پایان نامه رایگان درباره توفان تندری، آذربایجان شرقی، دینامیکی، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از روش تجزیه مؤلفۀ روند سری های زمانی(روند خطی یا پلی نومیال درجۀ شش) برای تبیین نوسان های زمانی طوفان های تندری استفاده شده است.برای تبیین همدیدی رگبارها و طوفان های تندری، شرایط هم فشاری سطح زمین، هم ارتفاع سطح 500 هکتوپاسکال و ستون آب قابل بارش روز 26 مه 1985 به عنوان نمونه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.بررسی نقشه های همدیدی روز نماینده نشان دادند که در این روز، شرایط سطح زمین و سطوح بالای اتمسفر برای وقوع پدیدۀ طوفان تندری مناسب است. میرموسوی و اکبرزاده (1387) در مطالعهای با عنوان: مطالعۀ شاخص های ناپایداری در تشکیل تگرگ در ایستگاه هواشناسی تبریز، از روش های مورد استفاده در این مطالعه شاخص های LCL ، CCL و K می باشد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایستگاه تبریز هر اندازه سطح یخبندان کمتر از 3000 متر باشد ، احتمال وقوع تگرگ کمتر و هرچقدر فاصلۀ سطح یخبندان تا قلۀ ابر زیاد باشد،احتمال وقوع تگرگ بیشتر خواهد شد. همچنین در مطالعهای دیگر(1387) با عنوان:کاربست توزیع های پواسون و دو جمله ای منفی در برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ در استان آذربایجان شرقی، هدف از مطالعهی خود را ایجاد زمینه ای برای برنامه ریزی به منظور کاهش خسارات تگرگ در مناطق آسیب پذیر آذربایجان شرقی بیان کرده است.نتایج آنها نشان می دهد که بیشترین فراوانی بارش تگرگ در محدودۀ جنوب غربی استان(شهرستان مراغه) و کمترین فراوانی آن در شمال غربی استان( شهرستان جلفا) اتفاق افتاده است و توزیع پواسن برازش مناسبی را نسبت به داده های تگرگ در منطقۀ مورد مطالعه نشان می دهد. تاج بخش و همکاران( 1387)، در مطالعه ای با عنوان روشی برای پیش بینی رخداد طوفان های تندری با طرح دو بررسی موردی، پیش بینی وقوع طوفان تندری با استفاده از درخت تصمیم گیری را بررسی می کند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که شاخص های بزرگ مقیاس وقوع طوفان تندری مشابه غالب ناپایداری های جوی است و پیش بینی این پدیده نیازمند اجرای مدل های منطقه ای میان مقیاس است. فراوانی وقوع تگرگ در شمال شرقی کشور به دلیل ارتفاع زیاد ایستگاه ها از سطح دریا و در کنار این عامل محل ورود سیستم های همراه با بارش تگرگ می باشد(لشکری و امینی،1388 : 54 ). ساری صراف و همکاران(1388) به منظور بررسی همدید بارشهای رگباری در حوضه جنوبی رود ارس، با به کارگیری نقشههای همدید، آن دسته از بارشهای رگباری که در نتیجه ورود جبهه سرد به ایستگاههای منطقه باریده بودند، تجزیه و تحلیل نمودهاند. همچنین به عنوان نمونه یک برگ از نمودارهایSkew-T مربوط به شهر تبریز به منظور بررسی بارشهای رگباری ناشی از ناپایداریهای محلی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین علل وقوع بارشهای رگباری در این منطقه عمدتا دو عامل ناپایداری محلی( در فصلهای گرم سال) و ورود جبهه سرد (در فصلهای سرد سال) است. همچنین در بین ایستگاههای مورد مطالعه در این حوضه، ایستگاه ماکو به دلیل ارتفاع زیاد و نیز قرار گرفتن در مبدأ ورود سامانههای جوی غربی از مقادیر بارش رگباری بیشتری برخوردار بوده است.
لشکری و امینی(1388) در بررسی خود با عنوان : تحلیل سینوپتیک و پهنه بندی بارش تگرگ در خراسان بزرگ برای دورۀ آماری 1996 تا 2005 ،نتایج آنها نشان داد که در حداکثر بودن فراوانی وقوع در نواحی تحت بررسی، علاوه بر ارتفاع زیاد آنها از سطح دریا، محل ورود سیستم های همراه با بارش تگرگ نیز نقش مؤثری داشته است.محل ورود سیستم ها به منطقۀ مطالعاتی بیشتر از سمت شمال و جنوب منطقه بوده و به همان نسبت این مناطق بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند. میرموسوی و اکبرزاده در مطالعه ای دیگر(1388) با عنوان: مطالعۀ زمانی- مکانی بارش تگرگ در فصل رشد گیاهان در استان آذربایجان شرقی، هدف از مطالعۀ خود را همان هدف مطالعۀ قبلی دانسته و نتایج آنها نشان دهندۀ بیشترین فراوانی بارش تگرگ در محدودۀ شمال شرقی استان و کمترین فراوانی آن در شمال غربی استان اتفاق افتاده است.ماه آوریل دارای بیشترین فراوانی بارش و سپتامبر از کمترین فراوانی برخوردار بوده است.
بداق جمالی و همکاران (1389)، در مقالهای با عنوان: بررسی پدیدهی تگرگ در ایران و روشهای کنترل و مقابله با تگرگ، جهت کاهش خسارات ناشی از آن در کشور، مناطق مستعد تگرگ را بررسی و خسارات ناشی از آن را در بخش کشاورزی تعیین و پهنهبندی کردند. آنها وقوع تگرگ را در تمامی استانهای کشور مشاهده کردند. از نظر تعداد وقوع پدیدهی تگرگ، استانهای چهارمحال و بختیاری، ایلام، تهران و کردستان بالاترین میزان متوسط سالانه( در حدود 4 بار) برخوردار بودهاند.
قویدل رحیمی(1389)، در بررسی با عنوان: کاربرد شاخصهای ناپایداری جوی برای آشکارسازی و تحلیل دینامیک توفان تندری روز 15 اردیبهشت 1389 تبریز، از شاخصهای CAPE-CIN-SI-KI-TTI-LI-SOL-SWEAT و شاخص آب قابل بارش استفاده و بیان میکند که همهی شاخصهای ذکر شده ناپایداری شدید در حد توفان تندری در تبریز را مورد تأیید قرار میدهند که در این میان شاخص شولتر یا SI به علت نتایج جالب توجهی که ارایه میکند، بهتر از دیگر شاخصها است. وی هدف از این مطالعه را تحلیل و آزمون شاخصهای ناپایداری جوی برای ارزیابی توفان تندری روز 5 اردیبهشت 1389 که موجب بارش تگرگ و بارش شدید، وزش شدید باد و قطع برق و ریشهکن شدن درختان و تگرگ زدگی محصولات باغی و زراعی شد، بیان میکند. همچنین وقوع توفان در روز مذکور نمیتواند به علت ناپایداری محلی هوا که عمدتا در فصل بهار آذربایجان همرفت دامنهای است، باشد، بلکه وقوع ناپایداری شدید و توفان تندری مذکور بر اثر ورود جبههی هوای سرد و عوامل سینوپتیک انجام گرفته است.
فرجزاده و مصطفیپور ( 1390 ) در مطالعهی خود با عنوان: تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در ایران، به بارش تگرگ ، رخداد طوفان تگرگ و طوفان تندری در ایران پرداخته اند. ایشان از آمار مشاهده ای 3 پدیده فوق در تعداد 67 ایستگاه سینوپتیک کشور در یک دوره آماری 20 ساله (2005-1986) را مورد تحلیل قرار دادند و در نهایت توزیع مکانی رخداد 3 پدیدۀ ذکر شده را در روی کشور نمایش دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کانونهای اصلی رخداد این 3 پدیده در ایران بیشتر در نواحی غرب و شمالغرب می باشند. ایستگاههای با فراوانی بالای بارش تگرگ ایستگاههای ایلام، آبعلی و مراغه در غرب و شمالغرب کشور(به ترتیب دارای میانگین سالانه 7/4، 3/4 و 2/3 مورد) و همچنین ایستگاههای تربت حیدریه و بیرجند در شمال شرق و شرق کشور (دارای میانگین سالانه به ترتیب 5/1 و 3/1 مورد) می باشند.کانون رخداد طوفان تگرگ نیز ایستگاه ایلام (با میانگین رخداد سالانه 4/2 مورد) و کانون رخداد طوفان تندری ایستگاههای ماکو، جلفا، و ایلام (با میانگین سالانه رخداد به ترتیب 7/35، 5/30 و 8/25 مورد) می باشند. کانون واقع شدن این ایستگاهها نسبت به 3 پدیده مورد مطالعه، احتمالاً با وجود رشته کوههای مرتفع زاگرس و البرز در غرب و شمال کشور و نحوه عملکرد توده هواها هنگام برخورد با این ارتفاعات، در ارتباط است. از نظر توزیع زمانی نیز ، فصل بهار دارای بیشترین فراوانی رخداد این 3 پدیده می باشد. فراوانی بارش تگرگ و رخداد طوفان تگرگ و طوفان تندری در این فصل به ترتیب 1/19، 8/10 و 9/392 می باشد. بیشترین فراوانی رخداد تگرگ در کشور در ماههای مارس و آوریل؛ رخداد طوفان تگرگ در ماههای آوریل و می؛ رخداد طوفان تندری در ماه می ، می باشد. امیدوار و همکاران(1390) در مطالعهای با عنوان: بررسی و تحلیل همدیدی سه رخداد تگرگ شدید در استان فارس، از دادههای روزانهی بارش تگرگ 14 ایستگاه همدیدی استان فارس در دورهی آماری 4 ساله(1385- 1388)، استفاده و 3 نمونه از بارشهای شدید تگرگ در منطقه در طول دورهی آماری شناسایی و انتخاب کردند. آنها با استفاده از دادههای مرکز NCEP/NCAR نقشههای همدیدی را در ترازهای دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال، وزش رطوبتی، امگا و چرخندگی را در محیط GrADS تهیه کردند. برای محاسبهی شاخصهای ناپایداری نیز از شاخصهای :شولتر(Si ) و ویتینگ (Ki) از دادههای جو بالای ایستگاه شیراز استفاده کردند. نتایج آنها از روشکار مذکور نشان داد که در هر سه دورهی انتخابی ریزش تگرگ در استان در فروردینماه و در اثر تشکیل و تقویت کمفشار بریده (سردچال) در سطح 500 هکتوپاسکال و ایجاد کمفشار و ناپایداری در سطح دریا میباشد. شایسته و همکاران (1391)، به منظور شناسایی الگوهای سینوپتیکی به وجودآورندهی تگرگ در استان کرمانشاه، داده‌های هوای حاضر دورۀ 1987 تا 2011 را از هواشناسی استان اخذ در نرم‌افزار اکسل تحلیل و روزهای تگرگ معلوم و نقشۀ این روزها از سایتcdc.noaa.gov تهیه کردند. یافته‌های آنها نشان داد که از 90 مورد رخداد تگرگ در دورۀ آماری مورد نظر، 47 مورد آن در فاصلۀ ماه‌های مارس تا اواخر می اتفاق افتاده‌اند و بقیۀ روزها به صورت پراکنده و نامنظم در ماه‌های اکتبر تا فوریه در هر یک از ایستگاه‌های همدید استان ، به وقوع پیوسته‌اند. تحلیل نقشه‌ها نیز نشان داد که بارش تگرگ در استان کرمانشاه با سرد چال‌های جوی یا تراف های بسیار عمیق که از سرزمین‌های شمالی دریای سیاه منشأ گرفته‌اند، اتفاق خواهد افتاد؛ به طوری که در روز بارش تگرگ، منطقه در جلوی ناپایداری حاصل از این سیستم بوده و رطوبت را با خود از دریای مدیترانه آورده و در تراز 500 هکتوپاسکال با ریزش هوای بسیار سرد، اختلاف دمای شدید بین سطح زمین و ترازهای بالا به وجود آمد و توده هوای صعودکننده با ورود به این تراز بسیار سرد ، ناگهان با درجه حرارت بسیار سرد مواجه شده و تگرگ تشکیل و ریزش نمود.
به منظور شناسایی الگوهای سینوپتیکی پدیدآورندهی بارش تگرگ و تعیین آستانههای کمیتهای دینامیکی چون تاوایی نسبی، همگرایی و واگرایی رطوبت، سرعت قائم در سامانهی ارتفاعی و کمیتهای ترمودینامیکی چون نم ویژه و جهت وزش جریانها در شمالغرب کشور، خوشاخلاق و همکاران (1391)، در بررسیای با عنوان: واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمالغرب ایران، از دادههای 16 ایستگاه همدید منطقه طی دورهی آماری 198-2009 و جهت واکاوی همدید بارشها،دادههای دوباره واکاوی شدهی NCEP/NCAR را استفاده کردند. نتایج آنها نشان داد که با عقبنشینی مرکز پرفشار آزور و مرکز پرفشار فرعی به دستآمده ازآن به سمت غرب و پرفشار سیبری به طرف شرق، کمفشار ایسلند با حرکت به سمت شرق و جنوب و قویتر شدن، زبانههایش تا جنوب دریای خزر رسید؛ همچنین هستهی پرفشار جنبحارهای از شمال عربستان مسیر حرکت کمفشارهای دریای سرخ به سمت بینالنهرین باز میشود و شرایط مناسبی برای ایجاد بارش شدید فراهم گردید.
با وجود مطالعات انجام شدهای که در شمالغرب ایران جهت شناسایی بارش تگرگ انجام گرفته است، نیاز به بررسی بیشتر این پدیده در سنندج میباشد زیرا فراوانی وقوع آن طی دورهی آماری مورد بررسی، زیاد بوده و طبق تحقیقات دیگر پژوهشگران که منطقهی شمالغرب را مستعد وقوع بارش تگرگ ذکر کردهاند، لازم دیده میشود.

فصل سوم

روش پژوهش، ابزار و مواد
1-3-مقدمه
برای انجام هر تحقیقی روش مطالعۀ خاص خود نیازمند است و پدیدۀ مورد مطالعۀ این تحقیق نیز از این أمر مستثنی نبوده و تاکنون روشهای متعددی جهت بررسی و مطالعۀ تگرگ در دنیا انجام گردیده است که در این میان می توان به روش های سینوپتیکی، آماری، آماری – سینوپتیکی ، سنجش از دور اشاره کرد.رویکرد انجام مطالعۀ حاضر بر اساس روش سینوپتیکی- آماری صورت گرفته که پس از پردازش دادهها یافتهها به دست میآیند و سپس نقشهی هوای روزهای تگرگ را تهیه و به روش سینوپتیکی تحلیل مینمائیم.
2-3- روش کار:
برای انجام این تحقیق از داده های مربوط به هوای حاضر یا سینوپ با فواصل زمانی 3 ساعته در دورهی آماری22ساله( 1992 تا 2013 ) ایستگاه سینوپتیک شهرستان سنندج استفاده شده است.
از بین 100 کد هوای حاضر، کدهای 99 ، 96 ، 91، 90 ، 89 ، 87 و 27 که پدیدۀ تگرگ با شدت های متفاوت را در بر دارند، در نظر گرفته شده که شامل هرگونه ظهور این پدیده را در ساعات دیده بانی و سه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، شرایط آب و هوایی، توفان تندری، رگرسیون چندگانه Next Entries پایان نامه رایگان درباره تحلیل سینوپتیک، رطوبت نسبی، پرفشار سیبری، دریای خزر