پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

Specification
 
 
 
 
 
 
Cross-section fixed (dummy variables)
 
 
 
 
 
R-squared
0/69
Mean dependent var
0/57
Adjusted R-squared
0/61
S.D. dependent var
0/47
S.E. of regression
0/29
Akaike info criterion
0/57
Sum squared resid
38/52
Schwarz criterion
1/51
Log likelihood
-38/28
Hannan-Quinn criter.
0/94
F-statistic
8/23
Durbin-Watson stat
2/16
Prob(F-statistic)
0/00
 
 

Dependent Variable: Y6?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/31/15 Time: 04:37
Sample: 1388 1392
Included observations: 5
Cross-sections included: 120
Total pool (unbalanced) observations: 576
Cross sections without valid observations dropped
 
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
 
 
 
 
 
C
12/974
3/596
3/608
0/000
X?
0/000
0/000
-1/097
0/273
Z1?
-0/458
0/129
-3/558
0/000
Z2?
-0/278
0/348
-0/799
0/424
Z3?
-0/004
0/001
-3/283
0/001
Z4?
-0/588
0/085
-6/945
0/000
Fixed Effects (Cross)
_C001–C
0/112
 
_C002–C
-0/881

_C003–C
0/517

_C004–C
1/803

_C005–C
0/719

_C006–C
-1/105

_C007–C
-0/094

_C008–C
0/672

_C009–C
-0/854

_C010–C
-1/880

_C011–C
-0/327

_C012–C
0/648

_C013–C
0/666

_C014–C
-0/536

_C015–C
1/226

_C016–C
0/608

_C017–C
1/702

_C018–C
-0/168

_C019–C
2/646

_C020–C
2/049

_C021–C
1/108

_C022–C
-0/984

_C023–C
1/240

_C024–C
-0/885

_C025–C
-0/227

_C026–C
-1/016

_C027–C
-0/253

_C028–C
-0/961

_C029–C
0/588

_C030–C
2/229

_C031–C
-1/420

_C032–C
-0/229

_C033–C
0/648

_C034–C
0/476

_C035–C
0/238

_C036–C
0/862

_C037–C
0/614

_C038–C
0/412

_C039–C
-0/017

_C040–C
0/747

_C041–C
1/254

_C042–C
-0/588

_C043–C
2/311

_C044–C
-0/523

_C045–C
0/892

_C046–C
0/607

_C047–C
1/858

_C048–C
-0/799

_C049–C
0/822

_C050–C
-0/788

_C051–C
0/732

_C052–C
-0/231

_C053–C
1/022

_C054–C
-1/456

_C055–C
0/557

_C056–C
-0/186

_C057–C
-0/561

_C058–C
-0/302

_C059–C
0/330

_C060–C
0/108

_C061–C
0/569

_C062–C
0/247

_C063–C
-0/738

_C064–C
-1/182

_C065–C
-0/300

_C066–C
0/034

_C067–C
0/766

_C068–C
0/131

_C069–C
0/850

_C070–C
0/815

_C071–C
0/691

_C072–C
1/106

_C073–C
-1/643

_C074–C
-0/914

_C075–C
-0/443

_C076–C
-0/465

_C077–C
0/970

_C078–C
0/007

_C079–C
-1/308

_C080–C
-0/055

_C082–C
2/314

_C083–C
1/904

_C084–C
-0/945

_C085–C
-1/542

_C086–C
0/068

_C087–C
-0/855

_C088–C
-2/724

_C089–C
-1/958

_C090–C
-2/012

_C091–C
-0/475

_C092–C
0/051

_C093–C
-1/146

_C094–C
-0/480

_C095–C
-0/061

_C096–C
-1/057

_C097–C
-1/195

_C098–C
-2/294

_C099–C
1/298

_C100–C
0/666

_C101–C
-2/414

_C102–C
-1/113

_C103–C
0/026

_C104–C
1/658

_C105–C
2/433

_C106–C
-1/210

_C107–C
-0/432

_C108–C
-0/998

_C109–C
0/215

_C110–C
-0/342

_C111–C
-0/030

_C112–C
-0/770

_C113–C
-0/834

_C114–C
2/209

_C115–C
-2/251

_C116–C
0/401

_C117–C
-0/958

_C118–C
-0/215

_C119–C
1/372

_C120–C
0/55

_C121–C
-0/90

 
 
 
 
 
 
Effects Specification
 
 
 
 
 
 
Cross-section fixed (dummy variables)
 
 
 
 
 
R-squared
0/43
Mean dependent var
-0/95
Adjusted R-squared
0/27
S.D. dependent var
1/09
S.E. of regression
0/93
Akaike info criterion
2/88
Sum squared resid
388/30
Schwarz criterion
3/82
Log likelihood
-703/74
Hannan-Quinn criter.
3/25
F-statistic
2/74
Durbin-Watson stat
2/14
Prob(F-statistic)
0/00
 
 

Logistic Regression

Block 1: Method = Enter

منابع

فهرست منابع فارسی:

ابوالقاسمی ،محمد(1384)،”بررسی کاربرد مدلهای مختلف سری زمانی پیش بینی سود در صنعت سیمان”،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علامه.
آیتی گازار، محمد، (1392)، «بازارهاونهادهای مالی» سایت پاپیروس، http://www.papyrus.ir/Papers
اقبالی عموقین،علیرضاوپناهی ،اسماعیل،(1391)،« بررسی تاثیر گزارشگری سود طبق استاندارد ایران بر ارزش بازار شرکت»، مقاله‌های همایش‌های ایران . کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها . ، 1392.
الهیات،علی،(1389)؛«روش تحقیق» http://reference1.blogfa.com .
بهزاد، مهدی، (1376)، ” نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کارآیی بورس اوراق بهادار تهران
” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
بهزادی ،مسعودوولی پور،هاشم ومرادی ،جواد،(1391)،«تاثیر میزان دقت سود سهام پیش بینی شده در انعکاس بازدهی آیندهِ»،پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مرودشت.
پارس گستر خبره، شرکت کارگزاری،(1391)، http://pgkbroker.ir
ثقفی،علی و غلامعلی پور،رضا،(1391)،« محتواي اطلاعاتی پیش بینی هاي سود، تکرار سوگیري در ارائۀ پیش بینی ها و عوامل مؤثر بر خطاي پیش بینی» ،فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 18 تابستان 91 سال پنجم ص 203 -173
جهانخانی علی، صفاریان امیر. «واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود بـرآوردي هـر سـهم در بـورس اوراق بهـادار تهران»، فصلنامه تحقیقات مالی 100-83 :16 ،1382.
چترسحر،سیدابراهیم و اولادی،بشیر،(1387)،«بودجه بندی سرمایه ای و ریسک» ، پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه امام رضا (ع) ، http://libportal.imamreza.ac.ir/.
11-حقیقت،حمید و بختیاري ، مسعود (1387) “بررسی محتواي اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدي خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدي عملیاتی “.
12-حمزه ئی ، سهند، (1391)، «شرکت های سرمایه گذاری»، برگرفته از سایت
http://hamzei.com/index.php
13- حسینی پاکدامن،سیده مهناز و حقیقت، حمید و قائمی ، محمد حسین،(1390)، «اقالم تعهدي،جریانهاي نقدي و بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی.
14-حقیقت ،حمید .مسعود بختیاری.محمد تقی بهشتی پور.(1390).”رتبه بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه”. بررسی های حسابداری و حسابرسی .دوره 18 شماره 5.
15- حاجیان نژاد ،زهراو مشدئی،مجتبی،(1393)،«رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شاهرود.
16- خانی،عبداله،(1385)، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان، انشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان سال نوزدهم، شماره1 ،بهار 1386.
17- خواجه محمود، زیبا (1390)،”بررسی رابطه بین ویژگیهای پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت ” پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده اقتصاد و مدیریت تهران دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکز.
18- خالقي مقدم حميد.دقت پيش بيني سود شـركتهـا، رسـاله دكتـراي، دانشـگاه تهـران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني1377؛ 102-71.
19- دارابی ،رویا و امام جمعه ،سیمین،(1392)،«بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت سال سوم / شماره دهم/ تابستان 13.
20- دوستدار نوقابی،صادق(1392)،” بررسي رابطه بين دوران تصدي رياست هيات مديره و مدير عامل با توانايي پيش بيني سود و کيفيت اقلام تعهدي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”پایان نامه گارشناسی ارشد .دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران جنوب.
21- سازمان حسابرسی ،کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1386، استاندارد حسابداری شماره 15،سرمایه گذاریها، تهران ،تجدید نظر شده سال 1391.
22- سازمان حسابرسی ،کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1386، استاندارد حسابداری شماره 30،سود هر سهم، تهران ،تجدید نظر شده سال 1392.
23- رضا زاده ، جواد و آشتاب، علی(1388)، « رابطه ی دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران »، پژوهشنامهی علوم اقتصادی علمی– پژوهشی، سال نهم، شمارهی1( پیاپی37)، نیمهی اول 89 68.
24- علینقیان،نسرین و ایزدی نیا،ناصر،(1389)،” بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”.مجله علمی پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی نشریه شماره 7.
25- قجر،محمدو حاضر،منوچهرو بنداری،مهرداد،(1392)،«مبانی مدیریت سرمایه گذاری»،برگرفته از سایت تحلیل برتر مدیریت تحقیق و مشاوره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (تیرماه 92) به آدرس: http://rd.agribourse.comContent/media
26- قائمی ،محمد حسین و طوسی،سعید،(1384)،« بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پیام مدیریت، شماره 1 17و 8 ـ زمستان 84 و بهار 85 ص 1ص 75 ـ 159.
27- كوشا، كيانا،1389، “بررسي رابطه بين بازدهي غيرعادي و اطلاعات مالي انتشاريافته در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد تهران مركز، دانشكده مديريت.
28- کردستانی،غلامرضا و آشتاب،علی،(1389)« بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شركتهاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران».
29- کردستانی غلامرضا، باقري مجتبی.(1388)، بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نقدي با خطاي پیش بینی سود، تحقیقـات حسابداری ، 130-147 .
30- گروه پژوهشی اعتبارات«نسبت های اهرم مالی» ،(1389)، انستیتو بانک داران خاورمیانه، سایت http://www.mibgroup.ir/articles/156
31- لطفی، احمدو حاجی پور،میثم ،(1389)، «تأثیر محافظه کاري بر خطاي مدیریت در پیش بینی سود »مجله حسابداري مدیریت »سال سوم ،شماره چهارم ، بهار 1389.
32- مشايخ ، شـهناز و شـاهرخي .(1386 .) “بررسـي دقت پيش بينـي سـود توسـط مـديران و عوامـل مــؤثر بــر آن” بررســي هــاي حســابداري و حسابرسي، دوره 14
33- مشکی، مهدی و عاصی ربانی، محمود(1390)، «بررسی رابطه بین خطاي پیش بینی سود مدیریت با بازده غیرعادي سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران»، بررســيهــاي حســابداري و حسابرسي، شمارهي 66، ص53-68.
34- مدرکیان ، حسن، (1390)،«ارزیابی عملکرد مالی » کتاب مدیریت مالی 1،چاپ اول ،ص44 -76.
35- مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران،www.irbourse.com.انتشاردرسایت wamp.tavanir.org.i
36- مجتهدزاده ،ویدا و عاملی،ویدا،(1388)،«رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه ارشد،وزارت علوم،تحقیقات،وفناوری،دانشگاه الزهرا،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
37- معتمدی،شریفه و ابزری،مهدی و فتحی ،سعید،(1391)،«تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر انحراف پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره  ، 0/000، criterion، dependent Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارت، ضمان قهری، قانون مدنی، جبران خسارات