پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، کنوانسیون وین، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتری برخوردار است زیرا جوانان کم تجربه هستند و آن هایی هم که مبتلا به بیماری های روانی می باشند وضعیت حساس تری دارند.بنابراین آن دسته از اتباعی که در کشور بیگانه تحت بازداشت و تعقیب به سر می برند بیش از هرکس دیگری نیازمند حمایت کنسولی می باشند.
سوال: چگونه می توان از حقوق و منافع متهم بیگانه در کشورهای پذیرنده حمایت کرد؟
در پاسخ می توان گفت که حضور مأموران کنسولی در جریان دادرسی و نقش موثر ایشان بر سرنوشت دعوا
بسیار تعیین کننده در حمایت از متهمین بیگانه است.در واقع تأثیر مثبت حضور مقامات کنسولی در جریان رسیدگی های کیفری به اتهامات تبعه بیگانه جهت تضمین دادرسی عادلانه از پیش فرض شده است و مداخله کنسولی می تواند در تأمین منابع لازم جهت تمهید دفاعیات موثر برای تبعه بیگانه متهم به ارتکاب جرایم سنگین بسیار مثمر ثمر باشد.
حقوق بین الملل سال هاست که حق مأمورین کنسولی در ملاقات، ارائه مساعدت و برقراری ارتباط با تبعه دستگیر شده و تحت بازداشت را به رسمیت شناخته است، زیرا این ارتباطات و ملاقات های کنسولی به نوبه خود می توانند عدم رفتار تبعیض آمیز و برخورد منطبق با قانون و استانداردهای بین المللی را در حین بازداشت تضمین کنند.
به طور کلی هدف از حمایت و ارائه مساعدت کنسولی به متهمین، تضمین دادرسی عادلانه است و این مهم هم نیازمند حمایت تبعه در مقابل مقامات قضایی و هم نیازمند توانمند کردن تبعه برای ارائه دفاعی موثر می باشد.حق به مطلع شدن، حق به مطلع کردن و حق دسترسی به مقامات کنسولی از حقوق بشر اتباع بیگانه توقیف شده محافظت خواهند کرد.حق به تساوی در مقابل قانون، حق به دادرسی منصفانه و حق به منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تخفیف آمیز از جمله حقوق بشر بنیادینی هستند که متهم بیگانه می تواند از آن ها بهره مند گردد.119
کنسولگری ها باید تمامی مساعدت های لازم جهت تضمین دادرسی عادلانه و رفتار برابر و انسانی با متهمین را معمول دارند.در این موارد حمایت و مساعدت کنسولی می بایست حداقل اقدامات ذیل را شامل شود:
• برقراری ملاقات و ارتباط مداوم با تبعه تحت بازداشت
• نظارت بر چگونگی رفتار با تبعه تحت بازداشت و اعتراض در صورت مشاهده هرگونه رفتار نامناسب
• برقراری تماس با دوستان، آشنایان و خانواده تبعه در کشور پذیرنده
• نظارت بر عملکرد وکلای تسخیری
• تحصیل اطمینان از ارتباط نزدیک و موثر متهم با وکیل مدافع

مساعدت کنسولی به متهمین سه کارکرد اساسی دارد:
1. مساعدت کنسولی قبل از هر چیز یک اقدام انسان دوستانه است.کنسول ها امکان دسترسی به دنیای
بیرون را برای بیگانگان محبوس فراهم می کنند و این امر متضمن این پیام است که مقامات دولت متبوع فرد به دنبال حراست از حقوق تبعه خویش هستند.
2. مساعدت کنسولی را می توان یک اقدام احتیاطی برشمرد.ملاقات های کنسولی گام مهمی در جهت تضمین رفتار مناسب و به دور از تبعیض مقامات صلاحیتدار با اتباع محبوس است.
3. مساعدت کنسولی نوعی معاضدت حقوقی نیز محسوب می شود.مقامات کنسولی از این طریق می توانند اتباعشان را با حقوق و تضمینات اساسی آشنا کنند و هرگونه اقدامات مقتضی جهت تمتع از دادرسی عادلانه را معمول دارند.120
در رابطه با این بحث می توان گفت که بند (2) اصل 16 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس121 و ماده 36 کنوانسیون وین3 حق مأمورین کنسولی در برقراری ارتباط و ارائه مساعدت به اتباع تحت بازداشت را در خود جای داده اند.
عدم رعایت تعهدات کنوانسیون وین، استنکاف از احقاق حق و رسیدگی به تظلمات بیگانگان، عدم پایبندی به مفاد معاهدات بین المللی و همچنین دادرسی های غیرمنصفانه از جمله مصادیق اعمالی می باشند
که موجبات مسئولیت بین المللی دولت را رقم می زنند و دولت خاطی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
در سال های اخیر مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تعهد دولت ها در تضمین رعایت و اجرای کامل کنوانسیون وین را مورد تأکید قرار داده است؛ مخصوصا تعهدات مربوط به حق اتباع بیگانه در برقراری ارتباط با مقامات کنسولی دولت متبوع خود در صورت بازداشت و تعهد دولت پذیرنده به مطلع ساختن تبعه بیگانه از حقوق کنسولی.
یکی از پرونده هایی که در آن حقوق اتباع بیگانه از بین رفت، پرونده برادران لاگراند بود که در پی دستگیری آن ها مقامات آریزونا ایشان را از حقوق خود طبق ماده 36 کنوانسیون وین مطلع نکرده و همچنین کنسولگری آلمان را از دستگیری و بازداشت این دو برادر آگاه ننمودند.مع الأسف برادران لاگراند نیز خود از این حقوق مطلع نبوده و نتیجتا در سال 1984 به مرگ محکوم شدند.
گفتار سوم: اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه
در این قسمت مجموع هنجارهای بین المللی موجود در خصوص حقوق کنسولی اتباع بیگانه را ارائه می کنیم.
1. اسناد سازمان ملل متحد
• کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی
• مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس
• اعلامیه حقوق بشر افرادی که تبعه آن کشوری که در آن زندگی می کنند، نیستند
• قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی

2. کنوانسیون های خاص
• کنوانسیون اروپایی در خصوص وظایف کنسولی
• کنوانسیون 1973 در خصوص جلوگیری و مجازات جرایم علیه افراد مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین دیپلماتیک
• پروتکل علیه قاچاق کارگران از خشکی، دریا و هوا، مکمل کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

3. قطعنامه 166/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
4. قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر مهاجرین
5. آرای محاکم بین المللی
• نظریه مشورتی دیوان آمریکایی حقوق بشر، حق به مطلع شدن از مساعدت کنسولی به عنوان یکی از تضمینات دادرسی عادلانه
• دیوان بین المللی دادگستری، قضیه لاگراند (دعوی آلمان علیه آمریکا)
شناسایی و تصریح اسناد و آرا فوق را می توان دلیل محکمی بر صحت تلقی حقوق فردی از مفاد ماده 36 کنوانسیون وین دانست.تکرار تکالیف دولت پذیرنده و حقوق متهمین بیگانه در اسناد و تصمیمات قضایی مختلف آشکارا حاکی از اهمیت و ضرورت رعایت حقوق فردی مذکور است.
مبحث پنجم: تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها
در این مبحث تضمین های بنیادین نسبت به تمامی غیرنظامیانی که تحت اقتدار یک طرف مخاصمه قرار داشته و نقش مستقیمی در درگیری ها ندارند، اعمال می گردد.
گفتار اول: حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی
همانطور که پیش تر ذکر شد از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، غیرنظامی شخصی است که عضو نیروهای مسلح نباشد و مقصود از حمایت عام، کلیه امور، وظایف و کارهای بشردوستانه ای است که هدفشان حمایت از تمامی افراد غیرنظامی در برابر خطرات درگیری مسلحانه اعم از بین المللی یا غیر بین المللی و کمک به آنان به منظور از بین بردن آثار مستقیم آن ها و نیز تأمین شرایط لازم جهت زیست بعدی آنان است.
حمایت از غیرنظامیان در طول درگیری های مسلحانه سنگ بنای حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. حقوق بین الملل بشردوستانه بر اصل مصونیت جمعیت غیرنظامی بنا شده است و مبنای اعطای حمایت عام از تمامی افراد غیرنظامی، آسیب پذیر بودن این قشر است.این حقوق گروه های آسیب پذیر غیرنظامیان به ویژه کودکان، زنان و تبعید شدگان را مورد شناسایی و حمایت قرار می دهد.هرگونه توسل به زور علیه غیرنظامیان باید منطبق با قاعده عمومی باشد که به موجب آن غیرنظامیان باید تا آن جا که ممکن است مورد حمایت قرار گیرند و لطمات غیرقابل اجتناب در بین جمعیت غیرنظامی به حداقل برسد.
در طول جنگ جهانی دوم و بسیاری از درگیری های پس از آن، غیرنظامیان قربانیان اصلی درگیری های
مسلحانه بودند و از این وضعیت رنج می بردند.حقوق بشردوستانه معتقد است که این افراد در همه شرایط و بدون هیچ گونه رجحان و برتری باید مورد حمایت قرار گیرند و در موارد تعقیب قانونی آن ها باید مستحق برخورداری از دادرسی منصفانه باشند.122 بنابراین وظیفه حمایت از غیرنظامیان و احترام به آن ها بخشی از حقوق بین الملل عرفی لازم الاجرا را تشکیل می دهد.
بدیهی است برخورداری از حمایت عام، منوط به التزام عملی افراد غیرنظامی به عدم مشارکت مستقیم در درگیری است که اگر جز این کنند بلافاصله خصیصه غیرنظامی بودن خود را از دست می دهند.
حمایت از تمام افراد غیرنظامی را می توان در دو مقوله مورد بررسی قرار داد.
بند اول: مفهوم احترام به فرد انسانی
طرفهای درگیری مسلحانه اعم از بین المللی یا غیر بین المللی باید در هر زمان و تحت هر شرایطی با افراد غیرنظامی و به طور کلی افراد خارج از نبرد123 با انسانیت و احترام رفتار کنند.اصل احترام به فرد انسانی یکی از اصول مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.124
تعهد به احترام به اشخاص، تعهد به حمایت و احترام به تمامیت جسمی و ذهنی آن هاست.هرگونه فشار جسمی یا اخلاقی از خارج ممنوع است.شکنجه از هر نوع که باشد ممنوع و به عنوان نقض فاحش کنوانسیون ها قابل مجازات است.حقوق بین الملل بشردوستانه تعدی به حیثیت فردی به خصوص رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی، فحشای اجباری و هر شکل دیگری از اقدامات توهین آمیز را نیز کاملا ممنوع می کند.4
بند (1) ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو گویای تمام این موارد است.5
اصل احترام به رفتار انسانی دارای پیامدهای دیگری نیز است که در واقع جهات گوناگون حمایت عام از افراد غیرنظامی را مشخص می کند.
از جمله این پیامدها می توان به
• ممنوعیت سلب خودسرانه حیات یا قتل
• ممنوعیت گروگان گیری افراد غیرنظامی
• ممنوعیت تبعیض ناروا
• احترام به زندگی خانوادگی
• احترام به عقاید مذهبی
اشاره کرد.
بند دوم: حق دسترسی به کمک های بشردوستانه
همانطور که می دانیم در زمان وقوع درگیری های مسلحانه بسیاری از غیرنظامیان کشته می شوند، مورد تجاوز قرار می گیرند و حتی مجبور می شوند از خانه هایشان بیرون روند و همه دارایی خود را از دست می دهند.در این شرایط افراد غیرنظامی معمولا نیازمند کمک های بشردوستانه هستند و امروزه این نیازها به یک حق یا حمایت بین المللی برای آنان تبدیل شده است.
مسأله امداد رسانی به سکنه غیرنظامی، نخستین بار در سال 1967 آن هم با شدت و حدت تمام مطرح شد.125
هدف از کمک انسان دوستانه حفظ حق زندگی آدمیان است و این کمک ها باید منحصرا بی طرفانه و عاری از هرگونه تبعیض باشند.
سوال: چه کسی باید اقدامات امدادی را برای جمعیت غیرنظامی انجام دهد؟
کشورهای متبوع خود غیرنظامیان که درگیر مخاصمه هستند و در صورت لزوم سایر کشورها، سازمان های بین المللی و حتی سازمان های بشردوستانه غیر بین المللی می توانند اقدامات حمایتی را انجام دهند.نقش قدرت های حامی، کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بسیار تعیین کننده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است، این کمیته می کوشد از طریق ارتقاء و تقویت حقوق بین المللی بشردوستانه و مقررات مرتبط نظام بین المللی حقوق بشر مانع از ورود درد و رنج به غیرنظامیان گردد.در واقع گرفتاری های غیر نظامیان و خانواده هایشان نگرانی اصلی کمیته است.در سال های اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ کمپین های خاصی را ایجاد کرده تا مشکلات این افراد را به عهده بگیرد.کمیته برای حمایت از آن ها تسهیلات و نیازهای ضروری برای بقا را فراهم می کند و سعی می کند دولت ها، مقامات نظامی و گروه های مسلح را متقاعد کند تا با آن همکاری کنند تا اطلاعاتی را تهیه و خانواده های غیرنظامیان را دور هم جمع کنند و همچنین تدارکات لازم را به غیرنظامیان اعطا کنند.
گفتار دوم: حمایت خاص از برخی افراد غیرنظامی
با توجه به این که تمام افراد غیرنظامی از حمایت عام برخوردارند، اما برخی از افراد با عنایت به ویژگی هایی همچون جنس، سن و غیره تحت توجه و حمایت خاص حقوق بشردوستانه قرار دارند.
بند اول: زنان، حمایت های کلی و خاص
اهداف حقوق بین الملل بشردوستانه جلوگیری کردن و کاستن از درد و رنج انسانی در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک، دادرسی عادلانه Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، حقوق بشردوستانه