پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حسابرس مستقل، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

دريافت نميکنند.
نتايج تحقيق باقرپور ولاشاني و همكاران (1391)،‌نشان مي‌دهد كه ميانگين خطاي تكنيك درخت تصميم در مقايسه با ساير تكنيك‌ها كمتر است. ميانگين دقت تكنينك درخت تصميم براي پيش‌بيني تغيير حسابرس مستقل 20/85% بدست آمد. مطابق با نتايج تحقيق آن‌ها جهت پيش‌بيني تغيير حسابرس مستقل به ترتيب مدير عامل از طبقه حاكميت شركتي، لگاريتم طبيعي مجموع دارايي‌ها از طبقه اندازه شركت، مديريت سود و خصوصي سازي از طبقه حاكيت شركتي با اهميت‌ترين متغيرها معرفي شدند.
بولو و همکاران (1391) رابطه تجديد ارائه صورتهاي مالي با مديريت سود و کيفيت سود را مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش 211 شرکت در 10 صنعت طي سال‌هاي 1383 الي 1388 مورد آزمون قزار گرفتند. نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد که بين تجديد ارائه صورتهاي مالي با مديريت سود رابطه معناداري وجود دارد و نوع رابطه نشان ميدهد که با افزايش شدت تجديد ارائه صورتهاي مالي، مديريت سود (سطح اقلام تعهدي اختياري) افزايش پيدا ميکند. همچنين طبق يافتههاي اين پژوهش بين تجديد ارائه صورتهاي مالي با پايداري سود رابطه معناداري وجود دارد و نوع رابطه نشان ميدهد که با افزايش شدت تجديد ارائه صورتهاي مالي، پايداري سود کاهش پيدا ميکند.
بهارمقدم و دولتآبادي (1391) طي پژوهشي به بررسي مقايسه‌اي کيفيت سود گزارششده با سود تجديد ارائه شده در 144 شرکت پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني 81 تا 88 پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که سود تجديد ارائه شده در مقايسه با سود گزارششده از پايداري و قابليت پيشبيني بيشتري برخوردار است.
رحماني و نجف تومرايي (1391) به بررسي ارتباط بين تجديد ارائه صورتهاي مالي و قيمت گذاري ريسک اطلاعاتي پرداختند. در اين پژوهش 144 شرکت طي سال‌هاي 1384 الي 1389 مورد آزمون قرار گرفتند. محققان به اين نتيجه رسيدند که بعد از تجديد ارئه صورتهاي مالي، ريسک اطلاعاتي اختياري افزايش مييابد؛ بهعلاوه تجديد ارائه حسابهاي اصلي در مقايسه با حسابهاي غير اصلي باعث افزايش بيشتر در ريسک اطلاعاتي ذاتي ميشود، اما با افزايش ريسک اطلاعاتي اختياري همراه نيست. همچنين نتايج اين پژوهش نشان ميدهد شرکتهايي که بيشتر از يک بار تجديد ارائه داشتهاند نسبت به شرکتهايي که فقط يک بار تجديد ارائه داشتهاند، افزايش در ريسک اطلاعاتي ذاتي را تجربه ميکنند.
ساعي و همکاران (1391) به بررسي فراواني و اهميت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي پرداختند. در اين پژوهش اطلاعات مالي 229 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال‌هاي 1380 الي 1387 مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج پژوهش حاکي از آن است که بيشترين فراواني تجديد ارائه‌ها مربوط به بدهي‌ها؛ صنعت خودرو و قطعات و سال 1384 است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که نسبت توزيع فراواني تجديد ارائه‌ها، در سال‌ها و صنايع مختلف معني دار است. علاوه بر آن با بررسي اختلاف ميانگين‌ها، معني داري تفاوت ارقام اوليه و تجديد ارائه شده به تاييد رسيد.
نيکبخت و رفيعي (1391) در پژوهشي دو مرحلهاي، ابتدا از طريق پرسشنامه و سپس با استفاده از روش رگرسيون لجستيک الگويي براي عوامل مؤثر بر تجديد ارائه صورتهاي مالي ارائه دادند. يافتههاي پژوهش آنها نشان ميدهد که سودآوري، اهرم مالي، طول دوره تصدي مديريت، تغيير مديريت، تغيير حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسي بر وقوع تجديد ارائه صورتهاي مالي مؤثر است.
آقايي و همکاران (1392) به بررسي تاثير تجديد ارائه صورت‌هاي مالي بر کيفيت اقلام تعهدي پرداختند. در اين پژوهش 70شرکت توليدي که تنها يکبار تجديد ارائه با اهميت داشته و در دو سال قبل و بعد از سال تجديد ارائه فاقد تجديد ارائه ديگري بودند طي سال‌هاي 1380 الي 1389 مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که کيفيت سود (اقلام تعهدي) بطور معناداري از دوره تحريف تا دوره بعد از اطلاعيه تجديد ارائه افزايش يافته است. همچنين نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که متغيرهاي تغيير اندازه شرکت، تغيير فروش، تغيير جريان‌هاي نقدي حاصل از عمليات، تغيير نسبت بدهي، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام، درصد مالکيت سرمايه‌گذاران نهادي و مدت تصدي مديريت عامل با تغيير کيفيت سود در شرکت‌هاي تجديد ارائه کننده سود رابطه معناداري دارند.
جعفري و همکاران (1392) به بررسي تاثير تغيير حسابرس بر کيفيت حسابرسي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد مطالعه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت ديگر به عنوان گروه کنترل براي يک دوره 4ساله، طي سال‌هاي 87 تا 90 بود. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد تغيير حسابرس با کشف تحريف‌هاي مالياتي و تحريف ناشي از اشتباه در به کارگيري رويه‌هاي حسابداري رابطه معناداري دارد و باعث افزايش نسبت موفقيت کشف اين تحريف‌ها شده است. اما چنين رابطه اي بين تغيير حسابرس و تحريف در برآورد‌هاي حسابداري ، تحريف قوانين و ساير تحريف‌ها ديده نشد.
قديريان آراني (1392) به بررسي تجربي کيفيت سود شرکت‌هاي تجديد ارائه کننده صورت‌هاي مالي پرداخت. در اين پژوهش 104 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1383 الي 1389 مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که گر چه کيفيت سود گزارش شده اوليه شرکت‌هاي تجديد ارائه کننده صورت‌هاي مالي به گونه معناداري پايين‌تر از کيفيت سود شرکت‌هايي است که صورت‌هاي مالي خود را تجديد ارائه نکرده‌اند؛ اما بين کيفيت سود تجديد ارائه شده شرکت‌هاي تجديد ارائه کننده صورت‌هاي مالي و کيفيت سود شرکت‌هايي که صورت‌هاي مالي خود را تجديد ارائه نکرده‌اند تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين در سطح شرکت‌هاي تجديد ارائه کننده صورت‌هاي مالي، کيفيت سود تجديد ارائه شده به طور معناداري بالاتر از کيفيت سود گزارش شده اوليه است. به عبارتي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي باعث بهبود کيفيت سود شرکت‌هاي تجديد ارائه کننده صورت‌هاي مالي مي‌شود.
عبدلي و همكاران (1392) درباره تأثير ويژگي‌هاي حسابرس بر تجديد ارائه صورت‌هاي مالي نشان داد بين چرخش حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسي با ميانگين ارقام تجديد ارائه شده در صورت‌هاي مالي رابطه منفي و معناداري وجود دارد.
2-2-3-2- پيشينهي پژوهشهاي خارجي
ويزيننت و همکاران (2003)، در پژوهشي طي دوره 3 ساله 1993 الي 1996 به اين نتيجه رسيدند که بازار سهام عکسالعمل منفي قابل توجهي به تغيير حسابرساني نشان مي‌دهد که مربوط به ضعف کنترل داخلي و قابل اعتماد نبودن صورتهاي مالي است. اين واکنش بازار باعث افت شديد قيمت سهام ميشود. همچنين، اکثر موارد الزامي مورد نياز براي افشاء دلايل تغيير حسابرس بر اساس فرم 8-k، باعث عکس‌العمل منفي بازار ميشود.
پالمروز و همکاران135 (2004) با بررسي موضوع واکنشهاي بازار به خبر تجديد ارائه صورتهاي مالي دريافتند که واکنش منفي بازار به تجديد ارائه در مواردي شديدتر است که به تقلب مربوط باشد، موجب تغيير چندين حساب گردد، سود گزارششده را کاهش دهد يا حسابرس يا مديريت به آن مرتبط باشند.
سانکراگورس‌مي و ويزيننت (2004) در پژوهش خود به منظور شناسايي رابطه بين دلايل تغيير حسابرس و تغيير قيمت سهام، 94 شرکت طي دوره 3 ساله 1993 الي 1996 را بررسي مورد قرار گرفت. نتيجه پژوهش آنان نشان داد که سرمايه‌گذاران به تغيير حسابرساني که به دليل افزايش کيفيت حسابرس و کاهش هزينه حسابرسي است عکس‌العمل مثبت نشان مي‌دهند و اين باعث افزايش قيمت سهام مي‌شود.
مور و فايفر136 (2004) با بررسي تجديد ارائههاي انجام شده بين سالهاي 1997 تا 2000 و روند گزارشگري شرکتها، قبل و بعد از تجديد ارئه صورتهاي مالي به اين نتيجه رسيدند که شرکتها پس از تجديد ارائه تغييري در روند گزارشگري خود ايجاد نميکنند. آنها اين رفتار را نشانهاي از ضعف مجازات‌ها و جرايم در نظر گرفته شده براي تجديد ارائه ميدانند.
والاس137 (2005) در پژوهشي طي سال‌هاي 1997تا 2002 با استفاده از پايگاه داده GAO به بررسي 731 شرکت تجديد ارائه کننده پرداخت. نتايج مطالعه وي نشان‌دهنده اين بود که در شرکت‌هاي با چندين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي، تعداد تغيير حسابرسان بيشتر بوده است.
دساي و همکاران138 (2006) با بررسي پيامدهاي تجديد ارائه دريافتند که شرکتهاي تجديد ارائهکننده معمولاً شرکتهايي کوچکاند، سودآوري آنها پايين است و اهرم مالي آنها از متوسط صنعت بالاتر است. همچنين جابهجايي و تغيير مديريت به دنبال يک تجديد ارائه به ميزان قابل ملاحظهاي افزايش مييابد.
کريشنامورسي و همکاران139 (2006) در پژوهش خود به بررسي عکس‌العمل بازار به سهام شرکت‌هايي پرداختند که حسابرسان خود را از مؤسسه حسابرسي اندرسون به ساير مؤسسه‌هاي کوچک‌تر از اين مؤسسه در سال 2002 تغيير داده بودند. نتايج پژوهش آنان حاکي از آن بود که اين تغيير براي سرمايه‌گذاران داراي محتواي اطلاعاتي منفي است و اينکه باعث کاهش قيمت سهام اين شرکت‌ها مي‌شود.
اگراوال و کوپر140 (2007) در پژوهشي طي سال‌هاي 1997تا 2002 براساس 518 شرکت تجديد ارائه شده به شواهدي مبني بر اينکه تجديد ارائه در شرکت‌ها منجر به تغيير حسابرس مي‌شود دست نيافتند.
لييو (2007) با استفاده از اطلاعات 569 شرکتي که پس از تجديد ارائه حسابرس خود را تغيير داده بودند، تأثير تجديد ارائه صورتهاي مالي بر تغيير حسابرسان و مديريت ارشد را مورد بررسي قرار داد. نتايج اين پژوهش نشان داد که اعلام تجديد ارائه بهطور معناداري موجب افزايش احتمال تغيير و عزل حسابرسان ميشود.
تامسون و امکوي (2008) که به تحليل 500 شرکت طي 2001 و 2002 پرداخته‌اند، شواهدي را فراهم مي‌کند که در آن شرکت‌هايي که درآمد آن‌ها به طور عمده به وسيله تجديد ارائه کاهش يافته است، با احتمال بيشتري براي مواجهه با تغيير در حسابرسان مواجه است.
جکسون و همکاران141 (2008) در پژوهشي تحت عنوان «تغيير ادواري حسابرس و کيفيت حسابرسي» اطلاعات 224 شرکت استراليايي طي دوره 8 ساله 1995 الي 2003 را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين پژوهش حاکي از آن بود که اگر تغيير به دليل وجود برطرف کردن فرض عدم تداوم فعاليت باشد، کيفيت حسابرسي افزايش مي‌يابد و اگر به دليل عواملي چون کاهش هزينه حسابرسي باشد هيچ‌گونه تأثيري بر کيفيت حسابرسي ندارد.
روتنستين142 (2008) با انجام پژوهشي تغييرات حاکميت شرکتي پس از تجديد ارائه صورتهاي مالي را مورد بررسي قرار داد. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که اگر تجديد ارائه باعث کاهش سودهاي گزارش‌شده قبلي گردد، اين موضوع بيانگر عملکرد ضعيف شرکت خواهد بود و احتمالاً منجر به تغييرات حاکميت شرکتي پس از تجديد ارائه خواهد شد.
شولز143 (2008) در پژوهشي تحت عنوان ماهيت تغيير و پيامدهاي تجديد ارائه شرکت‌هاي عمومي نشان داد که بازار سرمايه به تجديد ارائه صورت‌هاي مالي واكنش منفي نشان مي‌دهد و شدت آن در موارد مرتبط با تقلب يا اثرگذار بر درآمد شركت بيشتر است.
کمران و همکاران144 (2008) در پژوهشي طي سال‌هاي 1985 تا 2004 در کشور ايتاليا به اين نتيجه دست يافتند که در وضعيت داوطلبانه بودن تغيير حسابرس، اين تغيير باعث افزايش کيفيت حسابرسي مي‌شود و تا زماني که تغيير حسابرس اجباري است، کاهش کيفيت حسابرسي را به دنبال دارد.
گليسون و همکاران145 (2008) تأثير انتقال اطلاعات ناشي از تجديد ارائه صورتهاي مالي را مورد بررسي قرار دادند. آنها با انجام اين پژوهش نشان دادند شرکتهايي که اقدام به تجديد ارائه صورتهاي مالي خود نکردهاند، اما در صنعت مشابه شرکتهاي تجديد ارائهکننده فعاليت داشتند؛ طي يک بازه سه روزه (يک روز قبل تا يک روز بعد از اعلام خبر تجديد ارائه) با کاهش در قيمت سهام خود مواجه شدهاند.
وبر و همکاران146(2008) به منظور شناسايي اهميت تغيير حسابرس براي بازار سهام به انجام پژوهشي در سال 2006 در آلمان پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد که تغيير حسابرس از يک سو باعث افزايش هزينه‌ها از جمله هزينه تغيير و از سوي ديگر باعث کاهش کيفيت حسابرسي مي‌شود. همچنين، ممکن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حسابرس مستقل، حسابداران، استقلال حسابرس، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره اندازه شرکت، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، استقلال حسابرس