پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری

دانلود پایان نامه ارشد

ناهمسانی

آزمون هم خطی

آزمون دوربین واتسون

منابع و مآخذ
آذر، عادل، مومني، منصور، (1377)، آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد 2، تهران، انتشارات سمت.
احمدپور، احمد و رسائيان، امير.( 1385 ). “رابطه بين معيارهاي ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و روش سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله بررسي حسابداري و حسابرسي تهران، : شماره 46، 37-60
احمد پور، احمد و احمد احمدي. ( 1387) استفاده از ويژگي هاي كيفي اطلاعات در ارزيابي كيفيت سود شركتها، بررسي هاي حسابداري حسابرسي، ش 5، 3
احمدپورکاسگری، احمد. عجم، مریم. (1389). بررسي رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی, 107-124.
علی احمدي، علی رضا،(1377) مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهاي تولیدي کشور، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
اسكندري سبزي، سيما.(1386)، «بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر محيط زيست ايران و كشورهاي منتخب اوپک». پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
اشرف زاده، سيد حميدرضا مهرگان نادر (1387)، «اقتصاد سنجي پانل ديتا» . انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
امینی،زهره(1389)، اثربه کارگیری استاندارهای حسابداری برکیفیت حسابداری، شهناز مشایخ ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، گروه حسابداری.
بولو، قاسم (1386)، ویژگی های سود و هزینه حقوق صاحبان سهام،علی ثقفی، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه حسابداری
تهراني،رضا؛ عسكر، نوربخش. ( 1385 )، “مديريت سرمايه گذاري”.تهران: انتشارات نشر نگاه دانش.
ثقفی و عرب مازار یزدی(1389)، کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي،1-20
جباری، امیر، واعظ، محمد و نصرالهی، خدیجه(1386)، تعيين سطح بهينه ذخاير بين المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی سال های 1340-1383،علمي پژوهشي، پژوهشهاي اقتصادي ايران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی
حيدري كردزنگنه، غلامرضا؛ زهره، عالي پور. ( 1386 )، “مهندسي فرهنگ خصوصي سازي”. تهران: پندارفارس.
حافظ نيا، محمد رضا، (1385)، «مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني»، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
حیدرپور , فرزانه و کاظم پور, عوض(1391)” رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی “، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
خاکی، غلامرضا،( 1388)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب
خدائی وله زاقرد و یحیایی( 1389)، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت،1-15
رهنماي رودپشتی، فریدون. یعقوب نژاد، احمد. گودرزي، احمد، نور يفرد، یداله (1391)ارزیابی تأثیر افشاي رویه هاي حسابداري انتقادي بر معیارهاي ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگري مالی، مجله پژوهشهاي حسابداري مالی،73-92
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازي، الهه. (1391)،«روش هاي تحقيق در علوم رفتاري». انتشارات آگاه. تهران.
سكاران، اوما. ( 2004)، «روش هاي تحقيق در مديريت». محمد صائبي و محمود شيرازی. تهران. موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
سجادي، سيدحسين. حاجي زاده، سعيد وجواد نيك كار(1391) تأثير هزينه هاي نمايندگي و كيفيت گزارشگري مالي بر ريسك سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي دانشكده مديريت دانشگاه تهران،بررسی حسابداری وحسابرسی3، 21-42
سلیمانی امیری، غلامرضا. فرشی، زهره. (1391)بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 57-83
سلیمانی امیری، غلامرضا. فرشی، زهره. (1392)، بررسی اهداف مالیاتی شرکت ها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، 139-160.
گجراتي، دامور (1386)، «مباني اقتصاد سنجي». ترجمه حميد ابريشمي. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم.
کریمی احمدآبادی، ملیحه (1387). اثر انتخاب روشهای حسابداری بر کیفیت سود. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه حسابداری.
عرب مازار يزدي، محمد.( 1374)، محتواي افزاينده اطلاعاتي جريان هاي نقدي و تعهدي ، پايان نامه دكتري، به راهنمايي دكتر علي ثقفي، دانشگاه تهران.
عرب مازار یزدی (1387)، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه عرب مازار یزدی، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه، فصلنامه مطالعات حسابداری،1-30
عزیزی، شهریار، درویشی، زهره . (1390)، بررسي عوامل تعيين کننده ارزش برند با رويکرد مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت بازرگانی 39، 9-32.
علی احمدی،علیرضا (1377)، مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهاي تولیدي کشور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
قائمي، محمد حسين، وطن پرست، محمدرضا.( 1384). “بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران “، بررسي هاي . حسابداري و حسابرسي، ش 41
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا . ( 1387)، کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري . فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، ش 2، 85-116
مقدم، عبدالکریم، احمدی نژاد، مصطفی،جوانمردی، سلطان(1390) رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیر عادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشهای تجربی حسابداری،19-34
نیکومرام، هاشم، بادآورنهند،یونس. (1388)، تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران. فراسوی مدیریت، 141-187.
هاشمي، سيد عباس و رسائيان ، امير ( 1388 ). بررسي عوامل موثر بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله دانشكده علوم اداري و . اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي 51 ، 187-213
Acker, D., Stalker, M., Tonks, I. (2002). ” Daily closing inside spread and trading volumes around earmings announcemements”. Journal of Business Finance and Accounting, No, 29 (10),1149-1179.
Ajinya, B., Bhojraj, S., Sengupta, p. (2005). “The governance role of institutional investors and outside directors on the properties of management earning forecasts”. Journal of Accounting research,43(3). 343-376
Akerlof,G., Michael Spence and Joseph Stiglitz (1970). “Markets with Asymmetric information. At URL:http://www. Nobelprize. org Economist.
Baker, M.; Wurgler, J.; 2004; “A catering theory of dividends”; Journal of Finance, 59:1125-1165.
Beatty, Anne, Joseph Weber and J. Scott,(2007), “The Role of Accounting Quality in Reducing Investment Inefficiency in the Presence of Private Information and Direct Monitoring”, Working paper, The Ohio State University.
Baltagi, B. H & D. Levin. (1992). Cigarette Taxation: Raising Revenues and Reducing Consumption. Structural Change and Economic Dynamics, 3: 321-335.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Inc, 3rd Edition, New York, USA.
Bhattacharyya, N. (2007). Dividend Policy: A Review, Managerial Finance, Vol.33 No.1 pp.4-13.
Biddle, G., and G. Hilary (2006). Accounting quality and firm level capital investment. The Accounting Review 81, 963–982.
Biddle, Gary and Gilles Hilary,(2007)” How Does Financial Accounting Quality Improve Investment Efficiency?”, The Accounting Review
Biddle, G., G. Hilary, and R. Verdi. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics 48, 112-131.
Miller, M. H., and F. Modigliani. 1961. Dividend policy, growth, and the valuation of shares.
Journal of Business 34 (4):411-433
Bollen, N., Smith and Whaley. (2004). “Modeling the Bid-Ask Spread: Measuring the Inventory-Holding Premium”. Journal of Financial Economics.Vol, 32. 159-163.
Brant, M., Brav, A., Gharham, J., & Kumar, A. (2010). diosynratic volatility puzzle:time ttend or speculative episodes? Review of Financial Studies, 863-899.
Brav, A., J. R. Graham, C. R. Harvey, and R. Michaely. (2005). Payout policy in the 21st century.
Journal of Financial Economics 77 (3):483-527.
Brockman, P., and E. Unlu (2009). Dividend Policy, Creditor Rights, and The Agency Costs of Debt”, Journal of Financial Economics, Vol.92 pp.276–299.
Bushman, R., and A. Smith. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics 31, 237–333.
Chay, J. B.; Suh, J.; 2009; “Payout policy and cash-flow uncertainty”; Journal of Financial Economics, 93:88–107.
Chen, Zhihong,(2005), ” Earnings Quality and the Sensitivity of Capital Investment to Accounting Information”, Working paper, Hong Kong University of Science and Technology.
Copeland, T., Galai, D. (1983). “Information effects on the spread”. The Journal of Finance. No. 38(5). 1457–1469.
Daniel, N. D., D. J. Denis, and L. Naveen. (2010). Sources of financial flexibility: Evidence from
cash flow shortfalls. Working paper. Purdue University.
DeAngelo, H., and L. DeAngelo (2006). The Irrelevance of The MM Dividend Irrelevance Theorem, Journal of Financial Economics, Vol.79 pp.293–315.
DeAngelo, H., DeAngelo, L., and R.M. Stulz (2006). Dividend Policy and the Earned / Contributed Capital Mix: A Test of The Life-Cycle Theory, Journal of Financial Economics, Vol.81 pp.227–254.
Dechow, P., and I. Dichev ( 2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual
estimation errors. The Accounting Review 77, 35-59.
Demski, J., Feltman, G,A. (1994). “Market response to financial Reports”, Journal of Accounting and Economics, No, 17(2), 3–40.
Denis, D.J. & Osobov, I. (2008). Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on the Determinants of Dividend Policy. Journal of Financial Economics 89, 62-82,
Grullon, G., Michaely, R., & Swaminathan, B. (2002). Are Dividend Changes A Sign of Firm Maturity? Journal of Business 75, 387-424, doi:10.1086/339889
Diamond, M. (1985). ” Optimal releases information by firms”, Journal of Finance,40, 1097-1071.
Easley, D., O’Hara, M. (1992). “Time and the process of security price adjustment”, The journal of Accounting reaserch, 47(2), 577-605.
Easterbrook, F., (1984). Two Agency Cost Explanations of Dividends, American Economic Review, Vol.74 pp.650–659.
Fama, E., and J. MacBeth. (1973). Risk, return, and equilibrium: empirical tests, Journal of Political Economy 81, 607-636.
Fama, F.E. & French, K.R. (2001). Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? Journal of Financial Economics 60, 3-43
Francis, j. lofond and et al. ,(2005)” the market pricing of accruals quality”, Journal of ccounting and Economics, vol 39,
Glosten, L., Milgrom, P. (1985). “Bid-ask spread

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، اهرم مالی، تحقیق و توسعه، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم اطمینان، تقسیم سود، تامین مالی، سود تقسیمی