پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات بازار، صورت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

دفتري سهام، درصد مالکيت سرمايه گذاران نهادي و مدت تصدي مديريت عامل با تغيير کيفيت سود در شرکتهاي تجديد ارائه کننده سود رابطه معناداري دارند.
نيكبخت و رفيعي (1391)، به تدوين الگوي عوامل موثر بر تجديد ارائه صورتهاي مالي در ايران پرداختند. شرکت‏ها هنگام اصلاح اشتباهات دوره‌ هاي گذشته يا تغيير رويه ‌هاي حسابداري بايد صورتهاي مالي مقايسه‏‌اي را تجديد ارائه کنند. تجديد ارائه صورت‏هاي مالي بر مربوط بودن و توان اتکاي اطلاعات صورت‏هاي مالي اثر منفي دارد با اين حال، طي سال‏هاي اخير تجديد ارائه صورت‏هاي مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس رواج زيادي داشته است. اين تحقيق در پي يافتن الگوي عوامل موثر بر تجديد ارائه صورت‏هاي مالي در ايران است. بدين منظور نخست از طريق مصاحبه با 50 نفر از خبرگان عوامل موثر بر تجديد ارائه صورت‏هاي مالي شناسايي، و سپس با روش رگرسيون لوجستيک الگوي مورد نظر تخمين زده شد. به منظور تخمين الگو، داده‌ هاي مربوط به 202 شرکت بورسي طي سال هاي 1384 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت. يافته ‌هاي اين تحقيق نشان مي‌ دهد که سودآوري، اهرم مالي، طول دوره تصدي مديريت، تغيير مديريت، تغيير حسابرس و اندازه موسسه حسابرسي بر وقوع تجديد ارائه صورتهاي مالي موثر است.
حيدرپور و ازوجي (1389) به بررسي عوامل موثر بر تجديد ارائه سود هر سهم پرداختند. اين تحقيق عوامل موثر بر تجديد ارائه سود هر سهم را در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1380 الي 1386 مورد بررسي قرار داده است. بر اين اساس رابطه بين متغير وابسته (تفاوت سود هر سهم تجديد ارائه شده و نشده) با متغيرهاي مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالي، بازده دارايي ها، شاخص محافظه کاري حسابداري، شاخص کيفيت سود، تغيير حسابرس و نسبت جريان نقدي عملياتي به سود مورد آزمون قرار گرفت. هدف تحقيق حاضر يافتن عواملي است که بر تجديد ارائه سود هر سهم موثر مي باشند. روش تحقيق از نوع همبستگي است. در اين تحقيق، تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته (تفاوت سود هر سهم تجديد ارائه شده و تجديد ارائه نشده) مورد بررسي قرار مي گيرد. اين فرآيند شامل پالايش و پردازش داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ تجربي است. روش آزمون مبتني بر Enter بوده و بر اساس آن داده هاي متغير هاي مستقل وارد نرم افزار SPSS شده و بررسي رابطه بين متغير هاي مستقل و وابسته در يک مرحله انجام شده است. همچنين جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته در هر سال از تحليل همبستگي پيرسون سال به سال استفاده شده است. نتيجه اصلي تحقيق بيانگر آن است که از بين متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده، تنها عامل موثر بر تجديد ارائه سود هر سهم، شاخص کيفيت سود است.

2-5-2-2 تحقیقات در حوزه پیش‏بینی ورشکستگی
رسول زاده(1380) در تحقيق خود با عنوان «بررسي کاربرد مدل آلتمن براي پيش بيني ورشکستگي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل اصلي score-z به بررسي کاربرد مدل آلتمن طي دوره چهار ساله 1375 تا 1378 پرداخت و توانست با دقت 92% عدم ورشکستگي و با دقت 81% ورشکستگي شرکت‌ها را پيش بيني نمايد.»
سليماني اميري(1381) نخستين تلاش را براي ارايه مدلي به منظور پيش بيني ورشکستگي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. وي در تحقيق خود با عنوان «بررسي‌هاي شاخص‌هاي پيش بيني کننده ورشکستگي در شرايط محيطي ايران» از تحليل رگرسيون چندگانه براي مدل سازي استفاده نمود. نمونه تحقيق وي متشکل از 30 شرکت توليدي داراي بحران مالي و 30 شرکت فاقد بحران مالي بودند. وي در تحقيق خود از بين 22 نسبت اوليه در نهايت 5 نسبت سرمايه در گردش به کل دارايي‌ها، دارايي جاري به بدهي جاري، سود قبل از بهره و ماليات به کل دارايي‌ها، حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها، نسبت فروش به کل دارايي‌ها به عنوان متغير هاي مستقل تحقيق مشخص نمود. مدل وي 28 شرکت از 30 شرکت ورشکسته و 29 شرکت از 30 شرکت غير ورشکسته را يک سال قبل از ورشکستگي، 23 شرکت از 30 شرکت ورشکسته و 27 شرکت از 30 شرکت غير ورشکسته را دو سال قبل از ورشکستگي، 28 شرکت از 30 شرکت ورشکسته و 26 شرکت از 30 شرکت غير ورشکسته را سه سال قبل از ورشکستگي درست طبقه بندي نمود.
راعي و فلاح پور(1383) در تحقيق خود با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) به پيش بيني ناکامي مالي شرکت‌هاي توليدي و مقايسه‌ي آن با يک مدل تحليل تشخيصي چندگانه(MDA) پرداخته‌اند. نمونه آنها شامل 80 شرکت توليدي در بازه زماني 1380-1373 بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که مدل شبکه عصب مصنوعي در پيش بيني بحران مالي از دقت پيش بيني بالاتري برخوردار است.
احديان پور(1384) در تحقيق خود به پيش بيني ورشکستگي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با تحليل مميزي چندگانه آلتمن پرداخته‌اند. دوره زماني تحقيق آنها 1384-1379 مي‌باشد. نتايج تحقيق آنها نشان داد مدل ايجادي توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي داراي توانايي پيش بيني بالاتري نسبت به تحليل مميزي چندگانه آلتمن است.
خوش‏طينت و قسوري(1384) در تحقيق خود با عنوان «مقايسه بين نسبت‌هاي مالي تركيبي مبتني بر صورت جريان وجوه نقد و اقلام تعهدي با نسبت‌هاي مالي صرفاً مبتني بر اقلام تعهدي در پيش بيني ورشكستگي شرکت‌ها» مدل کي سي و بارتزاک را براي محيط اقتصادي ايران تخمين زدند. آنها از روش تحليل تشخيصي چندگانه استفاده نمودند. آنها ابتدا شش متغير تعهدي را وارد نمودند که در اين مرحله دقت مدل 83% بود در مرحله بعد سه متغير نقدي را نيز وارد مدل نمودند که باعث شد دقت مدل 95% گردد. البته آنها در تحقيق خود هيچ اشاره اي به بازه‌ي زماني تحقيق خود ننموده‌اند.
مهراني و همکاران (1384) در تحقيق خود با عنوان «بررسي کاربردي الگوهاي پيش بيني ورشکستگي زيمسکي و شيراتا در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به ارايه ي مدل‌هايي جديد بر مبناي الگوهاي پيش بيني ورشکستگي زيمسکي و شيراتا متناسب با شرايط محيطي ايران پرداخته‌اند. تحقيق آنها نشان داد که هر دو الگو توانايي تقسيم شرکت‌ها را به دو گروه ورشکسته و غير ورشکسته دارند و متغير هاي مستقل الگو تاثير يکساني در پيش بيني ورشکستگي شرکت‌ها ندارند.
کميجاني و همکار (1385) در تحقيق خود به پيش بيني ورشکستگي شرکت‌هاي فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1386-1385 با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي پرداختند. آنها همچنين روند ورشکستگي اين شرکت‌ها را ترسيم نمودند.
فرج زاده دهکردي (1386) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «کاربرد الگوريتم ژنتيک در مدل بندي پيش بيني ورشکستگي» به ارايه مدلي براي پيش بيني ورشکستگي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه وي شامل 72 شرکت ورشکسته و 72 شرکت غير ورشکسته بود. مدل وي توانست با دقت 94% شرکت‌هاي نمونه را درست طبقه بندي نمايد.
رهنماي رود پشتي و همکاران(1387) در تحقيق خود با عنوان «بررسي کاربرد مدل‌هاي پيش بيني ورشکستگي آلتمن و فالمر در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مقايسه نتايج اين دو مدل پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد بين نتايج اين دو مدل تفاوت معني داري وجود دارد و همچنين مدل آلتمن در پيش بيني ورشکستگي محافظه‏کارانه تر از مدل فالمر عمل مي‌کند.
قدرتي و معنوي مقدم(1389) در تحقيق خود با عنوان «بررسي دقت مدل‌هاي پيش بيني (مدل‌هاي آلتمن، شيراتا، اهلسون، زميسکي، اسپرينگيت، سي اي اسکور، فولمر، ژنتيک فرج زاده، ژنتيک مک کي) در بورس اوراق بهادار تهران» به تعديل ضرايب مدل‌ها بر اساس شرايط محيطي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و توانايي آنها را در پيش بيني ورشکستگي مورد آزمون قرار دادند. نتايج تحقيق آنها نشان داد که تمامي الگوها توانايي پيش بيني تداوم فعاليت شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند و مدل‌هايي که با استفاده از تکنيک‌هاي هوش مصنوعي مدل سازي شده بودند، نسبت به مدل‌هايي که با استفاده از تکنيک‌هاي آماري مدل سازي شده بودند از قدرت پيش بيني بهتري برخوردار بودند.
سليماني (1389) در تحقيق خود با عنوان «ارزيابي کارايي الگو هاي پيش بيني بحران مالي براي شرکت‌هاي ايراني» به بررسي کارايي و مقايسه مدل‌هاي زميسکي، اسپرينگ و آلتمن در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1385-1376 پرداخت. نمونه تحقيق وي شامل 30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق مي‌باشد. نتايج تحقيق آنها نشان داد اين مدل‌ها توانايي پيش بيني تداوم فعاليت شرکت‌ها را براي يک و دو سال قبل از توقف عمليات دارند. همچنين نتايج تحقيق آنها نشان داد که اين الگوها، تفاوت معني داري در پيش بيني تداوم فعاليت شرکت‌ها دارند.
پور حيدري و همکار (1389) در تحقيق خود با عنوان پيش بيني بحران مالي شرکت‌ها با استفاده از مدل تابع تفکيک خطي «ابتدا با استفاده از آزمون T-test، 9 نسبت مالي را به عنوان متغير هاي مستقل انتخاب نموده و سپس با استفاده از تابع تفکيک خطي مدلي جهت پيش بيني بحران مالي ارايه کردند. جامعه آماري تحقيق، کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بازه‌ي زماني 1386-1380 در بورس فعال بوده‌اند است. نمونه تحقيق شامل 30 شرکت داراي بحران مالي و 60 شرکت فاقد بحران مالي است. نتايج تحقيق آنها نشان مي‌دهد مدل ارايه شده در اين تحقيق قابليت پيش بيني بحران مالي را تا پنج سال قبل از وقوع با دقت بالا داراست.»
مکيان و همکاران(1389) در تحقيق خود با عنوان «مقايسه مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي با روش‌هاي رگرسيون لجستيک و تحليل تميزي در پيش بيني ورشکستگي شرکت‌ها» به مقايسه مدل شبکه عصبي مصنوعي با دو روش ديگر طي دوره 1386-1374 پرداختند. نمونه تحقيق شامل 40 شرکت ورشکسته و 40 شرکت غير ورشکسته است. نتايج تحقيق آنها نشان داد که مدل شبکه عصبي مصنوعي در مقايسه با دو روش آماري ديگر از دقت بالاتري برخوردار است.
فدائي نژاد و اسکندري(1390) در تحقيق خود تحت عنوان”طراحي و تبيين مدل پيش‏بيني ورشکستگي شرکت‏ها در بورس اوراق بهادار تهران “نشان دادند که استفاده از داده‏هاي بازار براي پيش‏بيني ورشکستگي مؤثرتر از استفاده از نسبتهاي مالي و يا استفاده هم زمان از داده هاي بازار و نسبتهاي مالي است و همچنين مدلي که از داده هاي بازار استفاده کرده و از طريق الگوريتم بهينه سازي تجمعي ذرات آموزش ببيند مي‏تواند تا 6/92 درصد ورشکستگي شرکت‏ها را به درستي پيش‏بيني نمايد.
کرمي و سيد حسيني (1391) تحقيقي را تحت عنوان”سودمندي اطلاعات حسابداري نسبت به اطلاعات بازار در پيش‏بيني ورشکستگي ” ارائه نمودند و يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که اطلاعات حسابداري در پيش‏بيني ورشکستگي از سودمندي بيشتري نسبت به اطلاعات بازار برخوردار بوده و ترکيب اطلاعات بازار با اطلاعات حسابداري نتوانسته است دقت الگوي حسابداري را بهبود بخشد.

2-6- خلاصه و نتیجه گیری
بررسی پیشینه تحقیق نشان داد که عمده تحقیقات انجام شده در این حوزه بر استفاده از نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی تمرکز کرده اند. همچنین سایر تحقیقات بر عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی اتکا کرده اند. تحقیق حاضر می تواند با فراهم آوردن شواهد تجاری در حمایت بین تجدید ارائه صورت های مالی و احتمال درماندگی شرکت ها در آینده، اطلاعات مفیدی را به سرمایه گذاراان و مدیران در خصوص پیامدها و محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت های مالی فراهم آورد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره استقلال حسابرس، اندازه شركت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام