پایان نامه رایگان درباره بهداشت روان، مواد مخدر، جهان خارج

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد آمد.
از ويژگي‌هاي يهوديت معاصر که ممکن است اثرات روان‌شناختي به همراه داشته باشد، سرزمين اسرائيل کنوني است که با مشکلات مواجه است، به اضافة تاريخ سرگرداني و زجر يهوديان است. همچنين، ماهيت مبسوط قانون عملي دين (خواه فرد معيني آ‌ن‌ را بپذيرد يا رد کند)، ارزشي که براي کسب دانش قائل شده‌اند، و اهميت ازدواج و خانواده براي زندگي ديني مسائل پر اهميتي به شمار مي‌آيند (ليويتس149، 1992؛ لوونتال، 1995؛ کوپر150، 1996).
شايان ذکر است که حرفه‌هاي روان‌پزشکي و روان‌شناسي تا حد بسيار زيادي معرف يهوديان است، و آثار زيادي در زمينة روان‌شناسي دين توسط اين گروه منتشر شده است. روان‌شناسي دين ممکن است اغلب دستِ کم بيشتر دربارة يهوديت باشد تا اينکه به مسيحيت پرداخته باشد. آثار کلاسيک فرويد (1930، 1927، 1907)، اريکسون151 (1958)، مازلو152 (1964) و فروم153 (1950) نمونه‌هاي مشهوري از اين دست هستند.
اديان ديگر
اديان سنتي زياد ديگري هستند که يا طرفدران کمتري دارند يا بر جهان خارج از جماعت پيروان خود تأثير کمتري داشته‌اند. ما در اينجا به آن‌ها نخواهيم پرداخت.
اشکال ديگر دين شامل درهم‌آميزي ديني154 مي‌شوند. در اين شيوه عقايد و اعمال مختلف از سنت‌هاي ديني متفاوتي که با هم در تماس هستند درهم مي‌آميزند. اديان درهم آميخته در بخش‌هايي از آمريکاي جنوبي و کارائيب شناسايي شده‌اند؛ در اين مناطق برخي از اعمال مسيحي با اعمال اديان آفريقايي (يا اديان ديگر) ترکيب شده‌اند، مانند سانتِريا در کوبا. پِرِز واي. منا155 (1998) مي‌گويد در تأثير اروپايي – مسيحي بر چنين ادياني اغراق شده است.
سرانجام، بايد از جنبش‌هاي نوپديد ديني156 (فرقه‌ها) نام ببريم که از سال 1960 به سرعت رشد کرده‌اند. اين فرقه‌ها به‌طور معمول رهبراني داشتند که از پيروان خود مي‌خواستند که به‌طور کامل سرسپردة آن‌ها باشند، و روابط خانوادگي و دوستانه، و عاداتي چون سيگار کشيدن، نوشيدن مشروبات الکلي،‌ و تعدد روابط جنسي را ترک کنند. عضويت در بسياري از اين جنبش‌ها متضمن زندگي گروهي است، و کسب درآمد به جنبش واگذار مي‌شود. در اين گروه‌ها اغلب بر مراقبه،‌ عرفان و درجات بالاي معنوي، فراوان تأکيد مي‌کنند. (پالوتزيان، 1983؛ گالانتر157، 1989). نمونه‌هايي از اين گروه‌ها عبارتند از تبشيرِ نور الاهي158، کليساي جهاني پدر سان يونگ مون “موني‌ها”159، رَشنيش160، و اشکالي از ويکا161 (که ادعا مي‌کند توسعة جادوگري سنتي است). گروه اخير يکي از به‌اصطلاح جلوه‌هاي متعدد “معنويت عصر جديد” است و در حال حاضر توجه تعدادي از گروه‌هاي هزاره‌اي را به خود جلب کرده‌ است. برخي از جنبش‌هاي نوپديد ديني بر اساس اديان خاور دور بنا شده‌اند، و پيرامون تعداد زيادي را مناقشات شديدي فرا گرفته است. بِين‌بريج162 (1997) به گونه‌اي فوق‌العاده چندين جنبش‌ ديني متأخر و معاصر را توصيف کرده و به بحث مي‌گذارد (کادر را ملاحظه کنيد).
?
رابرت و مِري آنْ163 در اصل به عنون روا‌ن‌درمان‌گر- روحاني تعليم ديده بودند. آن‌ها در ادامه در قالب نوعي درمان رواني – معنوي با نام تحليل اضطرار، دوستاني را با خود همراه كردند. به تدريج روابط نزديکي بين اعضاي اين گروه شكل گرفت و آن‌ها از شبكة اجتماعي توسعه‌يافته جدا شدند، و گروهِ شديداً‌ در هم‌تنيده‌اي را شكل دادند كه از “قيد كنترل اجتماعي،‌كه بر متابعت از هنجارهاي جامعة بزرگتر تأكيد مي‌ورزد، رها بود. تمركز عقايد و اعمال جديد آن‌ها روي اين ايدة محوري قرار داشت كه اگر توانايي‌ها و حكمت خدايان،‌ احياناً‌، در وقفه‌هاي زندگي‌هاي قبلي انسان‌ها از آن‌ها ربوده نمي‌شد، آدميان هم به‌طور طبيعي از اين نيروها و حكمت برخوردار مي‌بودند. به‌كارگيري شيوة صحيح معنوي – تمرين‌‌هاي درمانيِ روان‌شناختي – مي‌تواند شخص را به وضعيت قبلي خود بازگرداند. اين گروه نام فرآيند (Process) را براي خود برگزيد، و رابرت كتابي نوشت و در آن به چگونگي زوال انسان پرداخت، [و اظهار داشت] اما “ما بايد آزاد باشيم، “ما آغاز نويني خواهيم داشت. اين گروه به باهاماس نقل مكان كرد، سپس براي نجات اعضايي كه به سن قانوني نرسيده و توسط خانواده‌هاي برآشفته‌شان ربوده شده بودند، به لندن بازگشت. گروه در دهة 1960 رشد كرد، طي دهة 1970 به اوج شكوفايي رسيد، و سرانجام به‌ يكباره از بين رفت.
بِين‌بريج، 1997
?

در خصوص مستلزمات روان‌شناختيِ حاصل از وابستگي به يك جنبش نوپديد ديني، نظرات مختلفي ارائه شده است. برخي مدعي‌اند كه عادت‌هاي مخرب (مانند مواد مخدر و تعدد روابط جنسي) در اعضاي اين گرو‌ه‌ها از بين مي‌رود، و اين‌كه مدركي وجود ندارد دال بر اين‌كه اعضا قبل يا بعد از عضويت در اين گروه‌ها به لحاظ رون‌شناختي نامتعادل باشند (براي نمونه مراجعه كنيد به ريچاردسون164، 1985). مخالفان جنبش‌هاي نوپديد ديني را متهم مي‌كنند به اين‌كه اعضاي خود را از نظر جنسي، مالي و ديگر جهات شستشوي مغزي داده و از آ‌ن‌ها بهره‌كشي مي‌كنند. در سال‌هاي اخير چندين جنبش نوپديد ديني مسبب چندين قتل‌عام‌ بوده‌اند – چه خودكشي گروهي، مانند آنچه در جونزويل165 روي‌ داد، يا “تروريسم،‌ كه در نمونه‌اي از آن، جنبش اي. يو. ام. (A.U.M) تعدادي از افراد جامعه را در متروي توكيو به قتل رساند. جنبش‌هاي نوپديد ديني خصوصيات جامعه‌شناختي – روان‌شناختي متمايزي دارند. احتمالاً‌ برجستگيِ هويت گروهي، سرعت و كليتي كه بواسطة آن‌ها تغييرات اساسي در جامعه، شناخت و شيوة زندگي مورد مطالبه قرار مي‌گيرد، از مهمترين خصوصيات به شمار مي‌آيند. باركِر166 (1996) به مداخلات اين ويژگي‌ها و ديگر خصوصيات جنبش‌هاي نوپديد ديني در بهداشت رواني پرداخته است.
درون‌مايه‌هاي مشترك
ما پيش از ارائة اين گزارش از سنت‌هاي ديني مختلف، سئوالي مطرح كرديم دال بر اين‌كه آيا سنت‌هاي ديني مختلف آنقدر با هم فرق دارند كه هيچ زمينة مشتركي در شيوه‌هايي كه روان‌شناسان به‌وسيلة آن‌ها به فهم دين دست مي‌يابند، وجودندارد. گزارشي که از سنت‌هاي مختلف ديني ارائه کرديم بر وجه تمايز هر سنت تأکيد کرده است. اما نبايد آن‌را بدين معنا گرفت که هيچ زمينة مشترکي وجود ندارد. در اينجا تعدادي از درون‌مايه‌هاي برجسته که مي‌توان آن‌ها را در بيشتر سنت‌هاي ديني يافت ذکر مي‌کنيم(هرچند اين مضامين در تمامي سنت‌ها يافت نمي‌شوند):
* واقعيت روحاني وجود دارد، و مهم آن است که آگاهي خود را نسبت به آن واقعيت روحاني پردازش دهيم،‌ مثلاً به‌وسيلة نيايش، مطالعه، تفکر عميق و برخي اعمال ديگر
* منشأ واقعيت مادي و روحاني (خدا)، منشأ هدايت به سمت شيوة‌ صحيح زندگي نيز به ‌شمار مي‌آيد (فرايض و دستورات اخلاقي که بر دين استوارند)؛ اين نکته به گونه‌اي خاص‌تر شامل موارد زير مي‌شود:
* عدالت، عطوفت و اخلاق جنسي بايد در روابط اجتماعي و خانوادگي به اجرا درآيد؛
* توجه به يک يا چند نکته از موارد فوق مي‌تواند عدم تعادل رواني را بهبود بخشد.
خلاصه
در اين فصل به بررسي اين سئوال پرداختيم که آيا روان‌شناسي دين در خارج از بافت مسيحيت غربي امکان تحقق دارد يا نه. مسئله اين است که رابطة بين متغييرهاي روان‌شناختي و ديني در بافت‌‌هاي فرهنگي – دينيِ مختلف، متفاوت است. همچنين احتمال دارد برخي از مقياس‌هاي روان‌شناختي در بافت‌هاي فرهنگي – دينيِ مختلف، معاني متفاوتي داشته باشند.
با توجه به اين شرط‌ها، به نظر مي‌رسد:
* درون‌مايه‌هايي وجود دارد که در همة اديان مشترک است؛
* ممکن است تأکيدات و آثار رواني خاصي در سنت‌هاي ديني خاص وجود داشته باشد؛
* جا دارد که اين تأکيدات و آثار رواني به لحاظ روان‌شناختي دقيق‌تر بررسي شوند.

فصل سوم:
رفتار ديني

در اين فصل قدري جزئي‌تر به سه حوزة رفتار که نوعاً ديني تلقي مي‌شوند، نگاهي خواهيم انداخت:‌ نيايش167، سخن ديني168، و نوديني169.
نيايش، تعريف‌ها، تأثيرات، و تأثيرات مشاهده شده
فرهنگ انگليسي مختصر آکسفورد، نيايش را “استدعا يا شکرگزاري به درگاه خدا يا متعلَق پرستش”تعريف مي‌کند.
در ميان تمامي کنش‌هايي که با دين پيوندي دارند، نيايش غالباً متمايزترين آن‌ها، و مشخصاً عمل “ديني” قلمداد مي‌شود. بيشتر اعضاي کليسا مي‌گويند که به‌طور مرتب نيايش مي‌کنند، و افراد هرچه مسن‌تر مي‌شوند بيشتر نيايش مي‌کنند (براون، 1994)، زنان ممکن است به کرات بيشتر از مردان به نيايش بپردازند (آرژيل و بيت- هالامي،‌1975)، و سربازان (قطع نظر از وابستگي ديني) معمولاً در ميدان‌هاي نبرد نيايش مي‌کنند و آن‌را از نظر رواني سودمند مي‌يابند (استافر و ديگران170، 1949). نيايش شيوه‌اي ديني براي کنار آمدن با استرس است که به کرات نام آن به ميان مي‌آيد (سينيرلا171 و لوونتال، 1999؛ لوونتال و سينيرلا، 1999 الف)، و مردم عميقاً‌ بر اين باورند که سودمند است. هرچند برخي بر اين باورند که دعا تنها زماني کارگر مي‌شود که دعا کننده فرد معتقدي باشد، اما به اطلاق چنين قيدي اعتقاد ندارند. و همانگونه که در کتاب استافر آمده است، ممکن است اندک کافراني هم در سنگرهاي انفرادي وجود داشته باشند،‌خواه سنگرهاي واقعي ميدان نبرد يا سنگرهاي مجازي‌اي که ما هنگامي که طوفان‌هاي سهمگين زندگي بيداد مي‌کنند درون آن‌ها کِز مي‌کنيم.

?
نيايش چگونه مي‌تواند سودمند باشد

“مهم نيست چقدر افسرده‌ايد، اگر بتوانيد توجه خود را به دعا معطوف کنيد، مشکلات شما از بين‌رفتني‌اند … سپردن مشکلات به دست خدا و ايمان داشتن به او بسيار شفابخش است”.
زن مسلمان، لندن 1997

“ذکر خدا در زمرة اصلي‌ترين اعمال در حلقه‌هاي عرفاني صوفيان است … در توصيف ذکر مي‌توان گفت که بازداري نسبي نقش انطباق‌گرانة خود است – تضعيف کارکردهاي دفاعي، و فعال‌کردن چارچوب مرجع صوفي”.

جلز172، 1996

“سخن‌گفتن [زيرزباني] يک موهبت است. بعضي‌ها فقط سخنان بيهودة کهنه را به زبان ‌مي‌آورند، آن‌ها فقط چيزهايي را سرِهم مي‌کنند. وقتي براي اولين بار اين کار را انجام مي‌دهيد، اين حس را تداعي مي‌کند که گويي علامتي (به نشان تأييد) از خدا دريافت مي‌کنيد”.
زن سياهپوست مسيحي، لندن 1997

“اين عمل [سخن‌گفتن زيرزباني] آرامش‌بخش است، و شما احساس مي‌کنيد که به شما کمک مي‌کند. زماني‌که حال فرزندم در بيمارستان بسيار وخيم بود، کنار او نشستم و ساعت‌ها [زيرزباني] سخن مي‌گفتم، اما خيلي آهسته اين کار را انجام مي‌دادم که پرستارها متوجه نشوند و فکر نکنند که من آدم عجيب و غريبي هستم”.

مرد سفيدپوست مسيحي، لندن 1997

“من گاهي در امتداد خيابان قدم مي‌زنم و در حيرت مخلوقات خدا فرو مي‌روم. احساس عظيمي از شگفتي و شکوه به من دست مي‌دهد”.
زن يهودي، لندن 1978

“خواندن تهيليم [مزامير] سودمند است. وقتي پس از گذراندن يک روز سخت، عصبي و خسته هستيد، نشستن و خواندن چند مزمور به قطع سودمند است. احساس بهتر و آرامتري به شما دست مي‌دهد، و اين کار دورنماي مناسب را پيشِ روي شما قرار مي‌دهد”.
زن يهودي، لندن 1978
?
مجموعه سئوالات بالا رنگ و بوي محدودة عظيمي از تجربه‌هاي مربوط به نيايش را به انسان منتقل مي‌کند، همينطور از مشترکات اين تجربه‌ها تصويري به دست مي‌دهد:
* مشخصه‌هاي رفتاري. نيايش ممکن است مستلزم برخي زمينه‌سازي‌هاي رفتاري باشد، مانند دوري از مشغوليت‌هاي دنيوي در خلوت،‌ در پي يافتنِ همراهي هم‌سليقه بودن، همينطور زمينه‌سازي‌هاي جسمي و وضعيتي – رو به جهت خاصي داشتن، ايستادن، نشستن، کرنش کردن، زانو زدن و انواع ديگري از حرکات مخصوص همچون رقصيدن.
* مشخصه‌هاي زبان‌شناختي. شخص نيايش‌گر از زبان بهره مي‌گيرد، امکان دارد اين زبان شکل معيني از کلمات (نيايش کلامي) باشد، و يا احتمال دارد شخص با واژگان خودش به نيايش بپردازد. اين سخنان ممکن با صداي بلند، يا به آرامي ادا شوند، گفته‌هاي دروني کاملاً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بهداشت روان، سلامت روان Next Entries پایان نامه رایگان درباره نيايش، نمونه،، تأثيرات، براون