پایان نامه رایگان درباره تعدد زوجات، زنان و دختران، زنان مسلمان، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

نام “مهر” قائل نمي شد، به زن استقلال اقتصادي و اجتماعي مي داد و او را جيره خوار و واجب النفقه مرد قرار نمي داد.
” اين ها مي رساند كه اسلام نسبت به زن نظريات تحقيرآميزي داشته است و او را وسيله و مقدمه اي براي مرد مي دانسته است و مي گويد اسلام با اينكه دين مساوات است و اصل مساوات را در جا هاي ديگر رعايت كرده است در مورد زن و مرد رعايت نكرده است. مي گويند اسلام براي مردان امتياز حقوق و ترجيح قائل شده است، و اگر امتياز و ترجيح براي مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمي كرد.” 103 براي پاره اي از اين اشكالات كه در بالا ذكر شد و هنوز هم كم و بيش در جامعه به گوش مي رسد پيش تر نظرات اسلام را ذكر كرديم و در ادامه نيز خواهيم گفت؛ از آن چه ايجاد كننده اين افكار است نه نص صريح اسلام، كه عملكرد پاره اي پيرامون اين دين است كه موجبات تعميم آن را به اسلام فراهم کرده است و نيز تفاسير غلط و ناروا از اصول و احكام اسلام. ” قرآن كريم هنگام طرح مسئله زن و مرد مي گويد: اين دو را از چهره ذكورت و انوثت نشناسيد؛ بلكه از چهره انسانيت بشناسيد و حقيقت انسان را روح او تشكيل مي دهد؛ نه بدن او، انسانيت انسان را جان او تامين مي كند؛ نه جسم او و مجموع جسم و جان.” 104 اين نوع نگرش اسلام به دو جنس زن و مرد است كه نگرش انساني تلقي مي شود پس ترجيح در آن راه ندارد و چناين که در آيه 71 سوره توبه آمده است: ” والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يوتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيوحمهم والله ان الله عزيز حكيم”؛ مردان مومن و زنان دوستان يكديگرند. به نيكي فرمان مي دهند و از ناشايست باز مي دارند و نماز مي گذارند و زكات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمانبرداري مي كنند. خدا اينان را رحمت خواهد كرد خدا پيروزمند و حكيم است.
پر واضح است كه از ابتدا تا انتهاي آيه شكل و سياق گفتار مشترك است و تغيير نمي كند گويي خدا با يك نفر سخن مي گويد و آن يك نفر انسان است منحاي جنسيت. ” اصولا قرآن مجيد شئونات زن را به حد ما فوق تصور بالا برده و دراين مورد به بيان تنها اكتفا نكرده و از هر بعد انساني زن، الگو و مصاديقي را يادآور شده است و مانند يك وكيل مدافع از شخصيت زن دفاع مي نمايد. قبل از اين که از عاطفه و احساسي بودن زن، سخن به ميان آورد، از انديشمندي و واقع بيني بلقيس سخن گفته است. و صلاح انديشي و نفوذ كلام او را مي ستايند و علي رغم كساني كه زن را انسان ضعيف پنداشته اند و حريت عقيده او را نفي نموده اند، آسيه، زن فرعون را تمجيد كرده است و نيز در برابر آن ها كه درمورد بي خردي جماعت نسوان ادعاها كرده اند، از ساره زن حضرت ابراهيم (ع) و اوصاف بر جسته او سخن گفته است، كه شايستگي هم صحبتي با فرشتگان مقرب خدا را داشت. خداي تعالي به دفعات در قرآن از نسوان تجليل كرده و نه تنها آن ها را پايين و ناتوان نشمرده بلكه در موارد بسيار آن ها را عزيز داشته است.” 105
در جايي ديگر از كلام وحي يعني سوره نساء و آيه 127 خطاب به پيامبر آمده است: “ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن و ما يتلي عليكم في الكتاب … “؛ (از تو درباره زنان فتوي مي خواهند، بگو خداوند درباره آنان به آن چه دراين كتاب بر شما خوانده مي شود، فتوي داده است).

حقوق زن در اجتماع از منظر قرآن
” قرآن درباره عظمت حقوقي و اجتماعي زن مي فرمايد: اي اهل ايمان! براي شما حلال نيست كه زنان را به اكراه و جبر به ميراث گيريد و بر زنان سخت گيري و بهانه جويي مكنيد كه قسمتي از آن چه مهر آنان كرده ايد، به جور بگيريد مگر عمل زشت و ناشايستي از آن ها آشكار شود و به آن ها كراهت مكنيد؛ بسا چيزها ناپسند شماست و حال اين کهخدا در آن خير بسيار قرار داده است؛ ” يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها… (سوره نساء آيه 19 )” قرآن در بخش مسائل اجتماعي، در آيه مذکور مي فرمايد: با زنها معاشرت نيك و معروف داشته باشيد و زن را چون مرد در مجامع خود راه دهيد و اگر خوشايندتان نيست كه آن ها در مجامع شما شركت كنند اين كار ناخوشايند را تحمّل كنيد؛ زيرا ممكن است خير فراواني دراين كار باشد و شما ندانيد.” 106
ژمن تيليون در اظهار نظري در باب مسئله ارث زن در قرآن مي گويد: ” احكام قرآن در باب ارث، زن خواه ترين قانون گزاري جهان متمدن در آن روزگاران بود.” 107 به اين جمله توجه كنيد ” جهان متمدن آن روزگاران”؛ جالب توجه است كه در اين روزگار نسبت به فتاواي قرآن كه بر اساس آموزه هاي دين بايد بر مبناي سير تحولي اجتماع تفسير و بروز شود و آن قدر بلند نظرانه تدوين شده كه اين مجوز را به حاكم شرع اعطا كرده اين گونه به قضاوت بنشينند.

تساوي يا تمايز، تشابه يا تفاوت کدام؟
” راه ديگر در تحقق اين مسئله كه آيا دو صنف زن ومرد يا مساويند يا متمايز يا اصلا دو صنف نيست، شناخت مايه هاي ارزش و فضيلت ونيز شناخت آن چيزي است كه ارزش و فضيلت را به دست مي آورد؛ پس فصلي عهده دار بيان مسائل ارزشي و فصلي ديگر، عهده دار بيان ارزشمندها و فاضلها ست.” 108 يعني مايه هاي ارزش و فضيلت در بسياري از چيزها براي زن و مرد مساوي است و البته در برخي هم نيست كه بايد آن تساوي و تفاوت ها را شناخت و بر پايه آن ها معيار تشخيص و تميز ارزشمند ترين و با فضيلت ترين اشخاص را پي ريزي كرد البته در اجتماعات بشري؛ چه اين كه گفته شد معيار ارزش و فضيلت نزد خدا تقواست و جنسيت مطلقاً در اين معيار راه ندارد. با استناد به قول استاد فرزانه آية الله جوادي آملي ” جمال مهر آميز زن در پرتو جلال فرزانگي او آشكار مي گردد و رسالت وي نيز، ارائه جلال الهي در كسوت جمال دلپذير رأفت و عاطفه است. چناين کهرسالت مرد، ارائه جمال دلجو در جامعه جلال خردمندي است.” 109 بگذاريد تبيين اين مبحث را از كلام خود ايشان به گونه اي ساده تر بيان كنيم و آن اين كه ” هيچ بخشي از قواي روحي نيست كه تنها مردان پيشتاز در آن بوده و زنان سهمي از آن نداشته باشند؛ لكن بايد خود زن موقعيت خويش را درك كند و ديگران نيز به موقعيت او حرمت نهند و امكانات را براي او فراهم كنند؛ آن گاه ارزيابي شود كه در ميدان آزمون، چه اندازه زن مي تواند موفق شود و چقدر مرد مي تواند پيشرفت كند.” 110 في الواقع بايد نهضتي تحت عنوان خودباوري زنان پي ريزي شود تا خويشتن خويش را به عنوان آينه جلال و جمال خداوندي در اجتماعات بشري به منصهي ظهور رسانند گرچه امروز و در حال حاضر وضعيت زنان بسيار بهبود يافته تر از پيش شده و در ورودشان به عرصه هاي اجتماعي با چنان سرعتي پيش مي تازند كه شايد تا چند سال آينده حضور متقن و محكم خود را درعرصه هاي مختلف ظهور وبروز دهند. ” در تاريخ خود اسلام زنان قديسه وعاليقدر فراوانند، كمتر مردي است كه به پايه خديجه برسد و هيچ مردي جز پيغمبر و علي به پايه حضرت زهرا نمي رسد، حضرت زهرا بر فرزندان خود كه امامند و بر پيغمبران غير از خاتم الانبياء برتري دارد و همين زهراي مرضيه ، سومين معصوم و بهره وراز ولايت باطني و محور نبوت و امامت ومقتداي راستين زن مسلمان ما مي شود. شاهد ديگر از زنان بزرگ حضرت زينب(س) بود كه به عقيله بني هاشم معروف بود، زينب عقل كامل بني هاشم و جاودانه ساز حماسه عاشورا بود و بسيارند زنان برگزيده ديگر كه بسياري از افراد ذكور در ارزش و اعتبار، با خاك راه آن ها هم برابري نمي كنند. به نص قرآن و احاديث و تاريخ، زنان بسياري بوده اند كه مقام شامخ انسان را درك نموده و قله هاي بلند كمالات انساني را در نورديده اند.” 111 احساسات حضرت محمد مصطفي رسول گرامي اسلام نسبت به بانوي منزل خويش حضرت خديجه كبري و ديگر زنان و از همه مهم تر حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها مسائلي است كه به خوبي مواضع اسلام و پيام آور آن را بر خلاف آن چه كه امروز به اسلام نسبت مي دهند به عنوان شاهد مثال ذكر مي كند. برخورد عالمانه و انسان مدارانه حضرت در جريان بيعت كه ذكر آن رفت مشروعيت حكومت را به تأييد همه انسان ها از مرد و زن رسانيد و نشان از عدم نگاه تبعيض آميز حضرت بر اساس مباني اسلام داشت ” ما زنان مسلمان مي توانيم با غرور به اين دنياي مدرن پاي نهيم، ولي بايد بدانيم كه آرزوي برخورداري از احترام، آزادي، حقوق انساني، و مشاركت كامل در امور اجتماعي و سياسي نه تنها در ارزش هاي وارداتي غرب ريشه ندارد، بلكه جزء جدايي ناپذير اسلام است.” 112 تكريم و احترام مرد نسبت به زن همچون الگوي راستين حضرت رسول متخلق بودن به خلق وحي و انبياي الهي است في الواقع دارندگان اخلاق الهي هيچگاه بر خود شايسته نمي بينند كه زن را به ديده تحقير بنگرند يا به عنوان ضعيفه بخوانند بلكه وي را به عنوان يك عنصر كليدي اجتماع محسوب كرده نگاهي شايسته و والا به موجوديت وي خواهند داشت ” در خبر است از پيامبر اسلام از نظر تعظيم زن، براي همسران خويش، ركاب مي گرفت و اغلب زانو به زمين مي گذاشت تا زنان پا بر زانويش نهاده سوار شوند، و نيز دست دخترش فاطمه زهرا را مي بوسيد، و عروه از عايشه روايت مي كند كه پيامبر هرگز كسي را نه زني و نه خادمي را كتك نزد. بنابراين هيچ شگفت نيست كه آنچنان كه روايت شده آخرين سخنش در آستانه رحلت، توصيه اي براي زنان باشد، ” الله الله في النساء فانهن عوان بين ايديكم” از اين رفتار و سفارش هاي اكيد پيامبر چنين بر مي آيد كه وي مي خواسته با كردار و گفتار، الگو و سرمشق حسن سلوك با زنان باشد و شايد نيازي به ارائه اسوه ونمونه پيروي و اقتدا نبود، اگر مردان روزگار با زنان، رفتاري نيكو و شايسته داشتند.” 113 متاسفانه بايد گفت متخلق بودن به اخلاق اسلامي امروز درجامعه ما كمرنگ است حتي در ميان متشرعين، چه اگر چنين نبود و نكات اخلاقي و انساني رعايت مي شد بسا مشكلات كه از جامعه رخت بر مي بست.

اظهار وجود زنان دغدغه اي براي مردان
دريغ است كه هنوز شاهد آن باشيم كه ابراز وجود زن با مكانيسم هاي دفاعي مردانه مواجه مي شود. آذين حسين پور در كتاب زن آرماني، زن فتانه به اين امر اشاره دارد كه مردان آن چه را كه در نظرشان از زن توقع دارند اگر به منصهي ظهور برسد يقيناً آن زن، زني آرماني است و اگر آن گونه كه مي انديشند نباشد يا زن درانجام امري اعمال نظر شخصي كند او را زني فتانه قلمداد مي كنند به قول ايشان ” اگر نتيجه تصميم كه اتخاذ كرده ايم [مردان] رضايت بخش باشد، به زن صفت آرماني مي دهيم، مقدسش مي پنداريم و مجيزش را مي گوييم و اگر حاصل كار آن گونه كه انتظار مي رفت نباشد، و به قول معروف كارها روي غلتك پيش نرود، او را شيطاني و فتانه و خبيث مي خوانيم.” 114 يعني به زبان ساده تر اگر زني البته از نظر بخشي از اجتماع مردانهي ما- زبان به اظهار نظر باز كند و يا در امري اعمال نظر كند يقيناً به زبان محاوره اي كه در ميان ما مرسوم است خواهيم گفت چه زن يا دختر آتش پاره اي است. في الواقع خوشايند ترين زنان و دختران درنظر پاره اي مردان، آنان هستند كه مطيع مطلق اوامر مردان باشند و لا غير چه اين كه اظهار وجود امري نيست كه براي زنان تعريف شده باشد البته اين امر شايد تا سالها پيش به شكلي اساسي تر در مورد زنان مطرح بود لكن همان گونه كه ذكر كرديم امروز به سبب رشد و تعالي زنان در عرصه هاي اجتماعي خواه ناخواه پايشان به دنياي مردان- كه البته بنابر تعريف آن ها دنياي مردان است و نه بنا به تعريف انساني- باز شده است ومردان گريزي از شنيدن نظرات زنان و نيز اعمال نظر آنان درامور جاري اجتماع، سياست و فرهنگ ندارند هرچقدر هم كه اين ورود بر مردان گران آيد بايد با آن مطابق نص صريح قرآن كنار بيايند و از هم اكنون تعاريف جديدي از حضور زن را در كنار و هم دوش خود درهمه عرصه ها ايجاد كنند.

تعدد زوجات تآييدي بر تمام عيار نبودن زن!
در مورد يكي ديگر از اشكالات وارد شده به اسلام يعني تعدد زوجات و ارتباط آن به اينكه اسلام چون زن را تمام عيار نمي داند مجوز تعدد زوجات را صادر كرده است بايد گفت اين امر اصلاً ارتباطي به تمام عيار بودن يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق انسان، تعدد زوجات Next Entries پایان نامه رایگان درباره نهج البلاغه، واجب الوجود، زنان مسلمان، عزت نفس