برخوردار شوند.تأکید استانداردهای بین المللی هم بر حق دسترسی فرد بازداشت شده به وکیل بدون تأخیر پس از دستگیری می باشد.69
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه توصیه کرد، هر فرد دستگیر شده می بایست امکان دسترسی به وکیل قانونی را زمانی که هنوز 24 ساعت از دستگیری اش سپری نشده، داشته باشد.70
در گستره جهانی، شماری از نهادهای فراملی به حمایت از حق داشتن وکیل می پردازند.برخی از نهادهای فراملی غیرقراردادی در پرتو اقتدار سازمان ملل متحد می توانند بر عملکرد دولت ها در زمینه اجرا دقیق جلوه های این حق نظارت کنند.این نهادها خارج از توافق دولت ها از رهگذر پیمان نامه ها به بررسی رفتار آن ها در زمینه نقض حق های یاد شده مبادرت می ورزند.در راستای حمایت از جلوه های حقوق متهمان از جمله حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری ضمانت اجراهایی نیز پیش بینی شده است و در صورتی که دولت ها این حق را نقض کنند، آن ها به پرداخت خسارت عادلانه محکوم می شوند.71
دادگاه اروپایی در بررسی پرونده ای که فردی امکان دسترسی به وکیل را در 48 ساعت ابتدای بازداشتش نداشت، یعنی هنگامی که او می بایست تصمیم بگیرد که آیا حق سکوت خود را اعمال کند یا خیر و این تصمیم می توانست در این که آیا او متهم بوده یا خیر موثر واقع شود و مطابق با قانون داخلی امکان برداشت های مغایر از سکوتش در محاکمه و در طول بازجویی پلیس مقدور بود، چنین نظر داد که تقصیر در امکان دسترسی فرد به وکیل در طول 48 ساعت پس از دستگیری نقض ماده 6 کنوانسیون اروپایی است.72
در پرونده ای دیگر متهم از سال 1984 تا 1985 در بازداشت بود و وکیلی هم در دسترس نداشت، کمیته حقوق بشر رای داد که در این مورد نقض قانون صورت گرفته است.73
در شرایط مشابه عامل جرم به مدت دو ماه و نیم در بازداشت بود بدون این که به وکیل دسترسی داشته باشد.74

ذکر یک نکته نیز ضروری است و آن این که شخص متهم باید بتواند به صورت محرمانه با وکیل خود ارتباط داشته باشد و مقامات نیز باید به محرمانه بودن ارتباطات و مشاوره های بین وکلا و موکلین احترام بگذارند.
در شق (ب) و (د) بند (3) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی75، بند (1) اصل 1176 ، اصل 1577 ،بند (2) اصل 1778 و بند (3) اصل 1879 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، شق (ه) بند (2) ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر80 و شق (ج) بند (1) ماده 7 منشور آفریقایی81 برای متهم حق برخورداری از وکیل و ارتباط محرمانه پیش بینی شده است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که تمام اطلاعات و کمک هایی که در اختیار متهم قرار می گیرد، در صورتی مفید و موثر هستند که با زبانی باشد که فرد آن را می فهمد.هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود و زبانی که مقامات با آن تکلم می کنند را نمی فهمد، حق دارد با زبانی که قادر به فهمیدن آن است است از حقوقش مطلع شود.او همچنین حق دارد طبق اصل 1482 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، در صورت لزوم به صورت رایگان از داشتن یک مترجم که در مراحل
رسیدگی قضایی، پس از دستگیری اش به او کمک کند، بهره مند شود.83
گفتار دوم: حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه
همه افرادی که از آزادی شان محروم شده اند و در بازداشتگاه نگهداری می شوند باید حق دسترسی فوری و ملاقات با خانواده هایشان، وکلا، پزشکان و مسئولین قضایی را داشته باشند.دسترسی به محیط خارج از بازداشتگاه یک تضمین اساسی در برابر نقض حقوق بشر است.84
بند اول: حق ارتباط و ملاقات
افرادی که قانونا در بازداشتگاه هستند برای مدت زمانی حق آزادی خود را از دست می دهند و با محدودیت هایی از جمله حق آزادی رفت و آمد و آزادی اجتماعات مواجه می شود، اگرچه افراد بازداشت شده تا زمانی که مجرمیت آن ها ثابت شود، بی گناه فرض می شوند با این وجود این افراد به این دلیل که تحت کنترل اند بسیار آسیب پذیر هستند.افراد بازداشت شده نباید مورد سختی و مشقت و یا محدودیتی غیر از محدودیت هایی که ناشی از محرومیت از آزادی است قرار گیرند.85
فرد بازداشت شده باید حق ارتباط با دنیای بیرون را داشته باشد و این حق برای حفاظت از حقوق وی و رعایت حقوق انسانی، مهم است.حق ارتباط با دیگران و ملاقات برای افراد بازداشت شده، تضمیناتی بنیادین و اساسی در برابر سوء استفاده های حقوق بشری همانند شکنجه و رفتارهای نادرست می باشد.افراد بازداشت شده باید بتوانند با محیط خارج، با در نظر گرفتن محدودیت ها و شرایطی معقول، ارتباط برقرار کنند.
بازداشت بدون حق تماس و ملاقات بلند مدت در نوع خودش می تواند بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز باشد.کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در آوریل 1997 بیان کرد که” بازداشت بدون حق تماس و ملاقات طولانی مدت ممکن است مقدمه شکنجه را تسهیل کرده و خود موجب نوعی رفتار غیر انسانی و بی رحمانه و تحقیرآمیز شود”.86
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، ممنوعیت کامل بازداشت بدون حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، دادرسی عادلانه، حقوق مدنی، حقوق مدنی و سیاسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، نقض حقوق، حقوق دفاعی، حقوق مدنی