پایان نامه رایگان درباره جامعه آماری، بندر انزلی، صومعه سرا، جاذبه های گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

موردنظر
تعداد
161
59
139
25
درصد
41.9
15.3
36.1
6.5

بنابراین با توجه به جدول فوق 41.9 درصد پاسخ دهندگان دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری را جاذبه های دیدنی، 15.3 درصد تبلیغات، 36.1 درصد وابستگی خویشاوندی و 6.5 درصد امنیت منطقه موردنظر را بیان نموده اند.

نمودار 4-6 دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری

7- نقش عوامل تاثیر گذار در اقامت گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان154 نفراز پاسخ دهندگان جاذبه های گردشگری را بعنوان عامل تاثیر گذاردرمحل اقامت در گیلان دانسته، 15 نفر تاسیسات اقامتی با کیفیت مطلوب، 168 نفر نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی و 47 نفر امنیت محل اقامت را بیان نموده اند.

جدول 4-8 نقش عوامل تاثیر گذار در اقامت گیلان
شرح
جاذبه های گردشگری محل اقامت
تاسیسات اقامتی با کیفیت مطلوب
نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی
امنیت محل اقامت
تعداد
154
15
168
47
درصد
40.1
3.9
43.7
12.2

بنابراین با توجه به جدول فوق 40.1درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان نقش داشته، 3.9 درصد تاسیسات اقامتی با کیفیت مطلوب، 43.7 درصد نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی و 12.2 درصدامنیت محل اقامت را بیان نموده اند.

نمودار 4-7 نقش عوامل تاثیر گذار در اقامت گیلان

8- مکان اقامت گردشگران
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 92 نفر در هتل اقامت نموده اند، 54 نفر چادر، 91 نفر اتاق اجاره ای و 147 نفر سایر رابیان نموده اند.

جدول 4-9 مکان اقامت گردشگران
شرح
هتل
چادر
اتاق اجاره ای
سایر
تعداد
92
54
91
147
درصد
23.9
41.1
23.6
38.2

بنابراین با توجه به جدول فوق 23.9 درصد در هتل اقامت نموده اند، 41.1 درصد چادر، 23.6 درصد اتاق اجاره ای و 38.2 درصد سایر رابیان نموده اند.

نمودار 4-8 مکان اقامت گردشگران

9- طول زمان اقامت به روز
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 162 نفر طول زمان اقامت خود را بیش از پنج روز، 122 نفر سه تا پنج روز، 65 نفر دو روز و 35 نفر یک روز کمتر رابیان نموده اند.

جدول 4-10 طول زمان اقامت به روز
شرح
بیش از پنج روز
سه تا پنج روز
دو روز
یک روز کمتر
تعداد
162
122
65
35
درصد
42.1
31.7
16.9
9.1

بنابراین با توجه به جدول فوق 42.1 درصد طول زمان اقامت خود را بیش از پنج روز، 31.7 درصد سه تا پنج روز، 16.9 درصد دو روز و 9.1 درصد یک روز کمتر رابیان نموده اند.

نمودار 4-9 طول زمان اقامت به روز

10- چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 45 نفر وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان را ضعیف، 158 نفر متوسط، 120 نفر خوب و 61 نفر بسیار خوب را بیان نموده اند.

جدول 4- 11 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان
شرح
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
تعداد
45
158
120
61
درصد
11.7
41.1
31.2
15.8

بنابراین با توجه به جدول فوق 11.7 درصد وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان را ضعیف، 41.1 درصد متوسط، 31.2 درصد خوب و 15.8 درصد بسیار خوب را بیان نموده اند.

نمودار 4- 10 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان

11- میزان رضایت از سفر به گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 112 نفر از پاسخ دهندگان میزان رضایتشان از سفر به گیلان را خیلی زیاد، 172 نفر زیاد، 51 نفر کم و 49 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4- 12 میزان رضایت از سفر به گیلان
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
112
172
51
49
درصد
29.1
44.7
13.2
12.7

بنابراین با توجه به جدول فوق 29.1 درصد از پاسخ دهندگان میزان رضایتشان از سفر به گیلان را خیلی زیاد، 44.7 درصد زیاد، 13.2 درصد کم و 12.7 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-11 میزان رضایت از سفر به گیلان

12- مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 195 نفر مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی، 90 نفر عدم رعایت بهداشت، 17 نفر عدم وجود امنیت گردشگری و 82 نفر گرانی را بیان نموده اند.

جدول 4-13 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان
شرح
کمبود امکانات خدماتی
عدم رعایت بهداشت
عدم وجود امنیت گردشگری
گرانی
تعداد
195
90
17
82
درصد
50.7
23.4
4. 4
21.3

بنابراین با توجه به جدول فوق 50.7 درصدپاسخ دهندگان مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی، 23.4 درصدعدم رعایت بهداشت، 4. 4 درصد عدم وجود امنیت گردشگری و 21.3 درصد گرانی را بیان نموده اند.

نمودار 4-12 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان

13- میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان130 نفر خیلی زیاد از پاسخ دهندگان دوستان و بستگان را برای سفر به این منطقه ترغیب می کنند، 146 نفر زیاد، 49 نفر کم و 59 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-14 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
130
146
49
59
درصد
33.8
38.1
12.7
15.3

بنابراین با توجه به جدول فوق 33.8 درصد خیلی زیاد از پاسخ دهندگان دوستان و بستگان را برای سفر به این منطقه ترغیب می کنند، 38.1 درصد زیاد، 12.7 درصد کم و 15.3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-13 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه

14- میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 56 نفر از پاسخ دهندگان معتقدند که میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان خیلی زیاد، 213 نفر زیاد، 79 نفر کم و 36 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.
جدول 4-15 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
56
213
79
36
درصد
14.5
55.4
20.5
9.3

بنابراین با توجه به جدول فوق 14.5 درصداز پاسخ دهندگان معتقدند که میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان خیلی زیاد، 55.4 درصد زیاد، 20.5 درصد کم و 9.3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-14 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان

15- علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 59 نفر علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم تمایل مردم، 108 نفر عدم آگاهی گردشگران، 200 نفر عدم حمایت مسئولین و 17 نفر عدم وجود امنیت گردشگری را بیان نموده اند.

جدول 4-16 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان
شرح
عدم تمایل مردم
عدم اگاهی گردشگران
عدم حمایت مسئولین
عدم وجود امنیت گردشگری
تعداد
59
108
200
17
درصد
15.3
28.1
52.1
4. 4

بنابراین با توجه به جدول فوق 15.3 درصد علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم تمایل مردم، 28.1 درصدعدم آگاهی گردشگران، 52.1 درصدعدم حمایت مسئولین و 4. 4 درصدعدم وجود امنیت گردشگری را بیان نموده اند.

نمودار 4-15 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان

4- 3 خدمات و امکانات مرتبط با گردشگری در ناحیه مطالعاتی
روستاهای شمال کشور و بخصوص خطه گیلان از وضعیت مشابه ای برخوردارند و اکثرا بافت مسکونی و خدماتی بصورت پراکنده و در پاره ای موارد مجزا از هم گسترش یافته اند و بر خلاف روستاهای فلات مرکزی ایران از انسجام کالبدی برخوردار نیستند روستاها در ناحیه مورد مطالعه پراکندگی بیشتری نسبت به روستاهای نقاط مرکزی و شرق گیلان دارا می باشد. لذا ارائه خدمات به اینگونه روستاها اکثرا با مشکل مواجه می گردد و همچنین هزینه بر خواهد بود بنابر این لازم است طرحی مدرن و اساسی برای یکپارچه نمودن روستاها و ادغام برخی از آنها در یکدیگر و استفاده بهینه از فضا برای سکونت و کار تهیه گردد.
شکل گیری و پراکندگی سکونتگاهها در ناحیه مورد مطالعه کاملا منطبق بر توپوگرافی منطقه است و بیشترین تعداد روستاها را در ناحیه جلگه ای و کوهپایه در خود جای داده است. سکونتگاههای انسانی در این منطقه اکثرا در کنار راههای اصلی قرار گرفته اند.
راههایی که مراکز استان و دیگر نقاط کشور را به استان های شمال غرب و همچنین همسایگان شمال کشورمان متصل می کند و بعنوان شاهرگهای حیاتی شمال کشور عمل می کند. این راهها باعث شده اکثر شهرها و روستاهای منطقه مورد مطالعه در دو طرف جاده بصورت طولی گسترش پیدا کرده و کارکردهای خدماتی و صنعتی خود را در اطراف این جاده متمرکز کند در اکثر روستاها و شهرهای منطقه جهت گسترش در حال حاضر بسمت راههای مواصلاتی و در آینده نیز افزایش چنین گرایشی را می توان براحتی پیش بینی کرد در اینجا بدلیل اهمیت این راهها به معرفی برخی از آنها می پردازیم.
1-جاده ترانزیتی کناره : جاده آسفالته درجه یک فوق در مسیر آستارا بندر انزلی و رشت قرار گرفته که از این مرکز یک شاخه آن به تهران و شاخه دیگر آن از خط کناره به شهرهای شرق استان و در نهایت به استان مازندران ارتباط می گیرد این مسیر در سر راه خود پس از گذر از شهر های رضوانشهر پره سر، اسالم به هشتپر رسیده و با گذراندن آن به سمت آستارا امتداد می یابد از این شهر یک شاخه پس از گذر از پل مرزی به جمهوری آذربایجان و شاخه دیگر از طریق جیران به استان اردبیل متصل می شود. این راه در گذشته و حال به جهت ترانزیت و عبور کامیونها کالا از شوروی سابق و کشورهای استقلال یافته جدید به نقاط مختلف اروپای دارای اهمیت بوده است.
2-راه ارتباطی اسالم خلخال : این راه ارتباطی از سه راهی اسالم و پس از انشعاب از جاده ردیف یک شروع و یک گذر نمدن از کوههای اسالم به مرکز شهرستان خلخال یعنی شهر امیر آباد رسیده و در امتداد آن به شهرهای گرمی و میانه و در نهایت به اردبیل اتصال می یابد.
3-جاده ترانزیت صومعه سرا– پونل: این مسیر که بخشی از ترافیک سنگین و صومعه سرا را به پونل رسانیده و پس از اتصال به جاده ردیف یک به سمت هشتپر امتداد می یابد این راه توانسته فشار سنگین تردد وسایط نقلیه سنگین را از مسیر رضوانشهر – کپورچال و بندر انزلی تقلیل می دهد.

– خدمات
– خدمات زیر بنایی
– آب لوله کشی
از نظر آب لوله کشی در بین شهرستانهای مورد مطالعه بیشترین برخورداری مربوط به شهرستان ماسال است بدین صورت که 3/65 درصد از مناطق روستایی شهرستان دارای آب لوله کشی هستند وکمترین تعداد مربوط به شهرستان شفت می باشد.
جدول 4-17 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه
شرح
تعداد روستاهای برخوردار
درصد روستاهای برخوردار
آستارا
36
53. 7
تالش
127
41. 6
رضوانشهر
61
57. 0
صومعه سرا
73
48. 6
بندر انزلی
21
75
شفت
27
28. 1
ماسال
64
65. 3
فومن
80
49. 6
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

نمودار 4-16 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه
– گاز
از مجموع 8 شهرستان مورد مطالعه بیشترین برخوردری از نظر گاز رسانی مربوط به شهرستان بندر انزلی است که 5/53 درصد از روستاهای این شهرستان دارای گاز هستند و کمترین آن مربط به شهرستان شفت است که 3/9 درصد می باشد.

جدول 4-18 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه
شرح
تعداد روستاهای برخوردار
درصد روستاهای برخوردار
آستارا
22
32. 8
تالش
46
15. 08
رضوانشهر
30
28. 03
صومعه سرا
61
40. 6
بندر انزلی
15
53. 5
شفت
9
9. 3
ماسال
14
14. 2
فومن
27
16. 7
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

نمودر 4-17 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره صومعه سرا، جامعه آماری، شهر تاریخی، استان گیلان Next Entries پایان نامه رایگان درباره بندر انزلی، دریای خزر، صومعه سرا، میرزا کوچک خان