پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بازار سهام، حسابرس مستقل، حسابرسان مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..78
5-3-1- پيشنهاد حاصل از يافته‌‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….78
5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آتي……………………………………………………………………………………………………………………78
5-4- محدوديت‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………79
5-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
ب) منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 3-1: نام شرکتهای نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..53
جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….63
جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون کلموگروف- اسميرنف…………………………………………………………………………………………64
جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………..65
جدول4-4: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضيه اول…………………………………………………………………………………………66
جدول4-5: نتايج برآورد مدل فرضيه اول………………………………………………………………………………………………………………….66
جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضيه اول………………………………………………………………………………………..68
جدول4-7: نتايج برآورد مدل فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول 5-1: نتايج حاصل از بررسي رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس………………………………………..74
جدول 5-2: نتايج حاصل از بررسي رابطه بين شدت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس………………………………75
جدول 5-3: نتايج حاصل از متغييرهاي كنترلي…………………………………………………………………………………………………………..75

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
امیر رضا فرامرزی
چکيده
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تأثير تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اين تحقيق از نوع کاربردي است. گردآوري دادهها با استفاده از اطلاعات گزارش شده در صورتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستاي تحقق اهداف تحقيق، يك فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي تدوين شده است. نمونه آماري تحقيق شامل 83 شرکت طي بازهي زماني ده ساله 1392 – 1383 مي‌باشد. براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار Eviews استفاده شده است. براي سنجش فرضيهها آزمون‌هاي قابليت ادغام و هاسمن و الگوي رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد. در تحقيق حاضر، تجدید ارائه صورت‌های مالی و شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان متغير مستقل و تغییر حسابرس به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته ميشود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه‌ها نشان مي‌دهد که تجديد ارائه صورت‌هاي مالي تأثيري بر تغيير حسابرس ندارد اما بين شدت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژههاي کليدي: تجدید ارائه صورت‌های مالی، شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس

فصل اول
کليات پژوهش

1-1 مقدمه
تصميمگيريهاي اقتصادي نيازمند اطلاعاتي است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه‌اي مطلوب تخصيص داد. يكي از مهمترين عوامل در تصميمگيري صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشود، تأثيرات منفي براي فرد تصميم‌گيرنده در پي خواهد داشت (وطنپرست و قائمي، 1386). بنابراين، اطلاعات شفاف را مي‌توان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران دانست. هر قدر توزيع اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان تصميمگيري آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر ميشود و امكان رشد فساد كاهش مييابد (نوبخت، 1385).
طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، هدف صورت‌‌هاي مالي ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است که براي طيفي گسترده‌ از استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات، “مربوط ‌بودن” و “قابل اتکاء بودن” و خصوصيات کيفي اصلي مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌ مقايسه ‌بودن” و “قابل ‌فهم ‌بودن” است. اطلاعاتي که فاقد اين خصوصيات باشد، مفيد نبوده و يا داراي فايده محدودي است. از آنجا که خصوصيات کيفي قابل ‌مقايسه ‌بودن و قابل ‌فهم ‌بودن، بر مفيد بودن اطلاعات مي‌افزايد، وجود ثبات رويه حسابداري در روش‌هاي حسابداري بکارگرفته شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامي است (کميته تدوين حسابداري، 1388). لذا در صورت وجود اشتباه يا تغيير رويه در صورت‌هاي مالي دوره جاري نسبت به دوره يا دوره‌هاي مالي قبل، تجديد ارائه صورت‌هاي مالي ابزاري متداول جهت ايجاد ثبات رويه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود (بولو و همکاران، 1391). تجديد ارائه صورت‌هاي مالي را مي‌توان يک رويداد با اهميت دانست که نشان‌دهنده کيفيت پايين گزارشگري مالي قبلي است و از طرفي نشانه‌اي بر مديريت غلط از طريق حاکميت شرکتي ضعيف است (دفتر حسابداري عمومي1، 2002). تجديد ارائه صورت‌هاي مالي از ديدگاه سرمايه‌گذاران نه تنها بيانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعي پيش‌بيني مشکلات آتي براي شرکت و مديريت آن نيز محسوب مي‌شود و موجب سلب اطمينان سرمايه‌گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت و کيفيت سودهاي گزارش‌شده مي‌شود (بزرگ اصل، 1387: ب). شرکت‌هاي تجديد ارائه‌کننده در پاسخ به فشارهاي وارده از جانب بازارهاي سرمايه‌اي پس از اعلام عمومي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به سرمايه‌گذاران، اقدام به تغيير حسابرسان خود مي‌کنند تا از اين طريق کيفيت حسابرسي را افزايش داده و سرمايه شهرت از دست رفته خود را احيا نمايند (ماند و سون2، 2013).
1-2- بيان مسأله‌ پژوهش
تجديد ارائه صورت‌هاي مالي ترديدهايي را درباره درستكاري مديريت، كفايت كنترل‌هاي داخلي شركت، اثربخشي كميته حسابرسي، اثربخشي استقلال حسابرس و نيز كيفيت حسابرسي مطرح مي‌نمايد (گلسون3، 2008). بركناري حسابرس مستقل پس از گزارش تجديد ارائه صورت‌هاي مالي اقدام ملموسي است كه شركت‌ها براي بازگرداندن اعتماد بازار سرمايه و بهبود نظارت حسابرسي بر فرآيند گزارشگري مالي مي‌توانند انجام دهند (لويي و همکاران4، 2009). از حسابرسان مستقل نيز انتظار مي‌رود در مقابل اتهامات مربوط به تجديد ارائه‌هاي مالي صاحبكاران و در راستاي افزايش شهرت مؤسسه حسابرسي خود تلاش مضاعفي نموده و ريسك قانوني اين اتهام را كاهش دهند (فلدمن و همکاران5، 2009). همانند تجديد ارائه‌هاي مالي، تغيير حسابرسان مستقل نيز رويدادهاي با اهميتي هستند كه بازارها به دقت آن‌ها را بررسي مي‌نمايند. به دليل عدم افشاء عمومي دلايل تغيير حسابرسان، با بررسي تجربي دلايل روابط بين صاحبكار و حسابرس، موجب افزايش آگاهي محققين و استفاده‌كنندگان اطلاعات مالي از اين رويدادها مي‌گردد. برخي محققين معتقدند تغيير حسابرس موجب واكنش منفي بازار سهام گرديده و نشانه وجود ضعف در كنترل‌هاي داخلي صاحبكار يا عدم توافق صاحبكار با حسابرس براي بازار سهام است. همچنين، استنباط مي‌گردد حسابرس جانشين در سال‌هاي اوليه حسابرسي دچار اشتباه شده و در نتيجه كار حسابرسي وي از كيفيت پاييني برخوردار خواهد بود (گريفين و لونت، 2010؛ ‌نچال، 2007). تا اندازه‌اي كه تغيير حسابرس بتواند موجب بازگرداندن اعتماد و شهرت شركت گردد و موجب افزايش نظارت بر حسابرسي شود، سرمايه‌گذاران نيز به اين تغيير نگاه مثبتي خواهند داشت.
از آنجا كه تجديد ارائه‌هاي مالي و تغييرات حسابرسان، هر دو رويدادهايي هستند كه موجب جلب توجه عموم سرمايه‌گذاران مي‌شوند، تجديد ارائه‌هاي مالي با اهميت، موجب ايجاد ابهام در ناتواني ارائه اطلاعات مالي قابل اتكاء و نيز انجام نامناسب حسابرسي توسط حسابرسان مي‌گردد. در نتيجه، نياز به تغيير بااهميت در مكانيسم‌ها و ابزارهاي حاكميتي شركت‌ها بر اين اساس احساس مي‌گردد. تحقيق حاضر با هدف پاسخگويي به اين سؤال انجام يافته كه، آيا مي‌توان تغيير حسابرس مستقل پس از تجديد ارائه صورت‌هاي مالي را به اين موضوع نسبت داد؟ هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي شركت‌ها با تغيير حسابرسان آن‌ها است. مبناي نظري پشتيبان سؤال اين است كه در پاسخ به فشار بازار سرمايه، به منظور افزايش كيفيت حسابرسي و بازگرداندن هزينه حسن شهرت هنگام اعلام تجديد ارائه‌هاي مالي به عموم سرمايه‌گذاران، تجديد ارائه صورت‌هاي مالي شركت‌ها منجر به بركناري حسابرسان آن‌ها مي‌گردد فرض اساسي اين است كه تجديد ارائه صورت‌هاي مالي موجب ناپايداري در رابطه صاحبكاران با حسابرسان مي‌گردد، زيرا از ديدگاه سهامداران تجديد ارائه صورت‌هاي مالي شركت‌ها ناشي از ضعف حسابرسي مي‌باشد. بنابراين، با توجه به مطالب فوق اين سؤال مطرح مي‌شود که: آيا بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس رابطه‌ معناداري وجود دارد؟
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش
در سال‌هاي اخير تجديد ارائه صورت‌هاي مالي بين شرکت‌هاي ايراني بسيار رايج شده است به گونه‌اي که از تعديلات سنواتي به عنوان يکي از عناصر نسبتاً پايدار در گردش حساب سود (زيان) انباشته ياد مي‌شود. اين تعديلات که عمدتاً ناشي از اصلاح اشتباهات دوره گذشته است، بر اتکاء‌پذيري و اعتماد ارقام ارائه شده در صورت‌هاي مالي تأثير دارد. به طور کلي تعديلات سنواتي و تجديد ارائه صورت‌هاي مالي پيامدهاي منفي متعددي به دنبال دارد که يکي از اين پيامدها اثر منفي بر اعتبار حسابرسان است (نيکبخت و رفيعي، 1391). براساس ادبيات حسابرسي هدف حسابرسان اعتباربخشي به صورت‌هاي مالي است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اظهار نظر حسابرس، حسابرس مستقل، اندازه شرکت، روش پژوهش Next Entries پایان نامه رایگان درباره حسابرس مستقل، بورس اوراق بهادار، روش پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران