پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، توزیع فراوانی، بیمارستان ها، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

گیرد. جدول همبستگی پیرسون اطلاعاتی در مورد ماهیت، قدرت و معنا داری روابط دو متغیر در میان متغیرهای پژوهش ما، فراهم می کند. همبستگی از ارزیابی تغییرات یک متغیر بر اثر تغییرات متغیر دیگر به دست می آید. (سکاران، 1391، ص351 و352). لذا در اين تحقيق از هر دو ضريب همبستگي پيرسون و اسپیرمن استفاده شد. تحلیل همبستگی، ابزاری است آماری، که به وسیلة آن می توان درجه ای را که یک متغیر به متغیری دیگر، از نظر خطی مرتبط است، اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاًَ با تحلیل رگرسیون به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود. در همبستگی دربارة دو معیار بحث می شود: 1) ضریب تعیین و 2) ضریب همبستگی.
ضریب تعیین: ضریب تعیین، معیاری برای نیکویی برازش معادله رگرسیون است. هر چقدر مقدار آن بیشتر باشد، خطاها کمتر و مدل رگرسیون قابل اعتمادتر است. ضریب تعیین مهم ترین معیاری است که با آن می توان رابطة بین دو متغیر x و yرا توضیح داد.
ضریب همبستگی: اگر از ضریب تعیین، ریشه ی دوم بگیریم به مقدار به دست آمده، ضریب همبستگی می گوییم و آن را باr نشان می دهیم که می تواند آن عدد مثبت یا منفی باشد علامت ضریب همبستگی (r)، همان علامت شیب خط رگرسیون ((bاست، یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی است. هم چنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد (0= b)، ضریب همبستگی نیز صفر می شود(0=r). ضریب همبستگی شدت رابطه و هم چنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس)را نشان می دهد.( آذر و مومنی ، 1390، ص225).
در حالی که ضریب همبستگی r شدت رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد، ولی به ما نمی گوید چه مقدار از واریانس موجود در متغیر وابسته را به هنگامی که چندین متغیر مستقل برای اثر گذاری همزمان بر آن دخالت دارند می توان تبیین کرد. این تحلیل را که در آن بیشتر از یک پیش بینی کننده، مشترکا در برابر متغیر ملاک برگشت می شود با نام تحلیل رگرسیون چند متغیری می شناسند. به طور خلاصه، تحلیل رگرسیون چند متغیری به ما کمک می کند تا درک کنیم که چه اندازه از واریانس متغیر وابسته توسط مجموعه ای از پیش بینی کننده ها قابل تبیین می باشد. اگر بخواهیم بدانیم که در میان مجموعه ای از پیش بینی کننده ها کدام یک بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس دارد و کدام یک در درجه دوم قرار دارد و همین طور تا آخر، می توانیم یک تحلیل رگرسیون چند متغیری را انجام دهیم. اگر بخواهیم از وجود رابطه معنا دار میان مجموعه ای از متغیرهای شغلی آگاه شویم، اجرای تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی می تواند مفید باشد. (سکاران، 1391، ص 357). لذا در اين تحقيق از آزمون رگرسیون استفاده شد. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیر (ها)ی معلوم تعیین کرد.

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل
داده های تحقيق

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فصل نخست پرسشنامه ها توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده سپس داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای آمار توصیفی، از نمودار هیستوگرام، و دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری، تکنیک های آزمون ضریب همبستگی، و رگرسیون ساده و چند گانه خطی، و…کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات و اظهار نظر در مورد رد یا قبول هرکدام از فرضیه ها، خاتمه یافته می شود. کلیه این تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزار spss21 گردیده است.
بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-1)توصیف محل کار و تعداد نمونه پرستاران
جدول شماره 4-1 ) توزیع فراوانی محل کار پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
نام بیمارستان
تعداد
درصد
بیمارستان الزهرا (ع)
22
9/7
بیمارستان 17 شهریور
29
4/10
بیمارستان رازی
60
4/21
بیمارستان شفا
27
6/9
بیمارستان سوانح وسوختگی ولایت
27
6/9
بیمارستان امیرالمومنین (ع)
17
1/6
بیمارستان دکتر حشمت
40
3/14
بیمارستان پورسینا
58
7/20
جمع
280
100

نمودار شماره 4-1) توزیع فراوانی محل کار پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت

با توجه به جدول و نمودار بالا(4-1) مشاهده می شود که بیشترین تعداد نمونه پرستاران در بیمارستان رازی (4/21% ) و کمترین تعداد در بیمارستان امیرالمومنین (1/6%) مشغول به کار هستند.

4-2-2)توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول شماره 4-2 ) توزیع فراوانی سنی پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
رده سنی ( سال )
تعداد
درصد
30-20 سال
90
1/32
40-31 سال
127
4/45
50-41 سال
53
9/18
بیشتر از 50 سال
10
6/3
جمع
280
100

نمودار شماره4-2 ) توزیع فراوانی سنی پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت

با توجه به جدول و نمودار بالا(4-2) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه در سنین 40-31 سال قرار داشتند ( 4/45٪ ) در حالی که پرستاران با سنین بیشتر از 50 سال تنها 6/3٪ از پرستاران مورد مطالعه را تشکیل می دادند.
4-2-3)توصیف جنسيت پاسخ دهندگان
جدول شماره 4-3 ) توزیع فراوانی جنسیت پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
جنسیت
تعداد
درصد
مرد
11
9/3
زن
269
1/96
جمع
280
100

نمودار شماره 4-3 ) توزیع فراوانی جنسیت پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت

با توجه به جدول و نمودار بالا(4-3) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه را زنان تشکیل می دادند ( 1/96٪ ) در حالی که پرستاران مرد تنها 9/3٪ از پرستاران مورد مطالعه را تشکیل می دادند.
4-2-4)توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول شماره 4-4) توزیع فراوانی میزان تحصیلات پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
میزان تحصیلات
تعداد
درصد
فوق دیپلم
7
5/2
لیسانس
258
1/92
فوق لیسانس و بالاتر
15
4/5
جمع
280
100

نمودار شماره 4-4)توزیع فراوانی میزان تحصیلات پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت

با توجه به جدول و نمودار بالا (4-4) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه دارای تحصیلات در حد لیسانس بودند ( 1/92٪ ) در حالی که پرستاران با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر تنها 4/5٪ و پرستاران با تحصیلات فوق دیپلم تنها 5/2٪ از پرستاران مورد مطالعه را تشکیل می دادند.

4-2-5)توصیف وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول شماره 4-5) توزیع فراوانی سابقه کار پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
سابقه کار ( سال )
تعداد
درصد
تا 5 سال
76
1/27
10-6
91
5/32
16-11
56
20
22-17
28
10
بیشتر از 23 سال
29
4/10
جمع
280
100

نمودار شماره 4-5) توزیع فراوانی سابقه کار پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت

با توجه به جدول و نمودار بالا (4-5) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه دارای سابقه کار 10-6 سال بودند ( 5/32٪ ( و در رده بعدی پرستاران با سابقه کمتر از 5 سال قرار داشتند ( 1/27٪ ( و سوابق کاری 16-11 سال ( 20٪ ( و سابقه کار بیشتر از 23 سال ( 4/10٪ ( و سرآخر سوابق کاری 22-17 سال با 10٪ از پرستاران مورد مطالعه در رده های بعدی قرار داشتند.

4-2-6) توصیف وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان

جدول شماره 4-6) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
وضعیت استخدام
تعداد
درصد
رسمی
119
5/42
پیمانی
58
7/20
قراردادی
44
7/15
طرحی
59
1/21
جمع
280
100

نمودار شماره 4-6) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت

با توجه به جدول و نمودار بالا(4-6)) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه دارای وضعیت استخدام رسمی بودند ( 5/42٪ ( و در رده بعدی پرستاران طرحی با ( 1/27٪ ( و سپس پرستاران پیمانی ( 7/20٪ ( و سپس پرستاران قراردادی ( 7/15٪ ( در رده های بعدی قرار داشتند.

4-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق در جامعه مورد مطالعه
جدول شماره 4-7 ) بررسی برخی از شاخص های آماری نمره حیطه های مختلف پرسشنامه مورد نظر پر شده توسط پرستاران مورد مطالعه

نمره جو اخلاقی
نمره رضایت شغلی
نمره میانگین تعهد سازمانی
نمره نیت ترک خدمت
جامعه آماری
پاسخ داده ها
280
280
280
280

پاسخ نداده ها
0
0
0
0
میانگین
3.2750
3.0077
3.0298
2.8429
انحراف معیار
.80110
.55660
.81728
1.14078
واریانس
.642
.310
.668
1.301
کمترین
1.00
1.45
1.00
1.00
بیشترین
5.00
4.80
5.00
5.00

برای رسیدن به فرضیه های تحقیق ابتدا توزیع نرمالیته متغیر ها مورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که نمره جو اخلاقی دارای توزیع نرمال نمی باشد ( 002/0P= ) و تمامی زیر رده های نمرات حیطه رضایت شغلی نیز درای توزیع نرمال نمی باشند ( همگی 05/0 P ) اما داده های مربوط به نمره کلی حیطه رضایت شغلی و حیطه تعهد سازمانی و همچنین نیت ترک خدمت دارای توزیع نرمال می باشد ( 06/0P= و 154/0P= و 07/0P= ).
جهت توصیف متغیر های اصلی تحقیق بر اساس ابزارهای مورد مطالعه برای هر یک از پرسش ها 5 گزینه با مقیاس لیکرت( از “بسیار کم” تا “بسیار زیاد”) نمره 1 تا 5 داده شده است. سپس میانگین و انحراف معیار رتبه ای آنها محاسبه گردید. جدول 1 تا3 ضمائم، خلاصه اطلاعات نظرات پرستاران را در ارتباط با متغیرهای تحقیق نشان می دهد.
4-3-1)توصیف ادراک پرستاران از جو اخلاقی
ضمیمه1 توزیع فراوانی نظرات پرستاران بیمارستان های رشت، استان گیلان در ارتباط با آیتم های ابزار جو اخلاقی را نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(25/4) اختصاص دارد به سوال 3 مبنی بر اینکه اکثریت نمونه های مورد پژوهش اعتقاد داشتند که سازمانشان در خصوص رفتار اخلاقی از خط مشی های ویژه ای تبعیت می کند و کمترین میانگین رتبه ای (2/3) اختصاص دارد به سوال 7 که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه به اگر کارمندی در سازمان، بخاطر هدف سازمانی، مرتکب رفتار غیر اخلاقی شود، مشمول تنبیه یا جریمه قرار می گیرد.

نمودار شماره 4-7) توزیع فراوانی نمره جو اخلاقی پرستاران مورد مطالعه در بیمارستان های رشت
4-3-2)توصیف رضایت شغلی پرستاران
ضمیمه2 توزیع فراوانی نظرات پرستاران بیمارستان های رشت استان گیلان در ارتباط با آیتم های ابزار رضایت شغلی را نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(86/3) اختصاص دارد به سوال 10مبنی بر اینکه اکثریت نمونه های مورد پژوهش اعتقاد داشتند که نسبت به ارزش کاری که انجام می دهید کاملا واقف هستند و کمترین میانگین رتبه ای (1/2) اختصاص دارد به سوال 15 که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه حقوق در اینجا پایین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، اعتماد بین فردی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries پایان نامه رایگان درباره جو اخلاقی، تعهد سازمانی، نیت ترک خدمت، رگرسیون