پایان نامه رایگان درباره بی تفاوتی سازمانی، عملکرد شغلی، استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه ی آن مدیران متخصص بکار گمارده شوند،اصلاح سیستم ها ، فرایندها و ساختار، ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد مناسب ، پاداش و انتصاب و ارتقا و همچنین توجه بیشتر به مسائل مالی پژوهشگران تسهیل و تسریع می گردد. این موارد موجب تدوین برنامه ها و ایجاد جو انگیزشی قوی تری می شود تا به ادراک بهتر پژوهشگران از عدالت سازمانی و اثربخشی خویش منجر شود. این دو ادراک موجب مدیریت مناسب بی تفاوتی سازمانی پژوهشگران خواهد شد.(حقیقی،1390: 1)
سالاریه (1389) در پایان نامه خود با عنوان “موشکافی ابعاد بی تفاوتی سازمانی : طراحی و اعتبارسنجی یک سنجه پژوهشی” به نتایج زیر دست یافت. هدف نخست این پژوهش موشکافی پدیده بی تفاوتی سازمانی و هدف دیگر آن طراحی و اعتبارسنجی سنجه پژوهشی بی تفاوتی سازمانی است که این امر از طریق بررسی ارتباط میان متغیر سنجه و سه متغیر هویت سازمانی ، تعهد سازمانی و گرایش به ترک سازمان صورت گرفت.برای طراحی پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی مصاحبه اکتشافی انجام شد سپس تحلیل داده های کیفی صورت گرفت با توجه به نتایج بدست آمده، بی تفاوتی سازمانی به 5 بعد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی تفاوتی نسبت به سازمان ، بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع ، بی تفاوتی نسبت به همکار و بی تفاوتی نسبت به کارعملیاتی گردید.سپس شاخص ها را بصورت پرسشنامه درآورده و برای اعتباریابی سنجه طراحی شده،شاخص های آن را در اختیار 10 تن از خبرگان قرار داده و روایی آن مورد آزمون قرار گرفت در مرحله بعدی برای بررسی روایی سازه سنجه طراحی شده 3 معیار معتبر به سنجه پیوست گردید.این سه معیار شامل هویت سازمانی، تعهد سازمانی و گرایش به ترک شغل بودند. پرسشنامه نهایی را در یک سازمان دولتی و یک شرکت خصوصی توزیع نموده واطلاعات حاصل از این دو برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.تحلیل های آماری فرضیه های پژوهش را تایید نمودند. بنابراین نتیجه حاصل شد که بی تفاوتی سازمانی با تعهد سازمانی و هویت سازمانی رابطه معکوس معنی دار و با گرایش به ترک شغل رابطه مثبت معنی داری دارد.(سالاریه،1389: 2)
هدف پژوهشی که توسط حریری (1392) صورت گرفته است، سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و بی تفاوتی سازمانی در کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مستقر در شهر تهران انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که در بین کتابداران جامعه آماری، میزان حمایتسازمانی ادراک شده پایین تر از حد متوسط و میزان بی تفاوتی سازمانی نیز پایین تر از حد متوسط است و بین حمایت سازمانی ادراک شده و بروز بی تفاوتی سازمانی در کتابداران جامعه آماری معکوس معناداری وجود دارد.
2-4-2پیشینه پژوهش درسایر کشورها
پژوهشی که توسط بازاک30 در سال 2009 صورت گرفت. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بانک های تعاونی شهری(UCBs)31 در غرب بنگال بوده و بیان می دارد که بانک های تعاون شهری یکی از بخش های مهم صنعت بانکداری کشور است. اساسا آن ها نیازهای اعتباری افراد را تامین می کنند ،هرچند که در سال های اخیر بانک های تعاون شهری با افتخار به فعالیت خود ادامه می دهند با این حال تعداد زیادی از آن ها ضعف های قابل تشخیص زیادی در خود دارند. بهره وری نامطلوب مشخصه سوددهی کم و سرمایه نسبتا کم است، این بیماری در مقیاس بزرگتر اعتماد عمومی به بانک های تعاونی را متزلزل کرده است. این تحقیق به بررسی کار و عملکرد مالی تعاونی گیم ، که یکی از بانک های تعاونی پیشرو در غرب بنگال است می پردازد. برای ارزیابی عملکرد از شاخص های ارزیابی فرد و گروهی استفاده می کند. (بازاک، 2009)
استف در تحقیقات خود در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان نه متغیر را عنوان می نماید که شامل نگرش و قابلیت اعتماد ، ارزیابی ، کمیت و کیفیت کار ، ابتکار عمل ، مشتری مداری ، همکاری ، امنیت، رهبری ،یادگیری و توسعه فردی را عنوان مینماید (استف ، 2005)
قلینی و کرو32 در پژوهشی که در سال 1997 با موضوع سیستم ارزیابی عملکرد پویا به منظور بهبود رقابت در تولید صورت گرفت عنوان می نماید که تا قبل از 1980 شرکت های تولیدی از سیستم حسابداری هزینه سنتی در کنترل و نظارت و بهبود عملیات خود بهره می گرفتند. با این حال نشان داده شد که این سیستم ها توان بررسی مسائل مرتبط به عملکرد را در محیط امروزی را ندارند به منظور غلبه بر محدودیت های سیتم های اندازه گیری عملکرد سنتی شاخص های حرفه ای را معرفی می نمایند.
بی تفاوتی درحوزه های مختلفی از رفتار سازمانی از جمله :تصمیم گیری (هوبر،2002؛87)ارزش های سازمانی (مورفی ،2002 ؛17) انتخاب براساس ویژگی شغلی (شاپیرا ؛ 1981؛28) مورد بررسی قرارگرفته است. این دسته از تحقیقات بر روی این موضوع متمرکز شده اند که چه عواملی اشخاص را به سمت بی تفاوتی سوق می دهند.
ازطرف دیگر بی تفاوتی را می توانمعادل با بی انگیزه شدن کارکنان نسبت به تحقق اهداف سازمانی وکاهش تعهد سازمانی آنهادانست.لیندر(2009)بی تفاوتی رااز این بعد مورد بررسی قرارداده است.دانایی فردو اسلامی (2010)تئوری شکل گیری بی تفاوتی سازمانی به طریق داده بنیادرا ارائه کردند. مطالعه آن ها نشان داد که ضعف مدیریتی باعث بی توجهی به کارکنان می شود وفضای ناسالمی درمحیط کار ایجاد خواهد کرد.کنارهم قرارگرفتن فضای مسموم کاری، عوامل درون سازمانی وناسلامتی کاری در نهایت بی تفاوتی سازمانی را ایجاد خواهد کرد.کئف(2006،2003) توصیه هایی برای مدیران ارائه کرده است که با استفاده از آن می توانند بابروز پدیده بی تفاوتی درسازمان مقابله کنند.
دیویسون وبینگ (2008) در مطالعه خودبه بررسی تاثیر بی تفاوتی افراد روی ارزیابی عدالت پرداخته اند وبیان کردندکه افراد ممکن است نسیت به عادلانه بودن پاداش ها بی تفاوت باشند به این معنا که اگر حس بی طرفانه بودن (درسازمان) وجود نداشته باشد ویابین نهاده ها وستانده ها تعادل برقرارنباشدو عدالتی دردادن پاداش ها نباشند،افراد دچار بی تفاوتی می شوند.افرادی که باورداشته باشند(دراین سازمان) تلاش بیشتر به پاداش بیشترمنجر میشود بیشتر تلاش خواهند کردو افرادی که باورداشته باشندکه پاداش ربطی به عملکرد ندارد نسبت به معادله (کارباپاداش)حساس نیستند.
تحقیقی دیگری که در ترکیه توسط سکمسلیو 33(2011) صورت گرفته است. هدف این مقاله توصیف و تجزیه و تحلیل روابط متقابل میان استقلال، استرس شغلی، خلاقیت و عملکرد شغلی از هر دو دیدگاه نظری و عملی است. از منظر تجربی در بررسی این فرضیه، شرکت های واقع در اطراف کوکالی و یالووا در تولید صنایع مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های این تحقیق شامل:1- رابطه مثبتی میان خلاقیت کارکنان و استقلال وجود دارد. 2- رابطه مثبتی میان استقلال و عملکرد شغلی وجود دارد .3- رابطه منفی میان استرس شغلی و استقلال وجود دارد.4- رابطه منفی میان استرس و خلاقیت کارکنان وجود دارد. 5- رابطه منفی میان استرس شغلی و عملکرد شغلی وجود دارد.یافته ها ی این تحقیق نشان داد که استقلال تاثیر مثبتی در هر دو رفتار خلاق و عملکرد شغلی داشته ، در حالی که ابهام در نقش اثرات متضاد بر هر دوی آنها داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که افزایش استقلال اثر معکوسی در استرس شغلی دارد( سکمسلیو، 20112011؛88-89).
تحقیق دیگری که در ترکیه توسط یزگات 34ودیگران انجام شد. این تحقیق به بررسی رابطه استرس شغلی و عملکرد شغلی با توجه به متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی پرداخته است. فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار شده اند.1- رابطه منفی بین استرس شغلی و عملکرد شغلی در بخش دولتی وجود دارد.2- رابطه مثبت بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی در بخش عمومی وجود دارد. 3- هوش هیجانی تعدیل کننده رابطه بین استرس شغلی و عملکرد شغلی است . ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسش نامه استرس شغلی پارکر35(1983) ، هوش هیجانی شات و همکارانش 36 (1998) ، عملکرد شغلی دابینسکی و ماتسون 37 (1979) می باشد. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین استرس شغلی و عملکرد شغلی رابطه منفی وجود دارد ، و گزارش شد هوش عاطفی تاثیر مثبتی بر عملکرد شغلی دارد و همچنین هوش هیجانی تعدیل کننده رابطه بین استرس شغلی و عملکرد سازمانی می باشد(یزگات 38ودیگران، 2013 ؛518-520)
2-4-3پیشینه بانک سپه
بانک سپه، نخستین بانک ایرانی است، که در حال حاضر، سهام آن بطور کامل، در اختیار دولت ایرانمی‌باشد. این بانک در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد با ۱٫۸۰۰ شعبه در سراسر ایران فعالیت می‌کند و شعبه‌های بین‌المللی بانک سپه نیز در کشورهای آلمان، ایتالیا ، فرانسه و بریتانیا، مستقر می‌باشند. در عصری که ایران فاقد بانک داخلی بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام پهلوی قشون ریخته شد.
در آغاز سال 1304 شمسی که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس نشده بود، ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرح ریزی شد و مامورین اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را در اردیبهشت سال 1304افتتاح نمایند.
در اواخر سال ۱۳۱۲ موسسه ای به نام بانک سپه و در اواخر سال ۱۳۲۱ به بانک تعاونی سپه موسوم گردید و علاوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسران بازنشسته و موظفین ارتش و ژاندارمری نیز، از اول ۱۳۲۴ در تمام کشور بر عهده بانک سپه محول شد. بعد از انقلاب 1357 ، شورای انقلاب، خرداد سال ۱۳۵۸ کلیه بانک‌ها را ملی اعلام نمود. در پی ملی شدن بانک‌ها تغییرات و تحولاتی در سیستم بانکی به وقوع پیوست، که منتج به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهایتاً حذف ربا از سیستم بانکی گردید.
3-2 جمع بندی پیشینه و ارائه الگوی مفهومی

جدول3-2 جمع بندی پیشینه بی تفاوتی سازمانی
نام مدل
صاحب نظر مدل
سال
عوامل عمده مدل
نقاط مشترک

نجلا حریری

1392

بی تفاوتی نسبت به سازمان
بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به همکار
بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به کار

بی تفاوتی نسبت به سازمان
بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به همکار
بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به کار

سالاریه

1389

بی تفاوتی نسبت به سازمان
بی تفاوتی نسبت به مدیر
بی تفاوتی نسبت به همکار
بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
بی تفاوتی نسبت به کار

جدول 4-2 جمع بندی پیشینه عملکرد کارکنان
نام مدل
صاحب نظر مدل
سال
عوامل عمده مدل
نقاط مشترک

استیفن ای39

2005
قابلیت اعتماد
نگرش
کیفیت کار
ابتکار عمل
مشتری مداری
همکاری
کمیت کار
امنیت
یادگیری و توسعه شخصی
رهبری
ارزیابی کلی

دانش و کیفیت
رابطه با همکاران
ویژگی های فردی
مهارت سرپرستی
خلاقیت
مشتری مداری

قلینی و کرو40

1997

انضباط کاری
میزان تطابق با ساعات کاری
درصد طرح های پیشنهادی کار و موثر برای سازمان
رضایتمندی مشتری
میزان همکاری کارکنان در تیم
میزان بکارگیری دانش فردی در خلق نتایج بهینه
بیان آزادانه ی علایق
انتقال اطلاعات
میزان ارتباطات درون سازمانی
زمان مورد نیاز جهت ایجاد موقعیت کاری
مشارکت در کارهای گروهی

بازاک41

2009
شاخص های عمومی
تعهد به سازمان
وقت شناسی و حضور و غیاب
پاکیزگی و آراستگی فردی محیط کار
رعایت ضوابط و مقررات اداری
رعایت آداب و اصول اجتماعی
خلاقیت و نوآوری
مسئولیت پذیری
دقت در انجام صحیح کارها
شاخص های اختصاصی
داشتن تفکر سیستماتیک
توانایی سازماندهی گروه های کاری
داشتن ارتباط صحیح با کارفرمایان و مشتریان
پذیرش شرایط موجود
داشتن انعطاف و عدم مقاومت در برابر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره عزت نفس، بی تفاوتی سازمانی، فرسودگی شغلی Next Entries پایان نامه رایگان درباره عوامل محیطی، استرس شغلی، مدل مفهومی