پایان نامه رایگان درباره توسعه پایدار، تقسیمات کشوری، شهرستان کاشمر، توسعه منطقه ای

دانلود پایان نامه ارشد

اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………………139
4-5-2-4 منطقه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………140
4-5-2-5منطقه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………141
4-5-2-6منطقه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………142
4-5-3 ترکیب لایه های اطلاعاتی به منظور معرفی زیست منطقه………………………………………………………………143
4-5-4 ساختار زیست منطقه نهایی………………………………………………………………………………………………………..144
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1 تحلیل و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………162
6-2 پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..164
6-3 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..166
6-4 پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….166
6-4-1پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………….167
6-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………167
پیوست : ……………………………………………………………………………………………………………………………168
فهرست منابع : …………………………………………………………………………………………………………………….174
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. .181
صفحه عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………182
فهرست جدول ها
جدول 2-1 : انواع منطقه بندی ها………………………………………………………………………………………………………………….44
جدول 2-2 : دسته بندی طرح های مطالعاتی منطقه بندی براساس اهداف سازمانی مطرح شده………………………………38
جدول 4-1 : تحولات تقسیمات سیاسی – اداری خراسان در طول تاریخ………………………………………………………….110
جدول 4-2 : مساحت ودرصد تیپ اراضی در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………115
جدول 4-3 : طبقه بندی ومساحت خاک در کل منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………116
جدول 4-4 : اقلیم در منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………..117
جدول 4-5 : ترکیب پوشش اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………118
جدول 4-6 : تقسیمات حوزه آبریز در کل منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………..121
جدول 4-7 : تقسیمات کشوری شهرستان کاشمر………………………………………………………………………………………….124
جدول شماره 4-8 : بادهای محلی شهرستان کاشمر وانواع آن ………………………………………………………………………135
جدول شماره 1 (ضمیمه) : کلیات جمعیتی منطقه غرب خراسان………………………………………………………………………146
جدول شماره 2(ضمیمه): مشخصات عمومی شهرستان ها براساس تقسیمات کشوری………………………………………..148

فهرست تصاویر
شکل 1-1 : نمایش ساختار مطالعاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………8
شکل 1-2 : زیست منطقه های استان گیلان ………………………………………………………………………………………………….10
شکل2-1 : گلدان توسعه پایدار منطقه ای ……………………………………………………………………………………………………..30
شکل3-1 : تحدید حدود مناطق شکلی ………………………………………………………………………………………………………..95
شکل 3-2 : نمایش نحوه هم پوشانی لایه های اطلاعاتی مختلف برای معرفی زیست منطقه…………………………….104
شکل شماره 4-1 : نمایش نحوه تقسیم بندی زیست منطقه های نهایی…………………………………………………………….145
فهرست نقشه ها
نقشه1-1 : زیست منطقه های استرالیا………………………………………………………………………………………………………….13
نقشه1-2 : زیست منطقه های ایالت کالیفرنیا………………………………………………………………………………………………..16
نقشه شماره 1 : نقشه پایه منطقه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………..146
نقشه شماره 2 : نقشه حوزه های آبریز منطقه مطالعاتی ……………………………………………………………………………….147
نقشه شماره 3 : نقشه اقلیم منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………148
نقشه شماره 4 : طبقه بندی توپوگرافیک منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………149
نقشه شماره 5 : منطقه بندی اکولوژیک …………………………………………………………………………………………………….150
نقشه شماره 6 : نقشه خاک در منطقه ……………………………………………………………………………………………………….151
نقشه شماره7 : نقشه تیپ اراضی در منطقه………………………………………………………………………………………………..152
نقشه شماره 8 : منطقه بندی توپوگرافیک…………………………………………………………………………………………………..153
نقشه شماره 9 : نقشه اقلیم دومارتن…………………………………………………………………………………………………………154
نقشه شماره 10: الگوی مراجعات آبادی ها……………………………………………………………………………………………..155
نقشه شماره 11: پوشش اراضی……………………………………………………………………………………………………………..156
نقشه شماره 12: منطقه بندی اقتصادی……………………………………………………………………………………………………157
نقشه شماره 13: بلوک های تاریخی منطقه……………………………………………………………………………………………..158
نقشه شماره 14 : منطقه همگن فرهنگی…………………………………………………………………………………………………159
نقشه شماره 15 : نقشه زیست منطقه……………………………………………………………………………………………………..160
نقشه شماره 16 : ساختار نهایی زیست منطقه…………………………………………………………………………………………161

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1 . مقدمه
در کشور پهناور ایران با منابع، قومیت ها و اقلیم های متفاوت توسعه منطقه ای نه تنها نمی تواند یکسان رخ دهد که فرآیندهای منجر به توسعه نیز متفاوت خواهند بود. تفاوت در فرآیندها می بایست نشات گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد از سویی مهمترین مولفه های یکپارچه سازی برای هرواحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشد. در ازای پهنه های گفته شده در کشور تجارب مختلفی از تقسیمات سرزمینی را منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پی برقرای سطحی از یکپارچگی، و نتیجه معمولا در ارائه تعاریف مختلفی از منطقه و در پی آن تقسیمات متعدد منطقه ای خلاصه شده است که منجر به تغییرات مداوم در کالبد سرزمین از قبیل مرزها و محیط فیزیکی مناطق شده، تغییراتی که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزمینی مردمانش وبه گونه ای غیرارگانیک انجام پذیرفته است. خطوطی که در نتیجه این تقسیمات غیرارگانیک برچشم انداز کشور ترسیم می شوند حقیقت طبیعت سرزمین را نامرئی وغیرقابل مشاهده ساخته و سایر انواعی که زمین و منابعش را با آنان سهیم هستیم نادیده می گیرند. چنانچه آغاز توسعه را فرایندی محلی – مردمی بینگاریم تعیین پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست.
پذیرفتن این اصل که تنها راه ادامه زندگی برروی این کره خاکی تجدید نظر در رویه ای است که تاکنون به سوی توسعه مناطق پیموده ایم، مستلزم تعریف دوباره ای از رابطه انسان با طبیعت خواهد بود طبیعتی که به راحتی به نام توسعه آن را نادیده گرفته ایم.در این راستا و در حرکت به سوی توسعه پایدار منطقه ای، به نگرشی نوین نیازمندیم تا مبتنی برآن تفکر سازمان دهی فضای سرزمین را برمبنایی متفاوت نسبت به آنچه تاکنون دنبال می شده است استوار سازیم پژوهش حاضر در پی یافتن پهنه های فضایی است که بهترین قلمرو این یکپارچگی باشند و بر این اساس تئوری زیست منطقه گرایی مبنای نظری این پژوهش برای رسیدن به هدف فوق خواهد بود .
این مطالعه با معرفی تئوری زیست منطقه گرایی به عنوان یکی از دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای در پی آن است که با تاکید عمده بر مکان و محیط زیست مفهوم متفاوتی از منطقه را ارائه دهد، مفهومی فراتر از یک مکان فیزیکی که به طور خاص اشاره به مکان زندگی(Life – Place) هرفرد دارد. بنابراین نه مفهوم اداری-رسمی منطقه را برای درک آن کافی دانسته و نه منطقه رابرمبنای اهداف کاربردی متفاوت، آنچنان که موردنظر سازمان های گوناگون است تعریف می کند. منطقه موردنظر ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شهرستان کاشمر، روش شناسی پژوهش، روش شناسی، شرکت مخابرات Next Entries پایان نامه رایگان درباره تقسیمات کشوری، منطقه گرایی، توسعه منطقه، توسعه منطقه ای