پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda
0
.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.937
9

جدول ب-2) آلفای کرونباخ جو اخلاقی

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda
0
.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، بیمارستان ها، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی، توانمندسازی، انگیزش شغلی، توانمند سازی