پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، نیروی کار، رضایت شغل، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانی و طبقات مختلف نیروی کار صادق باشد. و باز نکته مهم تر اینکه بیشتر نیروی کار در این گروه قرار می گیرد اگر چه برای وکلا، پزشکان، جراح و … اهمیت داشته باشد برای قشر عظیمی از نیروی کار این مسآله اهمیتی ندارد. زیرا نسبت به عواملی حساسیت نشان میدهد که در سازمان باعث استیصال آنان می شود (رابینز، 1386، ص311).

بخش سوم: تعهد سازمانى
2-3-1)مفهوم تعهد سازمانی
2-3-1-1)معنا ی لغوی تعهد
“تعهد” در زبان فارسی و در فرهنگ معین به معنای”گردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن”تعریف شده است. “تعهد” در فرهنگ لغت آکسفورد الزامی است که آزادی عمل را محدود می کند(ودادی و مهرآرا، 1392).
مفهوم “تعهد سازمانی” برای اولین بار در سال 1961 توسط اتزیونی24 ارائه شد که پذیرش کلی سازمان توسط کارمند توصیف شده است از آن به بعد تعاریف مختلفی از تعهد سازمانی ارائه شده است(ودادی و مهرآرا، 1392).
مطالعه ادبیات و تأمل در مفهوم تعهد سازمانی حاکی است که این متغیر تاحد زیادي می تواند نگرش و رفتار کارکنان را نسبت به میزان پیوند و وفاداري به سازمان و ادامه خدمت قلبی در سازمان اندازه گیري، و پیش بینی کند (شمس احمر و همکاران، 1390). تعهد سازمانی مفهومی است که از طریق آن عمق وابستگی افراد به سازمان تعیین می شود و نشان می دهد کارمند تا چه حد خود را با اهداف سازمانی تطبیق داده است.(سجادی و همکاران، 1388).
2-3-1-2)تعاریف تعهد سازمانی از دیدگاه صاحبنظران
از ديدگاه ديگ25، تعهد سازمانى نوعى احساس وابستگى و تعلق خاطر به سازمان است،.(Meyer, and Herscavitch, 2001)
تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که یک فرد در سازمان به خصوصی، هدف هایش را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند. بنابراین تعهد سازمانی بدان معنی است که فرد، سازمانی را، معرف خود می داند (رابینز،1386 ، ص283 و عزیزی، 1390).
پورتر و همكارانش26 تعهد سازماني را به عنوان درجه نسبي تعيين هويت فرد با سازمان، مشاركت و درگيري در يك سازمان خاص تعريف مي كنند (عزیزی، 1390). آنها در جای دیگر تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند. “تعهد سازمانی” عبارت است از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان و” نه شغلی” است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد (ودادی و مهرآرا،1392).
بوكانان27، تعهد را چنين تعريف مي كند: تعهد نوعي وابستگي عاطفي و تعصب آميز به ارزش ها و اهداف يك سازمان است، وابستگي نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش ها و اهداف سازمان، به خاطر خود (شمس احمر و همکاران،1390).
سالانسيك28 در سال 1977 تعهد را چنين تعريف مى كند: فرد از طريق اقدامات و فعاليت هايى كه انجام مى دهد، محدود و مقيد شده و به دليل انجام همين اقدامات اين باور در فرد ايجاد مى شود كه بايد انجام چنين فعاليت هايى را تداوم بخشيده، و درجهت گيرى موثر خويش، تعهد سازماني را ( به عنوان نوعى تمايل و جهت گیری در انجام آنها حفظ نمايد) نسبت به سازمان كه هويت فرد را به سازمان پيوند مي دهد. تعهد حالتی است که در آن یک فرد با کارهایی که می کند به باورهایی متعهد می گردد که باعث می شود او هم به آن فعالیت ها ادمه بدهد و هم در دیگر فعالیت های سازمان مشارکت کند(صمدی و مهدی خو، 1388)
كانتر29 تعهد را تمايل افراد به در اختيار گذاشتن انرژى و وفادارى خويش به نظام اجتماعى مى داند. (شمس احمر و همکاران،1390).
هربينك30 و همكارانش معتقدند كه تعهد عبارت است از يك پديده ساختارى كه در نتيجه كنش ها و واكنش هاى متقابل فرد و سازمان، به صورت نوعى اندوخته يا سرمايه گذارى در طول زمان تحقق مى يابد(صمدی و مهدی خو، 1388).
چاتمن و اورايلي31 تعهد سازماني را به معني حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزش هاي يك سازمان، به خاطر خود سازمان و دورى از ارزش هاي ابزاري آن وسيله اي براي دست يابي به اهداف ديگرتعريف مي كنند (صمدی و مهدی خو، 1388).
تعهد سازمانی به نظر لوتانز این گونه تعریف شده است: تمایل قوي به ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تلاش فوق العاده براي سازمان، اعتقاد قوي به پذیرش ارزش ها و اهداف سازمان(شمس احمر و همکاران،1390).
شلدن32(1971)تعهد را نوعی تمایل و جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان پیوند می زند تعریف کرده است. (ودادی و مهر آرا، 1392).
واينر33 نیز، تعهد را چنین تعريف كرده: که تعهد هنجارى درونى شده براى انجام فعاليت ها به طريقى كه اهداف و منافع سازمان حاصل شود، است .(Meyer, and Herscavitch, 2001)
تعهد سازماني به درجه دلبستگي و تعيين هويت فرد با يك سازمان خاص اشاره دارد (رسولی وهمکاران، 1391).
تعهدپذیري یعنی کارکنان خود را عضو سازمان بدانند و آرزو کنند که در عضویت آن سازمان بمانند (امیدی کیا و همکاران، 1391).
تعهد سازماني يك نگرش و يك حالت رواني است كه نشان دهنده تمايل، نياز و الزام جهت ادامه فعاليت در يك سازمان است، افراد با حس معناداري و عضويت به يكديگر پيوند خورده و به سازمان وفادار مي مانند و مي خواهند در سازمان هايي كه فرهنگ هايي مبتني بر ارزش ها و عشق به نوع دوستي دارند، باقي بمانند (رستگار و همکاران، 1391).
وجه اشتراك تعاریف یاد شده نشان می دهد که تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است. (شمس احمر و همکاران، 1390). که عضویت در آن سازمان را ارزشمند می داند و مایل است با تمام توان جهت نیل به اهداف کلی سازمان تلاش نماید. از این نظر تعهد با صرف پیوستن و با عضویت در سازمان متفاوت است چرا که تعهد سازمانی، مستلزم ایجاد رابطه ای فعال بین کارمند و سازمان می باشد به گونه ای که کارمند با تمایل باطنی، فراتر از رفتار های از پیش تعیین شده، می خواهد که با ایفای نقش فعال تر به تحقق سازمان کمک کند(سجادی و همکاران، 1388).
2-3-2)جایگاه تعهدسازمانی در علوم مختلف
تعهد سازمانى از موضوعات مهم مديريت به ويژه رفتار سازمانى است كه اخيراً توجه زيادى به آن معطوف شده است. نه تنها مطالعاتى كه مستقيماً در ارتباط با ايجاد تعهد و نتايج آن مى باشند، به طور قابل ملاحظه اى افزايش يافته است، بلكه در اغلب مطالعاتى كه تاكيد اصلى آنها بر تعهد نبوده نيز، تعهد به عنوان يك متغير مد نظر قرار گرفته است. (صمدی و مهدی خو، 1388). مفهوم تعهد به احساس دلبستگی و وفاداری برمی گردد به همین خاطر نقش مهم در فلسفه مدیریت منابع انسانی ایفا می کند (آرمسترانگ،1381،ص225). تعهد یکی از ارکان اصلی اخلاق در هر جامعه است. به همین دلیل، این مفهوم عضویت محوری در تمام نظریه های اخلاق دارد(صمدی و مهدی خو، 1388). تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سال هاي گذشته مورد علاقه بسياري از محققان رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي اجتماعي بوده است(Meyer, & Herscovitch, 2001).
2-3-3) اهميت تعهد سازماني
یکی از شاخص های برتری یک سازمان، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد معرفی شده است. نیروی انسانی دارای وابستگی، وفاداری و سازگاری با اهداف و ارزش های سازمانی که فراتر از وظایف و مسئولیت های شغلی فعالیت نماید می تواند عامل مهمی در کارآیی سازمانی باشد. در دو دهه گذشته مفهوم تعهد سازمانی جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است(سجادی و همکاران، 1388). والتون34(1985)، اهمیت تعهد را آشکار و بارز ساخت. او معتقد بود که اگر سازمان دست از روش های سنتی کنترل خود بر کارکنانش بردارد، تعهد آنها نسبت به سازمان بیشتر خواهد شد و در نتیجه عملکرد آن بهبود خواهد یافت (آرمسترانگ،1381، ص225-224). تعهد سازمانی اثر چشمگیر و منحصر به فردی بر روی عملکرد کلی کارکنان دارد کارکنان با تعهد سازمانی بالاتر، از رضایت شغلی بالاتری برخوردار می باشد(سجادی و همکاران، 1388).
تعهد به قول و قراردادهايي كه به صورت نانوشته بين طرفين تعامل و تبادل وجود دارد، از هسته هاي اصلي قرارداد رواني است( گل پرور و همکاران،1390). لوتانز35 اظهار مي دارد كه در متون تحقيقي اخير، نگرش كلي تعهد سازماني، عامل مهمي براي درك و فهم رفتار سازماني و پيش بيني كننده خوبي براي تمايل به باقي ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پايبندي مانند رضايت، دو طرز تلقي نزديك به هم هستند كه بر رفتارهاي مهمي مانند جابه جايي و غيبت اثر مي گذارند (عزیزی، 1390؛ صمدی و مهدی خو، 1388). با درك مفهوم تعهد و اندازه گیري ابعاد عملیاتی آن می توان توصیف واقع بینانه تري از ماهیت نگرش و رفتار افراد در سازمان به دست آورد و حتی میزان فداکاري براي سازمان و یا تصمیم به ماندن در سازمان یا ترك آن را پیش بینی کرد. هم چنین تعهد و پایبندي می تواند پیامدهاي مثبت و متعددي داشته باشد، کارکنانی که تعهد و پایبندي دارند، نظم بیشتري در کار خود دارند؛ مدت بیشتري در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند (شمس احمر و همکاران، 1390) از نظرگرین برگ و بارون36 حفظ سطح بالایی از تعهد سازمانی اثر بخش، براي سعادت و بقاي سازمانی حائز اهمیت است ( DeGroot etal.,2000)تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش، ترک خدمت را بهتر از نگرش های کاری دیگر بخصوص رضایت شغل، پیش بینی می کند یافته ها نشان داده است که یک رابطه منفی بین تمایل به ترک خدمت کارکنان و تعهد سازمانی آنان وجود دارد. به عبارتی کارکنان که از تعهد سازمانی بالاتری بر خوردارند، تمایل کمتری به ترک خدمت از خود نشان می دهند(سجادی و همکاران، 1388).
2-3-4) انواع تعهد سازماني
مؤثرترين مديران در مجموعه اي مركب از تعهدات زير اتفاق نظر دارند: تعهد نسبت به مشتريان يا ارباب رجوع. تعهد نسبت به سازمان. تعهد نسبت به خود. تعهد نسبت به افراد و گروه كاري. تعهد نسبت به كار Meyerand Herscavitch, 2001)). هرسي و بلانچارد37 بيان مي کنند كه هر يك از اين تعهدات با هم چارچوب اصلي رسيدن به تفوق در مديريت در دراز مدت را تشكيل ميدهند.
1- تعهد نسبت به مشتري: اولين و شايد مهم ترين تعهد سازماني بر مشتري تأكيد دارد. مديران ممتاز مي كوشند به مشتريان خدمت مفيد ارائه كنند، مديران از دو طريق عمده تعهد خود را نسبت به مشتري نشان مي دهند، يكي انجام خدمت و ديگري ايجاد اهميت براي او.
2- تعهد نسبت به سازمان: دومين تعهد مديريت بر سازمان تأكيد دارد. مدير مؤثر خود تصويرگر افتخار سازمان خويش است. مدير اين تعهد را به گونه اي مثبت به سه طريق نشان مي دهد. خوش نام كردن سازمان، حمايت از مديريت رده بالا و عمل كردن بر اساس ارزش هاي اصلي سازمان.
3- تعهد نسبت به خود: سومين تعهد تكيه بر شخص مدير دارد. مديران ممتاز تصويري قوي و مثبت از خويش براي ديگران رقم مي زنند، آنها در همه موقعيت ها به عنوان قدرتي قاطع عمل مي كنند. اين طلب را با خدمت به خود و يا خودپرستي نبايد اشتباه كرد. تعهد به خود از سه فعاليت خاص معلوم می شود: نشان دادن خودمختاري، مقام خود را به عنوان مدير تثبيت كردن و قبول انتقاد سازنده.
4- تعهد نسبت به افراد و گروه كاري: چهارمين تعهد مديريت بر كار تيمي و يكايك اعضاي گروه تأكيد دارد. مديران ممتاز نسبت به كساني كه براي آنها كار مي كنند ايثار نشان مي دهند. اين عمل به استفاده مدير از شيوه صحيح رهبري به منظور كمك به افراد در حصول توفيق در انجام وظايفشان اشاره دارد.
5- تعهد نسبت به وظيفه: پنجمين تعهد مديريت بر وظايفي تكيه دارد كه بايد انجام گيرند. مديران موفق به وظايفي كه مردم انجام مي دهند معنا مي بخشند. آنان براي زيردستان كانون توجه و جهت را تعيين كرده، انجام موفقيت آميز تكاليف را تضمين مي كنند. بسياري از موفقيت هاي سازمان هاي مطالعه شده از مديريت آنها و همچنين با ايجاد جوي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رضایت شغلی، رضایت شغل، حقوق و دستمزد، رضایت کارکنان Next Entries پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، نیت ترک خدمت، رضایت شغل، حفظ کارکنان