پایان نامه رایگان درباره توزیع فراوانی، تحلیل داده، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

باید حداقل 7/0 باشد و با توجه به پایین بودن ضریب آلفا برای برخی از متغیرها تعدادی از سؤالات به توصیه نرم افزار SPSS تعداد 12 سؤال از مجموع کل پرسشنامه حذف شد و 30 سؤال باقی ماند. جدول زیر نمایانگر آلفای جدید بعد از حذف سؤالات می باشد.
جدول3-6- آلفای کرونباخ بعد از پیش آزمون و حذف سؤالات
ردیف
نام متغیر
آلفای کرونباخ
تعداد
1
درگیری محصول
753/.
5
2
دانش محصول
782/.
2
3
ریسک ادراک شده
802/.
5
4
شخصیت برند
825/.
2
5
ویژگی ادراک شده محصول
757/.
6
6
مزایای ادراک شده
849/.
6
7
قصد خرید
874/.
4
8
کل پرسشنامه
890/.
30

3-11- روش آماری:
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، هم از روش آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در سطح توصیفی و استنباطی از نرم افزار آماری SPSS استفاده می شود. توضیح اینکه در بخش آمار توصیفی شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی روش همبستگی پیرسون بکار گرفته شده است.

3-11-1- آزمون همبستگی پیرسون
یکی از تعاریف اساسی در علم آمار تعریف همبستگی و تعریف رابطه ی بین دو متغیر می باشد. بطور کلی، شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می کنیم. ممکن است علاوه بر شدت همبستگی جهت همبستگی نیز مورد نیاز پژوهشگر باشد. در آمار انواع مختلفی از ضرایب همبستگی متفاوت وجود دارد که هر کدام همبستگی بین دو متغیر را با توجه به نوع داده ها و شرایط متغیرها اندازه گیری می کنند. بطور کلی ضرایب همبستگی بین 1- تا1+ تغییر می کنند و رابطۀ بین دو متغیر می تواند مثبت یا منفی باشد.
محاسبه ی ضرایب همبستگی تا حد زیادی متأثر از مقیاس اندازه گیری متغیرها است. در صورتی که هر دو متغیر کمی باشند ضریب همبستگی معروف به پیرسون در حالت پارامتریک (در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند) و اسپیرمن در حالت ناپارامتریک داریم (آذر،1388).

فصل چهارم
آزمون و ارزیابی فرضیه ها

4-1 مقدمه
از طریق تجزیه و تحلیل221 داده ها، در جستجوی واقعیّات علمی و یافتن پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش هستیم. ” داده ها” به اطلاعات خام جمع آوری شده از طریق مصاحبه ها، پرسشنامه ها و یا مشاهده ها و یا منابع داده های دست دوم، اشاره دارد (دانایی فرد و همکاران، 1383، 445). در واقع تجزیه و تحلیل درست و علمی داده های پژوهش جزء جدایی ناپذیر انجام پژوهش های علمی قلمداد می شود. چه بسا پژوهش های بسیاری که علیرغم در اختیار داشتن داده های درست به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آماری، یافته هایشان از خطای بالا و قابلّیت اتکای پایینی برخوردار است (حبیب پور و صفری، 1388، 13). البته تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به تنهایی برای یافتن جواب پرسش های پژوهش کافی نیست، بلکه تعبیر و تفسیر222 این داده ها نیز لازم است.
” تحلیل” یعنی دسته بندی، مرتّب کردن، دستکاری و خلاصه کردن داده هابه منظور دستیابی به جواب پرسش های پژوهش، و ” تفسیر” یعنی توضیح، تبیین و یافتن معنای داده هابواسطه استنباط درباره روابط بین متغیرهای مورد مطالعه و استخراج نتایجی درباره این روابط بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل. تبیین داده های خام بدون تحلیل آن ها امری دشوار و یا غیر ممکن است؛ نخست باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتایج این تحلیل را مورد تفسیر قرار داد (هومن، 1389، 326). به طور کلی تحلیل آماری داده ها به عنوان بخشی از روش شناسی علمی دو هدف اساسی دارد؛ 1) توصیف شواهد تجربی که از راه مشاهده یا آزمایش درباره موضوع مورد پژوهش گردآوری می شود، و 2) تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه های پژوهش. بدین ترتیب، موضوع آمار توصیفی بیان دقیق، نظام مند و کامل داده های تجربی و نتایج عینی پژوهش، و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیّت آن ها است ( همان منبع،316).
همچنین سه عامل کلی بر نحوه تحلیل و تفسیر داده ها مؤثر می باشد: 1) تعداد متغیّرهای پژوهش 2) سطح سنجش متغیّرها و 3) استفاده از داده ها برای مقاصد توصیفی و یا استنباطی (دواس، 1991؛ به نقل از نایبی،1386،133).
با توجه به مطالب مذکور در این مرحله از پژوهش بر آنیم که داده های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا تکلیف فرضیه های پژوهش را که گزاره های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. همان طور که بیان شد برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که با تکیّه به آن ها بتوان فرضیه ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید. بطور کلی تجزیه و تحلیل داده ها را می توان شامل مراحل زیر دانست:
ویرایش داده ها
2- مناسب سازی سؤال های بی پاسخ
3- کدگذاری داده ها
4- طبقه بندی داده ها223
5- ایجاد پرونده (فایل) داده ها
6- تنظیم برنامه تجزیه وتحلیل (خاکی، 1387، 324)

در این فصل براي تجزيه وتحليل داده هاي جمع آوري شده ابتدا آمار توصيفي كه به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق مانند جنسيت، ميزان تحصيلات، درآمد و سن پاسخ دهندگان در قالب جدول و نمودار مي پردازد؛ مورد بررسي قرارمي گيرد. سپس آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و دستیابی به نتایج تحقیق مطرح مي گردد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس224 استفاده شده است.
4-2 آمار توصیفی

بطور کلّی، آمار توصیفی چکیده و تصاویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می دهد. این ارقام، شاخص ها و نمودارها فقط در مورد مجموعه مورد بررسی صادق هستند و قابل تعمیم به جامعه دیگر نیستند. توصیف یکایک داده های مورد مشاهده از طریق بیان ارقام نسبی، توانها، توزیع های فراوانی، میانگین ها و اندازه های پراکندگی و همچنین توصیف همبستگی بین چندین مشخصه از طریق همبستگی خطی و جداول توافقی از جمله توانمندی های آمار توصیفی است (خاکی، 1387، 285). در اين بخش به منظور توصیف داده‌ها از رایج‌ترین شاخص‌های مرکزی و پراکندگی در قالب جدول و نمودار برای بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از لحاظ متغيرهايي چون جنسيت، ميزان تحصيلات، درآمد و سن پاسخ دهندگان استفاده مي‌شود.

توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراواني
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
مرد
199
82/51
82/51
زن
185
17/48
100
كل
384
100

نمودار 4-1-نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می شود 82/51 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 18/48 درصد زن می باشند که نسبت تقریباً برابری با یکدیگر دارند. همچنین توزیع فراوانی مربوط به جنسیت در قالب نمودار 4-1 و به صورت نمودار دایره ای نشان داده شده است.

4-2-2 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن
فراواني
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر 20 سال
47
23/12
23/12
20 تا 29 سال
137
67/35
9/47
30 تا39 سال
83
61/21
5/69
40 تا 49 سال
77
05/20
6/89
بالای 50 سال
40
4/10
100
كل
384
100

نمودار 4-2- فراوانی مربوط به سن پاسخ دهنده ها

همانطور که در جدول و نمودار 4-2 نشان داده شده است، 23/12 درصد از پاسخ دهندگان در گروه سنی پایین‌تر 20 سال، 67/35 درصد از آنها در گروه سنی 20 تا 29 سال، 61/21 درصد دارای سن 30 تا 39 سال، 6 نزدیک به20 درصد 40 تا 49 سال و بیش از ده درصد نیز دارای سن بالای 50 سال بوده اند.

4-2-3- توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراواني
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
دیپلم و فوق دیپلم
128
3/33
3/33
کارشناسی
113
4/29
8/62
کارشناسی ارشد
120
3/31
94
دکتری
23
6
100
كل
384
100

نمودار 4-3- توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات آزمودني ها

همانطور که در جدول و نمودار دایره ای 4-3 مشاهده می شود، بیشترین تعداد پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دیپلم و یا فوق دیپلم هستند و بعد از آن با اختلاف اندکی افرادی هستند که در مقطع فوق لیسانس تحصیل کرده اند و پس از آن کارشناسی و در آخر هم دکتری که کمترین تعداد را شامل می شوند.

4-2-4 توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان

جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان
درآمد
فراواني
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
پانصد هزار تومان یا کمتر
73
19
19
بین پانصد هزار تا یک میلیون
134
9/34
9/53
بین یک تا یک و نیم میلیون
78
3/20
2/74
بیش از یک و نیم میلیون
99
8/25
100
کل
384
100

نمودار 4-4- فراوانی مربوط به محل درآمد پاسخ دهندگان

بر اساس جدول و نمودار 4-4، درآمد 19درصد از پاسخ دهندگان کمتر ازپانصد هزار تومان ، 9/34 درصد از افراد بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان، 3/20 بین یک تا یک و نیم میلیون تومان و 8/25 بیش از یک و نیم میلیون تومان درآمد داشته اند.

در ادامه يافته هاي توصيفي پژوهش، شاخص هاي آماري مانند ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره آزمودني ها براي كليه متغيرهاي تحقیق در جدول 4-5 ارائه گردیده است.

جدول 4-5- ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره آزمودني ها در متغيرهاي تحقيق
شاخص هاي آماري
متغير
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداكثر
تعداد
درگیری محصول
93/2
02/1
1
7/4

384
دانش محصول
66/2
14/1
1
5

ریسک ادراک شده
48/3
92/.
1
5

شخصیت برند
92/2
93/.
1
4

ویژگی ادراک شده محصول
19/3
76/.
1
7/4

مزایای ادراک شده
36/3
82/.
1
6/4

قصد خرید
01/3
88/.
1
7/4

4-3- آمار استنباطی

هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصل از مشاهدات محقّق در نمونه انتخابی خود به جمعیّت اصلی می باشد. در اینجا به منظور تحليل داده هاي پژوهش از روش های تحلیلی گوناگوني استفاده گردیده است. از ضریب همبستگی پیرسون برای مشخص شدن وجود یا عدم وجود رابطه میان هریک مؤلفه های مورد بررسی با مؤلفه قصد خرید به کار گرفته شد. یافته‌های جانبی تحقیق به منظور تحلیل معناداری اختلاف اطلاعات جمعیت شناختی، از طریق آزمون t با دو نمونه مستقل و نیز آزمون واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

4-4- آزمون همبستگي پيرسون

در این قسمت با انجام تحلیل مناسب به آزمون فرضیه های تحقیق خواهیم پرداخت. ابتدا با استفاده از ضريب همبستگی پیرسون به بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین هریک از مؤلفه ها و قصد خرید می پردازیم. سپس با توجه ضریب همبستگی به طبقه بندی شدت رابطه هریک از متغیرهای مستقل با قصد خرید می پردازیم.

4-4-1- بررسی رابطه فرضیه اول

بین درگیری محصول و قصد خرید عینک تقلّبی رابطه معناداری وجود دارد.

به منظور آزمون فرضیه بالا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده و فرض صفر آزمون را به صورت عدم وجود رابطه معنادار بین درگیری محصول و قصد خرید در نظر می گیریم که به صورت زیر نمایش داده ایم. با انجام آزمون در سطح 95 درصد نتایج به شکل زیر محاسبه شده اند.

فرض H0: میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی ندارد.
فرض H1: میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

جدول 4-6- ضریب همبستگی بین متغیرهای قصد خرید و درگیری محصول
متغير وابسته
شاخص آماري
متغير مستقل
ضريب همبستگي
( r )
سطح
معني داري( p )
تعداد
نمونه (n )
قصد خرید
درگیری محصول
768/0
000/0
384

با توجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مقیاس سنجش، شخصیت برند، متغیر مستقل، جمعیت شناختی Next Entries پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، ضریب همبستگی، شخصیت برند، تحلیل واریانس