پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

ش انسانی و با احترام رفتار شود.توقیف و بازداشت باید مطابق قانون و توسط ماموران ذی صلاح انجام گیرد.هیچ شخصی را نمی توان بدون دستور بازداشت معتبر در زندان پذیرفت.هیچ شخص بازداشتی یا حبس نباید در معرض شکنجه یا مجازات های بی رحمانه قرار گیرد.
بدترین مجازاتی که نسبت به بازداشت شدگان اعمال می گردد شکنجه آنان است.امروزه بر خلاف گذشته شکنجه امری مذموم و از دسته جرایم علیه کرامت و مقام انسانی قلمداد می شود.شکنجه را مشتمل بر تحقیر، فشارهای روانی و رنج های جسمی می دانند.مساله شکنجه از سال 1973 جزء مسائل روز سازمان ملل قرار گرفت.کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان ” کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده ” که در سال 1984 به تصویب رسید، نشانه ای است از توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: “هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد” بنابراین تمام متهمین و افراد بازداشتی باید تحت حمایت قرار گیرند.حق شکنجه نشدن از مهمترین حقوق بنیادینی است که مطابق اسناد بین المللی، رویه های قضایی و عملکرد سازمان های بین المللی تکلیف به رعایت آن در هر نوع اوضاع و احوال که باشد، ساقط نمی شود.
الف) بیان مسأله
با شروع زندگی اجتماعی، تخلف و ارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است، دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری و بازداشت آنان همراه باشد، اقدام می نمایند.لیکن نظام قوانین بین المللی در زمینه نحوه برخورد با افراد بازداشت شده بر این نکته تأکید دارد که میان کسانی که محکوم تشخیص داده شده اند و حکم زندان دریافت کرده اند و آنان که محکوم نشده اند فاصله زیادی وجود دارد.تفکیک متهمان از محکومان یکی از آثار تفکرات جدید حقوق کیفری است، لذا این افراد به منظور جلوگیری از فرار یا تبانی و یا جلوگیری از محو دلایل بازداشت می گردند و تا زمانی که گناهشان محرز نشده، بی گناه محسوب می شوند.در طول چند دهه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای اسناد بین المللی با تفسیر مقررات راجع به حقوق متهم پیش بینی کردند که از جمله حقوق متهم آزادی موقت وی پیش از محاکمه است، لذا عمل بر خلاف این قاعده یعنی بازداشت باید مبتنی بر دلایل روشن باشد.با توجه به مطالب ذکر شده و این موضوع که همه افراد دارای آزادی و حقوق بنیادین هستند، افراد بازداشت شده نیز تا زمان اثبات جرم از تمام این حقوق منتفع می باشند.کمیسیون بین آمریکایی مقرر می دارد که حق دفاع از خود مستلزم آن است که به متهم اجازه داده شود تا در هنگام بازداشت از حمایت قانونی برخوردار گردد و در جهت حمایت از این حقوق سازوکارهای نظارتی لازم طبق قوانین بشری و بشردوستانه نیز اتخاذ گردیده است که در این پژوهش به ذکر آن ها و تطبیق مسائل مربوط می پردازیم.
ب) پرسش های تحقیق
پرسش اصلی:
1.آیا در رابطه با حمایت از حقوق متهم در طول بازداشت طبق کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه سازوکارهایی وجود دارد؟
پرسش های فرعی:
2.در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد چه استانداردهای حقوقی بین المللی به کار گرفته شده است؟
3.آیا ممنوعیت مطلق شکنجه در مورد متهمین در معاهدات بین المللی مورد قبول واقع شده است؟

پ) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
1.به نظر می رسد کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه تا حد قابل توجهی حمایت های لازم را برای متهمین در بازداشت ارائه می کنند.
فرضیات فرعی:
2.اسناد بین المللی بسیاری در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد به کار گرفته شده است.
3.ممنوعیت شکنجه یکی از والاترین ارزش های انسانی می باشد و در معاهدات بین المللی به طور مطلق منع شده است.
ت) سوابق تحقیق
در زمینه حمایت از حقوق متهم در طول بازداشت طبق کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه اگرچه می توان گفت که مباحثی به صورت مجزا در این دو دسته از حقوق مطرح شده، لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی در هر دو حیطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بپردازد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با این حال باید متذکر شد که اسناد بین المللی نیز تضمینات حقوقی قابل توجهی برای حمایت از متهم پیش بینی کرده اند که رعایت این موارد منجر به عادلانه شدن فرآیند کیفری می گردد، از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، کنوانسیون منع شکنجه، مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه از بازداشت یا حبس، قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطعنامه های 1261، 1314، 1612، 1882 شورای امنیت و غیره اشاره کرد.
کتب و مقالاتی نیز مرتبط با این موضوع به طور اجمالی موجود می باشند که هریک به طور مجزا به حفظ حقوق متهم در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه اشاره دارند. از جمله کتب فارسی می توان کتاب های «دادرسی عادلانه» که تمام استانداردهای حقوقی در زمینه حمایت از متهم در آن مورد بررسی قرار گرفته است، «حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی»، «حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه»، «حقوق اسیران جنگی» که حقوق عام و خاص همه افراد به ویژه زنان و کودکان در بازداشت و همچنین اسیران جنگی در آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است، «تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در نظام بین المللی حقوق بشر» که تمام ابعاد شکنجه و دیگر رفتارها را نسبت به افراد در بازداشت مورد اشاره قرار داده است، نام برد.در زمینه کتب انگلیسی هم می توان به «رفتار با زندانیان تحت قوانین حقوق بین الملل»، «جلوگیری از شکنجه»، «رفتار و حالات غیرانسانی، حبس، بازداشت و شکنجه در اروپای امروز» اشاره کرد که در هریک از این ها نحوه رفتار مناسب با بازداشتیان و منع هرگونه شکنجه نسبت به آنان مورد توجه قرار گرفته است.علاوه بر کتب ذکر شده جا دارد به برخی از مهم ترین مقالات نیز در این زمینه اشاره شود.مقالات «حقوق متهم در اسناد بین المللی»، «حق آزادی و امنیت شخصی و بررسی شرایط بازداشت موقت طبق ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، «تلاش های بین المللی برای مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی»، «مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه» از مقالات مفیدی در این زمینه هستند که هریک سعی در بیان سازوکارهای حمایتی از حقوق متهمین در قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارند.
همانطور که ذکر شد با توجه به منابع مفیدی که در رابطه با حقوق متهم در طول بازداشت وجود دارد اما ظاهرا مطالعه تطبیقی بین اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این زمینه کمتر به چشم می خورد، لذا در این پژوهش سعی می شود تا یک بحث کلی و جامع و تطبیقی در رابطه با حمایت از حقوق متهم در طول بازداشت بر اساس اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ارائه گردد.
ث) اهمیت و اهداف تحقیق
با توجه به اهمیت وجود انسانی و توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و این که هر انسانی دارای حقوق و آزادی هایی می باشد که با توجه به تنوع فراوان شرایط حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جهان امکان اجرای تمام این مقررات و آزادی ها در همه جا و همیشه وجود ندارد، از این رو لازم دانستیم که سازوکارهای موجود در جهت حفظ حقوق متهم در بازداشت را مورد بررسی قرار دهیم.لذا هدف از انجام این پژوهش:
1.دفاع و حمایت از افرادی است که در طول بازداشت قانونی یا غیرقانونی از بسیاری حقوق منع شده اند.
2.اعمال جنبه های حمایتی از متهمین طبق قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تمامی کشورها.
3.ارائه راهکارها و آگاهی های لازم برای حمایت از حقوق متهم به تمام افرادی که در این راستا فعالیت دارند و همچنین رفع موانع و چالش های موجود.
ج) روش تحقیق
تحقیق ارائه شده به صورت نظری انجام گرفته است و در گردآوری منابع، از شیوه مطالعات کتابخانه ای
با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و سایت های اینترنتی با رویکردی توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
چ) سازماندهی تحقیق
مطالب این پژوهش در چهار فصل تدوین گردیده که هر فصل، خود شامل چندین مبحث، گفتار، بند و غیره می شود.
در فصل اول به کلیاتی از موضوع می پردازیم، این فصل به ارائه مفاهیم و تعاریف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره دارد، علاوه بر این سعی شده از ارتباط بین این دو دسته از حقوق توضیحاتی ارائه شود.
در فصل دوم به مباحثی در زمینه بازداشت، قانونی و غیرقانونی بودن آن و همچنین دادرسی عادلانه در نظام بین الملل اشاره ای داریم.
در فصل سوم استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مدنظر قرار می گیرد.در این فصل ابتدا به اسناد بین المللی حمایت از متهم اشاره می شود و سپس از استانداردهای حقوقی بین المللی موجود در این زمینه سخن می گوییم.
نهایتا در فصل چهارم در مورد شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت های عضو مباحثی مطرح می شود.در پایان هم نتیجه گیری از مباحث پایان نامه و پیشنهادات ارائه می گردد.

فصل اول

مفاهیم و مبادی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

مبحث اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
برای تهیه و تحریر هر اثری لازم است که در آغاز مفاهیم و مبادی آن، هرچند اجمالی توضیح داده شود.
حقوق بشر1، اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و آن مجموعه ای از ارزش ها، مفاهیم، اسناد حقوقی بین المللی و سازوکارهایی است که در همه زمان ها و مکان ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی افراد حمایت می کند.مقررات حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ از افراد انسان حمایت می کند.
مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی این حقوق ویژگی هایی همچون جهان شمول بودن، سلب نشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری و عدم تبعیض را داراست.2
اصطلاح حقوق بشردوستانه3، دارای منشأ نسبتا جدیدی است.حقوق بشردوستانه در زمان وقوع درگیری های مسلحانه قابلیت اجرا می یابد.
در واقع حقوق بشردوستانه بخشی از موازین حقوقی ناظر بر مخاصمات مسلحانه است که نحوه انجام عملیات جنگی و رفتار متخاصمان را در راستای غایت «انسانی شدن» مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تنظیم می نماید.حقوق بین الملل بشردوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی است که هدف آن حمایت از افرادی می باشد که در معرض تأثیرات درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی هستند.بنابراین اگر بگوییم واژه «حمایت» قلب حقوق بین الملل بشردوستانه است، سخنی گزاف نگفته ایم.این حقوق خشونت را در شرایط جنگی محدود می کند و متضمن کلیه مقرراتی است که ناظر بر حمایت از نوع بشر در مخاصمات مسلحانه می باشد.4
گفتار اول: مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو مکمل هم هستند.از این رو می توان گفت از حیث موضوعی، اصول مشترک و تجلی مفاهیم حقوق بشری در اسناد حقوق بشردوستانه با یکدیگر مناسبات متقابل دارند. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو به دنبال تضمین حداقل استاندارد برای افراد در موقعیت های گوناگون هستند و هر دو با حقوق حمایت از افراد سروکار دارند، بنابراین می توان گفت بین آن ها وحدت موضوعی وجود دارد.
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در برخی از اصول با یکدیگر مشترک اند:
• اصل کرامت و رفتار انسانی
• اصل عدم تبعیض
• اصل مصونیت افراد غیرنظامی
• اصل ممنوعیت تحمیل درد و رنج بیهوده و غیر ضروری
در بسیاری از اسناد حقوق بشردوستانه مخصوصا عهدنامه های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی مفاهیم حقوق بشری نمایان است، از جمله در ماده 3 مشترک چهار عهدنامه مذکور که مفاهیم حقوق بشری در آن ملاحظه می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، دادرسی عادلانه Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، جبران خسارت، حقوق مدنی، میثاق بین المللی