پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، دقت پیش بینی سود، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده کند. که ازمجموع ارزش دفتری کل بدهیها و ارزش بازار کل صاحبان سهام بر ارزش دفتری کل داراییها محاسبه میشود.
پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
دارابی و امام جمعه (1392)، در بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیشبینی سود که تعداد 106 شرکت در طی سالهاي 1386 تا 1390 از بین صنایع مختلف از شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قراردادند، به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداري بین درصد مالکیت سهامداران (بزرگ وکوچک) و صحت پیشبینی سود وجود ندارد. یافتههاي دیگر این پژوهش بیانگر تاثیر مستقیم اندازه و رشد فروش شرکت بر صحت پیشبینی سود و تاثیر معکوس نسبت اهرم مالی بر صحت پیشبینی سود میباشد. همچنین رابطه معناداري بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری و میزان صحت پیشبینی سود وجود ندارد.
بهزادی (1391)، و همکاران در بررسی تاثیر میزان دقت سود سهام پیشبینی شده در انعکاس بازدهی آینده که بازده مکانی و زمانی این پژوهش در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی سالهای 1389-1384 بود، به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنی داری بین سود دوره قبل و سود دوره جاری و سودهای دورههای آتی با بازدهی دوره آتی میباشد و در شرکتهایی که دقت پیشبینی بالاتری دارند این نسبت بالاتر است.
سعید فتحی و شریفه معتمدی (1391)، در بررسی تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر انحراف پیشبینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت و افق زمانی پیش‌بینی بر انحراف پیش‌بینی سود تأثیر دارند و رابطه مثبت و معناداری بین آن‌ها وجود دارد. همچنین بین عمر شرکت و انحراف پیش‌بینی سود در سطح خطای ده درصد رابطه معنی‌داری وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل پژوهش (حجم معاملات و ترکیب سهامداران) رابطه‌ی معنی‌داری با انحراف پیش‌بینی سود سهام شرکت‌های مورد مطالعه ندارند.
غلامعلي پور و ثقفي(1391)، در بررسي محتوای اطلاعاتي پیشبینيهای سود تکرار سوگیری در ارائه پیشبینيها و عوامل موثر بر خطای پیشبیني به این نتایج دست یافتند که نتایج حالات بررسي محتوای اطلاعاتی حاکي از آن است که سرمایهگذاران در واکنش به پیشبیني مدیران علاوه بر اختلاف پیشبیني دوره آتي نسبت به دوره جاری به تغییرات انجام شده در آخرین پیشبیني دوره جاری نسبت به پیشبیني اولیه ارایه شده برای دوره جاری نیز توجه ميکنند.
کاشانی پور و همکاران(1391)، به بررسی عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. پیش بینی سود در انتخاب سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت این پیش بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیشتری برخوردار است، با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت ها، پژوهش حاضر در پی آن است تا عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت ها را بررسی نماید. روش تحقیق شامل استفاده از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بر روی نمونه ای شامل 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران در بازه زمانی 5 ساله از 1389- 1385 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل بررسی شده، متغییر های اندازه، نسبت سود آوری، رشد فروش، شاخص کل بورس و تولید ناخالص داخلی با دقت پیش بینی سود رابطه مستقیم، متغییر های حجم مبادلات سهام، نرخ ارز، نرخ تورم با دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و سایر متغییر های زمان ورود به بورس، افق زمانی پیش بینی و نسبت اهرم مالی رابطه معنا داری با دقت پیش بینی سود ندارند.
طالبنیا و حسین پور تابستان (1389)، این دو برای بررسي مقایسهای کاهش خطای پیشبیني بین سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم در ارتباط با بازده سهام شرکتها پرداختند و نتیجه گرفتند که هرقدر خطای سود هر سهم کاهش پیدا نماید بازده سهام افزایش یافته و همینطور کاهش سود تقسیمی هرسهم نیز با افزایش بازده سهام همراه خواهد بود و درک مدیران شرکتها و تصمیمگیرندگان باید در پیشبیني سود به موضوع خطای ناشي از پیشبیني توجه کامل نمایند که مقدار کم یا زیاد آن در بازده شرکتها تاثیر دارد و این موضوع را باید در سیاستهای مالي شرکت در نظر بگیرند.
خدادادی و جان جاني( 1389)، واکنش سرمایهگذاران به پیشبیني سود جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران براساس نمونه متشکل از 280 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای 1379 تا 1385، را بررسی نمودند .نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیشبینی سود واکنش درست نشان دادهاند (البته نه به اندازهی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیشبینی، تقاضا برای سهام شرکتهایی که سودی مازاد بر سود پیشبینی شده کسب کردهاند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکتها شده است. در نتیجه بازده این شرکتها افزایش یافته و توانستهاند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار را کسب کنند. در مقابل شرکتهای با سود تحقق یافته کمتر از سود پیشبینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشتهاند. همچنین، نتایج تحقیق نشان میدهد که سرمایهگذاران تا حد بسیار زیادی به پیشبینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیمگیری است. که این ممکن است به خاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان میدهد که در حالت کلی سرمایهگذاران در تمامی سالهای پیشبینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده، واکنش مطلوب نشان ندادهاند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیشبینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است(توانایی انعکاس همهی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).
کردسـتانی و بـاقري (1388 )، با استفاده از دو روش مقطعی و تلفیقی به بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و نقدي بـا خطـاي پـیشبینـی سـود پرداختند. نتایج روش مقطعی نشان دهنده رابطه منفی بین خطاي پیشبینی سود و درصد تغییر در ارزش افزوده اقتصـادي است همچنین یک رابطه منفی بین خطاي پیشبینی سود و سود عملیاتی به دست آمد.
کردستانی و آشتاب(1388)، در پژوهشی رابطهي بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام شركتهاي جديدالورود به بـورس اوراق بهادار تهران را براساس دادههاي 104 شركت طي دوره 1378تا1384 مورد بررسي قرار دادند و با استفاده از تحليـل رگرسـيون خطي چند متغيره نشان ميدهد، به این نتیجه رسیدند که بين خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام شـركتهـاي جديـدالورود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
ساربانها وآشتاب (1387)، به تحقیق در مورد شناسایی عوامل موثر بر خطاي پیشبینی سود شرکتهاي جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، 107 شرکت در نمونهگیري آنها وجود داشت، متغیرهایی که در پژوهش آنها مورد بررسی قرارگرفت خطاي پیشبینی سود، عمر شرکت، اعتبار موسسه حسابرسی، افق زمانی پیشبینی نسبت اهرمی، بازده بازار، نسبت سودآوري ، اندازه شرکت بودند. آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی به بررسی معناداري فرضیههاي پژوهش پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها عامل موثر بر خطاي پیشبینی سود سهام شرکتهاي جدیدالورود به بورس نسبت سود آوري است که با خطاي پیشبینی سود رابطه معکوس دارد و سایر متغیرهاي مستقل از نظر آماري داراي رابطه معناداري با خطاي پیشبینی سود نبودند .
جهانخانی و صفاریان (1382)،به بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردي هـر سـهم در بـورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سود برآوردي انتشار یافته هر سـهم داراي محتـواي اطلاعـاتی بـوده و باعـث تغییـر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شـده اسـت .
خالقي مقدم (1377)، دقت پيش بيني سود شركتهاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهـران و عوامـل مـؤثر بـرآن را مـورد بررسـي قـرار داد. او متغيرهـايي همچـون انـدازه شـركت، عمرشركت، قيمت سهام و درجه اهرم مالي را مـورد مطالعـه قـرار داده و دريافـت كـه بـين تغييرات قيمت سهام و دقت پيشبيني سود رابطـه معكـوس و بـين دقـت پـيشبينـي سـود و اندازه شركتهاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقيم وجود دارد.

جدول ‏21- پیشینهی پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
سال پژوهش
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتیجه پژوهش
1392
دارابی و
امام جمعه
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود
رابطه معناداري بین درصد مالکیت سهامداران (بزرگ وکوچک) و صحت پیش بینی سود وجود ندارد. تاثیر مستقیم اندازه و رشد فروش شرکت بر صحت پیش بینی سود و تاثیر معکوس نسبت اهرم مالی بر صحت پیشبینی سود وجود دارد. همچنین رابطه معناداري بین نسبت ارزشدفتری به ارزش بازاری و میزان صحت پیشبینی سود وجود ندارد.
1391
سعید فتحی و
شریفه معتمدی
بررسی تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر انحراف پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه شرکت و افق زمانی پیش‌بینی بر انحراف پیش‌بینی سود تاثیر مثبت دارند.و بین عمر شرکت و انحراف پیش‌بینی سود رابطه معنی داری وجود دارد.اما بین حجم معاملات با خطای پیش بینی رابطه مثبت وجود ندارد.
1391
بهزادی و
همکاران
تاثیر میزان دقت سود سهام پیش بینی شده در انعکاس بازدهی آینده

رابطه مثبت و معنی دار بین سود دوره قبل و سود دوره جاری و سودهای دوره های آتی با بازدهی دوره آتی می باشدو در شرکتهای که دقت پیش بینی بالاتری دارند این نسبت بالاتر است.

1391
کاشانی پور و
همکاران
بررسی عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
متغییر های اندازه، نسبت سود آوری، رشد فروش، شاخص کل بورس و تولید ناخالص داخلی با دقت پیش بینی سود رابطه مستقیم، متغییر های حجم مبادلات سهام، نرخ ارز، نرخ تورم با دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و سایر متغییر های زمان ورود به بورس، افق زمانی پیش بینی و نسبت اهرم مالی رابطه معنا داری با دقت پیش بینی سود ندارند.

ادامه جدول ‏22- پیشینهی پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
سال پژوهش
نام پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتیجه پژوهش
1389
خدادادی و
جان جانی
بررسی واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود ،تکرار سوگیری در ارائه پیش بینی ها و عوامل موثر بر خطای پیش بینی
تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکتها نیز افزایش یافته است.
1389
طالب نیا و
حسین پور
بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی بین سودهر سهم و سود تقسیمی هر سهم در ارتباط با بازده سهام شرکتها
هرقدر خطای EPS کاهش پیدا نمایدبازده سهام افزایش یافته و همین طور کاهش DPS نیز با افزایش بازده سهام همراه خواهد بود.
1388
کردستانی و
باقری
بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و نقدي بـا خطـاي پـیش بینـی سـود
روش مقطعی نشان دهنده رابطه منفی بین خطاي پیش بینی سود و درصد تغییر در ارزش افزوده اقتصـادي است همچنین یک رابطه منفی بین خطاي پیش بینی سود و سود عملیاتی به دست آمد.
1388
کردستانی و
آشتاب
بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی در شرکت های جدید الورود
با اسـتفاده از تحليـل رگرسـيون خطي چند متغيره نشان دادند، بين
خطاي پيشبيني سود و بازده غيرعادي سهام شـركتهـاي جديـدالورود
رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
1387

کردستانی و
آشتاب
شناسايي عوامل مؤثر بر خطاي پيش بينـي سـود شركتهاي جديدالورود به بـورس اوراق بهـادار تهران
تنها عامل موثر بر خطاي پیش بینی سود سهام شرکتهاي جدیدالورود به بورس نسبت سود آوري است که با خطاي پیش بینی سود رابطه معکوس دارد و سایر متغیرهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره نسبت بدهی، ارزش بازار، اهرم مالی، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، حافظه کاری، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار تهران