پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون فرضیه، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. به این ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای مقالات و سایتها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه به صورت استقرایی انجام گرفته است.
این پژوهش در حوزه تحقیقات توصیفی و استقرایی است و از نظر هدف کاربردی میباشد. پژوهش حاضر از نظر تقسيمبندي بر حسب روش اجرا، روش همبستگي و بر پايه دادههاي پس رويدادی انجام خواهد شد. با توجه به اهداف پژوهش، روش آماری از نوع همبستگی ترکیبی(سری زمانی و مقطعی) يعني بررسي وجود رابطه بين متغيرها از طريق رگرسيون ميباشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده میشود. در این روش مقالههای موجود در نشریات معتبر که از سایتهای علمی اینترنتی اخذ گردیده، به علاوه مجلههای علمی، نمایهها، پایاننامههای دکترا و کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفاده میگردد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار همانند سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی14 و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران15 و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران16 و نرمافزار رهآورد نوین و تدبیر پرداز استفاده خواهد شد.
به منظور جمع آوری دادههای مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش از بانکهای اطلاعاتی در نرم افزار «رهآورد نوین» و «تدبیر پرداز» استفاده خواهد شد و در مواردی که دادههای موجود در این بانکهای اطلاعاتی ناقص باشد، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایتهای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه خواهد گردید.
اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانهای و با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمع آوری شده است. همچنین جهت آزمون فرضیهها و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار EXCEL و همچنین نرم افزارهای SPSS و Eviws6 استفاده خواهد گردید.
جامعه و نمونه آماری پژوهش
نظر به این که، در این پژوهش باید از اطلاعات هردو شرکتهای سرمایهپذیر و سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردد، بنابراین باید از اطلاعات شرکتهای سرمایهپذیری استفاده کنیم که شرکتهای سرمایه گذار آنها، جزو شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشند.پس محدودیتهایی در تعیین حجم نمونه پیش خواهد آمد. بنابراین حجم جامعه در این پژوهش از روش غربالگری، 175 شرکت، از شرکتهای سرمایهپذیر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، میباشد. و اما تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 121 شرکت از آن 175 شرکت مذکور انتخاب خواهد گردید.
قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی به شرح زیر میباشد:
قلمرو موضوعی
این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حوزهی حسابداری میپردازد.
قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی 5 سال یعنی از ابتدای سال 88 تا آخر سال92 میباشد. در ضمن برای به دست آوردن میانگین سه سال سود هر سهم شرکتهای سرمایه پذیر از صورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر در بازه زمانی 85-91 نیز استفاده گردید.
قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مکانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
تعریف واژگان تخصصی پژوهش
سرمایهگذاری
نوعي دارايي است كه واحـد سـرمايهگـذار بـراي كـسب منـافع اقتـصادي از طريق دريافت منافع(به شكل سود سهام و سود تضمين شده)، افـزايش ارزش، پوشـش ريسكهاي آتي يا مزاياي ديگر(مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري ميكند.(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1392).
شرکتهای سرمایه گذاری
شركتهای سرمایهگذاری مؤسساتی هستند كه از طریق فروش سهم و برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس انداز كنندگان و افراد را جمع آوری كرده، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شركتها سرمایه گذاری میكنند(قجر و همکاران،1392).
شرکتهای سرمایهپذیر
شرکت‌هایی که بتوان سهام آنها را خریداری کرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله ‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند(مجله اقتصادی پارسیان،1392).
کیفیت پیشبینی سود
با توجه به اهمیت پیشبینی سود شناخت عوامل موثر در پیشبینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیشبینی‌ کننده مورد استفاده قرار میگیرد(مومن زاده گل،1390). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیشبینی سود استفاده خواهیم نمود.
دقت پیش بینی سود
یکی از معیارهای کیفیت پیش بینی سود دقت پیش بینی سود میباشد. اهمیت سود پیشبینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتري برخوردار است. دقت پيشبيني با استفاده از خطاي پيش بيني، قدر مطلق خطاي پيشبيني، مربع خطاي پيشبيني و لگاريتم طبيعي مربع خطاي پيشبيني اندازهگيري ميشود(نمازی و شمس الدینی،1385). ما در این پژوهش برای بدست آوردن دقت پیشبینی سود از روش قدرمطلق خطای پیشبینی استفاده نمودیم.
خطای پیش بینی سود
از نسـبت قدرمطلق انحراف سود واقعی از سود پیشبینی شده بر سود پیشبینی شده هر سهم به دست آمده اسـت(کوهن17 و همکاران،2009).
تصمیمگیریهای سرمایهگذاری
شواهد تجربی نشان میدهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیشبینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده میکنند. این پیشبینیها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیشبینیها که مبنای تصمیمگیری آنهاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیشبینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است(کردستانی و آشتاب،1389). که در این پژوهش نیز مبنای تصمیم گیریهای سرمایه گذاران یکی افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت شرکت سرمایه پذیر توسط شرکت سرمایه گذار است و دیگری تغییرات حجم این سرمایه گذاری در سال جاری میباشد.
بازده عملیاتی
همانطور که میدانیم بازده داراییها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت میباشد و از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه میشود. که به صورت درصد بیان میشود(رمضانی،1387). یکی از مزایای مهم بازده عملیاتی این است که مدیران را به کنترل داراییهای عملیاتی وادار میسازد. اما نکتهی قابل توجه این است که ما در این پژوهش برای محاسبه بازده عملیاتی، نسبت سود عملیاتی به مجموع داراییها را بدست آوردیم.
بازده سهام
بازده سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی و مالی است. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند(پاکدامن و همکاران،1390). که ما در این پژوهش برای بدست آوردن بازده سهام از نسبت تغییرات قیمت سهام در ابتدا وانتهای سال بر قیمت ابتدای سال سهام استفاده نمودیم.
بازده غیرعادی سهام
بـازده غیرعادي سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتواي اطلاعاتی سود پیشبینی شـده شـرکتهـا، قابـل استفاده بوده و از آنجاکه بازار، مازاد سود واقعی بر سود پیشبینی شده را به عنوان خبري خوب تلقـی مـینمایـد؛ بنـابراین، انتظار است که رابطه مستقیمی بین عامل مزبور و خطاي پیشبینی سود وجود داشته باشد(مشکی و ربانی،1390).
سود هر سهم
سود هر سهم 18 یکی از آمارههای مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی میباشد. سود هرسهم از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه میشود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است.
ساختار کلی پژوهش
فصل اول: به بیان موضوع، اهداف پژوهش، فرضیههای پژوهش، روش پژوهش، نحوه جمع آوری دادهها، بیان متغیرها، قلمرو پژوهش، جامعه آماری ، تعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی پرداخته است.
فصل دوم: مروری فشرده بر ادبیات حسابداری در زمینهی پژوهش دارد. ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، مروری بر پژوهشهای تجربی انجام شده در داخل و خارج از ایران را بیان میکند.
فصل سوم: به بیان فرضیههای پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه و جامعه آماری، نحوه جمع آوری اطلاعات و در نهایت چگونگی آزمون فرضیهها و مدل آماری به کار رفته اختصاص یافته است.
فصل چهارم: به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات دریافت شده اختصاص یافته است.
فصل پنجم: مربوط به نتیجه گیریها و پیشنهادات شامل تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیهها، پیشنهادات برای پژوهشهای آتی است.

خلاصه فصل
ابتدا به بیان مساله در مورد موضوع تحقیق و ضرورت آن پرداختیم و سپس با بیان اهداف مختلف پژوهش به تعریف انواع مدلها و متغیرها و فرضیهها پرداختیم و پس از آن روش آماری و تجزیه و تحلیل آن را توضیح دادیم و پس از آن نیز به قلمرو پژوهش پرداخته و سرآخر تعریفی کوتاه بر واژگان تخصصی داشتیم.

فصل دوم مبانی نظری و پیشینهی پژوهش

دیباچه
سرمایهگذاری: نوعی دارایی است که واحد سرمایهگذار برای کسب منافع اقتصادی از طریق دریافت منافع (به شکل سود سهام و سود تضمین شده)، افزایش ارزش، پوشش ریسکهای آتی یا مزایای دیگر (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری میکند(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1392).
امروزه اقتصاد و بازار سرمایه کشورها بدون حضور شرکتهای سرمایه‌گذاری که ابزار توسعه هستند مفهومی ندارد. شرکتهای سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مهم و مفید در بازار سرمایه هستند، که نقش عمده‌ای در کارآیی بازار سرمایه می‌توانند ایفا نمایند. اینگونه شرکتها با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک مردم اقدام به تشکیل سرمایه در حجم بالا می‌نمایند و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای گوناگون می‌نمایند و با این عمل خود ریسک سرمایه‌گذاری را برای سهامداران خود به حداقل می‌رسانند (بهزادی، 1376).
سرمايهگذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي از استفاده كنندگان برون سازماني اطلاعات مالي بـه شمار ميروند. تهيه و فراهم كردن اطلاعات مربوط براي اين دو گروه، يكي از رسالتهاي اصلي مديريت و سيستمهاي حسابداري اسـت. مديران از طريق افشاي اطلاعات در قالب گزارشگري مالي ايـن رسالت را ايفا مينمايند. صورتهاي مالي قسمت مهمي از گزارشگري مالي را تشكيل ميدهند.صورتهاي مالي ابزارهاي اصلي هستند كه اطلاعات حسابداري را به افراد خارج از بنگاه انتقال ميدهند . گزارشگري مالي تنها دربرگيرنده صورتهاي مالي نيست، بلكه ساير ابزارهاي انتقالدهندهی اطلاعات را نيز دربر ميگيرد. مديريت ممكن است از طريق گزارشگري مالي و بــه طرقي غير از صورتهاي مالي رسمي، اطلاعات را به افراد خـارج از واحد تجاري انتقال دهد. ايـن اطلاعات ممكن است به وسيلهی مراجع قانوني، قوانين نـاظر يـا عـرف الزامي شده باشد يـا بـدين دليـل كـه مديريت ايـن اطلاعات را براي افراد خارج از واحـد تجاري مفيد مـيدانـد، بـه صورت داوطلبانه افشا شـوند. ايـن اطلاعات ممكن اسـت داراي اشكال گوناگون و در ارتباط با مسايل متفاوتي باشند. انتشار اخبار، پـيشبينيهاي مديريت، از سود يـا ساير توضيحات در خصوص طرحها و برنامهها نمونههايي از گزارشهاي مالي و غيرمالي جدا از صورتهاي مالي هستند(بیور19، 2005).
بسياري از اطلاعات ارايه شـده به وسیلهی گزارشگري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد شرکت Next Entries پایان نامه رایگان درباره صورتهای مالی، اوراق قرضه، کیفیت سود، قیمت سهام