پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

برخي از بانک‌ها و موسسات اعتباري تعيين کند .
3-3-4 نسبت دارايي هاي ثابت به کل دارايي ها :
دارايي ثابت به دارايي مشهودي که در واحد تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و داراي ماهيتي دائمي يا نسبتا ثابت است ، گفته مي‌شود. دارايي‌هاي مذکور، به استثناي زمين به مرور فرسوده و يا در اثر گذشت زمان غير قابل استفاده مي‌شوند . در اين صورت اصطلاحاً گفته مي‌شود که دارايي‌ها مستهلک شده‌اند . اين داراييها ، اقلامي مشهود با عمري طولاني مي باشند که در جريان عمليات موسسه مورد استفاده قرار مي گيرند . داراييهاي اين گروه به مرور زمان و پس از استفاده مکرر فرسوده مي گردد به همين دليل براي هر يک از داراييهاي ثابت استهلاک منظور مي شود .يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود كه‌ واجد شرايط‌ شناخت‌ به‌ عنوان‌ دارايي‌ باشد ، بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود . مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه ‌ازا هايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق ، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است ( دارابي ، رويا 1388).
3-3-5 نسبت تغييرات سود عملياتي به درآمد:
درحسابداري و ماليه ، درآمد قبل از بهره و ماليات (EBIT) معياري است از سود شرکت که هزينه هاي بهره و ماليات را مستثني مي کند . درآمد عملياتي حاصل تفريق عايدي عملياتي و هزينه عملياتي است . گاهي اوقات براي شرکتي درآمد غير عملياتي صفردارد ، درآمد عملياتي هم معنا با درآمد قبل از بهره و ماليات(EBIT) و سود عملياتي به کار برده مي شود . يک سرمايه گذار خبره که هر تغيير در ساختار سرمايه يک شرکت را در نظر مي گيرد ، ابتدا پتانسيل کسب درآمد بنيادي شرکت ( که توسط درآمد پيش از بهره ، ماليات و هزينه استهلاک وام (EBIT , EBITDA) منعکس مي شود ) را مي سنجد و سپس نسبت بهينه بدهي به موجودي را تعيين مي کند . براي محاسبه درآمد قبل از بهره و ماليات ، هزينه ها ( مثل هزينه محصولات فروخته شده ، هزينه فروش و هزينه هاي مديريت ) از عايدي ها کم مي شوند. سود خالص نهايتا از کسر بهره و ماليات از اين مقدار بدست مي آيد. حاشيه سود عملياتي از تقسيم سود عملياتي بر فروش به دست مي آيد. اين نسبت به عنوان مقياسي براي استراتژي شرکت در قيمت گذاري و کارايي عملياتي آن استفاده مي شود. در اين نسبت درصد باقيمانده از سود شرکت پس از پرداخت هزينه هاي متغير شامل حقوق و دستمزد، مواد اوليه و نظاير آنها نشان داده مي شود.
درآمد قبل ازبهره و ماليات(EBIT) = عايدي – هزينه هاي عملياتي(OPEX) + درآمد غير عملياتي درآمد
اين نسبت نشانه توانايي موسسه در کنترل هزينه هاي عمليات محسوب مي شود . معمولا آن را در رابطه با افزايش فروش و تغييرات سود ناخالص تفسير مي کنند .
فرمول : (سود (زيان) عملياتي / درآمدحاصل از خدمات و فروش) * 100
3-4 متغير وابسته:
نوسان قيمت سهام بانک ها طي سال مالي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است و براي تفسير بهتر نتايج نيز ضريب پراکندگي قيمت سهام را طي سال مالي به عنوان معيار نوسانات قيمت سهام با متغير هاي مستقل بررسي خواهيم کرد .
3-5 مدل مفهومي پژوهش :
مدل مفهومي پژوهش از پيوندهاي دروني ميان متغيرهايي که سرانجام در پويايي موقعيت مورد بررسي نقش دارند، گفت و گو مي کند. پديد آوردن چنين مدل مفهومي به ما کمک مي کند تا روابط خاصي را در نظر بگيريم و آنها را بيازماييم و درک خود را در زمينه پويايي هاي موقعيتي که قرار است پژوهش در آن صورت گيرد ، بهبود بخشيم.

3-6 روش تحقيق :
هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است . به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي پيرامون ، روشهاي علمي ، تغييرات قابل ملاحظه اي پيدا کر ده اند . اين روندها و حرکت ها سبب شده است که براي بررسي روشهاي مختلف بشري ، از روشهاي علمي استفاده شود .
از جمله ويژگيهاي مطالعه علمي هدفش حقيقت يابي است، استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي باشد و اين امر به اهداف تحقيق، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي تحقيق بستگي دارد و هدف از تحقيق، دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسشهاي تحقيق است.
انواع روش تحقيق عمدتا به دو دسته کلي شامل روش تحقيق بر حسب نوع استفاده (تحقيقات بنيادي، تحقيقات کاربردي و تحقيقات توسعه اي) و روش تحقيق بر حسب نحوه گردآوري داده ها (تحقيق تاريخي، تحقيق توصيفي، تحقيق پيمايشي، تحقيق ميداني، تحقيق کاربردي – نظري و مانند آن) تقسيم مي شود. درتحقيق پيمايشي طولي داده ها در طول زمان يا در زمان هاي مختلف گردآوري مي شود تا تغييرات بر حسب زمان بررسي شده و به رابطه متغير ها در طول زمان پي برده شود .
تحقيقات کاربردي با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که از طريق تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمنديهاي بشر و بهبود و بهينه سازي ابزارها ، روشها ، اشياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار ميگيرند ؛ براي مثال ، استفاده از معلومات و قوانين زيست شناسي به بشر اين امکان را مي دهد تا راه هاي سلامتي و بهداشت خود را جستجو نمايد . اين نيز مباني شناختي خود را از قوانين، نظريه ها و نتايج تحقيقات بنيادي مي گيرد. ذکر اين نکته ضروري است که به نوعي از تحقيقات کاربردي ، تحقيقات توسعه اي مي گويند و هدف آن، بررسي هايي است که نشان مي دهد چگونه توليد افزايش مي يابد يا سازمان توليد گسترش پيدا مي کند يا مدل ها و روش هاي جديد توليد کالا و خدمات چيست . بطور کلي هدف اين تحقيقات ، توسعه و بهبود روش ها ، ابزار ، کالاها يا ساختارهاست و به همين دليل در زمره تحقيقات کاربردي قرار مي گيرند.
در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مي خواهد بداند پديده، متغير، شيء، يا مطلب چگونه است. بعبارت ديگر، اين تحقيق وضع موجود را بررسي مي کند و به توصيف منظم و نظام دار وضعيت فعلي آن مي پردازد و ويژگي ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغيرها را بررسي مي نمايد . تحقيقات توصيفي هم جنبه کاربردي دارند و هم جنبه مبنايي ؛ در بعد کاربردي از نتايج اين تحقيقات در تصميم گيري ها و سياست گذاري ها در قلمرو کار مديريت ها قرار دارد و کار مديران جامعه ، اعم از مديران عالي سياسي يا مديران رده هاي پايين، چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي و شرکتها ، تصميم گيري است . دانستن وضعيت حيطه مديريت و تحول متغيرها براي تصميم گيري امري ضروري است و بدون آگاهي از وضع جامعه ، گرايش ها، ويژگي ها، کيفيت متغيرها و نيز عوامل موثر در حيطه مديريت نمي توان تصميم گيري و سياست گذاري نمود. براي آگاهي از اين امور ، تحقيقات توصيفي ضرورت دارد.
در تحقيق پيمايشي طولي، داده ها در طول زمان يا در زمان هاي مختلف گردآوري مي شود تا تغييرات بر حسب زمان بررسي شده و به رابطه بين متغير ها در طول زمان پي برده . بنابراين، اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش، تحقيق پيمايشي طولي است .
3-7 جامعه آماري تحقيق :
هر تحقيقي علمي شامل مجموعه اي از عملياتي است که بر روي موضوع يا موضوع هاي آن که آزمودني هاي تحقيق نام دارد به انجام مي رسد . به عبارت ديگر تحقيقات علمي بطور عمومي شامل آزمايش يا تجربه بر روي آزمودني هاي خود مي باشد که بر اساس فرضيه هاي مربوط در مورد آنها انجام داده مي شود . بنابراين ، نتايج تحقيق در مورد آزمودني هاي آن معتبر است . مي توان گفت که جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا اجزاء و عوامل مختلف مي باشد که حداقل در يک صفت با هم مشترک هستند . تعريف ديگري ، جامعه آماري عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي که علاقه منديم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم به طوري که حداقل در يک صفت مورد نظر مشترک باشند جامعه آماري اين تحقيق شركت هاي واسطه گري مالي و بانک ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . قلمرو زماني دوره 5 ساله ازسال 1386 تا پايان سال 1390 در نظرگرفته شده است .
كليه بانکهايي كه داراي شرايط ذيل بوده اند 4 بانک بوده اند ، که مورد بررسي قرار گرفته اند:
اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغيرهاي تحقيق در مورد آن شركتها ، در طول دوره تحقيق در دسترس باشد .
از سال 1386 در بورس پذيرفته شده باشند .
معاملات سهام شركت ها طي سال هاي مورد مطالعه وقفه معاملاتي بيشتر از دو ماه نداشته باشد.
سال مالي شركت مختوم به 29 اسفند ماه باشد و شركت در دوره مورد مطالعه سال مالي خود را تغيير نداده باشد .

3-8 ابزارهاي گرداوري داده ها :
به منظور گرداوري اطلاعات از منابع اطلاعاتي و داده اي زير استفاده کرده ايم:
الف) اطلاعات کتابخانه اي از جمله مطالعه و بررسي کتب و نشريات داخلي و خارجي و جستجو در پايگاه هاي اطلاع رساني و نيز استفاده از تجارب محققين ديگر(مطالعه مقاله ها و پايان نامه ها) به منظور دستيابي به مباني نظري و پيشينه تحقيق؛
ب) استفاده از داده هاي بانک مرکزي
ج) استفاده از داده هاي بورس اوراق بهادار تهران (سي دي بورس) به منظور دسترسي به اطلاعات ترازنامه و سود و زيان و…؛
د) استفاده از پايگاه داده symbols transaction شرکت بورس؛
ه) استفاده از نرم افزارهاي ره آورد نوين و تدبيرپرداز.
3-9 تجزيه و تحليل داده ها :
از آنجايي که در اين تحقيق ما با نمونه آماري روبرو هستيم و نمونه آماري ما با استفاده از نمونه گيري طبقاتي بدست مي آيد در نتيجه از ابزار آمار استنباطي استفاده شده است . هم چنين به منظور تجزيه و تحليل داده ها و جهت تعيين رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگي استفاده شده است. ابتدا براي پايايي متغير هاي مدل ، آزمون ديکي فولر تعميم يافته (ADF) گرفته شد. وبه منظور بررسي فرضيات تحقيق از آن جايي كه نوع فرضيات رابطهاي است و داده هاي ما كمي است از آزمون پيرسون استفاده شده است. همچنين براي بررسي بيشتر بر روي داده هاي تحقيق از آزمون رگرسيون خطي ساده براي برآورد ميزان تاثير متغيرهايي که رابطه آنها تاييد شده است استفاده شده است. براي فرضياتي كه رابطه آنها تاييد شده است از آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير متغير مستقل بر وابسته استفاده شده است .
واژه “رگرسيون” به معناي بازگشت است و نشان دهنده آن است که مقدار يک متغير به متغير ديگري باز ميگردد. در رگرسيون به دنبال برآورد رابطه اي رياضي و تحليل آن هستيم، بطوري که با آن بتوان کميت متغيري مجهول را با استفاده از متغيرهاي معلوم تعيين کرد. اما در همبستگي به دنبال تعيين نوع رابطه و ميزان ارتباطي هستيم که متغيرها را به هم ربط ميدهد. (آذر & مومنی, 1388, ص. 190)
رگرسيون چندگانه، روشي براي مطالعه سهم يک يا چند متغير مستقل در پيش بيني متغير وابسته است. در روش رگرسيون چندگانه تأثير همزمان چند متغير بر متغير وابسته سنجيده ميشود؛ اين بدين معنا است که تأثيري که يک متغير مستقل بر متغير وابسته بطور مجزا ميتواند داشته باشد، در تقابل با ديگر متغيرهاي مستقل تأثير گذار بر متغير وابسته کاهش يابد و يا خنثي گردد. (آذر & مومنی, 1388, ص. 238)
بمنظور استفاده از رگرسيون نياز است که مفروضات رگرسيون خطي رعايت شود در غير اين صورت امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. با توجه به آزمون هاي که براي اين منظور استفاده شد نتايج زير بدست آمد:
عدم خود همبستگي خطاها : يکي از مفروضاتي که در رگرسيون مد نظر قرار ميگيرد ، استقلال خطاها از يکديگر است . بدين منظور از آماره دوربين- واتسون استفاده ميکنيم که اگر مقدار اين آماره بين 5/1 تا 5/2 قرار بگيرد يکي از مفروضات رگرسيون رعايت شده است.
نرمال بودن خطاها : توزيع خطاهاي در رگرسيون به صورت تصادفي و از توزيع نرمال تبعيت کند. براي آزمون اين منظور از نمودار توزيع خطاها استفاده مي کنيم و با نمودار توزيع نرمال مقايسه مي شود. (آذر & مومنی, 1388, ص. 221-210)(حبیب پور & صفری, 1388)
تحليل رگرسيون اطلاعات زيادي را در اختيار ما قرار مي دهد که براي نتيجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ترازنامه بانک، بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حسابرسان مستقل Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، روش حداقل مربعات، واسطه گری مالی