پایان نامه رایگان درباره جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، مصرف کنندگان، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

متحده(خریداران بالقوه کالای تقلبی)
اسکلیجمیخ و استاتینگر209، 1999

مقدار درک از پیامدهای و توافقات اجتماعی،قصد خرید را کاهش می دهد.
ادراک از ریسک مالی،عملکرد، تعقیب و اجتماعی،قصد خرید را کاهش می دهد.قضاوت اخلاقی، قصد خرید مردها را کاهش می دهد، همچنین مصرف کنندگان جوان تر قصد خرید بیشتری دارند.
قصد خرید نرم افزارهای فاقد جواز مولف
قیمت، تجربه خرید کالاهای تقلبی یا نرم افزارهای فاقد جواز مؤلف، ریسک ادراک شده.
نرم افزار
نظرسجی، 377 مصرف کننده چینی(خریداران بالقوه کالاهای تقلبی)
تن210،
2002
رضایتمندی از کالاهای تقلبی رابطه ی مثبتی با قصد خرید سی دی ها،عطرها و کیف پول های تقلبی در آینده دارد؛
سن و درآمد رابطه ی منفی با پذیرفتن خریدهای تقلبی دارد.
تمایل طبیعی به خرید کالاهای تقلبی در آینده
رضایتمندی از کالاهای تقلبی،جمعیت شناختی
سی دی،نرم افزار، تیشرت، کیف
نظرسنجی،126 مصرف کننده ایالات متحده(خریداران قبلی و غیر خریداران کالاهای تقلبی)
تام و همکاران،1998(مطالعه سوم)
مزیت هزینه،قصد خرید DVD یا VCD را اافزایش می دهد،درحالی که ریسک عملکردی، نگرانی های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی قصد خرید این محصولات را کاهش می دهد.
قصد خرید کالاهای فاقد جواز مولف
مزیت هزینه، ریسک از عملکرد و قانون، نگرانی های اخلاقی، هنجارهای اجتماعی
DVDها یا VCD ها
نظرسنجی، 456 دانشجو از تایوان(خریداران قبلی و غیر خریداران کالاهای تقلبی)
وانگ211،2005

2-20- مدل مفهومی
با توجه به مطالعاتی که در زمینه کالاهای تقلّبی و عواملی که مصرف کنندگان را به سمت خرید برندهای تقلبی می برد انجام شده است، و با عنایت به اهمیّت تحقیق در قسمت تقاضای کالاهای تقلبی در بازار ایران مدل مفهمومی ما در این تحقیق از شش متغیر استنباط از شخصیّت برند، ویژگی های ادراک شده محصول، مزایای ادراک شده، درگیری محصول، دانش محصول و ریسک ادراک شده می باشد که با قصد خرید کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر رابطه دارند.

شکل2-6- مدل مفهومی تحقیق (بیان212، 2009)

فصل سوّم
روش تحقیق

3-1- مقدّمه:
اصول تحقیق به معنای ارائه روش هایی است که موجب دستیابی به نتایج درست از یک تحقیق می شود. دانشمندانی نظیر “دکارت213” معتقدند که با اتّخاذ یک روش تحقیق صحیح می توان هر پدیده ای را تحلیل کرد. شناخت درست پدیده ها و سیستم ها نیاز به دقّت نظر بسیار و استفاده از روش های اصولی دارد. زیرا حقیقت پدیده ها و سیستم ها به اهمیت و ارزش آن ها به صورت آشکار نمود ندارد. مطالعه سیر تحوّل علوم بشری مبیّن ارائه روش های مختلف برای رسیدن به حقایق است. لازم است این مطلب را مد نظر قرار داد که تحقیق در خلأ روی نمی دهد، بلکه شخصیّت محقّق و به ویژه جهان بینی او در تحقیق مداخله در مورد علوم اجتماعی و رفتاری که بیش از علوم دیگر از عقاید محقّق نقش می پذیرد بارزتر است. برای رفع این مسئله باید قاعده تجاهل را لحاظ کنیم. یعنی محقق باید به هنگام شروع و انجام تحقیق ذهنش از مسئله مورد بررسی خالی باشد و از هرگونه پیش داوری و قضاوت عجولانه و دخالت دادن تصوّرات و اطلاعات ناقص خود در کار تحقیق پرهیز نماید. رعایت این قاعده باعث می شود تا محقق جریان طبیعی تحقیق را پیگیری نموده، در چارچوب فرایند تحقیق علمی اطلاعات مورد نیاز را گرد آوری و تحلیل کند که به شناخت واقعی دست پیدا کند (حافط نیا، 1387،22).
به طور کلی در هر تحقیقی بعد از تعیین اهداف تحقیق و بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق، باید به دنبال روشی مناسب برای اجرای تحقیق بود. چرا که لازم است روش علمی که طی آن بتوان هرچه سریع تر و دقیق تر به پاسخ های مناسب برای پرسش های تحقیق دست یافت، شناسایی گردد. لذا در این بخش روش تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد. به دنبال آن جامعه آماری که مخاطبان اصلی پژوهش هستند، معرّفی شده و روش های گردآوری اطلاعات و ابزار لازم برای آن بیان می گردد. در نهایت روایی و اعتبار ابزار مذکور و روش آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3-2- روش شناسی تحقیق

بر اساس ماهيّت و روش، پژوهش‌هاي علمي را مي‌توان به پنج گروه توصيفي، تاريخي، همبستگي، تجربي و علّي تقسيم نمود. در پژوهش‌هاي توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مي‌خواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعي مي‌کند به توصيف نظامند وضعيت فعلي بپردازد، ويژگي‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بين متغيرها را بررسي کند. پژوهش‌هاي توصيفي را مي‌توان به سه گروه پيمايشي، ژرفانگر و تحليل محتوا تقسيم کرد. (حافظ نيا، 1383).
با توجه به مطالب فوق، پژوهش جاري از نظر هدف در گروه پژوهش‌هاي کاربردي قرار ميگيرد و از نظر روش گردآوری اطلاعات، پژوهش در دسته پژوهش‌هاي پیمایشی- توصیفی از نوع همبستگی قرار داد. نظر به اينکه پژوهش جاري از آن دسته از ابزارهاي گردآوري داده که هدف آنها توصيف شرايط يا پديده مورد بررسي بهره گرفته است اين پژوهش از نوع پژوهشات توصيفي مي‌باشد و از آنجا که جمع‌آوري داده‌ها در اين پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌اي و پرسشنامه‌اي پشتيباني مي‌شود مي‌توان آن را در گروه پژوهش‌هاي ميداني قرار داد.

3-3- افق زمانی پژوهش:
برخی مطالعات به گونه ای صورت می گیرند که داده های مربوط به آن ها تنها یک مرتبه، مثلاً در خلال چند روز، چند هفته یا چند ماه گردآوری می شوند، تا به سؤال پژوهش پاسخ داده شود. این نوع مطالعات را “تک ضربه ای، مقطعی یا عرضی” می نامند که پژوهش حاضر نیز از این دسته می باشد و اطلاعات مربوط به آن طی دو ماه و در بهمن و اسفند ماه سال 1391 جمع آوری گردیده است. نوع دیگر پژوهش آن است که پژوهشگر علاقه مند باشد، افراد یا پدیده ها را در چند مقطع زمانی مطالعه کند، تا پاسخ سؤال پژوهش را بیابد، چنین پژوهشی از نوع “طولی” است (دانایی فرد و سایرین، 1383، 219-218).
3-4- جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند. به عبارت دیگر، تمام افرادی که بر اساس هدف های تحقیق تحت بررسی قرار می گیرند، جامعه آماری را تشکیل می دهند. معمولاً و در اکثر تحقیق ها جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقّق مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می تواند به گونه های مختلفی تعریف شود. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و در ضمن با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن ها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید (سرمد و دیگران، 1381، 177).
صفات مشترک جامعه آماری تحقیق پیش رو، خرید عینک تقلبّی است. به طور کلی می توان جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را بدین صورت تعریف کرد: کلیه ی خریداران عینک های تقلبی از برندهای معتبر به صورت آگاهانه در شهر تهران. واحد آماری اساسی ترین سطح در هر مطالعه و تحقیق است (ساکاران، 1381، 294). در این تحقیق واحد آماری جامعه، هر یک از خریداران عینک تقلبی از برند معتبری چون ری- بن214، گوچی215، پلیس216، اسپریت217 و … می باشد.
3-5- حجم نمونه و روش نمونه برداری:
روز به روز و با گسترش جوامع انسانی سایر جوامع که مستقیم و غیر مستقیم وابسته به جوامع انسانی هستند، بزرگ می شوند و به سمت نامحدود شدن پیش می روند. انجام تحقیقاتی که درگیر صدها و یا هزاران عضوند. جمع آوری اطلاعات و یا بررسی هر عضو می تواند به طور علمی غیر ممکن باشد. حتّی اگر موارد مذکور ممکن باشد، زمان، هزینه و سایر منابع انسانی مانع عمده ای بر سر راه تحقیق هستند. احتمالاً بررسی یک نمونه به جای کل جامعه گاهی اوقات منجر به نتایجی می شود که از روایی بالاتری برخوردار است. زیرا اساساً در این حالت خستگی کمتری وجود خواهد داشت و بنابراین در جمع آوری اطلاعات خطای کمتری صورت می گیرد، خصوصاً زمانی که اعضای جامعه زیادند. حتی در برخی از مواقع استفاده از کل جامعه برای آگاهی یا آزمون پیزی نا ممکن است (دانایی فرد و دیگران، 1383، 392- 297).
نمونه زیر مجموعه ای از جامعه می باشد که دربرگیرنده ی برخی اعضای منتخب جامعه است. به عبارت دیگر برخی و نه همه عناصر جامعه می توانند نمونه را تشکیل دهند. با این حال فرایند نمونه گیری، استخراج و استنباط قواعد کلّی را بر اساس مشاهده دقیق متغیرها در گروه تا حدی کوچک از جامعه میسر ساخنه است (حافظ نیا، 1387، 120).
به طور کلی تکنیک های گوناگونی برای انتخاب نمونه وجود دارد، ولی نکته اصلی در نمونه گیری انتخاب نمونه ای است که واقعی و تصادفی باشد. در این پژوهش از روش خوشه ای تصادفی برای نمونه گیری استفاده شده است، بدین ترتیب که شانس انتخاب شدن برای تمامی اعضای جامعه آماری یکسان بوده و مطابق فرمول زیر محاسبه می شود (حافظ نیا، 1387، 122).
شدن انتخاب شانس =(آماری نمونه اندازه (n) )/(آماری جامعه اندازه (N))
تعداد نمونه ای که باید از جامعه مورد نظر انتخاب شود را ” اندازه نمونه” گویند. ولی منطقی به نظر نمی رسد که حجم نمونه در همه تحقیقات و همه جوامع یکسان باشد. حجم به توان مطالعه، پراکندگی صفت در جامعه، سطح اطمینان، حداکثر خطا و تکنیک نمونه برداری اختصاص دارد. تعمیم یافته های پژوهش از نمونه همیشه رضایت بخش نیست، زیرا نمی توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه نمایانگر جامعه است، بلکه در خیلی از موارد بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. مسأله ای که محقق باید به آن بپردازد، حجم نمونه است. اگرچه حجم نمونه خیلی بزرگ باشد زمان و هزینه زیادی را می طلبد و از سوی دیگر اگر حجم نمونه خیلی کوچک باشد دقت نتایج خیلی کم است و ممکن است نتایج بیانگر حقایق و واقعیت های جامعه نباشد. اما در صورتی که نمونه تصادفی انتخاب شود و حجم آن مناسب باشد اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت. به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با عنایت به نوع و هدف تحقیق فرمول های گوناگونی از سوی صاحب نظران علم آمار مطرح شده است. حجم نمونه را می توان بر اساس محدود و یا نا محدود بودن جامعه آماری بدست آورد (ساکاران، 1381، 339-335).
با لحاظ اینکه جامعه آماری این تحقیق کلیه خریداران عینک های آفتابی تقلبی از برندهای معتبر و شناخته شده در سطح شهر تهران هستند، شهر تهران را به مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم کرده و چون تعداد مصرف کنندگان در هر منطقه بسیار زیاد می باشد، از روش خوشه ای تصادفی استفاده شده است. لذا از فرمول زیر برای تخمین حجم نمونه استفاده شده است:

که در رابطه مذکور:
n : حجم نمونه
Z : مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمينان ، که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول 96/1 بدست می آید.
: میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود، که در پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 05/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P): واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که به علت نا معلوم بودن، حداکثر مقدار آن یعنی 25/0 استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه مورد نیاز معادل 384 مورد است که به صورت زیر محاسبه می شود:
384=(〖1.96〗^2×0.5×0.5)/((0〖.05)〗^2 )
3-6- منابع و روش های جمع آوری اطلاعات :
اطلاعات را می توان به روش های گوناگون در مکان های مختلف و از انواع منابع گرد آوری کرد:
روش های گرد آوری اطلاعات مشتمل بر روش های زیر است:
روش های میدانی: از این روش برای جمع آوری اطلاعات از مخاطبان استفاده شده است روش های میدانی به طور کلی شامل موارد زیر است:
مصاحبه حضوری، تلفنی، رایانه ای
پرسشنامه های حضوری، پستی و یا الکترونیکی
مشاهده افراد یا رویدادها و یا ضبط صوت و تصویر
سایر روش های انگیزشی چون آزمونه های برون فکنی.
روش های کتابخانه ای: از این روش نیز به منظور بررسی ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق کمک گرفته شده است ( حافظ نیا، 1387، 217-162).
در پژوهش حاضر از هر دو روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان، ایالات متحده، جمعیت شناختی Next Entries پایان نامه رایگان درباره توزیع فراوانی، تحلیل داده، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون