پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، صورتهای مالی، شرکتهای پذیرفته شده، اهرم مالی

دانلود پایان نامه ارشد

علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیرهاست. روش همبستگی یکی از انواع پژوهشهای توصیفی است. از سوی دیگر پژوهش از نوع پسرویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته(صورتهای مالی شرکتها) انجام گرفته است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرارگرفته سپس در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شده است.
از نظرهدف این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. پژوهشهای کاربردی، پژوهشهایی هستند که با استفاده از نتایج پژوهشهای بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. همچنین پژوهشهای کاربردی پژوهشهایی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در پژوهشهای پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی به کار میگیرد.
قلمرو پژوهش
پژوهش حاضر از نظر جنبه موضوعی، در حوزه مباحث سرمایهگذاری و مالی است به نحوی که به بحث تاثیر کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر بر روی تصمیمات سرمایهگذاران میپردازد و معیار کیفیت در این تحقیق دقت پیشبینی سود میباشد وپژوهش از جنبه دوره زمانی دوره 5 ساله(سالهای 1388 تا 1392)را در بر میگیرد(البته اطلاعات سود هر سهام این شرکتها از صورتهای مالی آنها در سال قبل از این بازه آغاز گردید) و از جنبه مکانی محدود به بورس و اوراق بهادار تهران است.
جامعه و نمونه آماری پژوهش
تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعهی آماري انجام ميشود .به اين دليل، موضوع تحقيق ممکن است متوجه صفات و ويژگيها کارکردها و متغيرهاي آن باشد يا اينکه روابط بين متغيرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثيرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.(الهیات،1389)
جامعهی آماري عبارتست از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماري کوچکتر باشد ميتوان آنرا دقيقتر از يک جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود(همان منبع).
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند(همان منبع).
همانطور که قبلا گفتیم جامعهی آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اما با شرایطی خاص حجم آن به دست میآید .
نمونهگیری این پژوهش نیز به صورت هدفمند است، به این معنی که جامعه با در نظرگرفتن شرایطی غربال شده و شرکتهای منطبق با شرایط مورد نظر براساس روش حذفی سیستماتیک به عنوان شرکتهای نمونه آماری پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است.
و قابل ذکر است که در پژوهش حاضر مجبور به استفاده از اطلاعات هر دو شرکتهای سرمایهگذار و سرمایهپذیر میباشیم، بنابراین در انتخاب نمونه شرایط خاصی داشته و دو مرحله را میپیماییم.
1- انتخاب حجم جامعه آماری با توجه به شرایط
2-تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران.
انتخاب حجم جامعه آماری با توجه به شرایط ذکر شده
شرایط انتخابی حجم جامعه آماری پژوهش (شرکتهای سرمایهپذیر) عبارتند از :
1- شرکتهایی که در کل دوره زمان پژوهش در بورس اوراق بهادارتهران حضور داشتهاند؛
2- شرکتهایی که قبل سال 1385 در بورس پذیرفته شده باشند،(با در نظرگرفتن این موضوع که ما نیاز به میانگین دقت پیشبینی سود در سه سال قبل از سال بررسی سرمایهگذاری داریم)؛
3-شرکتهایی که سال مالی آنها در طی دوره مورد بررسی تغییر نکرده است؛
4-شرکتهای سرمایهپذیر جزو موسسات مالی و سرمایهگذاری و واسطهگریها و بیمه و بانکها و مخابرات نباشند؛
5-شرکتهای سرمایهپذیری که سرمایهگذار آنها جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده باشد؛
6-شرکتهایی که حجم سرمایهگذاری در این شرکتها به صورت جزئی در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایهگذارش مشخص شده باشد؛
7-شرکتهایی که اطلاعات مالی آنهادر طی دوره بررسی به طور کامل در دسترس باشد .
با در نظر گرفتن این معیارها در نهایت از بین کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 175 شرکت(جدول 3-1) حجم جامعه به دست آمد.

جدول ‏31- تعیین حجم نمونه آماری پژوهش
شرح
تعداد
درصد
تعداد شرکت ها در پایان سال مالی 1392
506
100٪
تعداد شرکت هایی که جزو موسسات مالی و بیمه و بانک ها و مخابرات باشند.
(119)
23.5٪
تعداد شرکت هایی که بعد از سال 1385 وارد بورس شده اند.
(50)
9.88٪
تعداد شرکت هایی که در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی داده اند.
(40)
7.9٪
شرکت هایی که سرمایه گذار آن ها جزء شرکت های پذیرفته شده در بورس نبوده و در ضمن اگر هم بوده اطلاعات جزیی سرمایه گذاری در صورت های مالی سرمایه گذار وجود نداشته است .
(122)
24.11٪
(حجم جامعه )
175
34.5٪
تعیین حجم نمونه از جامعه غربال شده
فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده میشود. دو روش متداول برای این کار استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است.(همان منبع) که ما از روش شارل کوکران استفاده نمودیم که در پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر52محاسبه میگردد.فرمول کوکران:
(‏31)

در نتیجه بعد از طی دو مرحله ذکر شده حجم جامعه و نمونه به شرح زیر به دست میآید:
حجم جامعه = 175(با توجه به جدول (3-1))
حجم نمونه = 121
با در نظر گرفتن این معیارها در نهایت از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران تعداد 121 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید و دادههای مربوط به آنها در دوره زمانی 5 ساله گردآوری شد. در نتیجه تعداد مشاهدات مربوط به متغیرهای پژوهش 605 مشاهده شرکت- سال است(الهیات،1389).
اما برای نمونهگیری از شرکتهای سرمایهگذاری که خود 25 تا شرکت بودند نمونهگیری براساس نیاز – سرمایهگذاری در شرکت سرمایهپذیر مورد مطالعه- انجام شد. و شرایط خاصی نداشت. فقط باید اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده آن حاوی جزء سرمایهگذاری در شرکت سرمایهپذیر میبود.
روشهای گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده شد. در این روش مقالههای موجود در نشریات معتبر که از سایتهای علمی اینترنتی اخذ گردیده، به علاوه مجلههای علمی، نمایهها، پایاننامههای دکترا و کارشناسیارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفاده گردید. در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار همانند سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی53 وسایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران54 و نرمافزار رهآورد نوین وتدبیر پرداز استفاده شد.
ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش از بانکهای اطلاعاتی در نرم افزار«رهآورد نوین» و «تدبیر پرداز» استفاده شد و در مواردی که دادههای موجود در این بانکهای اطلاعاتی ناقص بود، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایتهای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه گردید به عنوان مثال به دلیل نیاز به جزییات اطلاعات سرمایهگذاری در دفاتر سرمایهگذار درفرضیهی اول و دوم این پژوهش مجبور شدیم– به دلیل نبودن اطلاعات در نرمافزار «رهآورد نوین» یا «تدبیر پرداز»- به سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران مراجعه نماییم و از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای سرمایهگذاری در آن استفاده نماییم.
اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانهای و با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمعآوری شده است. همچنین جهت آزمون فرضیهها و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزارهای SPSS و Eviews6استفاده شده است.
فرضیههای پژوهش
در این پژوهش به منظور فراهم آوردن پاسخ علمی برای سوالات پژوهش فرضیههایی به شرح زیر فراهم گردید:
فرضیه اول: بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه سوم: بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش

مدلهای آماری پژوهش
1- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏31)
Maintenance=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t
لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Maintenanc : افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت شرکت سرمایهگذار.
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال.
Controls: متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین(Tobin’s Q) میباشد.
2- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏32)
Δvolume=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Δvolume : تغییرات حجم سهام شرکت سرمایهپذیر در دفاتر سرمایهگذار
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت(size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) میباشد.
3- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏33)
Yield=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt
لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Yield : بازده سهام شرکت سرمایهپذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال.
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت(size ) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) میباشد.
4- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با بازده عملیاتی آن شرکت مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏34)
ROA=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt
لذا اجزای مدل عبارت اند از:
ROA : بازده عملیاتی شرکت سرمایهپذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) میباشد.
5- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری هر سهم مورد بررسی قرار میگیرد.
(‏35)
BV/MV=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt
لذا اجزای مدل عبارت اند از:
BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم شرکت سرمایهگذار
Forecasting Accuricy: دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر به طور میانگین در سه سال.
Controls : متغیرهای کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، حافظه کاری، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، بازده سهام، اندازه شرکت، ارزش دفتری