پایان نامه رایگان درباره تجزيه، ،ص، طريق

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط دهد يا موارد استفاده کامل آن را بداند.(سيف ، 1368 ، ص 101 )
ج : کاربرد3 :توانايي استفاده از آموخته ها در موقعيت هاي جديدو واقعي مانند کاربرد قواعد ،مفاهيم ، اصول ،قوانين و نظريه درموقعيت هاي جديد.( گرونلند ، مترجم صفوي ،1365 ،ص 34 )
چ : تجزيه و تحليل4 : توانايي تقسيم و تجزيه يک مطلب يا موضوع درسي به اجزا يا عناصر تشکيل دهنده آن. (بلوم، مترجم سيف ،1368 ،ص 221 )
د: ترکيب5 :پهلوي هم گذاشتن عناصر و اجزا براي ايجاد يک کل يکپارچه و توليد طرح يا ساختي که قبلا به شکل فعلي وجود نداشته است .( سيف ،1382 ،ص 141 )

knowledge 2- comperhention -1
4- analysis application -3 synthesis 5-

و :ارزشيابي1 :داوري درباره ارزش مطالب و موضوعات براي مقاصد معين .( سيف ،1382 ،ص 141 )

1-6-2 تعاريف عملياتي متغيرها
الف)- تکنيک ويليام رومي در دو بعد متن و تصوير.
– براي تجزيه و تحليل متن هر يک از جملات ،از سه روش فعال،غيرفعال و بي اثر که شامل مقوله هاي زير مي باشد،استفاده گرديده است :
1- متون غير فعال شامل چهار مقوله به شرح زير است
1- مقوله ي a :
بيان حقايق شامل آن دسته از واقعيات علمي است که به صورت فرمايشي به دانش آموزان عرضه مي شود.
2- مقوله ي b :
بيان نتايج يا اصول کلي ،شامل جملاتي که بيانگر نتايج يا اصول کلي در رابطه با موضوعات و مفروضات مختلف که به وسيله مولف کتاب بيان شده است .
3- مقوله ي c :
تعاريف ،عبارت است ازجملاتي که به تعريف پديده يامفهومي خاص مي پردازندوبه فکرکردن نيازندراد.

evoluation -1
4- مقوله d :
سوآل هايي که درمتن مطرح شده، وپاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
2- متون فعال شامل 4 مقوله به شرح ذيل است:
1- مقوله ي e:
سوآل هايي که درمتن مطرح شده وپاسخ به آنها مستلزم اين است که دانش آموزاطلاعات ومفروضات داده شده را تجزيه و تحليل کند.
2- مقوله ي f:
ازدانش آموزخواسته مي شود که نتايجي را که خوداوبدست آورده است تجزيه و تحليل کند.
3- مقوله ي g:
ازدانش آموزخواسته مي شود که آزمايشي راانجام دهد وسپس نتايج آن را تجزيه وتحليل کند، يا مسايل مطرح شده را حل کند.
4- مقوله ي h:
سوآل هايي که به منظورجلب توجه وبرانگيختن حس کنجکاوي دانش آموز مطرح شده وپاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است.
3- متون بي اثر( خنثي) شامل دومقوله به شرح زيراست:
1- مقوله I:
جملاتي که خواننده راراهنمايي مي کند، مراحل يک آزمايش راملاحظه نمايد، يابه يک شکل نگاه کند.
2- مقوله j:
جملاتي که درهيچ يک ازمقوله هاي فوق نمي گنجد.
– براي تجزيه و تحليل تصوير ،از سه روش فعال،غيرفعال و بي اثر که شامل مقوله هاي زير مي باشد،استفاده گرديده است:
1- مقوله ي a:( روش غير فعال )
معرف اشکال و تصاويري هستند که فقط به بيان حقايق خاصي مي پردازند و به توضيح يک موضوع به کاررفته است. دانش آموزرا به انديشيدن و تفکروادارنمي کند.
2- مقوله ي b:( روش فعال )
تصاويري که ازدانش آموزمي خواهد تا با استفاده ازمفروضات داده شده فعاليت يا آزمايش خاصي راانجام دهد.
3- مقوله ي c:( روش بي اثر )
تصاويري که روش جمع آوري وسايل لازم براي آزمايش راتشريح مي کند.
4- مقوله ي d:( روش بي اثر )
تصاويرواشکالي که درهيچ يک ازمقوله هاي فوق نمي گنجد. هرکادرتصويربه عنوان يک واحد درتحليل منظورشده است.
طريقه محاسبه ضريب درگيري در تکنيک ويليام رومي در بعد متن وتصوير بدين صورت مي باشد: تقسيم مقوله هاي ارائه فعال بر مقوله هاي ارائه غيرفعال.
ب )- پرسشنامه هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي بلوم که شامل دانش- درک و فهم- کاربرد- تجزيه و تحليل -ترکيب و ارزشيابي مي باشد .

2-1 مقدمه :فصل دوم با عنوان ادبيات پژوهش شامل دو بخش است .ابتدا مواضع نظريه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش و مطالبي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته ،و سپس پيشينه مطالعاتي در دو محور تحقيقات انجام شده در داخل و خارج ايران در حوزه تحليل محتوا بر اساس تکنيک ويليام رومي و هدفهاي شناختي بلوم مورد بررسي قرار مي گيرد. در آخر نيز نقد و بررسي تحقيقات انجام شده صورت مي گيرد .

2-2-مواضع نظريه پردازان در مورد تحليل محتوا
1- برلسون و لازارسفلد (1948 )در ابتدا تحليل محتوا را فني براي توصيف پيامهاي ارتباطي مي شناختند ولي به مرور و باگسترش تحقيقات در اين زمينه تعاريف جامعتري نيز ارايه دادند :
– نظريه برلسون و لازارسفلد: تحليل محتوا فني است تحقيقي به منظور توصيف عيني ،نظام دار و کمي مختواي بارز ارتباطات.( نوريان ،1381 ،ص 6 )
2- نظريه مين تز 1972 :منظور از اين روش آن است که بتوان بر اساس خصوصيات زباني ،يک متن نگفته يا نوشته نشده را بطور واقع بينانه (عيني )و سيستماتيک شناخت و از آنها نيز استنتاجي درباره مسايل غير زباني يعني خصوصيات فردي و اجتماعي گوينده و نويسنده و … نمود .(همان منبع ، ص 7)
3- نظريه بارون: تحليل محتوا مجموعه فنون تحليل ارتباطات ،همراه با روشهاي عيني و منظم که هدف آن توصيف محتواي پيام و شناختن معرفهاي مقداري و غير مقداري است که از طريق آنها مي توان به شرايط توليد و دريافت پيام آگاهي يافت .( نوريان ،1381 ،ص 7 )
4- نظريه استون و همکاران(1966): روش تحليل محتوا فني است براي يافتن نتايج پژوهش از طريق تعيين عيني و منظم و ويژگي هاي مشخص پيام ها.
5- نظريه برتن : تحليل محتوا روشي است برا ي جمع آوري اطلاعات در مورد واقعيت اجتماعي که در آن از شاخصه هاي يک متن ثبت شده( آشکار) در مورد مشخصه هاي يک متن ثبت نشده.( غير آشکار)نتيجه گيري مي شود.(نوريان، 1381، ص8)
6- نظريه لورنس باردن : تحليل محتوا امروز مجموعه اي است از ابزارهاي روش شناختي بيش از پيش دقيق که بطور مستمر پيشرفت کرده است و در مورد گفتارهاي بسيار گوناگون(حاوي محتوا )بکارمي رود. همچون تلاشي براي تغيير .تحليل محتوا بين دو قطب نيست و باروري ذهنيت در نوسان است .تحليل محتوا رغبت محقق را براي دريافت آنچه که مخفي ،پوشيده و غير ظاهر است و بالقوه به طور نا نوشته (ناگفته ) در هر پيام وجود دارد ،برمي انگيزد و تضمين ي کند . عملي است صبورانه براي آشکار سازي ، پاسخگويي نحوه برخورد مخفي نگر تحليلگر است که جسارت اعتراف آن را به خويشتن ندارد و توجه ضادقانه و دقت نظر علمب تورا توجيه مي کند .( آشتياني و يميني دوزي سرخابي ،1374 ،ص 3 )
7- نظريه بارکوس : “تحليل محتوا به معناي تحليل علمي پيامهاي ارتباطي است ، از نظر وي اين روش کاملا علمي است و با وجود جامع بودن از نظر ماهيت ،نيازمند تحليل دقيق و منظم است . ( يميني دوزي سرخابي ،1375 ،ص 13 )
8- نظريه کلاپان : ” روش تحليل محتوا ،معنا شناسي آماري مباحث سياسي است .” ( همان منبع ، ص 13 )
9- نظريه پيسيلي مبني بر اين است که ” تحليل محتوا مرحله اي از جمع آوري اطلاعات که در آن محتواي ارتباطات از طريق به کارگيري عيني و منظم قواعد مقوله بندي به اطلاعاتي که مي توانند خلاصه و با هم مقايسه شوند ،تغيير شکل مي يابد. ( همان منبع ، ص 13 )
10- نظريه برلسون (1952)،گائو (1996 )،کريپندورف (1980 )و وبر (1990 ) :تحليل محتوا به عنوان يک تکنيک قابل تکرار و سيستماتيک براي ترکيب کردن خيلي از کلمات يک متن به بخشهاي محتوايي بر اساس قوانين کد گذاري تعريف شده است.
11- هولستي (1969 ) يک تعريف وسيعتر براي تحليل محتوا ارايه کرد که عبارت است از” هر تکنيکي براي فهرست کردن از طريق شناخت سيستماتيک و هدفمند خصوصيات ويژه يک پيام”.
12- نظريه گائو (1996 ): تحليل محتوا، محققان را قادر مي سازد که مقادير بزرگي از داده ها را براحتي و بصورت سيستماتيک به همديگر ربط دهند.
13- کريپندورف (1980 )اذعان مي دارد که بيشتر تحقيقات تحليل محتوا از طريق جستجو براي تکنيکهايي براي ترجيح داده هاي سمبوليک به کار مي رود . چيزهايي که خيلي پر هزينه هستند و در زمانهاي مختلف ممکن نيست که به آنها دسترسي پيدا کرد از طريق استفاده از اين تکنيکها مي توان به آنها دست يافت .
14- نظريه وبر (1990 ) :تحليل محتوا مي تواند يک تکنيک مفيد براي اين باشد که به ما اجازه دهد تا تمرکز روي توجهات شخصي ،گروهي و نظام يافته اجتماعي را شناسايي کرده و توضيح دهيم .

تاريخچه تحليل محتوا
– پيدايش و گسترش روش تحليل محتوا:
– تحليل محتوا دربدو امرفقط به عنوان فني به منظور توصيف پيام هاي ارتباطي شناخته مي شد( برلسون و لازارسفلد 1984) در راستاي تکامل روش شناسي تحليل محتوا نيز به يک روش جمع آوري اطلاعات در علوم اجتماعي توسعه يافت.
تجزيه و تحليل محتواي فنون مختلف به زماني نسبتاً دور بر مي گيرد. مرتن(1982) و شاگردانش معتقدند که اين روش در يونان باستان بعدها درقرن هفتم ميلادي درفلسطين( براي استخراج تورات) بکار برده شده است. خصوصاً در ايران تجزيه و تحليل متون- يعني جزء جزء کردن و يافتن ارتباط بين متون و نظم فارسي از گذشته هاي دور رواج داشته است. در اين راه شيوه ها و ضوابط نسبتاً قابل اعتمادي بکار گرفته شده است. با پيدايش روزنامه، فصل جديدي در تکامل اين روش گشوده شد و تحليل و ارزيابي متن روزنامه ها آغاز گشت.
انگيزه اصلي ابداع اين روش، بررسي نحوه تبليغات آلمان درهنگام جنگ جهاني دوم و ميزان تأثيرگذاري آن بر روي جامعه آمريکا بود. برخي از محافل آمريکايي بر سر آنکه تعدادي از روزنامه ها مطالبي به نفع آلمان و بر ضد آمريکا مي نويسند، به جدال برخواسته بودند وعده اي معتقد بودند که مثلا روزنامه The true American مطالبش درجهت منافع آلمان است و عده اي ديگر اين مسأله را نفي مي کردند، تا آنکه کار به دادگاه کشيد و در آنجا نيز به ضوابط عيني، ملموس و قابل سنجش نمايان شد. بدين منظور آقاي لاسول (1949) در پي ابداع روشي بر آمد که داراي چنان ضوابط نسبتاً عيني باشد. او از اين طريق نشان داد که بين ماههاي مارس تا دسامبر 1943 روزنامه فوق الذکر، چند بار جملات و اصطلاحاتي به کار برده است، که برعليه آمريکا بوده است. کار آقاي لاسول نقطه عطفي در راه کاربرد اين روش بود که به تدريج در کشورهاي ديگر و

Harord Lasswell -1
در زمينه هاي گوناگون( نظير تحليل نامه ها، فيلم ها خبرهاو برنامه هاي راديو و تلوزيون و غيره) مورد استفاده قرار گرفت و تکامل يافت.( رفيع پور ، نوريان، 1381،ص12).

چگونگي تعيين محتوا در مواد درسي:
پس از تعيين هدف، محتواي برنامه درسي انتخاب مي شود. نخستين گام براي ايجاد امکان جهت تحقق هدف انتخاب محتواي آموزشي مناسب و مطلوب است. چون هدفها به وسيله محتوا تأمين مي شوندف توجه به انتخاب محتوا هميشه به عنوان يک عنصر مهم برنامه درسي مد نظر بوده است. محتوا، وسيله اي براي تحقق اهداف به شمار مي رود به همين دليل ضروري است ويژگيهاي آن با اهداف مورد انتظار تناسب داشته باشد. يکي از حيطه هاي هدف برنامه درسي، دانش و اطلاعات است، محتوا هم بايد داراي دانش و اطلاعات باشد. هدف داراي حيطه مهارتهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سنجش عملکرد Next Entries پایان نامه رایگان درباره دستور زبان، ساختار دانش