پایان نامه رایگان درباره بندر انزلی، دریای خزر، صومعه سرا، میرزا کوچک خان

دانلود پایان نامه ارشد

برق
بر طبق آمار سال 1385 در شهرستان شفت، انزلی و صومعه سرا 100 درصد روستاهای برخوردار وجود دارند اما در شهرستان تالش 65 درصد از روستاها از نعمت برق برخوردارند جدول زیر درصد و تعداد روستاهای برخوردار از برق را در هر شهرستان نشان می دهد.

جدول 4-19 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه
شرح
تعدادروستاهای برخوردار
درصد روستاهای برخوردار
آستارا
52
77.6
تالش
207
65
رضوانشهر
65
85
صومعه سرا
150
100
بندر انزلی
28
100
شفت
96
100
ماسال
80
81.6
فومن
146
90.6
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

نمودار 4-18 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه
– خدمات روبنایی
– واحدهای آموزشی
جدول زیر که بر اساس اطلاعات سال 1385 می باشد نشان می دهد که در بین شهرستانهای مورد مطالعه از نظر برخورداری از خدمات آموزشی در سطح دبستان، شهرستان تالش با 55 درصد کمترین برخورداری و شهرستان شفت با 3/84 درصد بیشترین برخورداری را دارد و اما در ارتباط با مدرسه راهنمایی شهرستان بندرانزلی دارای بیشترین درصد و تالش دارای کمترین درصد برخورداری است و اما در مورد دبیرستان شهرستان بندر انزلی دارای بیشترین برخورداری و آستارا در مناطق روستایی دبیرستان وجود ندارد.

شرح
دبستان
مدرسه ي راهنمايي پسرانه
مدرسه ي راهنمايي دخترانه
مدرسه ي راهنمايي مختلط
دبيرستان پسرانه
دبيرستان دخترانه

تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
آستارا
44
65. 6
10
14. 9
8
11. 9
0
0
0
0
0
0
تالش
168
55. 0
24
7. 8
27
8. 8
0
0
11
3. 6
15
4. 9
رضوانشهر
63
58. 8
14
13. 08
12
11. 2
2
1. 86
3
2. 8
3
2. 8
صومعه سرا
101
67. 3
32
21. 3
26
17. 3
3
2
8
5. 3
9
6
بندر انزلی
20
71. 4
7
25
7
25
0
0
2
7. 1
3
10. 7
شفت
81
84. 3
21
21. 8
22
22. 9
5
5. 2
7
7. 2
5
5. 2
ماسال
63
64. 2
15
15. 3
10
10. 2
1
1. 0
2
2. 0
4
4. 0
فومن
101
62. 7
23
14. 2
25
15. 5
12
7. 4
9
5. 5
11
6. 8
جدول 4-20 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

نمودار 4-19 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه

– فرهنگی ورزشی
بر طبق نتایج حاصله از سرشماری سال 1385 در شهرستان تالش 1 درصد از روستاها دارای کتابخانه عمومی هستند در حالی که در شهرستان بندر انزلی 2/14 درصد از روستاها دارای کتابخانه عمومی هستند و از نظر دسترسی به مکان ورزشی ماسال با 2 درصد دارای کمترین برخورداری و و شهرستان بندر انزلی دارای بیشترین مناطق روستایی برخوردار از مکانهای ورزشی را دارد.

جدول 4-21 برخورداری از خدمات فرهنگی ورزشی در شهرستانهای مورد مطالعه
شرح
کتابخانه عمومي
مکان ورزشي

تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
آستارا
2
3
3
4. 4
تالش
2
1
16
5. 2
رضوانشهر
2
1. 8
5
4. 6
صومعه سرا
7
4. 6
14
9. 3
بندر انزلی
4
14. 2
11
39. 2
شفت
3
3. 1
5
5. 2
ماسال
5
5. 1
2
2
فومن
7
4. 3
14
8. 6
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385
– سیاسی و اداری
بر طبق آمار سال 1385 سرشماری نفوس مسکن از مجموع 8 شهرستان مورد مطالعه از نظر برخورداری از شورای اسلامی شهرستان تالش با 2/67 درصد روستای برخوردار و شفت با 7/94 درصد بیشترین تعداد روستای برخوردار را دارد و همچنین از نظر دسترسی به مرکز خدمات کشاورزی در تالش فقط یک روستا و یا کمتر از 1 درصد از روستاها دارای مرکز خدمات کشاورزی هستند و بیشترین تعداد روستای برخوردار در شهرستان فومن وجود دارد که 3/4 درصد روستا ها می باشد و از نظر برخورداری از شرکت تعاونی روستایی شهرستان تالش با 2/6 درصد دارای کمترین تعداد روستای برخوردار از شرکت تعاونی روستایی می باشد و شهرستان آستارا با 8/29 درصد دارای بیشترین روستای دارای شرکت تعاونی روستایی است.

جدول 4-22 برخورداری از خدمات سیاسی و اداری در شهرستانهای مورد مطالعه
شرح
شوراي اسلامي روستا
مركز خدمات جهاد كشاورزي
شركت تعاوني روستايي

تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
تعداد
درصد برخورداری
آستارا
48
71. 6
2
2. 9
20
29. 8
تالش
205
67. 2
1
0. 3
19
6. 2
رضوانشهر
77
71. 9
1
1
12
11. 2
صومعه سرا
139
92. 6
3
2
43
28. 6
بندر انزلی
23
82. 1
1
3. 5
6
21. 4
شفت
91
94. 7
2
2. 0
21
21. 8
ماسال
75
76. 5
3
3. 0
7
7. 14
فومن
111
68. 9
7
4. 3
36
22. 3
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

– بهداشتی و درمانی
بطور کلی خدمات بهداشتی و درمانی در سطح روستاها از نظر کمی شرایط مطلوبی ندارند و بطور یکنواخت و متناسب با جمعیت توزیع نشده اند. برخی از روستاها که فاصله بیشتری از مرکز شهر دارند کمتر از این خدمات برخوردارند و یا روستاهای حاشیه شهر به دلیل نزدیکی با شهر احساس کمتری به خدمات بهداشتی و درمانی می کنند. جدول زیر روستاهای برخوردار از خدمات بهداشتی و درمانی را در شهرستانهای مورد مطالعه نشان می دهد.

جدول 4-23 برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای مورد مطالعه
شرح
مركز بهداشتي درماني
داروخانه
خانه بهداشت
مركز تسهيلات زايماني
پزشك
دندانپزشك
دندانپزشك تجربي يا دندانساز
بهيار يا ماماي روستايي
بهداشتيار
بهورز
دامپزشك
تكنسين دامپزشكي
آستارا
5
2
28
0
10
0
1
6
4
15
3
2
تالش
10
7
82
1
22
5
9
22
31
72
6
5
رضوانشهر
7
1
33
0
17
2
1
8
14
31
2
0
صومعه سرا
13
9
71
2
23
7
6
8
26
58
3
0
بندر انزلی
6
3
14
2
12
2
2
4
6
11
1
1
شفت
9
7
56
0
9
6
1
1
7
45
0
3
ماسال
3
2
29
1
8
1
1
7
13
23
0
0
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

4-4 پایگاههای گردشگری و اقامتگاههای گردشگران درغرب گیلان
4-4-1 نام هتلهای شهرستان بندرانزلی
– هتل دلفین انزلی
هتل دلفین انزلی یکی از هتل های خوب و تمیز شمال است که با عنوان هتل 4 ستاره درحال سرویس دهی خدمات اقامتی و تفریحی به میهمانان است. این هتل که در ساحل قو بندر انزلی واقع شده دارای امکاناتی مانند رستوران ساحلی، استخر روباز، اسکله اختصاصی همراه با ورزش های آبی مانند جت اسکی، اتاق ماساژ و همچنین انواح واحدهای اقامتی مانند اتاق های VIP، اتاق عروس و سوئیت های رویال می باشد.

شکل 4-52 هتل دلفین انزلی
– هتل جهانگردی نمونه انزلی
هتل جهانگردی نمونه انزلی در ناحیه شمالی گیلان به مساحت ۲۰۹ کیلومتر مربع قرار دارد. فاصله مهمانسرا جهانگردی نمونه انزلی تا فرودگاه ۲۵ کیلومتر و فاصله آن تا بازار ۶ کیلومتر میباشد. آدرس: کیلومتر 5 جاده انزلی – استارا،جنب نمایشگاه بین المللی می باشد.

شکل 4-53 هتل جهانگردی نمونه انزلی
– هتل سفید کنار
هتل سفید کنار یک هتل ۴ ستاره همجوار دریای خزر و تالاب بندر انزلی در استان گیلان است.هتل سفید کنار در سال ۱۳۵۰ ساخته شد.دارای سه طبقه با چشم انداز زیبا به ساحل دریای خزر و جنگل در کیلومتر ۶ جاده آستارا واقع شده است.این هتل شامل ۹۱ اتاق سه تخته و دو تخته،۷ باب سوئیت،۲۴ واحد ویلایی، کافی شاپ ، رستوران ، استخر سر پوشیده و سالن کنفرانس با ظرفیت ۳۰۰ نفر است.خدمات دیگر این هتل فروشگاه ارایشگاه گیم شاپ زمین فوتبال زمین والیبال پارک مخصوص کودکان امکان شنای اختصاصی آقایان و بانوان می باشد.

شکل 4-54 هتل سفید کنار

– هتل الماس بندر انزلی
هتلی جدیدالتاسیس درساحل شهر بندرانزلی با معماری بی بدیل و محیطی رویایی وچشم اندازی زیبا به دریای خزربا گردآوری تمام امکانات رفاهی،مکان مناسبی راجهت گذراندن اوقات فراغت شما وکسب آرامش روحی شما مسافران محترم فراهم آورده است.آدرس : بندر انزلی-خیابان پاسداران-نبش کوچه چهاردهم، هتل الماس می باشد.فاصله این هتل تا فرودگاه :30 دقيقه با ماشين بوده وامكانات آن یخچال، تلویزیون، سوئیت، رستوران، اینترنت، سرویس فرنگی، پاركینگ، لابی، فروشگاه و غرفه، كافی شاپ می‎باشد.

شکل 4-55 هتل الماس بندر انزلی

– کشتی مسافری– تفریحی میرزا کوچک خان
کشتی مسافری ـ تفریحی میرزا کوچک‌ خان در سال های اخیر برای اهداف توسعه گردشگری دریایی در دریای خزر به کارگرفته شده است. این کشتی نقطه عطف توسعه گردشگری دریایی و اولین شناور مسافری و تفریحی در دریای خزر است که با اهداف گردشگری دریایی وارد این عرصه شد کشتی گواهینامه های دریانوردی را از مراجع ذی صلاح دارد و با امکانات و تجهیزات اقامتی و پذیرایی مناسب میزبان میهمانان علاقه مند به تجربه شبی به یادماندنی در دریای خزر است.کشتی میرزا کوچک خان که با سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد عرصه صنعت گردشگری شد برای سفرهای دریایی فرصت جذابی است خصوصا برای علاقمندان به تجربه سفر دریایی در استان گیلان؛ کشتی مسافربری میرزا کوچک خان استاندارهای بین المللی شناوری را دریافت کرده است.کشتی مسافرتی تفریحی میرزا کوچک خان که در سال 1971 در ژاپن ساخته شده دارای 5 طبقه، 74 متر طول، 12 متر عرض، 20 متر ارتفاع و26 کابین درجه یک و دو، با گنجایش حدود 250 مسافر است. این کشتی می تواند بین استان های ساحلی و خارجی تردد کند و مرکز اقامتی آن در حد هتل 4 ستاره است. مهم ترین اهداف فعال کردن این کشتی ایجاد مسافرت های تفریحی دریایی بین شهرهای ساحلی گیلان و سایر استان های ساحلی شمال کشور و فراهم آوری زمینه سفرهای دریایی به کشورهای حاشیه خزر است .این کشتی در بنادر انزلی، آستارا و کیاشهر دارای اسکله بوده و پهلو خواهد گرفت. گفتنی است، سرمایه گذار بخش خصوصی برای راه اندازی کشتی میرزا کوچک خان جنگلی حدود 800 میلیون تومان هزینه کرده است اما هنوز نتوانسته از تسهیلات بانکی استفاده کند.
شهرستان آستارا
– هتل بين المللي اسپيناس
هتل 4 ستاره و مجلل اسپیناس آستارا در 5 کیلومتری بندر انزلی با محيطي آرام وچشم اندازي زيبا در كنار درياچه طبيعي استیل آستارا واقع شده است. منطقه ای که هتل در آن واقع شده دارای کمترین میزان رطوبت هوا در میان شهر های ساحلی شمال کشور است. این هتل در کنار جنگل های زیبا و مشرف به سلسله جبال البرز و کوه برفگیر شناخته شده اسپیناس می باشد. فاصله هتل از فرودگاه اردبیل ۷۵ کیلومتر می باشد. هتل اسپیناس آماده ارائه خدمت به گردشگران طبیعت زیبای غرب گیلان، آستارا است. همچنین لابی با شکوه و مجلل همراه با موسیقی زنده و رستوران های بی نظیر تایلندی، فرانسوی، مدیترانه ای و سنتی، لحظات لذت بخش و بی نظیری را در فضای جنگلی شمال برای میهمانان رقم خواهد زد (جامعه هتلهای آنلاین ، مرکز ملی اطلاع رسانی ورزرواسیون اماکن اقامتی کشور).
.

شکل 4-56 هتل بين المللي اسپيناس
– هتل آپارتمان ایساتیس
هتل آپارتمان ایساتیس با رده کیفی 3 ستاره تاپ در فروردين ماه 1390 در فضايي به مساحت 350 متر مربع و زيربنايي به مساحت 1500متر مربع دراستان گیلان شهر آستارا احداث و افتتاح شده است كه شامل 15 سوئیت 80 متري لوكس می باشد. هتل ایساتیس جنب جاده ی آستارا به رشت و در 3 کیلومتری بندر زیبای آستارا در فضايي مطبوع و دلنشين با استاندارد روز طراحي شده و مشرف به كوه وجنگل و دريا است، ایساتیس نام قدیم شهر یزد و نام یکی از دختران شاهان هخامنشی می باشد که به رنگ آبی نیلی تعبیر شده است. (جامعه هتلهای آنلاین، مرکز ملی اطلاع رسانی ورزرواسیون اماکن اقامتی کشور)

شکل 4-57 هتل آپارتمان ایساتیس
– هتل ساحلی دریا
هتل رستوران 3 ستاره دریا درسال 1387 با مساحت 1800 مترمربع درشهر آستارا احداث گردیده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره جامعه آماری، بندر انزلی، صومعه سرا، جاذبه های گردشگری Next Entries پایان نامه رایگان درباره صومعه سرا، استان گیلان، میراث فرهنگی، مکان یابی