پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی، تعهد سازمانی، نیت ترک خدمت، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

تر از سایر سازمان هاست؟

نمودار شماره 4-8) توزیع فراوانی نمره رضایت شغلی پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
4-3-3)توصیف تعهد سازمانی پرستاران
ضمیمه3 توزیع فراوانی نظرات پرستاران بیمارستان های رشت استان گیلان در ارتباط با آیتم های ابزار تعهد سازمانی را نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(37/3) اختصاص دارد به سوال 28 مبنی بر اینکه اکثریت نمونه های مورد پژوهش تمایل داشتند که تلاش فراتر از سطح مورد انتظار انجام دهند تا کمک کنند سازمان شان موفق شود و کمترین میانگین رتبه ای (72/2) اختصاص دارد به سوال 19 که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه همواره به دوستان شان می گویند که سازمان شان بهترین سازمان برای کار کردن است.

نمودار شماره 4-9) توزیع فراوانی نمره تعهد سازمانی پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت

4-3-4)توصیف نیت ترک خدمت پرستاران
ضمیمه4 توزیع فراوانی نظرات پرستاران بیمارستان های رشت استان گیلان در ارتباط با آیتم های ابزار نیت ترک خدمت را نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(93/2) اختصاص دارد به سوال 37 مبنی بر اینکه اکثریت نمونه های مورد پژوهش اعتقاد داشتند که در حال حاضر به فکر یک شغل در سازمان دیگر هستند و کمترین میانگین رتبه ای (74/2) اختصاص دارد به سوال 41 که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه در حال برنامه ریزی برای یافتن سازمان جدید طی 12 ماه آینده هستند.

نمودار شماره 4-10) توزیع فراوانی نمره نیت ترک خدمت پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5) بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق:
جدول شماره 4-8) بررسی همبستگی جو اخلاقی با رضایت شغلی،حیطه تعهد سازمانی وحیطه نیت ترک خدمت در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر رشت

جو اخلاقی
رضایت شغلی
تعهد
سازمانی
نیت ترک خدمت
جو اخلاقی
r
1.000

P
.

n
280

رضایت شغلی
r
.521
1

P
.000

n
280
280

تعهد سازمانی
r
.421
.684
1

P
.000
.000

n
280
280
280

نیت ترک خدمت
r
-.137
-.178
-.208
1

P
.022
.003
.000

n
280
280
280
280

بر اساس اطلاعات جدول فوق، نمره نیت ترک خدمت با عوامل مورد بررسی نمره جو اخلاقی (P=0.022), تعهد سازمانی(P 0.0001) و رضایت شغلی (P = 0.003) یک ارتباط معکوس معناداری دارد که در این میان تعهد سازمانی بیشترین (r = -.208)و جواخلاقی کمترین (r= – 0.137) همبستگی با نمره نیت ترک خدمت داشته است .
4-6) بررسی ارتباط خطی بین متغیر های تحقیق
4-6-1آزمون فرضیه اول
در جهت رسیدن به فرضیه اول تحقیق، “درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی آنها تاثیر دارد. ” نتایج رگرسیون ساده خطی در مدل غیر همسان شده بیانگر این بود که جو اخلاقی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی تلقی گردیده است و از لحاظ آماری معنی دار بوده است(0001 /0p) به طوری که با افزایش یک نمره در جو اخلاقی، نمره رضایت شغلی آنها به طور متوسط به میزان (03/0 ±413/0) افزایش پیدا می کند.351/0= unadjusted R square (جدول4-9).

جدول4-9) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی و نمرات رضایت شغلی پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
فاصله اطمینان95%

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
1
مقدار ثابت
1.655
.113
14.649
.000
1.432
1.877

نمره جواخلاقی

.413
.034
12.333
.000
.347
.479

نمودار شماره 4-11 ) نمودار همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی سازمان و نمرات رضایت شغلی پرستاران مورد مطالعه

در مدل همسان شده با تعدیل اثرات متغیر های فردی- اجتماعی( دموگرافیک)مانند سن، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و… در مدل نهایی رگرسیون خطی ساده از میان متغیرهای مورد بررسی و متغیر مستقل اصلی تحقیق(جو اخلاقی) به روش Back ward step wise ، متغیر جو اخلاقی به عنوان متغیر اصلی تحقیق به همراه کار در بیمارستان ولایت در مقابل بیمارستان مرجع (در این مطالعه بیمارستان پورسینا به عنوان بیمارستان مرجع در نطر گرفته شده است) همچنان معنی دار بوده است(0001 /0 p) به طوری که در مدل همسان شده با افزایش یک نمره در جو اخلاقی، به طور متوسط03/0± 405 /0 بر نمره رضایت شغلی با فاصله اطمینان 95% افزوده می شود(471/0-339/0).
جدول4-10) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی ومتغیرهای دموگرافیک با نمرات رضایت شغلی پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
فاصله اطمینان95%

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
مدل اولیه
مقدار ثابت
1.341
.406
3.300
.001
.541
2.141

نمره جواخلاقی
.385
.038
10.171
.000
.311
.460

سن
.003
.063
.054
.957
-.120
.127

جنس
.131
.151
.867
.386
-.166
.427

تحصیلات
.071
.100
.714
.476
-.126
.269

سابقه
.037
.043
.851
.396
-.049
.123

رسمی
-.164
.105
-1.564
.119
-.371
.043

پیمانی
-.163
.091
-1.790
.075
-.342
.016

قراردادی
-.172
.096
-1.796
.074
-.360
.017

الزهرا
.066
.115
.575
.566
-.160
.292

17 شهریور
-.032
.104
-.306
.760
-.236
.172

رازی
-.053
.084
-.625
.532
-.219
.113

شفا
.085
.110
.766
.444
-.133
.302

ولایت
.270
.108
2.502
.013
.058
.483

امیر امومنین
-.032
.127
-.252
.802
-.282
.218

حشمت
.107
.098
1.096
.274
-.085
.300
مدل نهایی
مقدار ثابت
1.663
.112
14.817
.000
1.442
1.884

نمره جو اخلاقی
.405
.033
12.084
.000
.339
.471

ولایت
.200
.091
2.203
.028
.021
.379

4-6-1آزمون فرضیه دوم
در جهت رسیدن به فرضیه دوم تحقیق ” درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر تعهد سازمانی آنها تاثیر دارد.”، نتایج رگرسیون خطی ساده در مدل غیر همسان شده بیانگر این بود که جو اخلاقی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده ی تعهد سازمانی تلقی گردیده است(0001 /0 p) به طوری که با افزایش یک نمره در جو اخلاقی، نمره تعهد سازمانی به میزان(053/0 ±507 /0) افزایش پیدا می کند.244/0= unadjusted (جدول4-11) R square
جدول4-11) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی با نمرات تعهد سازمانی پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
t آماره
P value
فاصله اطمینان95%

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
1
مقدار ثابت
1.371
.179
7.656
.000
1.018
1.723

نمره جواخلاقی
.507
.053
9.537
.000
.402
.611

نمودار شماره 4-12 ) نمودار همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی سازمان و نمرات تعهد سازمانی پرستاران مورد مطالعه

در مدل همسان شده با تعدیل اثرات متغیر های فردی- اجتماعی( دموگرافیک) در مدل نهایی رگرسیون خطی ساده متغیر جو اخلاقی به عنوان متغیر اصلی مستقل تحقیق همچنان معنی دار بوده است(0001 /0 p) به به طوری که با افزایش یک نمره در جو اخلاقی، به طور متوسط054/0± 441 /0 بر نمره تعهد سازمانی افزوده می شود کند.294/0= adjusted R square(جدول4-12).
بر اساس جدول4-12، علاوه بر جو اخلاقی، رسمی بودن پرستار از لحاظ وضعیت استخدام رسمی(064/0= p) و پیمانی بودن آنها(073/0= p) و همچنین کار کردن در بیمارستان رازی(017/0= p) و ولایت(001/0= p) از دیگر پیش بینی کننده های تعهد سازمانی بوده است البته لازم به ذکر است که در واقع رسمی بودن و پیمانی بودن اگر چه به عنوان یک پیش بینی کننده ی تعهد سازمانی در مدل نهایی باقی مانده اند؛ اما از لحاظ آماری معنی دار نبوده اند.(نزدیک به معنی دارند)

جدول4-12) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات تعهد سازمانی پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
فاصله اطمینان95%

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
مدل اولیه

مقدار ثابت
2.090
.629
3.323
.001
.851
3.328

نمره جو اخلاقی
.456
.059
7.781
.000
.341
.571

سن
.090
.097
.932
.352
-.100
.281

جنس
-.046
.233
-.195
.845
-.505
.414

تحصیلات
-.190
.155
-1.229
.220
-.496
.115

سابقه
.004
.067
.054
.957
-.129
.136

رسمی
-.331
.162
-2.039
.042
-.651
-.011

پیمانی
-.273
.141
-1.940
.053
-.550
.004

قراردادی
-.112
.148
-.758
.449
-.403
.179

الزهرا
-.022
.178
-.125
.900
-.373
.328

17 شهریور
-.143
.161
-.891
.374
-.459
.173

رازی
-.297
.131
-2.271
.024
-.554
-.039

شفا
-.078
.171
-.459
.647
-.415
.258

ولایت
.427
.167
2.556
.011
.098
.757

امیر امومنین
.114
.197
.580
.563
-.273
.501

حشمت
-.048
.151
-.319
.750
-.346
.250
مدل نهایی
مقدار ثابت
1.711
.199
8.583
.000
1.318
2.103

نمره جو اخلاقی
.441
.054
8.219
.000
.335
.547

رسمی
-.174
.093
-1.860
.064
-.357
.010

پیمانی
-.204
.114
-1.797
.073
-.427
.020

رازی
-.252
.105
-2.395
.017
-.458
-.045

ولایت
.463
.143
3.245
.001
.182
.744

4-6-1آزمون فرضیه سوم
در جهت رسیدن به فرضیه سوم تحقیق ” : درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر نیت ترک خدمت آنها تاثیر دارد”، نتایج رگرسیون خطی ساده در مدل غیر همسان شده بیانگر این بود که جو اخلاقی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده ی نیت ترک خدمت تلقی گردیده است(0001 /0 p) به طوری که با افزایش یک نمره در جو اخلاقی پرستاران، به طور متوسط به میزان (084/0 ±211/0-) از نمره نیت ترک خدمت کاسته می شود.244/0= unadjusted R square
جدول4-13) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی با نمرات نیت ترک خدمت پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
95.0% فاصله اطمینان

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
1
مقدار ثابت
3.533
.285
12.409
.000
2.973
4.094

نمره جو اخلاقی
-.211
.084
-2.497
.013
-.377
-.045

نمودار شماره 4-13 ) نمودار همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی سازمان و نمرات نیت ترک خدمت پرستاران

در مدل همسان شده با تعدیل اثرات متغیر های فردی- اجتماعی( دموگرافیک) در مدل نهایی رگرسیون خطی ساده متغیر جو اخلاقی به عنوان متغیر اصلی مستقل تحقیق و به عنوان پیش بینی کننده ی نیت ترک خدمت تلقی گردیده است (002/0= p). به به طوری که با افزایش یک نمره در جو اخلاقی، به طور متوسط085/0± 261 /0 از نمره نیت ترک خدمت کاهش پیدا می کند. علاوه بر جو اخلاقی، در مدل نهایی سابقه خدمت (0001 /0 p) اثر منفی، رسمی بودن پرستار(0001 /0 p) ، پیمانی بودن آنها (007 /0 p)، قراردادی بودن(009/0= p) در مقابل طرحی به عنوان پیش بینی کننده تلقی گردیده است.
063/0= adjusted R square
جدول4-14) همبستگی بین نمرات حیطه جو اخلاقی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات نیت ترک خدمت پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
95.0% فاصله اطمینان

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
مدل
اولیه
مقدا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، توزیع فراوانی، بیمارستان ها، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، بیمارستان ها، رضایت شغلی، رضایت شغل