پایان نامه رایگان درباره تفکر استراتژیک، هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی، دانشجویان پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

آمده نشان داد که از ۰٫۰۵ کمتر است و بین برنامه ریزی استراتژیک و بهبود کیفیت رابطه معناداری وجود دارد.۳- با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون من ویتنی و ویلکاسون که برای یافتن رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد کارکنان انجام شد مقدار sig بدست آمده کمتر از ۰٫۰۵ است و برابر یا ۰٫۰۴۳ که نشان از وجود رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد (اثر بخشی) کارکنان است.
11-هدف از تحقیقی که توسط محمدی و همکاران(1392) انجام شد، بررسی رابطه تعهد سازمانی با هوش هیچانی با رویکرد تفکر استراتژیک می باشد. که یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و کاربردی است، کوشیده است از طریق معادلات ساختاری ، میزان تأثیر هوش هیجانی را که شامل خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است بر تعهد سازمانی که شامل تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد، سنجیده و سپس با بررسی نقش تعدیلگر تفکر استراتژیک بر این رابطه ، بر شواهد تجربی موجود بیافزاید. داده ها مورد نیاز جهت سنجش مدل پژوهش با بکارگیری پرسشنامه استاندارد و از طریق جامعه آماری که شامل کارکنان سطوح مختلف یک سازمان می باشد . گردآوری شد. جهت تحلیل فرضیات پژوهش از روش مدل یابی معدلات ساختاری و همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، نشان دهنده تعدیلگری تفکر استراـژیک بر ارتباط میان متغیرهای هوش هیجانی و تعهد می باشد. همچنین شاخص خای برازندگی بدست آمده برای مدل مفهومی پژوهش ، از اعتبار بالای مدل در تبیین روابط میان متغیرها و مؤلفه های کلیدی حکایت می کند.
12-رحمانی و همکاران (1392) در پژوهشی به بررسي رابطه بين هوش سازماني و قدرت تفکردر استراتژيك مديران درسال 1392 پرداختند. جامعه آماري مورد مطالعه كليه مديران شركت پالايش گاز سرخون و قشم به حجم 04 نفر بوده به منظور انجام تحقيق انتخاب شده و از طريق پاسخگويي به پرسشنامه هوش سازماني مدل دارل آلبرخت 2332 ( و پرسشنامه قدرت تفكر استراتژيك مورد بررسي قرار گرفتند.اين تحقيق از نوع همتستگي بوده براي تجزيه و تحليل داده ها از نرمافزار آماريSPSSاستفاده شده است.نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در فرضيه اصلي تحقيق بين هوش سازمان و قدرت تفكر استراتژيك در مديران رابطه مثتت و معناداري وجود دارد و نتايج حاصل از بررسي فرضيات فرعي نشان مي دهد كه بين متغيرهاي مورد مطالعه در تمامي فرضيات فرعي تحقيق يعني مولفه هاي هوش سازماني بر اساس هفت بعد تقسيم بندي مدل البرخت كه شامل: چشم انداز استراتژيك، سرنوشت مشترك، ميل به تغيير، روحيه، اتحاد و توافق، فشار عملكرد و گسترش دانش( و قدرت تفكر استراتژيك مديران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
13-هدف پژوهشی که توسط گل محمدی و همکاران (1392) انجام شد ، بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و تفكر استراتژيك در سطح سازماني در شركت هاي صنعتي فعال غذايي و دارويي استان ايلام مي باشد. اين تحقيق با رويكردي توصيفي همبستگي از طريق توزيع 218 پرسشنامه بين كاركنان
شركت هاي صنعتي مذكور صورت گرفته است. براي گردآوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه استاندارد چند عاملي رهبري (MLQ) و پرسشنامه محقق ساخته تفكر استراتژيك استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد كه بين رهبري تحول آفرين و تفكر استراتژيك در سطح سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. از ميان ابعاد رهبري تحول آفرين بعد ملاحظات فردي بيشترين و بعد نفوذ آرماني كمترين ضريب همبستگي را با تفكر استراتژيك داشته اند. همچنين براساس تحليل رگرسيون بعد ملاحظات فردي بيشترين تاثير را بر تفكر استراتژيك دارد.
14-تحقیقی توسط رسولی و همکاران (1392) به منظور ” بررسی رابطه هوش هيجاني و نوآوری در جامعه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان ” انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي است.جامعه آماری110 نفر و حجم نمونه این پژوهش 88 نفر از كاركنان رسمي بالاي ديپلم مي باشد كه به صورت تصادفی طبقه بندی شده (سهمیه ای) در سه ناحيه خرم آباد، بروجرد و ازنا انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای آزمون فرض ها از طریق دو پرسشنامه بسته هوش هيجاني تراويس برادبري و جين گريوز با 28 گويه و پرسشنامه محقق ساخته نوآوري با 25 گويه با نظر متخصصین بدست آمده است. ضرایب پایایی این آزمون نوآوری با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدارآن ( 0.93 = α) بدست آمد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، نشان دهنده ی وجود همبستگی معنی دار بین متغیرهای هوش هیجانی (خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه) و نوآوری است. با استفاده از آزمون کروسکال والیس عدم تساوی در نواحی ازنا، بروجرد و خرم آباد در خصوص متغیرهای خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه و هوش هیجانی مشخص گردید؛ اما نوآوری طبقات مختلف مساوی بود. در مقایسه همبستگی بین متغیرهای ملاک، مشخص گردید که بین خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه، همبستگی معنی دار و مثبت وجود دارد
پژوهشی که توسط سعادتی وهمکاران (1392) انجام شد، به بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري با ميزان تفکر استراتژيک در مديران سازمانهاي دولتي شهرکرمان با استفاده از روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي پردازد. براي جمع آوري اطلاعات از شيوه ميداني و کتابخانه اي استفاده شده است. جامعه آماري 133 نفر از مديران سازمانهاي دولتي شهر کرمان است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت از بين ايشان داده هاي لازم استخراج گرديده است. تجزيه و تحليل اطلاعات به کمک استفاده از آزمونهاي T،ANOVA و ضريب همبستگي پيرسون بوده است. نتايج حاصله نشان مي دهد که بين سبک رهبري بي خاصيت و تفکر استراتژيک کارکنان رابطه معني دار و عکس وجود دارد. بين سبک رهبري وظيفه مدار و تفکر استراتژيک مديران رابطه معني داري وجود ندارد. بين سبک رهبري ميانه رو و تفکر استراتژيک مديران رابطه معني داري وجود ندارد. بين سبک رهبري باشگاهي و تفکر استراتژيک مديران رابطه مثبتي وجود دارد. بين سبک رهبري تيمي و تفکر استراتژيک مديران رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد. بنابراين مديران بيشتر از سبک رهبري تيمي استفاده مي کنند و مديراني که اين سبک را دارند به طور ميانگين از بيشترين ميزان تفکر استراتژيک برخوردارند.
15-هدف پژوهشی که توسط نکوئی زاده و همکاران(1393) انجام شد، بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری
داده های پژوهشی از پرسشنامه تفکر استراتژیک گل محمدی(1392) و پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز(2005) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اماری همبستگی و فریدمن استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین تفکر استراتژیک و هوش هیجانی رتبطه مثبت و معناداری وجود دارد. از میان ابعاد تفکر استراتژیک بعد خلاقیت بیشترین ضریب همبستگی با هوش هیجانی دارد.
16-هدف از انجام پژوهشی که توسط حسن زاده و کلامی(1393) انجام شد، تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک و هوش سازمانی در بین کارکنان آموزش فنی وحرفه ای می باشد. روش مطالعه توصیفی با رویکرد پیمایشی و جامعه آماری کارکنان اداراه کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان هستند که از بین آنها تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک بر اساس نظریه گلدمن و پرسشنامه استاندارد شده هوش سازمانی آلبرشت داده ها جمع آوری گشت. با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل گشت. یافته ها نشان داد که میزان تفکر استراتژیک کارکنان و هوش سازمانی آنها پایین تر از سطح میانگین فرضی جامعه است. همچنین همبستگی مثبت ومعناداری بین تفکر استراتژیک و هوش سازمانی وجود دارد.
17-کشاورز و همکاران (1393) در تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی شیراز پرداخته اند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی در دانشجویان پزشکی میباشد. جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان پزشکی شیراز و نمونه شامل 100 نفر از آنان بوده است که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه هوش هیجانی بردبري که شامل چهار بعد(خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطی) است، بود. پایایی این پرسشنامه، توسط گنجی با استفاده از آلفاي کرونباخ، 88 % تعیین شد. روایی آن نیز توسط اساتید این حوزه تأیید گردید. همچنین شاخص پیشرفت تحصیلی، معدل کل دانشجویان پزشکی بود. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمونهاي آماري توصیفی، تی مستقل و تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS استفاده گردید. باتوجه به یافته هاي پژوهش، میانگین نمره هوش هیجانی 04/1+37/16 بود که با توجه به دامنه نمرات هوش هیجانی (103-1) ، نمره هوش هیجانی پایین میباشد. همچنین بین نمره هوش هیجانی و ابعاد آن با نمره پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود ندارد.
18-پژوهشی که توسط شکوهی فرد و همکاران(1393) انجام شد، به دنبال بررسی قابلیت تفکر استراتژیک مدیران صنایع پتروشیمی ماهشهر می‌باشد. در این پژوهش از مدل جین لیدکا به عنوان مدل مبنا برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران استفاده گردیده است. این مدل شامل پنج عنصر نگرش سیستمی، عزم استراتژیک، تفکر در زمان، فرصت طلبی هوشمندانه و پیشروی بر اساس رویکرد عملی می‌باشد. استفاده از مبانی نظری و مصاحبه با کارشناسان، صاحبنظران و خبرگان تفکر استراتژیک منجر به استخراج 29 شاخص از 5 عنصر اصلی مدل جین لیدکا شد. به کمک پرسشنامه اهمیت عوامل و وضع موجود هر یک از ابعاد مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل نتایج به کمک آزمون تی- استودنت تک نمونه¬ای، آزمون فریدمن، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی زوجی صورت گرفت و در نهایت مشخص گردید که تفکر استراتژیک بین مدیران را برای تحولات استراتژیک افزایش می-دهد و همچنین بین اهمیت عوامل شاخص ها و وضع موجود تفاوت‌های معناداری وجود دارد که توجه به آن اجتناب ناپذیر است.
19-هدف اصلی از تحقیقی که توسط شعبانی (1393) انجام شد، تعیین وضعیت میزان تفکر استراتژیک مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می‌باشد. برای این منظور از مدل مفهومی “جین لیدکا” استفاده شده است که دارای پنج بعد « خلاقیت و فرصت جویی، نگرش سیستمی، عزم استراتژیک، رویکرد علمی، تفکر در زمان» می باشد، استفاده شده است. در انجام این تحقیق(توصیفی – پیمایشی) از روش‌های کتابخانه ای (مراجعه به کتاب، مقاله ها، آرشیو، اینترنت) و میدانی (توزیع پرسشنامه) استفاده شد و نتایج حاصل از پرسشنامه ها از طریق آزمون های آماری (آزمون دو جمله ای) بررسی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شد که نتایج آن بشرح ذیل می باشد. باید گفت: وضعیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد، میانی و پایه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، در وضع نامطلوبی قرار دارد و نیازمند برنامه ریزی برای ترویج و آموزش مهارت ها و مفاهیم استراتژی می باشد1- فرض اول (خلاقیت ) با اولویت یک، تایید نشد. (نامطلوب)2- فرض دوم (عزم استراتژیک) با اولویت دو، تایید شد. (مطلوب) 3-فرضیه سوم (نگرش سیستمی) با اولویت پنج، تایید شد. (مطلوب) 4- فرضیه چهارم (رویکرد علمی) با اولویت سه، تایید نشد.(نامطلوب) 5- فرضیه پنجم (تفکر به هنگام) با اولویت چهار، تایید نشد. (نامطلوب).
20-تحقیق توسط چگینی وهمکاران(1393) با هدف بررسي ارتباط هوش هيجاني با استراتژي مديريت تعارض مديران آموزشي و پژوهشي معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي زنجان با هدف بررسي ارتباط هوش هيجاني با استراتژي مديريت تعارض آموزشي و پژوهشي معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي زنجان شهرستان طارم انجام يافته است. به منظور آزمون فرضيه ها براي هريك از متغيرها, بر اساس مطالعه تحقيقات انجام شده و كسب نظر خبرگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه ریزی استراتژیک، اهداف استراتژیک، شایستگی کلیدی، اجرای استراتژی Next Entries پایان نامه رایگان درباره هوش هیجانی، تفکر استراتژیک، مدیریت بحران، استراتژی مدیریت