پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، بیمارستان ها، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

و نمودار (4-2) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه در سنین
40-31 سال قرار داشتند ( 4/45٪ ) در حالی که پرستاران با سنین بیشتر از 50 سال تنها 6/3٪ از پرستاران مورد مطالعه را تشکیل می دادند.
به دلیل اینکه سن شروع به کار اغلب پرستاران با سن پائین بود، بعد از 30 سال خدمت، اغلب زیر سن 60 سال بازنشسته شده اند، ویا بازنشسته پیش از موعد شامل حال آنها گردید( با 20 سال خدمت بازنشسته شدند)، درصد سن 50 سال به بالا پرستاران کمتر بود. و از آن جائی که در سال های اخیر به دلیل رشد جمعیت وافزایش تعداد بیماران و بیمارستان ها مجوز استخدامی در کل کشور برای استخدام پرستاران صادر گردید، به همین جهت تعداد درصد پرستاران در سنین 31-40 سال بیشتر می باشد.
5 -2-3)توصیف جنسيت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار (4-3) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه را زنان تشکیل می دادند ( 1/96٪ ) در حالی که پرستاران مرد تنها 9/3٪ از پرستاران مورد مطالعه را تشکیل می دادند.
در کشور ما اکثرا جنس زن برای شغل پرستاری تمایل نشان می دهند، و به آن علاقه دارند و از آن جائی که شغل پرستاری نیاز به صبر، عاطفه، و محبت مادرانه و… دارد، که از خصوصیات اکثر زنان است، پرسنل پرستار بیمارستان ها را اغلب زنان تشکیل می دهند.
5-2-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار (4-4) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه دارای تحصیلات در حد لیسانس بودند ( 1/92٪ ) در حالی که پرستاران با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر تنها 4/5٪ و پرستاران با تحصیلات فوق دیپلم تنها 5/2٪ از پرستاران مورد مطالعه را تشکیل می دادند.
در سال های گذشته سطح سواد پایین بود و نیروی پرستار با مدرک فوق دیپلم به استخدام در می آمد. با پیشرفت علم و دانش، سطح سواد و مدرک تحصیلی پرستاران به حداقل لیسانس ارتقا یافت، به همین دلیل درصد دارا بودن فوق دیپلم کاهش و لیسانس افزایش یافت. و از آنجائی که حرفه پرستاری ازجمله مشاغل سخت محسوب می شود و اغلب پرستاران متاهل بوده و مسئولیت خانه و بچه و همسرداری رانیز به عهده دارند، و با توجه به شیفت کاری زیاد ( صبح، عصر، شب، لاند و..) ، امکان ادامه تحصیل را برای پرستاران دشوار نموده است به همین جهت فقط 5 درصد از پرستاران دارای مدارج فوق لیسانس و بالاتر می باشند.
5-2-5)توصیف وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار (4-5) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه دارای سابقه کار 10- 6 سال بودند (5/32٪) و در رده بعدی پرستاران با سابقه کمتر از 5 سال قرار داشتند (1/27٪) و سوابق کاری 16-11 سال (20٪) و سابقه کار بیشتر از 23 سال (4/10٪) و درآخر سوابق کاری 22-17 سال با 10٪ از پرستاران مورد مطالعه در رده های بعدی قرار داشتند.
با توجه به افزایش جمعیت و افزایش تعداد بیماران، بر تعداد پرستاران هم افزوده شده است و نیز با توجه به استخدام پی در پی در چند سال اخیر، بیشترین درصد پرستاران، با سابقه کار 10- 6 سال و کمترین درصد، به دلیل بازنشسته شدن پرستاران با سابقه، 22-17 سال می باشد.
5-2-6) توصیف وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار (4-6) مشاهده می شود که بیشترین درصد پرستاران مورد مطالعه دارای وضعیت استخدام رسمی بودند (5/42٪) و در رده بعدی پرستاران طرحی با (1/27٪ ) و سپس پرستاران پیمانی (7/20٪) و پرستاران قراردادی ( 7/15٪ ) در رده های بعدی قرار داشتند.
اغلب پرستاران از ابتدا به صورت رسمی استخدام شده و بعد از 30 سال خدمت، بازنشسته می شوند. به همین دلیل تعداد پرستاران رسمی بیشترین رقم را نشان می دهد در طی چند سال اخیر بندرت پرستاران به صورت قراردادی جذب شدند، که کمترین رقم را به خود اختصاص دادند.
5-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق
همانطور که در مدل تحقیق آورده شده در این قسمت به توصیف متغیرهای جو اخلاقی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی و سپس به نیت ترک خدمت پرستاران می پردازیم.
5-3-1)توصیف ادراک پرستاران از جو اخلاقی
پرسشنامه متغیر جو اخلاقی دارای هفت سؤال بوده است که با توجه به نتایج حاصل از آن، مشاهده می شود که میانگین به دست آمده(27/3) است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که نمره متغیر جو اخلاقی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان بیشتر از حد متوسط(میانگین با نمره 3) می باشد. به این معنی که پاسخ دهندگان به وجود جو اخلاقی در بیمارستان معتقدند.
با توجه به ضمیمه1 توزیع فراوانی، نظرات پرستاران بیمارستان های شهر رشت، در ارتباط با آیتم های ابزار جو اخلاقی را، نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(25/4) اختصاص دارد به سوال 3 پرسشنامه مبنی بر اینکه، اکثریت نمونه های مورد پژوهش اعتقاد داشتند که “سازمان شان در خصوص رفتار اخلاقی از خط مشی های ویژه ای تبعیت می کند”.که نشان می دهد در دانشگاه علوم پزشکی و هم چنین زیر مجموعه های آن نیز، از جمله: بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، و… قوانین و خط مشی های ویژه و مدون در قالب منشور اخلاقی وجود دارد.
و کمترین میانگین رتبه ای (2/3) اختصاص دارد به سوال 7 پرسشنامه که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه: “اگر کارمندی در سازمان، بخاطر هدف سازمانی، مرتکب رفتار غیر اخلاقی شود، مشمول تنبیه یا جریمه قرار می گیرد”؛ به جهت این که امکان دارد بیمارستانی به خاطر اهداف خود، که مداوا و درنهایت رضایت بیمار از بیمارستان است، گاها خطای پزشک، یا پرستار را نادیده بگیرد.
5-3-2)توصیف رضایت شغلی پرستاران
پرسشنامه متغیر رضایت شغلی دارای بیست سؤال بوده است که با توجه به نتایج حاصل از آن مشاهده می شود که میانگین به دست آمده (00/3) است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که نمره متغیر رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان درحد متوسط(میانگین با نمره 3) می باشد. به این معنی که پاسخ دهندگان به وجود رضایت شغلی در بیمارستان معتقدند.
با توجه به ضمیمه2 توزیع فراوانی، نظرات پرستاران بیمارستان های شهر رشت، در ارتباط با آیتم های ابزار رضایت شغلی را نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(86/3) اختصاص دارد به سوال 10 پرسشنامه مبنی بر اینکه اکثریت نمونه های مورد پژوهش اعتقاد داشتند که: “نسبت به ارزش کاری که انجام می دهند کاملا واقف هستند”؛ به دلیل اینکه کار پرستاری حساس،بوده و با جان انسان ها سر و کار دارد و از آن جایی که پرستاران بحد کافی در دانشگاه و بعد از آن، یعنی زمان طرح، آموزش های لازم بالینی را می بینند خود را موظف می دانند دقت لازم را داشته باشند، بدین جهت نسبت به ارزش کاری که انجام می دهند کاملا واقفند. و کمترین میانگین رتبه ای (1/2) اختصاص دارد به سوال 15 پرسشنامه که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه: “حقوق در آنجا پایین تر از سایر سازمان هاست”؛ به جهت اینکه حقوق پرستاران نیز مشمول قانون نظام هماهنگ می باشد، بالطبع پایه حقوق آنها در همه بیمارستان های دولتی ( البته با در نظر گرفتن سابقه کار ، رتبه، طبقه شغلی و…) یکسان است، ولی در بیمارستان های خصوصی در ازای کار و شیفت کاری بیشتر نسبت به بیمارستان های دولت، حقوق کمتری دریافت می کنند.
5-3-3)توصیف تعهد سازمانی پرستاران
پرسشنامه متغیر تعهد سازمانی دارای نه سؤال بوده است که با توجه به نتایج حاصل از آن مشاهده می شود که میانگین به دست آمده (02/3) است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که نمره متغیر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان بیشتر از حد متوسط(میانگین با نمره 3) می باشد. به این معنی که پاسخ دهندگان به وجود تعهد سازمانی در بیمارستان معتقدند.
با توجه به ضمیمه3 توزیع فراوانی، نظرات پرستاران بیمارستان های شهر رشت، در ارتباط با آیتم های ابزار تعهد سازمانی را نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(37/3) اختصاص دارد به سوال 28 پرسشنامه مبنی بر اینکه اکثریت نمونه های مورد پژوهش تمایل داشتند که: “تلاش فراتر از سطح مورد انتظار انجام دهند تا کمک کنند سازمانشان موفق شود”. و این ناشی از وجدان کاری است، ما باید با استفاده از مکانیسم هایی، نیازهایی را در افراد به وجود بیاوریم و تشدید کنیم تا آنها بدون نیاز به کنترل فیزیکی و خارجی انگیخته شده و کارشان را خوب و درست انجام دهندو از هیچ کوششی دریغ نورزند(نادری قمی،1375).
و نیز از آن جایی که یک پرستار با جان و حتی روان بیمار سر و کار دارد ویک لحظه غفلت او ممکن است فاجعه ای جبران ناپذیر به بار آورد، و نیز به دلیل ارتقا خدمات دهی، و همچنین بخاطر اعتقاد به دعای بیماران، درحق خود وخانواده اش بیشترین تلاش خود را ارائه می دهد تا به این وسیله به سازمان خود در جهت رسیدن به هدف کمک نماید.
کمترین میانگین رتبه ای (72/2) اختصاص دارد به سوال 19 پرسشنامه که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه: “همواره به دوستانشان بگویند که سازمانشان بهترین سازمان برای کار کردن است”.
یک پرستار ضمن اینکه تمام تلاش خود را در جهت اعتلای هدف غایی بیمارستان خود بکار می گیرد ولی به دلیل سختی کار( شیفت در گردش، شب کاری، کار درایام تعطیلات رسمی و خاص و …) که اثر زیادی در برنامه زندگی او دارد و گاه موجب متلاشی شدن زندگی او می گردد، همین امر موجب گشته است تا به این سوال کمترین پاسخ را بدهند و سازمان خود را بهترین جا برای کار کردن محسوب ننماید.
5-3-4)توصیف نیت ترک خدمت پرستاران
پرسشنامه متغیر نیت ترک خدمت دارای شش سؤال بوده است که با توجه به نتایج حاصل از آن مشاهده می شود که میانگین به دست آمده(84/2) است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که نمره متغیر نیت ترک خدمت پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان کمتر از حد متوسط(میانگین با نمره 3) می باشد. به این معنی که پاسخ دهندگان نیت ترک خدمت کمی دارند.
با توجه به ضمیمه4 توزیع فراوانی، نظرات پرستاران بیمارستان های شهر رشت، در ارتباط با آیتم های ابزار نیت ترک خدمت را نشان می دهد. به طوری که بالاترین میانگین رتبه ای(93/2) اختصاص دارد به سوال 37 پرسشنامه مبنی بر اینکه اکثریت نمونه های مورد پژوهش اعتقاد داشتند که: “در حال حاضر به فکر یک شغل در سازمان دیگر هستند. پرستاران مورد مطالعه، به دلیل سختی و حساسیت کار، که ممکن است بین کار و خانه او تعارضاتی هم پیش آید به فکر شغل دیگر در سازمان دیگر می افتند، به این سبب بیشترین پاسخ را به این سوال داده اند، زیرا مانند هر انسان دیگری نیاز به ، امنیت و آرامش شغلی دارند.
کمترین میانگین رتبه ای (74/2) اختصاص دارد به سوال 41 پرسشنامه که اکثریت نمونه ها اعتقاد کمی داشتند به اینکه: “در حال برنامه ریزی برای یافتن سازمان جدید طی 12 ماه آینده هستند”. پرستاران با وجود همه سختی هایی که برای رسیدن به این شغل و دریافت مدرک تحصیلی و جذب در بیمارستان طی نموده اند، و با توجه به اینکه که به دلیل شرایط استخدامی نمی توانند طی 12 ماه آینده شغل بهتری پیدا کنند، برای یافتن شغل جدید، برنامه ریزی نداشتند.
5-4) نتایج آمار استنباطی
5-4-1) نتیجه آزمون فرضیه اول
در جهت رسیدن به فرضیه اول تحقیق: “درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی آنها تاثیر دارد. “، نتایج رگرسیون ساده خطی در مدل غیر همسان شده بیانگر این بود که، جو اخلاقی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی تلقی گردیده است و از لحاظ آماری معنی دار بوده است(0001 /0p) به طوری که با افزایش یک نمره در جو اخلاقی، نمره رضایت شغلی آنها به طور متوسط به میزان(03/0 ±413/0) افزایش پیدا می کند.
در مدل همسان شده با تعدیل اثرات متغیر های فردی- اجتماعی( دموگرافیک)مانند سن، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و… در مدل نهایی رگرسیون خطی ساده از میان متغیرهای مورد بررسی و متغیر مستقل اصلی تحقیق(ج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، رگرسیون، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، بیمارستان ها، جو اخلاقی، دانشگاه علوم پزشکی