پایان نامه رایگان درباره تعارض نقش، اثربخشی سازمانی، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

………………………… داشتن تعطيلي آخر هفته يا در طول سا ل
89 …………………………. داشتن كار مستقل
76 ………………………….. قدرداني از كار شما به وسيله كساني كه براي آنها كار مي كنيد 83 ………………………….. داشتن شغلي كه بتوانيد به ديگران كمك كنيد
62…………………………… محدود بودن استرس شغلي
86 …………………………..داشتن ساعات كاري بدون كار در آخر هفته يا شب
66 ………………………….. به دست آوردن درآمد بالا
87…………………………….. محدوديت كار در خانه
83 …………………………… انجام كاري كه در جامعه مهم باشد
60 ………………………… داشتن شانس براي ارتقا
91………………………… داشتن تماس زياد با مردم
83 ………………………… داشتن ساعات كار انعطاف پذير

اقتباس از (Hugick and leonard 1991)
و بر اين اساس پول58 عواملي مانند سن ،تفاوت هاي فرهنگي ،جنسيت ،تفاوتهاي نژادي به خصوص در ايالات متحده را در احساس نسبت به شغل مؤثر مي داند .واين محقق خاطر نشان مي سازد كه سن و رضايت شغلي به هم مرتبط مي باشند ولي ميزان اين ارتباط دقيق واضح نيست و بعضي از مطالعات اين ارتباط را منحني و بعضي نيز خطي بر آورد نموده اند ومطالعات نشان مي دهد كه با بالا رفتن سن ميزان رضايت شغلي افزايش مي يابد .وزيتز59(1999) در اين خصوص مي گويد كه درمراحل اوليهْ زندگي كاري رضايت شغلي رو به افول است و درمرحلهْ مياني زندگي كاري بعد از 45 سالگي افزايش مي يابد و ارتباط خطي يا غيرخطي مهم نمي باشد اصل اين است كه بين اين دو ارتباط وجود دارد .و محققان علت آن را متغير بودن ارزش ها و انتظارات آمريكايي ها درطول زمان مي دانند وكاركنان مسن چون انتظار كمتري از كار خود داشته و اجبار را بهترمي پذيرند نسبت به كاركنان جوانتر بيشتر احساس رضايت دارند و دومين عامل را در مواقع تغيير شغل كه كاركنان مسن تر نسبت به همكاران جوان خود با مهارت تر مي باشند.
و مقايسه هاي انجام شده نشان مي دهد كه رضايت شغلي كاركنان در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد براي مثال اسلوكام و توپيكاك60 (1972) گزارش دادند كه مكزيكي ها نسبت به آمريكايي ها راضي تر بودند و تحقيقات به صورت واضح اين تفاوتها را به شرايط كاري متفاوت و انتظارات متفاوت افراد مي دانند وآمريكايي ها اعتقاد دارند كه كاركنان بايد دركار پيشرفت داشته باشند و در غير اين صورت نبايد انتظار ارتقاء را داشته باشند و درصورت در دسترس نبودن ارتقاء نارضايتي شغلي به وجود مي آيد.
وارتباط بين جنسيت و رضايت شغلي را بي نهايت متناقض برآورد نموده اند وچندين محقق با وجود همتراز نبودن شرايط پرداخت بين زنان و مردان رضايت شغلي را گزارش داده اند ودلايلي راكه براي اين مسئله درنظرگرفته اند اول :
احتمال داده اند كه زنان ومردان در انتظارات متفاوت مي باشند وچون زنان انتظار كمتري از شغل خود داشته با پرداخت كمتر راضي هستند دوم: زنان و مردان ممكن است در ارزش ها متفاوت باشند (Brush et. al1987).
جنسيت مي تواند در درك عدالت متفاوت باشد زنان و مردان در بعضي اوقات انصاف در توزيع پاداش ها را به صورت متفاوتي درك مي نمايند و ممكن است زنان با وجود دريافت پاداش كمتر نسبت به مردان ،احساس انصاف وعدالت در دريافت پاداش نمايند واگرچه واضح نيست كه علي رغم ناعدالتي دركار چرا زنان احساس رضايت شغلي مي نمايند .و در تعداد زيادي از مطالعات رضايت شغلي بين سفيدپوستان وسياه پوستان متفاوت است وسياه پوستان رضايت كمتري داشتندSepector,1997:26))
الف)- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي بر حسب نظر(پول سپكتر)61
ب)- عوامل محيطي
2-2-5-2- عوامل فردي وعواملي كه فرد با توجه به تجربه قبلي خود به محيط كار مي آورد .
عوامل محيطي را شامل ماهيت كار ،متغيرهاي نقش ،پرداخت ،استرس شغلي ، كنترل ،بار كار ،تعارض كار در خانواده ،جدول هاي كاري انعطاف پذير وعوامل فردي را شامل شخصيت ،مركز كنترل ،نگرش منفي ،تطابق شغل با شخصيت مي داند. و پيامد هاي مثبت را رضايت شغلي مي نامد كه شامل عملكرد شغلي ،تعهد سازماني ،سلامت جسمي و رواني ،رضايت از زندگي مي باشند و پيامدهاي منفي را نارضايتي شغلي كه شامل رفتارهاي انصرافي كه ترك خدمت ،غيبت ،خستگي را در بر مي گيرد و رفتارهاي معكوس كه شامل دزدي ،خرابكاري مي باشند.

2-11- نمودار عوامل موثر بر رضايت شغلی بر اساس نظريات پول سپکتر
عوامل سازماني:
……..عملكرد شغلي…………………………………………………………1- ماهيت كار
. تعهد سازماني………………………………………………………………..2- ملزومات سازماني
سلامت.جسمي……………………….رضايت…………………………….3- كار در خانه
سلامت رواني 4-متغيرهاي نقش. رضايت از زندگي……………………………………………………………5-پرداخت.
…………………………………………………………………………………… 6-استرس شغلي
…………. غيبت……………………………………………………………….. 7-كنترل
… .ترك خدمت…………………………………………………………….. 8-جدول هاي كاري
خستگي…………… رفتارهاي معكوس
…………………………………. نارضايتي……………………………………. عوامل فردي:
………… .دزدي………………………………………………………………. 1-شخصيت
………………………………. رفتارهاي انصرافي……………………….. 2-مركز كنترل
…….. خرابكاري……………………………………………………………… 3-نگرش منفي
……………………………………………………………………………………4-تطابق شخص با شغل

………………………………………………………………………………………………….

………..

2-2-5-1-عوامل محيطي
2-2-5-1- 1- ماهيت کار ماهيت کار يا به عبارتی ماهيت شغل که در نظريه انگيزشی آلدهام و هاکمن بر ويژگی های معين شغلی نظيرفرصت پيشرفت وتشخيص که او آنها را عوامل انگيزشی می داند به افزايش رضايت شغلی کمک می کند اين نظريه انگيزشی طراحی کار ،اثرفعالی برفعاليت های اثربخشی سازمانی داشته و رويکردی برای نيازها و رضايت کارکنان بوده وبا غنی کردن مشاغل به دنبال توسعه عملکرد و رضايت افراد است.
اين مدل درنمودار2-12 نمايش داده شده است که چگونه ويژگی های شغلی حالت های روانشناختی را که منجر به عملکرد ورضايت شغلی ،انگيزش واخراج می شوند را ترغيب می نمايد.درهرشغل پنج ويژگی به کار می رود که عبارتنداز:
1- تنوع مهارت 2- هويت شغل 3- اهميت شغل 4- استقلال 5- باخوردکه درزير تعريف شده اند اين پنج ويژگی منجر به سه حالت روانشناختی :
1- تجربه معناداربودن کار ،مسئوليت پذيری برای فعاليت های کاری ،دانش نتايج واقعی فعاليت های کاری که پيامدهای مهم آن انگيزش کارکنان ورضايت شغلی است.
نمودار 2-12 مدل رضايت شغلي بر اساس نظريات پول سپكتر (1997)

پيامدها…………… حالت های روانشناختی …. ويژگی های اصلی شغل

اقتباس از (paul.spector,1997:32)

ويژگی ها توصيف ويژگی ها
1- تنوع مهارت ها تعداد مهارت های متفاوت برای انجام يک شغل
2- هويت شغل يک کارمند يک شغل يا قسمت عمدهْ يک شغل را
به تنهايي انجام می دهد
3- اهميت شغل ميزان تأ ثيرشغل بر زندگی افراد
4- استقلال آزادی کارکنان در انجام شغل شان
5- بازخورد ميزان دريافتی اطلاعات کارگر از اثر بخشی کار خود
6- دامنه شغل پيچيدگی کلی يک شغل،ترکيبی از پنج ويژگی
(paul.spector,1997:32)
بر اساس روابط پيشنهاد شده بين ابعاد اصلي شغل و تعاملات روانشناختي مرتبط آنها ،آنگاه كه كليهْ ابعاد حداكثر باشند انگيزش شغل بالاترين ميزان را دارد .
اين محقق در تحقيقاتي كه انجام مي دهد مشاهده مي نمايد كه ويژگي هاي شغل بر رضايت شغلي تأثير دارد و به صورت مثبتي رضايت شغلي كاركنان با ويژگي هاي شغل مرتبط است و وقتي كه كاركنان از ويژگي هاي شغلي بهرهْ بالايي داشته باشند رضايت شغلي بالاست .
پول سپكتر يادآور مي شود كه وقتي يك شغل سطوح بالايي از حالت هاي فوق را داشته باشد شغل مي تواند خيلي انگيزشي باشد .
و تغيير ويژگي هاي شغل را بر اساس شدت نياز به رشد در نظر مي گيرد كه اگر در افراد نياز به رشد بالا باشد در آن صورت افزايش ويژگي هاي شغل مي تواند باعث افزايش رضايت شغلي شود و بالعكس. و آن را در نمودار زير نمايش مي دهد.( ( Paul sepector , 1997;35

نمودار2-13- ارتباط بين شدت نيازهاي رشد و ويژگي هاي شغل و رضايت شغلي.

شدت نيازهاي رشد بالا………………………………………………………… بالا…………………. …………………

شدت نيازهاي رشد پايين……………………………………………………………. رضايت شغلي..

………………………………………………………………………………………………….پايين…………………..
77 اقتباس از. ( Paul sepector , 1997;35)………………
2-2-5-1- 2- متغيرهاي نقش نقش الگوي رفتاري مورد نياز براي يك فرد در سازمان است .نقش هاي سازماني مي توانند با موقعيت هاي شغلي يا عنوان ها مرتبط باشند ولي آنها يكسان نيستند ،هر فرد مي تواند چندين نقش داشته باشد .محققان تئوري نقش روي متغيرهايي كه بر رضايت شغلي تأثير دارند از جمله ابهام نقش و تعارض نقش مطالعات زيادي انجام داده اند .ابهام نقش ،ميزان اطمينان فرد از عملكرد ومسئوليت خود مي باشد در تعداد زيادي از مشاغل انتظارات بالا دستان نسبت به نقش هاي زير دستان واضح و روشن نيست و اين منجر به ابهام نقش مي شود .
تعارض نقش وقتي كه تجربه كاري كاركنان با مسئوليت هاي مورد نياز وعملكرد شغل ناسازگار باشد.
اين حالت وقتي رخ مي دهد كه دو سرپرست از كارمند تقاضاي متعارضي داشته باشند براي مثال سرپرستي كه ازكارمندي انتظار تكميل كار را در زمان مشخصي داشته باشد ولي زمان مورد انتظار او براي انجام اين كار كم باشد .و بيشتر تحقيقاتي كه با پرسشنامه ها صورت گرفته است نشان مي دهد كه بين متغيرهاي ابهام نقش ، تعارض نقش و رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
(Pul sepector;1997;39)
2-2-5-1-3- تعارض كار در خانواده (همسراني كه هر دو كارمي كنند) اين حالت وقتي به وجود مي آيد كه زن و مرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره روابط انسانی، فرهنگ سازمانی، بهبود مستمر، صاحب نظران Next Entries پایان نامه رایگان درباره شغلي، رضايت، كاري، كاركنان