پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، اعتماد بین فردی، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی معنادار وجود داشت، نوع شیفت و تمایل به ترك خدمت با توجه به بالا بودن میل به ترك خدمت در پرستاران مورد بررسی نسبت به مطالعات مشابه در خارج از ایران و اینکه طبق پژوهش هاي قبلی بین میل به ترك خدمت و ترك خدمت واقعی پرستاران رابطه مستقیم برقرار می باشد، این مساله نیاز به توجه بیشتري دارد. (حریري و همکاران، 1391).
احمدي، مبارکی و عسکري نژاد در سال1391 پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر در قصد ترك خدمت پرستاران هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عوامل فردي و سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترك خدمت پرستاران بوده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است که 89 نفر کارشناس پرستاري زن در آن شرکت نمودند. داده ها با مدل یابی معادلات ساختاري به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل 5 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و سابقه خدمت با قصد، تاهل با حمایت همکار یافته ها، ارتباط معناداري بین سن و حمایت همکار، حمایت سرپرست با رضایت وجود داشت. همچنین حمایت همکار با حمایت سرپرستار، وقصد ترك خدمت ارتباط معناداري داشتند، و رضایت شغلی نیز با قصد ترك خدمت شغلی. نتیجه گیري، عوامل فردي و سازمانی بر کاهش قصد ترك خدمت اثرگذار می باشند. به نظر می رسد مدیران بادرنظرگرفتن تفاوت هاي میان افراد و حمایت بیشتر نظیر ایجاد شیفت هاي کاري مناسب و تیم هاي کاري قادر خواهند بود تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی و قصد ترك خدمت کارکنان خود داشته باشند( احمدي، مبارکی و عسکري نژاد، 1391).
حسني و جودت كردلر در سال 1391 پژوهشی با عنوان رابطه بين ادراك از عدالت سازماني با تمايل به ترك خدمت، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني كادر درماني بيمارستان امام رضا(ع) اروميه انجام دادند. هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين ادراك از عدالت سازماني با تمايل به ترك خدمت، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني كادر درماني بيمارستان امام رضا(ع) اروميه ميباشد. مواد و روش ها: جامعه آماري اين پژوهش كليه كادر درماني بيمارستان امام رضا (ع) اروميه به تعداد ٤٦٢ نفر مي باشد كه از اين ميان تعداد ٢٠٩ نفر عنوان حجم نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند. اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته است.نتایج نشان داد که، رابطه معني دار مثبت رفتار شهروندي سازماني و بين ادراك از عدالت سازماني با رضايت شغلي وجود دارد، هم چنين بين ادراك از عدالت و تمايل به ترك خدمت رابطه معني دار منفي وجود داشت كه از ميان سه مؤلفه عدالت سازماني مؤلفه هاي: عدالت تعاملي و عدالت توزيعي، در پيش بيني رضايت شغلي، و عدالت رويه اي و عدالت تعاملي در پيش بيني رفتار شهروندي سازماني معني دار هستند و نقش ميانجي متغير رضايت شغلي در رابطه بين عدالت سازماني با رفتار شهروندي ؛ پيش بيني تمايل به ترك خدمت معني دار بود (حسني و جودت كردلر، 1391).
يغمايي و همکاران در سال 1391 پژوهشی با عنوان ارتباط ویژگی های جمعیت شناسی با تنیدگی اخلاقی و قصد ترک خدمت پرستاران آی سی یو انجام دادند. مطالعه ي حاضر که با هدف تعيين همبستگي ويژگيهاي جمعيت شناسي پرستاران آی سی یو با تنيدگي اخلاقي و قصد ترک خدمت آنان انجام گرفت. يک مطالعه ي همبستگي است که در آن ۱۵۹ پرستار شاغل در آی سی یو بيمارستان هاي آموزشي، درماني دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در سال ۱۳۹۰ انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 17. SPSS مقياس تنيدگي اخلاقي پرستاران آی سی یو و مقياس قصد ترک خدمت انجام گرفت. نتایج يافته ها نشان داد که تنيدگي اخلاقي و قصد ترک خدمت پرستاران آی سی یو زياد بود. بين متغيرهاي سن، سابقه ي کار پرستاران و نسبت تعداد پرستار به تعداد تخت با تنيدگي اخلاقي همبستگي مثبت معني دار آماري وجود داشت. اما جنس، وضعيت تأهل، سطح تحصيلات و شيفت کاري پرستاران آی سی یو با تنيدگي اخلاقي آنان همبستگي معني دار آماري نداشتند. همچنين، بين تنيدگي اخلاقي پرستاران آی سی یو با قصد ترک خدمت آنان همبستگي معني دار آماري وجود نداشت. (يغمايي و همکاران 1391).
پیریایی و همکاران در سال 1392 در پژوهشی با عنوان، اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، وقصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین فردی، تعداد 340 نفر از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز را با استفاده از روش تصادفی طبقه ای، مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی به جز4 مسیر غیر مستقیم ( عدالت رویه ای به تعهد سازمانی از طریق اعتماد بین فردی، عدالت تعاملی به تعهد سازمانی از طریق اعتماد بین فردی، عدالت رویه ای به قصد ترک شغل از طریق اعتماد بین فردی و عدالت تعاملی به قصد ترک شغل از طریق اعتماد بین فردی) ، دیگر مسیرهای غیر مستقیم ، معنی دار بودند.( پیریایی و همکاران 1392).
2-5-2) تحقیقات خارجي
اسکوپکر67در سال 2001 درتحقیقی که بعمل آورده تحت عنوان رابطه جو اخلاقی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت درمیان افراد فروشنده پرداخت. نتایج نشان می دهد که استنباط فردی فروش از جو اخلاقی مثبت، به نحو موثری در ارتباط با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است هر چند استنباط های شرایط سازمانی ما به دلیل تفاوت های مشاهده شده در موقعیت های فردی وگروه های کار وسوابق اشتغال بسیار متنوع هستند( Schwepker,2001).
دی کنینک و استیل ول68 در سال 2004 در تحقیق خود با عنوان گنجاندن عدالت سازمانی، نقش مقامات، رضایت پرداختی و رضایت سرپرست در یک مدل نیت ترک خدمت، دو سری از داده ها در میان 1100 نفر از مدیران تبلیغات در ایالات متحده را آزمون کردند. نتایج نشان داد که عدالت رویه ای، یک پیش بینی مهم و مستقیمی از رضایت سرپرست بود، در حالی که عدالت توزیعی، رضایت پرداختی را پیش بینی می کرد. هر دو متغیر عدالت، صرفا پیشگوهای غیر مستقیم تعهد سازمانی بودند. رضایت پرداختی و رضایت سرپرست اثری مستقیم بر روی ادراکات ترک خدمت داشتند. (De Coninck and Stilwell,2004)
دی کینیک69 در سال 2011 درتحقیق بعمل آمده با عنوان تاثیرات جو اخلاقی بر هویت سازمانی واعتماد سرپرستی و میزان نیت ترک خدمت در میان فروشندگان بررسی کرده است که چگونه یک جو کار اخلاقی روی هویت سازمانی، اعتماد سرپرستی، واهداف ترک خدمت بر ترک خدمت فروشندگان تاثیر می گذارد. تحقیق روی یک نمونه 393 نفره از فروشندگان روشن کرد که جنبه های یک جوکار اخلاقی بطور مستقیم به اعتماد نظارتی وهویت سازمانی مرتبط هستند. یک جنبه از جوکار اخلاقی ومعیار های اخلاقی بطور مستقیم به ترک خدمت مرتبط بود. این نتایج اهمیت بر آورد کردن جو کار اخلاقی را از منظر چند بعدی نشان می دهد(DeConinck,2011).
ژنگ و همکاران70 در سال 2013، در تحقیقی تحت عنوان رهبری اخلاقی، شهروند کارمند و رفتارهای ترک خدمت: آزمون فرآیندهای میانجی گری و مداخله گری، یک نمونه 277 نفری از کارمندان و سرپرستان آنها از مردم جمهوری چین را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که ادراکات سیاست، با مهارت سیاسی از طریق عدم اطمینان به خستگی عاطفی، تداخل دارد وخستگی عاطفی کاملا رفتار عدم اطمینان-شهروند را به اندازه ی روابط رفتاری ترک خدمت عدم اطمینان-کار را میانجی گری می کند Zhang et al., 2013) (.
چو و همکاران71 در سال 2013، تحقیقی تحت عنوان اثرات تقاضا ، کنترل و حمایت اجتماعی شغل بر روی نیت ترک خدمت پرستاران بالینی بیمارستان انجام دادند. این مطالعه به بررسی تاثیر تقاضای شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی بر قصد ترک پرستاران بر اساس مدل تنش شغلی می پردازد. در مجموع، 373 نفر از پرستاران بیمارستان در شمال، مرکز و جنوب تایوان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که پرستارانی با تقاضای کار بالا و شرایط کار با کنترل کم، بالاترین قصد ترک را نشان می دهند. حمایت اجتماعی مربوط به شغل ممکن است این میزان ترک خدمت را کاهش دهد et al., 2013) Chiu .(
تروکا و تاکیس72 در سال 2013 در تحقیقی تحت عنوان عوامل مرتبط با قصد ترک خدمت پرستاران تازه دانش آموخته ، سه گروه پرستاران فارغ التحصیل از یک بیمارستان با بیش از سه سال سابقه کار را مورد مطالعه قرار دادند، و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه ها را زمانی که آنها در 3، 6 و12ماهگی استخدامشان بودند، پر کنند. اطلاعات جمع آوری شده از تمام گروه ها، ترکیب شدند و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون تعدیل شد. مجموعه ای از 139 نفر از پرستاران فارغ التحصیل در طول سه سال در مطالعه شرکت کردند. با این حال، ارتباط آماری معنی داری بین ارزیابی فارغ التحصیلان از صلاحیت مهارت و سطح اضطرابشان یا بین شایستگی مهارتشان و قصد ترک یافت نشد. این نتایج اثر تعدیل(میانجی گری) اضطراب دانش آموختگان بر ارتباط بین شایستگی مهارتشان و قصد ترک خدمت را رد کرد. نتیجه اینکه اضطراب دانش آموختگان با قصد ترک خدمتشان مرتبط بود (Teraoka and Takase, 2013)

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
تحقیق عبارت است از بررسی و مطالعه منظم و کنترل شده و آزمایش قضیه های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی با دیدی انتقادی(همت پور، 1392، ص15). تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سئوال(دلاور،1391،ص30). و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسئله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید (سکاران73 ،1391، ص6).
تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهشی، فعالیتی منظم است که در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است: (دلاور، 1391، ص30، علی احمدی و نهایی، 1386، ص6).
1. کنترل دقیق، شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.
2. نمونه گیری صحیح، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.
تحقیق در مدیریت زمینه هایی چون نگرش و رفتار کارکنان، مدیریت منابع انسانی، تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر اقدامات مدیریتی و غیره را دربر می گیرد(سکاران،1391، ص8).
در این فصل به بررسی فرآیند و روش اجرايي تحقیق که به شیوه طراحی مطالعه پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها که مبتنی بر جنبه هایی همچون روش تحقیق، محل انجام بررسی(جامعه آماری) نمونه ها و چگونگی نمونه برداری، گردآوری داده ها، روايي و پايايي ابزار تحقيق و روش تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد، پرداخته خواهد شد.
3 – 2 ) روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی، با تأکید برروابط بين متغير ها است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی، عبارتست از تشریح جنبه هایی از پدیدۀ مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. پژوهش های توصیفی که داده ها را به گونه ای معنادار ارائه می کنند (سکاران، 1391). و بر اساس اهداف از نوع کاربردی است، زیرا به روابط بین متغیرها، اصول و قوانین و آزمایش نظریه ها می پردازد. اجرای تحقیقات کاربردی برای بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد زیرا با استفاده از آن می توان به بررسی مشکلات موجود در سازمان ها پرداخت و راه حل های علمی برای اصلاح موقعیت مشکل آفرین را مشخص كرد .
3 – 3 ) جامعه آماري
جـامعه آمـاری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق دربارۀ آنها بپردازد(سکاران، 1391، ص294). محقق باید جمعیت آماری خود را به خوبی تعریف کرده و حدود و مشخصات آن را تعیین کند (علی احمدی و نهایی، 1386، ص16). در این تحقیق واحد تحلیل انسانی بوده و نه سازمانی، بنابراین پرستاران بیمارستان ها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. براساس بررسي هاي انجام شده، پرستاران بیمارستان های دانشگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره نیروی انسانی، تعهد سازمانی، نقض قرارداد، حفظ کارکنان Next Entries پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، نیت ترک خدمت، جامعه آماری، تعهد سازمانی