پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، روش پژوهش، انحراف معیار، پژوهش علمی

دانلود پایان نامه ارشد

معناداري وجود دارد و بین کیفیت گزارشگري مالی و سرمایهگذاري بیشتر از حد، رابطه منفی است اما معنادار نمی باشد.
8
سجادی و همکاران
1388
ويژگي هاي غير مالي موثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ويژگي هاي غير مالي موثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتايج نشان مي دهد كه اندازه شركت (تعداد سهام) رابطه مثبت معناداري در سطح اطمينان 99 درصد با كيفيت گزارشگري مالي دارد
9
مدرس و حصارزاده
1387
رابطه كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمایهگذاري
نشان داد كه نه تنها آن دسته از شركتهايي كه داراي سطح بالاتري از كيفيت گزارشگري مالي مي باشند، از سرمايهگذاري هاي كاراتري بهره میجويند بلكه كيفيت گزارشگري بالاتر، خود موجب كاراتر شدن سرمايهگذاري میگردد.
10
عرب مازار یزدی
1387
کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه
چنین استنباط میشود که سرمایهگذاران در ارتباط با سنجش میزان اقلام تعهدی اختیاری، محافظهکارانهتر عمل میکنند. با توجه به این که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند.

2-6 خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان چارچوب و مبانی نظری در سه گفتار گزارشگری مالی ، سیاست تقسیم سود و سرمایهگذاری پرداختیم . سپس پیشینه پژوهش را در خارج از کشور و داخل کشور مورد بررسی قرار دادیم و برای اینکه بتوانیم تصویر واضحتری از از پیشیه پژوهش نشان دهیم آن را در جدول گنجانیدیم.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1دیباچه
پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تجربه‌ای جامع با هدف‌ کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌ها، تجدید نظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید است. به عبارت دیگر ساماندهی شناخت به نحوی که بیشترین انطباق بین آگاهیها و واقعیت ها صورت گیرد. حقیقت در علم نسبی است، یعنی هیچوقت شناخت انسان با واقعیت به طور صد درصد منطبق نیست.
پژوهش بر اساس مولفههايي خاص مانند پژوهشگر (انفرادی و گروهی)، هدف (بنیادین، کاربردی و توسعهاي)، روش (تاریخی، توصیفی، تحلیلی، تجربی، آزمایشگاهی، همبستگی، کمی و کیفی)، محل (کتابخانهای و میدانی) تقسيم بندي مي شود.روش پژوهش منطق پژوهش دانسته شده است؛ یعنى هم چنان که منطق قوانینى را براى درست فکر کردن مىدهد، روش پژوهش نیز قواعدى را براى درست پژوهش کردن عرضه مى کند.
شرط اساسی شکل گیری و آغاز یک پژوهش، مطرح شدن مسأله است. هرگز با داشتن سؤال، نمیتوان پژوهشی را آغاز کرد. چرا که فرآیند پاسخ گویی به سؤالها، نوعی آموزش است؛ در حالی که پژوهش، فرآیند پاسخ گویی به مسأله هاست .پژوهش با نوآوری همراه است. چرا که مساله وقتی مطرح میشود که با موضوع کاملاً جدیدی مواجه باشیم. شرط شکل گیری پژوهش، مسأله است و شرط مسأله نیز، نو بودن موضوع آن است، پس طبیعتاً، همیشه پژوهش با نوآوری و پاسخ به پرسشهایی جدید همراه است.

پژوهش علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشته باشد.برای اینکه نتیجه کار حاصل از یک پژوهش، یک نتیجه کاملا علمی باشد، پژوهش گر در طول انجام پژوهش باید دو اصل مهم واقعیت نگری و پرهیز ازپیشداوری را رعایت کند (جهانشاد و احمدوند،1391).
پژوهش علمی واجد دو شرط اعتبار درونی (کنترل دقیق ، شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود) و اعتبار بیرونی (نمونه گیری صحیح ، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد) است. علی رغم آنکه همه شاخههاي علوم متفاوت از یکدیگرند و فنون پژوهش علمی نیز ممکن است از یک علم به علم دیگر متفاوت باشد، اما در همۀ آن ها یک فلسفه مشترك به نام روش علمی وجود دارد ( همان منبع).
حضور فعال و پایدار سرمایهگذاران به استفاده از سیستمهاي اطلاعاتی و ابزارهاي اقتصادي وابسته است. از این رو میزان شفاف بودن خروجی سیستمهاي اطلاعاتی میتواند براي سرمایه گذاران در تصمیم گیريهاي اقتصادي مفید و سودمند باشد.در این راستا انجام پژوهش های مختلف در این زمینه باعث افزایش کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سرمایهگذاري میگردد(همان منبع).
نتایج پژوهش تا حد زیادي بستگی به نوع کاوش پژوهشگر براي دست یافتن به آن دارد. هنگامی میتوان در مورد روش انجام پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنۀ آن مشخص باشد. هدف انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیقتر و سریعتر در دستیابی به پاسخهایی براي پرسش هاي پژوهش مورد نظر کمک نماید. بنابراین در این فصل به معرفی مراحل اختصاصی پژوهش ازجمله، فرضیههاي پژوهش، متغیرهاي مورد مطالعه، جامعه آماري و نمونه گیري، روش گردآوري اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته میشود(همان منبع)
3-2 روش پژوهش
این پژوهش ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از دادهها ثانویه مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی- استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف رابطه بین متغیرهاست. پژوهش همبستگی یکی از انواع پژوهشهای توصیفی است. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و درصورت همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگرسیونی خواهیم نمود.
ازنظر هدف این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. پژوهشهای کاربردی ، پژوهشهایی هستند که با استفاده از نتایج بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها،وسایل تولیدات، ساختار والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. همچنین پژوهشهایی هستند که نظریهها، قانون مندیها ،اصول وفنونی که در پژوهشهای پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرائی به کار میگیرد.
3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و دیگران،1391). نمونه مجموعه كوچكي از جامعه آماري و مشتمل بر برخي اعضاي جامعه مي باشد. به عبارت ديگر تعدادي از اعضاي جامعه آماري و نه همه آنها نمونه پژوهش را تشكيل مي دهند. براي نمونه گيري روش هاي گوناگوني وجود دارد. نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه گيري منظم (سيستماتيك)، نمونه گيري تصادفي طبقه اي، نمونه گيري خوشه اي، نمونه گيري ناحيه اي، نمونه گيري مضاعف، نمونه گيري در دسترس، نمونه گيري هدفدار قضاوتي و نمونه گيري هدفدار سهميه اي برخي از رويكردهاي مورد استفاده براي انتخاب نمونه هستند. اما ما برای انتخاب نمونهی مورد استفاده در پژوهش خود از روش نمونهگیری حذفی استفاده میکنیم که در ادامه شرح داده می شود.
جامعه آماري اين پژوهش با توجه به ضرورت دستيابي به صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري واحد (ايران) مشتمل بر كليه شركتهايي كه از ويژگيهاي زير هم زمان برخوردار بوده باشند:
۱- پايان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به 29 اسفندماه هر سال باشد؛
۲-شرکت های هلدينگ، بانکها، بيمه، سرمايه گذاری و واسطه گری مالی، عضو نمونه نباشند؛
۳- شرکت ها قبل از سال 1387 در بورس پذيرفته شده وطی سالهای 1387 تا 1391 در بورس حضور فعال داشته باشند؛
4- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد و
5- اطلاعات مورد نياز، طی دوره پژوهش در مورد شرکت ها در دسترس باشد.
شايان ذكر است براي محاسبه برخي متغيرها يا برازش برخي مدلهاي پژوهش دسترسي به داده هاي 5 سال قبل يا از بازه زماني 1387 تا 1391 ضروري بوده است . به عنوان نمونه براي محاسبه انحراف معیار فروش وانحراف معیار سرمایه گذاری ها ، انحراف معیار جریان نقد عملیاتی دسترسي به داده هاي سال قبل به منظور محاسبه تغييرات لازم است.از این رو از داده های سال 1382 تا 1386به عنوان داده های پنج سال قبل در صورت ضرورت مورد استفاده قرار گرفته است.
انتخاب نمونه براساس معيارهايي مانند معيارهاي پيش گفته را روش حذفي مينامند(خاکی، 1388). بكارگيري اين روش براي انتخاب نمونه در پژوهشهاي حسابداري مرسوم است. از نظر نوع روش نمونه گيري مي توان اين روش را منطبق بر روش نمونه گيري هدف دار قضاوتي دانست. اين نوع نمونه گيري مستلزم انتخاب آزمودني ها و مشاهداتي است كه بهترين و منطقي ترين شرايط را براي ارايه اطلاعات مورد نياز دارند. اين طرح نمونه گيري زماني بكارگرفته مي شود كه طبقه يا شمار محدودي از افراد جامعه اطلاعات يا ويژگي هاي مورد نظر را داشته باشند.

3-4 روش گردآوری اطلاعات
جهت گرد آوری منابع نظری به ادبیات موضوع مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانهای (کتابها ، مقالهها و مجلههای موجود در زمینه پژوهش مورد نظر ) پایاننامهها ، نشریههای معتبر بین المللی که به صورت آن لاین در پایگاه های اینترنتی موجود بود و سایر پایگاه ها ی معتبر استفاده شده است. اطلاعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی متغیر های اصلی و کنترلی فرضیات پژوهش به طریق نرم افزارهای رهآورد نوین و در مواقع لزوم مراجعه مستقیم به صورتهای مالی شرکت در وبسایت www.rdis.ir متعلق به سازمان بورس واوراق بهادار ( مدیریت پژوهش توسعه مطالعات اسلامی ) در دسترس است، جمع آوری شده است . هم چنین برخی اطلاعات نیز از صورتها ی مالی شرکتها و اطلاعیههای مربوط به تصمیمات مجمع عمومی شرکتها و سایر اطلاعات دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار بدست آمده است. . پس از گردآوري، داده ها از طريق نرم افزارهاي اكسل و اكسس تلخيص، كدگذاري و طبقهبندي و در نهايت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از اين منظر مي توان نحوه گردآوري دادههاي پژوهش را ميداني– كتابخانه اي به شمار آورد.

3-5 قلمرو پژوهش
هر پژوهشي بايد داراي قلمرو و دامنه مشخصي باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط كافي داشته باشد و بتواند نتايج حاصل از نمونه انتخابي را به جامعه تعميم دهد. اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهش‏ها داراي دامنه‏هاي زير مي‏باشد:
3-5-1 قلمرو موضوعی
از نظر تئوری این پژوهش مربوط به حوزه پژوهش های مالی می باشد که درصدد تعیین نقش کیفیت گزارش گری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاران است.
3-5-2 قلمرو مکانی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مذکور در نظر گرفته شده است.
3-5-3 قلمرو زمانی
دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1387 تا 1391 در نظر گرفته شده است.
3-6 سوالات و فرضیههای پژوهش
فرضيه سازي يكي از مراحل حساس پ‍‍ژوهش را تشكيل مي دهد ، چرا كه فرضيه ها نقش راهنما را دارند و به فعاليت هاي پژوهشي جهت مي دهند . فرضيه ها به پژوهشگر كمك مي كنند تا از بين طرق فراوان رسيدن به مقصد، تنها چند مورد آن را كه بيش از همه نزديكتر به مقصد به نظرمي رسد برگزيند و سهلالوصول ترين راه ها و محتملترين جهتها را براي رسيدن به هدف پژوهش انتخاب كند(حافظ نيا،1385).
در اين پژوهش سؤالاتی به شرح زیر مطرح شده است:
آيا کیفیت گزارش گری مالی تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد؟
آيا اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است؟
آيا اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركت هاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است؟
حال به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم، تحقیق و توسعه