پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، حافظه کاری، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مستقل اعم از عمر شرکت و افق زمانی پیش بینی و نسبت اهرمی و بازده بازار و اندازه شرکت از نظر آماري داراي رابطه معناداري با خطاي پیش بینی سود نبودند .

1382

جهانخانی و
صفاریان
بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردي هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران
سود برآوردي انتشار یافته هر سـهم داراي محتـواي اطلاعـاتی بـوده و باعـث تغییـر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شـده اسـت .

ادامه جدول ‏23- پیشینهی پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
سال پژوهش
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتیجه پژوهش
1377
خالقی مقدم
دقت پيشبيني سود شـركتها
بـين تغييرات قيمت سهام و دقت پيشبيني سود رابطـه معكـوس و بـين دقـت پـيش بينـي سـود و اندازه شركتهاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقيم وجود دارد.

پیشینهی پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران
جاهیدور45(2014)، به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر دقت پیشبینی سود پرداخت و به این نتیجه رسید که بعضی از عوامل رابطه مثبت با دقت پیشبینی سود دارند و بعضی رابطهی منفی دارند و اما بعضی عوامل پیچیده بوده و نیاز به توجه بیشتری دارد و اما تمرکز برروی این عوامل باعث خواهد شد که عموم مردم و شرکتها تصمیمگیری بهتری بر روی خرید سهام داشته باشند. او در یافت که بین دقت پیشبینی سود با تجربه تحلیلگر وبا شرایط اقتصادی بهتر در کشور و با اقتصاد جهانی خوب و با سطوح افشای گزارشهای سالیانه رابطهی مثبت دارد. رابطهی مثبت و با عدم ثبات شرایط اقتصادی و تعداد شرکتهای تابعه دارد رابطهی منفی دارد. و با تغییرات استانداردهای حسابداری نیز رابطه دارد. پژوهش در صنعت باشد دقت بیشتری را نشان میدهد.
گودمن و همکاران (2013)، به بررسی رابطه بین کیفیت پیشبینی سود و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معنا داری بین کیفیت پیشبینی و تصمیمگیری های مختص تحصیل سهام و هزینههای سرمایه وجود دارد. کیفیت پیشبینی سود میتواند مبنایی برای پیبردن به کیفیت بودجهبندی سرمایهای مدیریت باشد.
یانسان و یانگ46(2012)، در مطالعهای که در مورد نقش محافظهکاری حسابداری در بیطرفی پیشبینیهای ارائه شده توسط مدیریت در یک دوره 5 ساله با نمونهای شامل7236 سال شرکت انجام دادند، نشان دادند که مدیران پیشبینی خوش بینانهتری و بهتری دارند هنگامی که آنها دارای محافظه کاری بالاتری هستند وهمچنین به این نتیجه رسیدند که بین خطای پیشبینی مدیریت و افزایش محافظه کاری ارتباط منفی وجود دارد.
چوی و همکاران (2010)، در مطالعهای که براساس پیشبینی سالانه مدیریت برای شرکتهایی که برای اولین بار پیشبینی میکنند و در بین سالهای 1995 تا 2004 شامل 27481 پیشبینی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که پیشبینیهای دقیقتر، اطلاعات بیشتری در مورد انتظارات مدیریت نسبت به آینده ارائه میدهد و اجازه میدهد که سرمایهگذاران بهتر درآمد آینده را پیشبینی میکنند.
ویویان47(2009)، با مطالعه نمونه بزرگی از شرکتها در سالهاي 1996 تا 2006 به رابطه معکوس و محکمی بین دقـت پیشبینی مدیریت و خطاي پیشبینی مدیریت دست یافت، این ارتباط براي افق زمانی کوتاهمدت ضعیفتـر و بـراي افـق زمانی بلندمدت قويتر بود.
ونکانی و فیرث (2005)، نیز با انتخاب 175 شرکت از 468 شرکت که طـی سـالهـای 1991-1993در بورس اوراق بهادار تایلند به ثبت رسیده بودند به مطالعـهی رابطـهی دقت پیشبینی سود و بازده اولیهی سهام شرکتهای جدیدالورود پرداختند و دریافتنـد که بین خطای پیشبینی سود و بازده اولیهی سهام رابطـهی مثبـت و معنـیدار وجـود دارد.
گرمليچ48(2004)، با بررسي ارتبـط بـين پيشبينيهاي مديريت از سود و اقلام تعهدي اختياري در شركتهاي جديد الورود به بورس دانمارك بيان مـيكند كه مديران شركتهاي دانماركي بدون توجه بـه اينكه سود واقعي (قبـل از مديريت سـود) بيشتر يـا كمتر از سود پيشبيني شده باشـد، از اقـلام تعهـدي اختياري براي كاهش خطاي پيشبيني سـود اسـتفاده مينمايند.
جرجیا49 (2003) در بررسي محتواي اطلاعاتي پيشبيني سود شركتهاي جديـدالورود بـه بـورس آتـن توسـط جرجيا مؤيد اين است كه پيشبيني مديران بسيار بهتر و دقيقتر از پيشبيني مدلهاي سـري زماني است و از طرف ديگر بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام رابطـه مثبـت معنادار وجود دارد .
كلاركسون50(2002)، و همكارش كه 267 شركت جديدالورود به بورس كانـادا را بررسي كردند، بيانگر اين است كه برآوردهاي داوطلبانه سود افشاء شـده در گـزارشهـاي شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه با ارزش بوده و بين دقت برآورد سود و بازده سـهام رابطه منفي معناداري وجود دارد.
كازنيك51(1999) نقش مـديريت سـود در كـاهش هزينههاي مرتبط با خطـاي پـيشبينـي سـود توسـط مديريت را بررسي كرده است. او با تمركـز بـر اقـلام تعهدي به عنوان منبع اصلي مديريت سود چنين نتيجهگيري ميكند كه مديران به دليل بيم از اقدامات قانوني سهامداران و از دست دادن اعتبار خود، از اقلام تعهدي اختياري براي كاهش خطاي پـيشبينـي سود استفاده ميكنند. يافتههاي اين تحقيق بيانگر اين است كه مديراني كه سود را بيشتر از واقع برآورد ميكنند، سود گزارش شـده را بـه سـمت بـالا مـديريت كرده، حجم مديريت سود بـه هزينـههـاي مـرتبط بـا خطاي پـيشبينـي سـود بسـتگي دارد. شـواهد ايـن تحقيق مويد اين نيست كـه وقتـي مـديريت سـود را كمتر از واقع برآورد ميكند، سودهاي گـزارش شـده را به سمت پايين مديريت ميكنند.
فرت و همکاران (1998)با مطالعه بر روي 716 شركت جديدالورود به بورس نيوزلند طي سالهاي 1999 -1997 ارتباط بين سود پيشبيني شده و ارزش شركت و بازده غيرعادي سهام اين نوع شركتها را در مقطع عرضه اوليه بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه پيشبينيهاي سود در ارتباط با ارزش شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه سهام بوده و از ساير ابزارهايي همچون سود انباشته موثرتر هستند و بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي رابطه مثبت معني دار وجود دارد.
فرث( 1998)، طی تحقیقی به رابطهی سود پیشبینی شده و ارزشیابی شرکتها پیبـرد و متوجه شد سود پیشبینی شده حاوی اطلاعـات مهمـی دربـارهی ارزش شـرکتهـای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار است و نقشی بسیار مهمتر از سایر روشها و ابزارهای علامت دهی از جمله درصد مالکیت محفوظ برای سهامداران اصلی شرکت دارد.

جدول ‏22- پیشینهی پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران
سال پژوهش
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتیجه پژوهش
2014
جاهیدور
تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر دقت پیشبینی سود
بین دقت پیشبینی سود و اقتصاد کشور و جهان
و تجربه تحلیلگر و سطوح اقشا و گزارشهای سالیانه رابطهی مثبت و با عدم ثبات اقتصادی و و تعداد شرکتهای تابعه رابطهی منفی و با تغییرات استانداردهای حسابداری پیچیدگی در تشخیص رابطه وجوددارد.

2013
گودمن و
همکاران
کیفیت پیش بینی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری
رابطه معنا داری بین کیفیت پیش بینی و تصمیم گیری های مختص تحصیل
سهام و هزینه های سرمایه وجود دارد.و کیفیت پیش بینی سود می تواند
مبنایی برای پی بردن به کیفیت بودجه بندی سرمایه ای مدیریت باشد.
2012
یان سان و
همکاران
نقش محافظه
کاری حسابداری در
بی طرفی
پیش بینی های ارائه شده
توسط مدیریت
مدیران پیش بینی خوش بینانه تری و بهتری هنگامی که
آنها دارای محافظه کاری بالاتر هستند دارند و هم
چنین بین خطای پیش بینی و افزایش محافظه کاری
ارتباط منفی وجود دارد.
2010
چوی و
همکاران
پیشبینی سالانه مدیریت برای شرکتهایی که برای اولین بار پیشبینی میکنند
پیشبینیهای دقیقتر، اطلاعات بیشتری در مورد انتظارات مدیریت نسبت به آینده ارائه میدهد و اجازه میدهد که سرمایهگذاران بهتر درآمد آینده را پیشبینی میکنند.

2009
ویونا
نفش دقت پیش بینی در خطای پیش بینی مدیریت
رابطه معکوس و محکمی بین دقـت پیش بینی مدیریت و خطاي پیش بینی مدیریت وجود دارد ، و این ارتباط براي افق زمانی کوتاه مدت ضعیفتـر و بـراي افـق زمانی بلندمدت قويتر بود.

2005
فرث و
ونکانی
بررسی رابطـه ی دقت پیش بینی سود و بازده اولیه ی سهام شرکتهای جدیدالورود

بین خطای پیش بینی سود و بازده اولیه ی سهام رابطـه ی مثبـت و معنـی دار وجـود دارد.

ادامهی جدول ‏22- پیشینهی پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران
سال پژوهش
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتیجه پژوهش
2004
گرملیچ
بررســي ارتبــاط بــين پــيش بيني هاي مديريت از سود و اقلام تعهدي اختيـاري در شركتهاي جديد الورود به بورس دانمارك
مديران شركتهاي دانماركي بدون توجـه بـه اينكه سود واقعي (قبـل از مـديريت سـود) بيشـتر يـا كمتر از سود پيش بيني شده باشـد، از اقـلام تعهـدي اختياري براي كاهش خطاي پيش بيني سـود اسـتفاده مي نمايند.

2003
جرجیا
بررسي محتواي اطلاعاتي پيشبيني سود شركتهاي جديـدالورود بـه بـورس آتـن
پيشبيني مديران بسيار بهترودقيقتر از پيشبيني مدلهاي سـري زماني است و از طرف ديگر بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام رابطـه مثبـت معنادار وجود دارد .

2002
کلارسون و
همکارانش
بررسی رابطه
بین دقت و
بازده سهام
برآوردهاي داوطلبانه سود افشاء شـده در گـزارشهـاي شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه با ارزش بوده و بين دقت برآورد سود و بازده سـهام رابطه منفي معناداري وجود دارد

2001
فرث و
همکاران
بررسی ارتباط پيش بيني سود و بازده غير عادي شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه سهام در بورس سنگاپور
پژوهشهاي انجام شده در مورد ارتباط پيش بيني سود و بازده غير عادي شركتهاي داراي عرضه عمومي اوليه سهام در بورس سنگاپور ارتباط منفي معناداري ميان دقت برآورد سـود و بازده غيرعادي سهام را تأييد مي كند.

1999
کازنیک
بررسی نقش مـديريت سـود در كـاهش هزينه هاي مرتبط با خطـاي پـيش بينـي سـود توسـط مديريت
يافته هاي اين تحقيق بيانگر اين است كه مديراني كه سود را بيشتر از واقع برآورد مي كنند، سود گزارش شـده را بـه سـمت بـالا مـديريت كرده، حجم مديريت سود بـه هزينـه هـاي مـرتبط بـا خطاي پـيش بينـي سـود بسـتگي دارد.
1998
فرث
بررسی ارتباط بين سود پيش بيني شده و ارزش شركت و بازده غيرعادي سهام اين نوع شركت ها را در عرضه اولیه سهام
پيش بيني هاي سود با ارزش شركت هاي داراي عرضه عمومي اوليه سهام، مربوط بوده و از ساير ابزارهايي همچون سود انباشته موثرتر هستند و بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي رابطه مثبت معني دار وجود دارد.

خلاصهی فصل دوم
در این فصل مروری فشرده بر ادبیات حسابداری در زمینهی پژوهش داشتیم و ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، مروری بر پژوهشهای تجربی انجام شده در داخل و خارج از ایران را بیان را نیز ذکر کردیم.

فصل سوم روششناسی پژوهش

دیباچه
پس از بیان مساله مورد بررسی در فصل اول و بیان مبانی نظری و پیشینهی پژوهش در فصل دوم، در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و دادههای پژوهش، قلمرو و فرضیههای پژوهش و نحوه بدست آوردن متغیرها به اختصار تشریح میگردند. در ادامه برای تعیین تاثیر کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر بر تصمیمات سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران، الگوهای مناسبی تدوین شده و روش آماری مورد استفاده برای آزمون مدلهای تدوین شده، بیان شده است.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. به این ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای مقالات و سایتها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه به صورت استقرایی انجام گرفته است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، دقت پیش بینی سود، قلام تعهدی Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، صورتهای مالی، شرکتهای پذیرفته شده، اهرم مالی