پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تهران(نمونهی آماری)…………………121
پیوست ب) نمودارهاي پراکنش باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده جهت تشخيص همساني واريانس……………….122
پیوست ج) ماتريس همبستگي بين متغيرها وابسته و مستقل……………………………………………………………..124
پیوست د) خروجیهای نرمافزار …………………………………………………………………………………………………124
فهرست منابع فارسی 142
فهرست منابع لاتین 146
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..148

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏2-1- پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل ایران 51
جدول 2-2- پیشینه پژوهشهای انجام شده در خارج ایران 56
جدول ‏3-1- تعیین حجم نمونه آماری پژوهش 62
جدول ‏4-1- آمار توصيفي – شاخص های مرکزی 84
جدول ‏4-2- آزمون کلموگروف اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغير وابسته تحقيق 86
جدول ‏4-3-نتایج آزمون همبستگی پیرسون 86
جدول ‏4-4- نام متغیرهای کنترلی 88
جدول ‏4-5- آزمون چاو و آزمون هاسمن براي انتخاب مدل مناسب 88
جدول ‏4-6- نتایج پانلی برای فرضیه ی اول 89
جدول ‏4-7- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب 92
جدول ‏4-8- برآورد مدل پانل برای فرضیه ی دوم 92
جدول ‏4-9- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب 96
جدول ‏4-10- برآورد مدل پانل برای فرضیه ی سوم 97
جدول ‏4-11- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب 100
جدول ‏4-12- برآورد مدل پانل برای فرضیه ی چهارم 101
جدول ‏4-13- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب 103
جدول ‏4-14- برازش مدل پانل برای فرضیه ی پنجم 104
جدول ‏4-15-: نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب 107
جدول ‏4-16- برازش مدل پانل برای فرضیه ششم 108
جدول ‏5-1- چکیدهی فرضیههای پژوهش 116

فهرست نمودارها و شکلها
عنوان صفحه
نمودار ‏4-1- نمودار پراکندگی – فرضیه ی شماره ی 2 – متغیر وابسته: تغییرات حجم ..93
نمودار ‏4-2- آمارهی t ………………………………………………………………………………………………………….94
نمودار‏4-3- نمودار پراکندگی – فرضیه ی شماره 3- متغیر وابسته: لگاریتم بازده سهام 97
نمودار‏4-4- نمودار پراکندگی- فرضیه ی شماره 4- متغیر وابسته: بازده عملیاتی 101
نمودار‏4-5- نمودار پراکندگی- فرضیهی پنجم- متغیر وابسته: BVMV 104
نمودار‏4-6- نمودار پراکندگی- فرضیهی ششم- متغیر وابسته: بازدهی غیرعادی 107
شکل1-1- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………..14
شکل3-1- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………..68

چکیده
یک عامل اصلی از سرمایهگذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژهها است؛ به دلیل اینکه پیشبینی، یک نقش اصلی در روشهای ارزیابی سرمایهگذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها به مدیرانی برای پیشبینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیشبینی و تخمین ، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیشترین این پیش بینی ها داخلی بوده و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژهها توسط مدیریت، که از نوع پیشبینیهای داخلی است،در پیشبینیهای خارجی و داوطلبانه مدیریت ، مانند پیشبینی سود ظاهر گردد.
و اما اهمیت سود پیشبینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتري برخوردار است. پژوهشها نشان میدهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظهاي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان میدهد.
هدف این پژوهش نیز مطالعهی تاثیر کیفیت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر با تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران میباشد . در این پژوهش،از دقت پیشبینی سود به عنوان معیار اندازهگیری کیفیت پیشبینی سود استفاده گردید.بدین منظور تعداد 121 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1388 تا 1392 به عنوان نمونه شرکتهای سرمایه پذیر انتخاب گردید که از یک سو تاثیر میانگین سه سالهی دقت پیشبینی سود هر سهم شرکتهای سرمایهپذیر بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذار، اعم از تغییرات حجم سرمایهگذاری و افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار (سرمایهگذاری بلند مدت و کوتاه مدت) مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر تاثیر آن بر روی بازدهی سهام و بازده عملیاتی و بازده غیرعادی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر مورد بررسی قرار داده شد.
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است.و در این پژوهش براي تجزيه و تحليل فرضیه ها از تحليل پانلي کمک گرفته شده است. یافته های پژوهش بیانگر یک رابطه ی مثبت و معنادار بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار و بازده سهام و بازده عملیاتی و نسبت ارزش دفتری هرسهم به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر می باشد. و اما پژوهش نشان داد که بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایه گذار و بازده غیرعادی شرکت سرمایه پذیر رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی : کیفیت پیش بینی سود ، دقت پیش بینی سود، تصمیمات سرمایه گذاری،شرکت سرمایه گذار،شرکت سرمایه پذیر، افق نگهداری سهام ، حجم سرمایه گذاری ، بازده عملیاتی ،بازده سهام،بازده غیرعادی

1- فصل اول کلیات پژوهش

دیباچه
تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها به مدیرانی برای پیشبینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایهگذاریهای بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیشبینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیشترین این پیش بینیها داخلی بوده و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار میرود که توانایی پیش بینی پروژهها توسط مدیریت، که از نوع پیشبینیهای داخلی است، در پیشبینیهای خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیشبینی سود ظاهر گردد (گودمن و همکاران1،2013). بنابراین این نوع از پیشبینیها که به طور داوطلبانه افشاء میگردد، ممکن است برای سهامداران خارجی پر ارزش باشد؛ نه تنها به خاطر فراهمآوردن انتظارات مدیران از سود دوره بعدی، بلکه به دلیل افشای اطلاعات در مورد دانش مدیران از محیط اقتصادی شرکت؛ و توانایی پیش بینی چشمانداز تجاری درآینده،که یک جزء اصلی در فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاری میباشد.(ترومن2،1986)
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفادهکنندگان صورتهای مالی را به خود جلب میکند. سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکتها، تحلیلگران، دولت و دیگر استفادهکنندگان صورتهای مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکتها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمهای مربوط به شرکت استفاده میکنند(قاسمی،1384).
میزان سودآوری یک شرکت از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایهگذاران است. سودهای گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته هستند، ولی با توجه به آنها میتوان نحوه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن را در گذشته ارزیابی نمود. چنانچه سرمایهگذاران گذشته را مبنایی برای آینده قرار دهند، آنها با استفاده از اطلاعات گذشته میتوانند حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود، ولی تنها این یک حدس است که براساس اطلاعات گذشته بدست آمده است، در حالی که آینده ممکن است با گذشته تفاوت داشته باشد(عربی مزعه شاهی،1380). و اما سرمایهگذارا ن نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت میباشند(روگرز و همکاران3 ،2009).
بنابراین با توجه به این نیاز و نیازهای دیگر استفادهکنندگان و سرمایهگذاران، مدیران نسبت به پیشبینی سود هر سهم اقدام میکنند. پیشبینی سود و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایهگذاران و مدیران و تحلیلگران و دیگر استفادهکنندگان بوده است. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایهگذاران و دیگر استفاده کنندگان پیشبینی سود ارائه شده توسط شرکت هاست(ملکیان و همکاران،1389).
در ایران نیز، براساس ردیف (7) بند (ج) مدیران شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیشبینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سهماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکتهاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (لطفی و حاجی پور، 1389).
با توجه به اهمیت پیشبینی سود شناخت عوامل موثر در پیشبینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیشبینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (مومن زاده گل،1390). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیشبینی سود استفاده خواهیم نمود.
اهمیت سود پیشبینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتري برخوردار است. پژوهشها نشان میدهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظهاي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان میدهد(ریس4،2007).
اغلب مطالعات قبلی سود جاری را به عنوان معیار بازده سرمایهگذاریها و همچنین معیاری برای تصمیمات سرمایهگذاری سرمایهگذاران قلمداد نموده اند اما این پژوهش پیشبینی سود در سنوات قبل از وقوع (سه سال قبل) را به عنوان معیار بازده سرمایهگذاریهای شرکت سرمایهپذیر و به تبع آن تصمیمات سرمایهگذاری شرکتهای سرمایهگذاری ، درنظر گرفته و تاثیر کیفیت پیشبینی سود را با استفاده از معیاردقت پیشبینی سود بر روی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار میدهد.
بیان مساله و چگونش موضوع پژوهش
سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی میگردد، به بیان دقیقتر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایهگذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنها میباشد(عالیپور،1383).
سود از جمله برترین شاخصهای اندازهگیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی،1373) اما سهامداران فقط به سود دوره جاری توجه نمیکنند، بلکه آنها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند(پنمن5،2003 ).
پيش بيني، فرآيند برآورد موقعيتهاي ناشناخته است

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره رفتار اخلاقی، توانایی ها، خودآگاهی Next Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری، بازار سهام