پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، رگرسیون، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار ثابت
2.812
1.005
2.797
.006
.832
4.791

نمره جواخلاقی
-.242
.094
-2.586
.010
-.427
-.058

سن
-.174
.155
-1.121
.263
-.478
.131

جنس
.444
.373
1.190
.235
-.290
1.178

تحصیلات
.141
.248
.568
.570
-.347
.629

سابقه
-.173
.108
-1.604
.110
-.384
.039

رسمی
.914
.260
3.518
.001
.402
1.425

پیمانی
.597
.225
2.654
.008
.154
1.040

قراردادی
.571
.237
2.414
.016
.105
1.037

الزهرا
-.438
.284
-1.541
.124
-.998
.122

شهریور17
-.149
.257
-.579
.563
-.654
.357

رازی
-.133
.209
-.635
.526
-.544
.279

شفا
-.141
.273
-.515
.607
-.678
.397

ولایت
-.363
.267
-1.360
.175
-.890
.163

امیر المومنین
-.401
.314
-1.276
.203
-1.019
.218

حشمت
-.172
.242
-.712
.477
-.648
.304
مدل نهایی
مقدار ثابت
3.767
.342
11.030
.000
3.095
4.440

نمره جواخلاقی
-.261
.085
-3.091
.002
-.428
-.095

سابقه
-.280
.077
-3.636
.000
-.432
-.128

رسمی
.935
.249
3.758
.000
.445
1.425

پیمانی
.592
.217
2.731
.007
.165
1.018

قراردادی
.602
.229
2.627
.009
.151
1.053

4-6-1آزمون فرضیه چهارم
در جهت رسیدن به فرضیه چهارم تحقیق ” رضایت شغلی پرستاران بر تعهد سازمانی آنها تاثیر دارد.”، نتایج رگرسیون خطی ساده در مدل غیر همسان شده بیانگر این بود که رضایت شغلی به عنوان یک عامل مرتبط با تعهد سازمانی تلقی گردیده است(0001 /0 p). به طوری که با افزایش یک نمره در رضایت شغلی، نمره تعهد سازمانی به میزان(064/0 ±1) افزایش پیدا می کند. 498/0= unadjusted R square (جدول4-15).
جدول4-15) همبستگی بین نمرات حیطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
95.0% فاصله اطمینان

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
1
مقدار ثابت
.010
.197
.051
.959
-.377
.397

نمره رضایت شغلی
1.004
.064
15.623
.000
.877
1.130

نمودار شماره 4-14 ) نمودار همبستگی بین نمرات رضایت شغلی و نمرات تعهد سازمانی پرستاران مورد مطالعه

در مدل همسان شده با تعدیل اثرات متغیر های فردی- اجتماعی( دموگرافیک) در مدل نهایی رگرسیون خطی چندگانه متغیر تعهد سازمانی علاوه بر رضایت شغلی(0001 /0 p) با کار در بیمارستان رازی(028/0= p) و ولایت(022/0= p)( در مقابل بیمارستان پورسینا) از عوامل پیش بینی کننده ی تعهد سازمانی، معنی دار تلقی گردیده است. البته لازم به ذکر است وضعیت شغلی و سطح تحصیلات اگرچه در مدل نهایی باقی مانده اند اما نزدیک به معنی دار بوده اند.466/0= adjusted R square

جدول4-16) همبستگی بین نمرات حیطه رضایت شغلی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات تعهد سازمانی پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
95.0% فاصله اطمینان

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
مدل اولیه
مقدار ثابت
1.038
.537
1.932
.054
-.020
2.095

نمره رضایت شغلی
.950
.068
13.997
.000
.816
1.083

سن
.094
.081
1.160
.247
-.066
.254

جنس
-.146
.196
-.745
.457
-.532
.240

تحصیلات
-.247
.130
-1.894
.059
-.503
.010

سابقه
-.047
.056
-.841
.401
-.157
.063

رسمی
-.159
.136
-1.168
.244
-.428
.109

پیمانی
-.120
.119
-1.011
.313
-.354
.114

قراردادی
.068
.124
.547
.585
-.176
.312

الزهرا
-.084
.150
-.560
.576
-.378
.211

شهریور17
-.092
.134
-.683
.495
-.356
.173

رازی
-.262
.110
-2.389
.018
-.478
-.046

شفا
-.116
.143
-.810
.419
-.397
.165

ولایت
.212
.142
1.498
.135
-.067
.492

امیر المومنین
.186
.164
1.133
.258
-.137
.508

حشمت
-.078
.124
-.631
.529
-.323
.166
مدل نهایی
مقدار ثابت
.719
.317
2.267
.024
.095
1.343

نمره رضایت شغلی
.943
.065
14.538
.000
.815
1.070

تحصیلات
-.233
.126
-1.855
.065
-.481
.014

رسمی
-.123
.071
-1.717
.087
-.263
.018

رازی
-.196
.089
-2.211
.028
-.370
-.021

ولایت
.280
.122
2.299
.022
.040
.519

امیر المومنین
.265
.149
1.785
.075
-.027
.558

4-6-1آزمون فرضیه پنجم
در جهت رسیدن به فرضیه پنجم تحقیق “تعهد سازمانی پرستاران بر نیت ترک خدمت آنها تاثیر دارد.”، نتایج رگرسیون خطی ساده در مدل غیر همسان شده بیانگر این بود که تعهد سازمانی به عنوان یک عامل مرتبط و پیش بینی کننده ی نیت ترک خدمت تلقی گردیده است(0001 /0 p) به طوری که با افزایش یک نمره تعهد سازمانی ، به طور متوسط به میزان(082/0 ±291/0-) از نمره نیت ترک خدمت کاسته می شود.04/0= unadjusted R square
جدول4-17) همبستگی بین نمرات حیطه تعهد سازمانی با نمرات نیت ترک خدمت پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
95.0% فاصله اطمینان

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
1
مقدار ثابت
3.724
.257
14.494
.000
3.218
4.229

نمره تعهد سازمانی
-.291
.082
-3.551
.000
-.452
-.130

نمودار شماره 4-15 ) نمودار همبستگی بین نمرات نیت ترک خدمت و نمرات تعهد سازمانی پرستاران مورد مطالعه

در مدل همسان شده با تعدیل اثرات متغیر های فردی- اجتماعی( دموگرافیک) در مدل نهایی رگرسیون خطی ساده علاوه بر تعهد سازمانی، (0001/0p) ،سابقه (001/0= p)، رسمی بودن پرستار(0001/0=p) ، پیمانی بودن آنها (015/0= p) و قراردادی بودن(014/0= p) در مقابل طرحی معنی دار بوده اند. 076/0= adjusted R square

جدول4-18) همبستگی بین نمرات حیطه تعهد سازمانی و متغیرهای دموگرافیک با نمرات نیت ترک خدمت پرستاران
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
95.0% فاصله اطمینان

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
مدل اولیه
مقدار ثابت
3.084
1.014
3.041
.003
1.087
5.081

نمره تعهد سازمانی
-.270
.088
-3.056
.002
-.444
-.096

سن
-.159
.154
-1.029
.304
-.463
.145

جنس
.400
.370
1.081
.281
-.329
1.130

تحصیلات
.074
.247
.301
.764
-.411
.560

سابقه
-.151
.106
-1.424
.156
-.360
.058

رسمی
.803
.259
3.102
.002
.293
1.313

پیمانی
.525
.225
2.332
.020
.082
.969

قراردادی
.518
.235
2.208
.028
.056
.980

الزهرا
-.446
.283
-1.577
.116
-1.003
.111

شهریور17
-.215
.254
-.845
.399
-.716
.286

رازی
-.192
.210
-.916
.361
-.605
.221

شفا
-.219
.268
-.814
.416
-.747
.310

ولایت
-.303
.268
-1.130
.260
-.832
.225

امیر المومنین
-.425
.311
-1.365
.173
-1.037
.188

حشمت
-.280
.231
-1.214
.226
-.734
.174
مدل نهایی
مقدار ثابت
3.824
.314
12.189
.000
3.206
4.441

نمره تعهد
-.300
.082
-3.671
.000
-.461
-.139

سابقه
-.256
.076
-3.391
.001
-.405
-.107

رسمی
.835
.247
3.384
.001
.349
1.322

پیمانی
.526
.215
2.443
.015
.102
.950

قراردادی
.561
.227
2.477
.014
.115
1.008
4-7) بررسی رگرسیون چند گانه خطی بین متغیر های تحقیق
در بررسی آنالیز تکمیلی رگرسیون چند گانه خطی با ورود همه متغیرهای اصلی تحقیق و ویژگی های فردی- اجتماعی( دموگرافیک) جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده ی نیت ترک خدمت، مدل نهایی بیانگر این بود که از میان متغیرهای اصلی مستقل، تعهد سازمانی از عوامل پیش بینی کننده ی تاثیر گذار بر نیت ترک خدمت می باشد به طوری که با افزایش یک نمره تعهد سازمانی ، به طور متوسط به میزان(082/0 ±3/0-) با فاصله اطمینان 95%( 131/0-461/0) از نمره نیت ترک خدمت کاسته می شود. 076/0= adjusted R square
علاوه بر تعهد سازمانی، سابقه خدمت (001/0= p) اثر کاهشی و منفی بر ترک خدمت، رسمی بودن پرستار(001/0=p) ، پیمانی بودن آنها (015/0= p) و قراردادی بودن(014/0= p) در مقابل طرحی از پیش بینی کننده ها ی نیت ترک خدمت ، تلقی گردیده اند. (جدول4-19)
جدول4-19) بررسی رگرسیون چند گانه خطی بین متغیر های تحقیق
مدل
ضریب های استاندارد نشده
tآماره
P value
95.0% فاصله اطمینان

ضریب رگرسیونی
خطای معیار

حد پایین
حد بالا
مدل اولیه
مقدار ثابت
3.288
1.027
3.203
.002
1.267
5.309

نمره تعهد سازمانی
-.187
.118
-1.593
.112
-.419
.044

نمره جو اخلاقی
-.133
.111
-1.195
.233
-.351
.086

نمره رضایت شغلی
-.063
.182
-.347
.729
-.422
.295

سن
-.156
.154
-1.013
.312
-.460
.148

جنسیت
.444
.372
1.192
.234
-.289
1.176

تحصیلات
.110
.248
.441
.659
-.380
.599

سابقه خدمت
-.170
.107
-1.581
.115
-.381
.042

رسمی
.841
.261
3.228
.001
.328
1.354

پیمانی
.536
.226
2.373
.018
.091
.980

قراردادی
.539
.237
2.277
.024
.073
1.005

الزهرا
-.438
.283
-1.548
.123
-.996
.119

17شهریور
-.177
.256
-.694
.489
-.681
.326

رازی
-.192
.210
-.912
.363
-.605
.222

شفا
-.150
.273
-.550
.583
-.687
.387

ولایت
-.266
.270
-.987
.325
-.798
.265

امیر المومنین
-.382
.313
-1.219
.224
-.998
.235

حشمت
-.175
.242
-.722
.471
-.651
.302
مدل نهایی
مقدار ثابت
3.824
.314
12.189
.000
3.206
4.441

تعهد نمره
-.300
.082
-3.671
.000
-.461
-.139

سابقه خدمت
-.256
.076
-3.391
.001
-.405
-.107

رسمی
.835
.247
3.384
.001
.349
1.322

پیمانی
.526
.215
2.443
.015
.102
.950

قراردادی
.561
.227
2.477
.014
.115
1.008

فصل پنجم :

نتیجه گیری
و
پیشنهادات

5-1) مقدمه
در این فصل که شامل 3 بخش می باشد به نتیجه گیری از تحقیق می پردازیم. بدین منظور ابتدا نتایج حاصل از تجزیه تحلیل، توسط آمار توصیفی بیان شده سپس نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان می گردد و در نهایت پیشنهادات لازم اراﺋﻪ می شود.
5-2) نتایج آمار توصیفی
5-2-1)توصیف محل کار و تعداد نمونه پرستاران
با توجه به جدول و نمودار (4-1) مشاهده می شود که بیشترین تعداد نمونه پرستاران در بیمارستان رازی (4/21% ) و کمترین تعداد در بیمارستان امیرالمومنین (1/6%) مشغول به کار هستند.
به دلیل اینکه بیمارستان رازی یک بیمارستان جنرال با بخش های مختلف شامل: اندوسکوپی ، گوارش، عفونی، ریه، سل، دیالیز و…می باشد، بالطبع به تعداد بیشتری از پرستار نیاز دارد. و بیمارستان امیرالمومنین(ع)، چون یک بیمارستان تخصصی (چشم و گوش و حلق و بینی) است با توجه به بخش های کمتر، به تعداد کمتری پرستار نیاز دارد.
5-2-2) توصیف سن پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، توزیع فراوانی، بیمارستان ها، رگرسیون Next Entries پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، بیمارستان ها، رضایت شغلی، رضایت شغل