پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، نیت ترک خدمت، جامعه آماری، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان که مرتبط با پژوهش حاضر هستند و ميدان اين مطالعه را تشكيل مي دهند، به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظرگرفته شده اند. اين جامعه شامل 1466 نفر پرستار است.
3 – 4 ) روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری ( اما نه همه )، که گروه نمونه را تـشکیل می دهند( سکاران، 1391، ص 295 ). نمونه برای دستیابی به احکامی درباره کل جمعیت به کار می رود(بلیکی74،1384،ص257). گروه نمونه در تحقیق حاضر پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هستند. از مجموعه1466 نفر پرستار، تعداد 259 نفر برحسب فرمول زیر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است و350 پرسشنامه بين آنها توزيع گرديد، نهايتا تعداد 280 پرسشنامه تكميل شده مورد تحليل قرار گرفت.
جهت بررسی ارتباط متغیر های رضایت، تعهد سازمانی و جو اخلاقی بر نیت ترک خدمت بر اساس مطالعه ی مقدماتی75 انجام شده، با اطمینان 95% و قدرت آزمون 90% بر اساس فرمول نمونه گیری زیر در آزمون دو طرفه جهت بررسی معنی داری آماری به تعداد 259 نمونه تعیین گردید.

فرمول3-1
〖∝=.95→z〗_(1-∝/2) =z_(.975 )=1.96
فرمول3-2
1-〖β=.90→z〗_(1-β) =z_(.9 )=1.28

r_xy=-.208 ضریب همبستگی بین تعهد سازمانی بانمره نیت ترک خدمت
فرمول3-3

(n_0 )= ((z_(1-∝/2 )+ z_(1-β ) ))/(1/2 ln⁡〖(1+r)/(1-r)〗 )^2 +3=(1.96+1.28)^2/(1/2 ln⁡〖(1+(-.208))/(1+.208)〗 )^2 +3

(n_0 )=241

تحقیق برابر است با R^2=.07 با توجه به
با توجه به … حجم نمونه نهایی برابر است با:

فرمول3-4
n=n_0/(1-R^2 )=241/(1-.07)=25

با در نظر گرفتن ریزش7610%، تعداد پرسشنامه نهایی که باید پخش گردد، به صورت ذیل می باشد:
فرمول3-5
n=259/(1-f)=259/(1-.1)=288

در این پژوهش، اساس نمونه برداری، درفاز اول به صورت طبقه ای متناسب و در فاز دوم به صورت در دسترس بود. نمونه گیری طبقه ای، فرآیندی است که از طریق آن به زیر گروه های واقعی یا به طبقه های انتخاب شده به عنوان بخشی از آنچه در جامعه وجود دارد، دست می یابیم. از این روش زمانی استفاده می شود که محقق علاقه مند است اطمینان حاصل کند که هر یک از طبقه های موجود در جامعه، در نمونه او حضور دارد. در روش مورد بحث، جامعه به خرده گروه هایی به نام طبقه تقسیم می شود و نمونه های مستقل از هر طبقه انتخاب می شوند. نسبت هریک از طبقه ها در نمونه برابر نسبت همان طبقه ها در جامعه است (دلاور،1391، ص 95). در این تحقیق هرکدام از بیمارستان های مورد مطالعه، به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده است که نمونه ها به صورت در دسترس ازمیان آنها انتخاب شده اند.

جدول 3-1) نمونه و جامعه آماری هرطبقه
نام بیمارستان
(n) نمونه آماری
(N) جامعه آماری
بیمارستان الزهرا (ع)
22
115
بیمارستان 17 شهریور
29
152
بیمارستان رازی
60
314
بیمارستان شفا
27
141
بیمارستان سوانح وسوختگی ولایت
27
141
بیمارستان امیرالمومنین (ع)
17
89
بیمارستان دکتر حشمت
40
210
بیمارستان پورسینا
58
304
جمع
280
1466

نمونه برداری جامعه در دسترس، شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه ای است که برای دست یابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می باشند (سکاران، 1391، ص309).
3 – 5 ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده ها در این تحقیق میدانی است و با مراجعه ی مستقیم به اعضای نمونه و در نظر گرفتن زمان لازم جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات اقدام گردید. در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. پرسشنامه مجموعه ای است از سئوالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده، جواب های خود را بر آن درج می‌کند. به هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می‌داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه گیری کند، پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود(سکاران، 1391، ص260). پرسشنامه ها در محدوده ای وسیع از زمینه یابی های در سطح ملی گرفته تا زمینه های محلی به کار می روند(دلاور، 1391، ص 95). پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش برگرفته از پرسشنامه اسکوپکر77 (2001) است. لازم به ذكر است كه تغييرات در پرسشنامه توسط استاد راهنما، جمعی از اساتید دانشگاه و نظر كارشناسي سایر خبرگان از سوي محقق صورت گرفته است.
پرسشنامه جو اخلاقی با 7 سوال یعنی سوالات 1تا 7، پرسشنامه توسط اسکوپکر جهت سنجش درک افراد از موارد اخلاقی در سازمان تدوین شد که درمورد میزان اخلاق رسمی مکتوب و ضوابط اخلاقی حاکم بر سازمان همچنین تبعیت از خط مشی های ویژه و اعمال سیاست های مربوط به رفتار اخلاقی، امکان شناسایی و کنترل رفتارهای غیر اخلاقی ونیز اعمال تنبیه و یا جریمه یه خاطر هدف شخصی یا سازمانی در سازمان می باشد و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت سنجیده شد که به معنی اصول حاکم بر سازمان می باشد که فرد از آن تبعیت می کند.
رضایت شغلی سوالات 8 تا27 پرسشنامه را در بر می گیرد که با20 سوال اسکوپکر اندازه گیری می شود و جهت ارزیابی رضایت افراد از شغل، ارتقاء، حقوق و دستمزد، مدیر، اعتبار وپاداش در قبال انجام درست وظایف، خط مشی، ارباب رجوع و همکاران و توجه به پیشرفت افراد مطرح شده است و حاکی از نقش مهم و معنی دار هریک از سوالات در اندازه گیری عامل اهداف پیشرفت بوده که بر اساس مقیاس پنجگانه لیکرت سنجیده شده است.
متغیر تعهد سازمانی با 9 سوال یعنی سوالات 28 تا 36، پرسشنامه در مورد میزان توانایی به پذیرش هر نوع وظیفه شغلی، مشابه بودن ارزش های فرد و سازمان واحساس رضایت و غرور از شغل، سازمان، و اهمیت سازمان می باشد که این موارد از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیده و براساس مقیاس پنجگانه لیکرت سنجیده شده است. متغیر نیت ترک خدمت با 6سوال یعنی سوالات37 تا 42 پرسشنامه در مورد میزان تمایل فرد به انتخاب شغل در سازمانی دیگر و اینکه تا چه حدی به طور دایم و یا درحال حاضر به فکر ترک خدمت بوده یا تمایل به ترک سازمان فعلی خود دارد و برنامه ریزی برای یافتن سازمان جدید طی چند ماه آینده است سوالات 37 تا 39 از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیدند(Schwepker,2001). و سوالات 40 تا 42 برگرفته از پرسشنامه کلارلی می باشد که این موارد براساس مقیاس پنجگانه لیکرت سنجیده شده است,1984) .(Colarelli
جدول 3-2) پرسشنامه متغیر های تحقیق
نام متغیر
منبع
تعداد سوال
ترتیب در پرسشنامه
جو اخلاقی
اسکوپکر
7 سوال
سوالات 1 تا7
رضایت شغلی
اسکوپکر
20 سوال
سوالات 8 تا27
تعهد سازمانی
اسکوپکر
9 سوال
سوالات 28 تا 36
نیت ترک خدمت
اسکوپکر
کلارلی
3سوال
3سوال
سوالات 37 تا 39
سوالات 40 تا 42

3 – 6 ) روايي و پايايي ابزار تحقیق
3 – 6 – 1 ) روایی
روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد (سکاران، 1391، ص 222). یعنی داده ها، آن چنان که ادعا می شود، واقعا شاهدی دال بر قضیه مورد بررسی اند(علی احمدی و نهایی، 1386، ص493). در این تحقیق از روش روایی ظاهری که یک شاخص ابتدایی و حداقل برای روایی محتوا به شمار می آید، استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. روایی محتوا نشان می دهد که ابعاد وعناصر یک مفهوم تاچه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است(سکاران، 1391، ص224و223). برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری(صوری) استفاده شده است. بنابراين از نظرات افراد خبره در اين مرحله استفاده شده است و پرسشنامه به تأييد جمعی از اساتيد و کارشناسان خبره رسيد.
3 –6 – 2 ) پایایی
پایایی به مفهوم ثبات و سازگاری تست برای اندازه گیری مقوله یا مفاهیم انتزاعی مورد سنجش است. به گونه ای که تکرار آزمون ها، توسط افراد مختلف، نتایج مشابهی حاصل شود(علی احمدی و نهایی، 1386، ص491 ) اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آنرا در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان، علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان، حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد(سکاران، 1391، ص227). بنابراین یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری و بازیافت پذیری باشد (همت پور،1392،ص60)معیارهای گوناگونی برای سنجش پایایی وجود دارد که ازجمله آن، اعتبار(پایایی) سازگاری بین اجزاء می باشد. اعتبار(پایایی) سازگاری بین اجزاء، سازگاری درونی سئوالات تست را نشان می دهد(علی احمدی و نهایی، 1386، ص493). وآزمونی است برای سازگاری پاسخ های فرد با همه عناصر ابزار اندازه گیری. تا وقتی که اجزاء آزمون یا ابزار به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند با یکدیگر همبستگی دارند. مشهورترین آزمون برای اعتبارسازگاری بین اجزاء عبارت است از ضریب آلفای کرانباخ78 برای پرسش ها یا اجزای چند مقیاسی (سکاران، 1391، ص 228). از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر است (علی احمدی و نهایی، 1386، ص493):

فرمول3-6

که در آن :
تعدادسوالات آزمون
واریانس سوال i ام
واریانس کل آزمون

در مرحله پیش آزمون جهت تعیین آلفای کرونباخ تعداد 30 پرسشنامه پخش شد که نتایج حاکی از وجود پایایی سوالات بوده است. معمولا دامنه 7/0 قابل قبول تلقی می شود (سکاران، 1391، ص 385). همچنین آزمون کلوموگروف و اسمیرنوف نشان داد که تمامی متغیرها نرمال می باشند.

جدول 3-3) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
تعداد سوالات
درصد آلفای کرونباخ
متغیر
7
764/0
جو اخلاقی
20
786/0
رضایت شغلی
9
937/0
تعهد سازمانی
6
777/0
نیت ترک خدمت

3– 7) روش تجزيه و تحليل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها، ابتدا گزینه های مربوط به سؤالات کد گذاری شده و سپس داده های حاصل، وارد رایانه گردیده و با استفاده از نرم افزار آماری 21SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
روش آماری پژوهش حاضر، توصیفی و استنباطی می باشد. به منظور توصیف داده ها، از جداول فراوانی و نمودارهای میله ای و از شاخص های مرکزی از قبیل، میانگین و شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده گردیده است. در پروژة تحقیقی که شامل چند متغیر می باشد، به غیر از شناخت میانگین و انحراف معیار در متغیر های مستقل و وابسته اغلب میل داریم بدانیم که یک متغیر با متغیر دیگر چه رابطه ای دارد. بدان معنا که دوست داریم ماهیت، جهت و معنا داری روابط متغیری را بدانیم (سکاران، 1391، ص351). لذا در ابتدا از آزمون کلوموگروف، که روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است(آذر و مومنی، 1390،ص191و327)، جهت نشان دادن نرمالیته بودن متغییر ها استفاده گردید که معلوم شد تمامی متغیرها غیر از جو اخلاقی و زیر رده های رضایت شغلی نرمال بوده اند. ما نمی دانیم کدام متغیر موجب متغیر دیگر می شود، اما می دانیم که دو متغیر با هم مرتبط هستند. بنابراین، فرضیه ای را که مبتنی بر وجود یک رابطه مثبت یا منفی معنا دار بین دو متغیر است، می توان با بررسی همبستگی بین آنها مورد آزمون قرار داد. ضریب همبستگی پیرسون که میزان شدت رابطة بین دو متغیر را نشان میدهد (r)، می تواند وقتی که مقیاس فاصله ای و نسبتی باشد، مورد استفاده قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، اعتماد بین فردی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی، تعهد سازمانی، نیت ترک خدمت، رگرسیون