پایان نامه رایگان درباره تفکر استراتژیک، هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی، خودآگاهی

دانلود پایان نامه ارشد

وظایف مهم هوش هیجانی، مدیریت روابط است-آن توانایی برانگیختن واکنش مطلوب در افراد دیگر و دستیابی به درک متقابل، همکاری، برای تحریک افراد دیگر به دستیابی به اهداف مهم شان است، برای پرورش احساسات مثبت نه فقط در خود فرد بلکه در افراد پیرامون:حل تنازعات، تسهیل تغییرات، تسهیل کار گروهی، و همکاری در حین نمایش حساسیت اجتماعی است. این توانایی ها،توانایی هایی هستند که رهبر باید داشته باشد.
در این مسئله با تکیه بر مدل گلمن، 5 مولفه این مدل در هوش هیجانی در شرکت مهندسی صنعتی فهامه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تاثیر این مولفه ها در تصمیم گیری استراتژیک مورد بررسی قرار بگیرد . دکتر دانيل گلمن (1998: 64) مولفه هاي هوش هيجاني را خودآگاهي، خودتنظيمي، خودانگيختگي، همدلي، و مهارت هاي اجتماعي تعريف مي کند. گلمن در سال 1998 در مقالة (کارکردن با هوش هيجاني) مفهوم هوش هيجاني را در محل كار تطبيق داده است وهوش هيجاني کارمندان دو بعد دارد :
شايستگي(شخصی) يعني افراد چگونه خودشان را مديريت كنند و (شايستگي اجتماعي) يعني افراد چگونه روابط بين خود و ديگران را مديريت كنند. (رزاقي،1387: 31).
با توجه به مطالب مطرح شده هدف ما از این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه می باشد. وسؤال اصلی چنین مطرح می‌شود آیا هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تأثیر دارد؟
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق
مدیریت یا عامل انسانی مهمترین دلیل تحولاتی است که امروزه بشر در همه زمینه ها و به هر شگلی در جوامع گوناگون شاهد آن است در واقع عامل انسانی است که تفاوت های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته اش رقم زده است.اگر این عامل از زندگی گذشته حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می شود. برای تغییر و حرکت به سوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی چون سرمایه،مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی ترین عامل نیروی انسانی است.در واقع ثروت و دارایی هر جامعه ای تنها و تنها نیروی انسانی است (شفقی زاده،1384 :12).
از آنجایی که هوش هیجانی در برگیرنده ی مهارت هایی است که با کارهای دسته جمعی و روحیه همکاری در ارتباط است.مطالعات نشان داده که رابطه قوی بین عملکرد عالی مدیران با میزان قابلیتهای عاطفی وجود دارد.که این قابلیت ها مواردی از قابلیت های اجتماعی، عاطفی و ارتباطی بودند که نظریه پردازان از آنها تحت عنوان هوش عاطفی نام می‌برند (دلیلیان،1383 :88).
هوش هیجانی به نظر میرسد میتوان شکل تکامل یافته ای از توجه به انسان در سازمان ها باشد و ابزاری نوین و شایسته در دستان مدیران تجاری وتئورسین های بازار برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمان و تامین رضایت آنها (شفقی زاده،1384: 12).
از آنجایی که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد، یعنی کسانی که از شغل خود رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر و بیشر انجام می‌دهند پس شایسته است توجه زیادی به نیروی انسانی مبذول شود. آموزش کارکنان و رشد حرفه‌ای آنان جز اساسی برنامه توانمندسازی است در شرکتهای جدید که با عنوان سازمان‌های یادگیرنده شناخته شده‌اند، میزان به توانمندسازی و اقدامات مدیریتی مبتنی برآن علاقه زیادی از خود نشان داده‌‌اند (لندون اسمیدر7،1999: 10).
با توجه به اهمیت تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه، در تحقیق حاضر هوش هیجانی (شایستگی فردی و شایستگی اجتماعی) و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل (خود آگاهی، خود انگیزشی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ) و تفکر استراتژیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی تحقیق
بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
1-بررسی تأثیر شایستگی فردی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
2- بررسی تأثیر شایستگی اجتماعی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
1-4-2)اهداف فرعی تحقیق
1-1بررسی تأثیر خودآگاهی هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
1-2بررسی تأثیر خودانگیزشی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
1-3بررسی تأثیر خود مدیریتی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
2-1بررسی تأثیر آگاهی اجتماعی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
2-2بررسی تأثیر مدیریت روابط بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
1-5)فرضیه های تحقیق
1-5-1)فرضیه اصلی تحقیق
هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
1- شایستگی فردی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تأثیر دارد.
2- شایستگی اجتماعی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تأثیر دارد.
1-5-2)فرضیه های فرعی تحقیق
1-1خودآگاهی هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
1-2خودانگیزشی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
1-3خود مدیریتی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
2-1آگاهی اجتماعی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
2-2مدیریت روابط بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
1-6)چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه
می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای تحقیق نکوئی زاده و همکاران(1393) در زمینه ارتباط بین تفکر استراتژیک و هوش سازمانی در شرکت گاز استان ایلام طراحی شده است. ابعاد هوش هیجانی در این تحقیق از ابعاد گلمن (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) می باشد که براساس تحقیق هوش هیجانی شرینگ بعد خود انگیرشی نیز به آن اضافه شده است. هوش سازمانی در این تحقیق به دو بخش قابلیت فردی(خودآگاهی، خودمدیریتی و خود انگیزشی) و قابلیت اجتماعی(آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) تقسیم شده اند. در این تحقیق هوش هیجانی و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل و تفکر استراتژیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. مدل نظری تحقیق به صورت زیر می باشد

1-1مدل مفهومی تحقیق(مبنع: نکوئی زاده و همکاران،1393)

1-7)روش تحقیق
این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. این تحقیق هنگامي به كار مي رود كه محقق بخواهد با نظر خواهي از يك گروه نمونه انتخاب شده، نظر يك جامعه ي آماري بزرگ را درباره موضوعات خاصي بداند و اطلاعاتي درباره ديدگاه ها، نظرات، رفتارها، يا مشخصات گروهي از اعضاي جامعه آماري از راه انجام تحقيق به دست آورد. تحقيق مبتني بر تعميم اطلاعات حاصل از بخش كوچكي از جامعه، تحت عنوان نمونه؛ به جامعه آماري مي باشد.

1-8) جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان در شرکت صفابخش و شامل 300 نفر باشد که تعداد اعضای نمونه براساس جدول مورگان 170 نفر برآورده شده است.
1-9) ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها در قسمت ادبیات و مبانی نظری از شیوه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. همچنین شيوه و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات جهت بررسی فرضیه ها و سوالات تحقیق، پرسشنامه است. به همین منظور پرسشنامه طراحی شده در اختیار مدیران به طور جداگانه و همچنین کارکنان و کارمندان از سوی دیگر قرار می گیرد.
1-10)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS برای تحلیل پرسشنامه مربوطه استفاده است. در قسمت آمار توصیفی با استفاده از جدول، فراوانی، انحراف معیار و … به توصیف داده ها و متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در قسمت آمار استنباطی و برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده می گردد.
1-11)قلمرو تحقیق ( زمانی و مکانی و موضوعی):
قلمرو زمانی: اردیبهشت الی آبان ماه سال 1394
قلمرو مکانی: شرکت صنعتی مهندسی فهامه
قلمرو موضوعی: تاثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک (مطالعه موردی شرکت مهندسی صنعتی فهامه)

1-12) تعاریف واژگان تحقیق
1-12-1)تعاریف نظری
– هوش هیجانی: هوش هیجانی به توانایی تشخیص معانی هیجانات و روابط آنها، و استدلال و حل مسأله بر اساس آنها دخالت دارد. هوش هیجانی در قابلیت درک هیجانات، جذب احساسات مرتبط با هیجان، فهم هیجان و ادارة آن دخیل است (مایر و سالوی8،1999: 61).
– خود آگاهی: ضروري ترين توانائي مرتبط با هوش هيجاني اين است كه فرد از هيجانات واحساسات خودآگاه باشد. توانائي خود آگاهي به فرد اجازه مي دهد تا نقاط قوت و محدوديت هاي خود را بشناسد و به ارزش خود اعتماد پيدا كند (مشبکی و تیزرو، 1388: 4).
– خود انگیزشی: بسیاری از روانشناسان آن را شرط بقا می دانند. به عقیده ی آن ها انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نمی دهد و برای رسیدن به آن، خود انگیزی لازم می باشد (دهشیری، ۱۳۸۲ به نقل از امینیها، ۱۳۸۴). انگیزه همچون موتور حرکتی، انسان را به حرکت وا می دارد.
– خود مدیریتی: توانايي كنترل و اداره كردن عواطف و هيجان ها، توانايي حفظ آرامش در شرايط بحراني و استرس زا، توانايي خود انگيزشي و ابراز منويات دروني است. به عبارتي خود مديريتي توانايي كنترل عواطف و هيجانات و رفتارهاي صادقانه و درست است. افراد با مهارت خود مديريتي اجازه نم يدهند بد خلق يها در طول روز از آنها سربزند و می دانند منشاء بدخلقي ها كجاست و ممكن است چقدر طول بكشد(گلمن،1995: 4).
– آگاهی اجتماعی: تشخيص فكر و احساس ديگران كه شامل برخورداري از همدلي در تمام سطوح فردي، گروهي و سازماني مي باشد مديراني كه داراي آگاهي اجتماعي هستند هيجانات، عواطف و احساسات ديگران را بيشتر عملي مي سازند، تا اينكه آن را حس كنند. اين مديران دقيقاً مي دانند كه گفتار و كردارشان بر ديگران تاثير مي گذارد و آنقدر حساس هستند كه اگر كلام و رفتارشان تأثير منفي داشته باشد، آن را تغيير دهند (مشبکی وتیزرو، 1388 :4).
– مدیریت روابط: توانائي مرتبط با هوش هيجاني، شامل توانايي برقراري ارتباطات و مراودات آشكار و قانع كننده، فرونشاندن اختلافات و ايجاد پيوندهاي قوي بين افراد است. رهبراني كه از توانائي مديريت روابط برخوردارند، از اين مهارت ها در جهت گسترش شور و اشتياق خود و حل اختلافات از طريق مزاح و شوخي و ابراز مهرباني استفاده مي كنند(گلمن و همکاران،2002 :2).
– تفکر استراتژیک: تفكراستراتژيك يعني شكل دادن و نظام دادن به آشفتگي ها است. يعني اينكه شخص با تفكرات استراتژيك قادر است در ذهن خود نظم و هماهنگي به وجود آورد و تفكرش را انسجام بخشد (ایران زاده و همکاران،1387 :26).
1-12-2)تعاریف عملیاتی
– تعریف عملیاتی هوش هیجانی شامل نمره ای که از 33 سؤال در زمینه‌ی 7 سؤال خود آگاهی هیجانی، 7 سؤال خود انگیزشی، 7 سؤال خود مدیریتی، 6 سؤال آگاهی اجتماعی و 6 سؤال مدیریت روابط به دست می‌آید.
– تعریف عملیاتی خود اگاهی هیجانی شامل نمره ای که از 7 سؤال در زمینه خجالت از شیوه پوشیدن لباس، قبول انتقادات، احساس توانمندبودن، متفاوت بودن از دیگران، نیاز به تشویق و تحریک برای متفاوت بودن، راضی بودن از کار با تمجید دیگران، احساس بدبختی بی دلیل به دست می آید.
– تعریف عملیاتی خود انگیزشی شامل نمره‌ی که از 7 سؤال در زمینه ی احساس مقصر بودن با وجود تلاش برای انجام کارها، تلاش برای به دست آوردن چیزهایی که دوست داشتنی، مقابله با موانعی که در تصمیم‌گیری تأثیر دارد، کار با تمام وجود، خسته ودلتنگ بودن، زندگی پر از راههای بن بست، مردد بودن در تلاش بیشتر برای انجام کارها به دست می‌آید.
– تعریف عملیاتی خود مدیریتی شامل نمره ای که از 7 سؤال در زمینه عدم رضایت از خود به خاطر وجود مشکلات زیاد، سرزنش کردن جود در زمانی که اوضاع به هم می ریزد، ابراز پشیمانی از بیان برخی چیزها، عدم توانایی برای دست کشیدن از فکر کردن به مشکلات، تلاش برای عدم گریه کردن، نگرانی از چیزهایی کوچک، واکنش تند در مقاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، هوش هیجانی، رگرسیون خطی، برنامه ریزی استراتژیک Next Entries پایان نامه رایگان درباره هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی، روان شناختی، توانایی ها